index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 341.III.2

Exemplar A

[ § 1' ] A

re. Kol. 1'

1 [ ... E]GIR-pa me-m[i- ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 2'

2 [ša-ra]-a ú-wa-u-en

[ § 1' ] A

re. Kol 2'

3 x[ _ (_) ]x A-NA ḪUR.SAG[ ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol 3'

4 nu-wa ku-it pé-e-du-um?-[me-n]i A-NA dE[N.LÍL ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 4'

4 EGIR-pa 5 GIŠERIN-ma-an-ká[n k]ar-šu-u-e-ni 6 ku--m[a(-) ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 5'

6 ŠA dEN.LÍL É DINGIR-LIM [K]Á?.GAL-TIM 1-e-da-az[ ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 6'

7 pa-ra-a-ta-za iš-tap!-pí-nu-e[r] 8 [ (_) ]x QA-TAM-MA a-ša-a-an-[du?1] 9 [ ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 7'

9 GIŠERIN kar-še-er 10 na-at-[kán] A-NA ÍDma-la-a [ ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 8'

11 na-at-kán GIM-an KUR-e-an-[z]a? IGI-an-da a-u[š-ta]

[ § 1' ] A

re. Kol. 9'

12 nu-uš-ma-ša-at du-uš-k[i-i]š-kán-zi 13 [ ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 10'

14 nu-uš-ma-aš dGIŠ.GIM.MAŠ-uš [dEN.K]I.DU4-u[š-ša ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 11'

14 TÚGNÍG.LÁMMEŠ ar-ḫa pé-e[š-ši-e-er]2

[ § 1' ] A

re. Kol. 12'

15 nu-uš-ma-aš pár-ku-u[š?-kán-zi?] 16 [ ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 13'

17 nu-uš-ma-aš-k[án ... ]

[ § 1' ] A

re. Kol. 14'

18 GIM-a[n ... ] Die rechte Kolumne bricht ab.

[ § 4''' ] A

li. Kol. 4'

34 [ ... ]x-an

[ § 4''' ] A

li. Kol. 7'

35 [ ... -p]a? Die linke Kolumne bricht ab.

Citatio: E. Rieken et al (ed.), hethiter.net/: CTH 341.III.2 (TX 2009-08-27)


1

Vgl. Beckman 2001, 162.

2

In KUB 23.9 11 noch Reste eines Zeichens

7

Diese Kolumne lässt sich nicht in den Textzusammenhang einordnen.


Editio ultima: Textus 2009-08-27