index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 345.I.2

Exemplar A

[ § 3'' ] A

Vs. I 1'

10 [ ... ]x[ ... ku?]-e-da-ni me-mi-ni? x[ ... ]


[ § 4'' ] A

Vs. I 2'

11 [ ... ] d10-aš IŠ-ME 12 nu-wa1-aš-ši kar-tim-mi-at-t[i]

[ § 4'' ] A

Vs. I 3'

12 [pé-ra-an ... ta-me-u]m-ma-aḫ-ta-at 13 nu-wa d10-aš

[ § 4'' ] A

Vs. I 4'

13 [A-NA dUTU ŠA-ME-E EGIR-p]a me-mi-iš-ki-u-wa-an da-a-iš

[ § 4'' ] A

Vs. I 5'

14 [ ... š]a-né-ez-zi-iš-du 15 nu-wa-za e-ez-za

[ § 4'' ] A

Vs. I 6'

16 [ ... ]x an-da ša-ne-ez-zi-iš-du 17 nu-wa

[ § 4'' ] A

Vs. I 7'

17 [ ... ] 18 [ ... i]š-pí-ya 19 e-ku-ma-wa (Rasur) 20 nu-wa-za ḫa-aš-ši-ik

[ § 4'' ] A

Vs. I 8'

21 [ ... ]-a 22 nu-wa-kán ne--ši ša-ra-a i-i[t]

[ § 4'' ] A

Vs. I 9'

23 [ ... ] iš-ta-ma-aš-ta 24 dUTU ŠA-ME-E

[ § 4'' ] A

Vs. I 10'

24 [ ... -z]a? an-da du-uš-kit9-ta-at

[ § 4'' ] A

Vs. I 11'

25 [nu-kán NINDA I-NA GIŠBANŠU]R ša-ne-ez-zi-iš-ta 26 [nu-za] e-ez-za-at-ta

[ § 4'' ] A

Vs. I 12'

27 [GAL-i-ma-kán an-da GEŠTIN K]U7 ša-né-ez-ze-e-eš-ta 28 nu e!-[ku-u]t-ta

[ § 4'' ] A

Vs. I 13'

29 [nu-kán dUTU-uš? ša-ra]-a ti-ya-at 30 na-aš-kán ne-p[í-š]i ša-ra-a pa-it


(Kolon fehlt in A?) (Kolon fehlt in A?) (Kolon fehlt in A?)

[ § 5'' ] A

Vs. I 14'

34 [A-NA dUTU] ŠA-ME-E-[ma EGI]R-an-da d10-aš ZI-ni pé-ra-an

[ § 5'' ] A

Vs. I 15'

34 [ḫa-at-t]a-tar da-?-[ke-et?] 35 [nu]-uš-ma-aš-kán d10-aš dda-aš-mi-šu-uš-š[a]

[ § 5'' ] A

Vs. I 16'

35 Š[U-z]a ap-pa-an-da-at 36 n[a-at-ša-an? ]-TU Éku-un-tar-ra

[ § 5'' ] A

Vs. I 17'

36 IŠ-TU É.DINGIR-LIM pa-ra-a ú-[e-er] 37 [ ... ] 38 dIŠTAR-iš-ma-kán AN-az

[ § 5'' ] A

Vs. I 18'

38 UR.SAG-an-na-az ar-ḫa ú-e[t] 39 [ ... ] 40 [ ... dI]ŠTAR-iš ZI-ni

[ § 5'' ] A

Vs. I 19'

40 EGIR-pa me-mi-iš-ke-ez-zi 41 ku-wa-p[í-wa-ra-at] an-da-an píd-da-iš-kán-zi

[ § 5'' ] A

Vs. I 20'

41 2 MEŠ AT-ḪU-TIM (Kolon fehlt in A.) 43 na-aš-kán w[a-al-li-w]a-al-li-ya-aš

[ § 5'' ] A

Vs. I 21'

43 ti-ya-at dIŠTAR-iš 44 nu A-NA 2 Š[MEŠ?-Š]U pé-ra-an ša-ra-a

[ § 5'' ] A

Vs. I 22'

44 u-i-ya-at Die Kola 45-54 sind in A nicht vorhanden. 55 nu-uš-ma-aš-kán ŠU-az ap-pa-an-[d]a-at

[ § 5'' ] A

Vs. I 23'

56 na-at-kán I-NA ḪUR.SAGḫa-az-zi-ya ša-ra-a pa-a-er

[ § 5'' ] A

Vs. I 24'

57 nu-kán LUGAL URUkum-mi-ya IGIḪI.A-in ti-iš-ke-ez-zi

[ § 5'' ] A

Vs. I 25'

58 nu-wa-kán IGIḪI.A-in te-iš-ke-ez-zi :ša-pí-id-du-wa

[ § 5'' ] A

Vs. I 26'

58 NA4ku-un-ku-nu-uz-zi 59 nu :ša-pí-id-du-wa-an NA4ŠU.U-in

[ § 5'' ] A

Vs. I 27'

59 a-uš-ta 60 nu-uš-ši kar-tim-mi-ya-at-ti pé-ra-an x x

[ § 5'' ] A

Vs. I 28'

60 ta-me-um-me-iš-ta


[ § 6'' ] A

Vs. I 29'

61 [nu-za?] d10-aš da-ga-an e-ša-at 62 nu-uš-ši-kán iš-ḫa-aḫ-ru

[ § 6'' ] A

Vs. I 30'

62 [pa-ra]-a PA5ḪI.A-uš ma-a-an ar-ša-an-zi 63 nu d10-aš IGIḪI.A-wa

[ § 6'' ] A

Vs. I 31'

63 [iš-ḫ]a-aḫ-ru-wa-an-za me-mi-ya-an me-mi-iš-ke-ez-zi 64 ku-iš-[w]a-ra-an

[ § 6'' ] A

Vs. I 32'

64 [nam-m]a uš-ke-ez-zi u-ni-ya-an2 ḫal-lu-wa-in 65 nu-wa ku- nam-ma

[ § 6'' ] A

Vs. I 33'

65 [za-a]ḫ-ḫi-iš-ke-ez-zi 66 nu-wa-ra-aš ku-iš nam-ma uš-ke-ez-zi

[ § 6'' ] A

Vs. I 34'

66 [u-ni]-ya-aš na-aḫ-šar-ad-du-uš 67 nu dIŠTAR-iš A-NA d10

[ § 6'' ] A

Vs. I 35'

67 [EGI]R-pa me-[mi]-iš-ke-ez-zi 68 ŠEŠ-YA ma-al-wa-za te-pu-ya

[ § 6'' ] A

Vs. I 36'

68 Ú-UL [ša-a]k-ki 69 UR.SAG-tar-ma-aš-ši 10-pa pí-ya-an

[ § 6'' ] A

Vs. I 37'

70 [x]-x[ ... ]x-a-wa-aš-ma-aš ku-in DUMU-an ḫa-aš-ša-an-zi

[ § 6'' ] A

Vs. I 38'

71 [ ... ]-a x x[ _ ] 72 ma-a-al Ú-UL ša-ak-ti

[ § 6'' ] A

Vs. I 39'

73 [ ... ]x x x- I-NA ŠÀ É? dA.A3 e-šu-u-en

[ § 6'' ] A

Vs. I 40'

74 [ ... ]x -iš e-šu-un 75 [z]i-ik-[m]a-an-wa-za

[ § 6'' ] A

Vs. I 41'

75 [ ... ]x 76 nu pa-a-i-mi

[ § 6'' ] A

Vs. I 42'

77 [ ... ]x[ ... ] Vs. I bricht ab.

[ § 7''' ] A

Vs. II 1'

78 :ma-a[l-da-ni-x ... ]

[ § 7''' ] A

Vs. II 2'

79 ku-i-e-[? ... ]

[ § 7''' ] A

Vs. II 3'

80 GIM-an ḫu-e?-[ ... ] 81 [ ... ]

[ § 7''' ] A

Vs. II 4'

81 a-ša-an-du [ ...? ]


[ § 8''' ] A

Vs. II 5'

82 nu-wa-za4 wa-aš-ši-ya-at ú-n[u-ut-ta-at ...? ]

[ § 8''' ] A

Vs. II 6'

83 nu-wa-ra-aš-kán URUne-nu-wa-z[a ar-ḫa pa-a-it?]

[ § 8''' ] A

Vs. II 7'

84 GIŠBALAG.DI gal-gal-tu-ri Š[U-za e-ep-ta?]

[ § 8''' ] A

Vs. II 8'

85 nu i-ya-an-ni-ya-at dIŠT[AR a-ru-ni?]

[ § 8''' ] A

Vs. II 9'

86 nu GIŠERIN ša-mi-ši-ya<-at>5 87 GIŠ[BA]LAG.DI-ma gal-gal-[tu-ri]

[ § 8''' ] A

Vs. II 10'

87 GUL-aḫ-ta 88 GUŠKINḪI.A-ma n[i-n]i-ik-ta 89 nu-za-ká[n iš-ḫ]a-ma-in

[ § 8''' ] A

Vs. II 11'

89 da-a-aš 90 nu-uš-ši ne-pí-i[š d]a-ga-an-zi-pa-aš-ša

[ § 8''' ] A

Vs. II 12'

90 kat-ta-an ar-ku-uš6-k[a-an]-zi


[ § 9''' ] A

Vs. II 13'

91 nu-za iš-ḫa-mi-iš-ke-ez-zi dIŠTAR-iš 92 nu-za-kán ŠA A.AB.BA

[ § 9''' ] A

Vs. II 14'

92 a-ku-un NA4pa-aš-ši-la-an-na an-da zi-ik-ke-ez-zi

[ § 9''' ] A

Vs. II 15'

93 nu-kán a-ru-na-az ar-ḫa šal-li-iš ḫu-un-ḫu-eš-n[a-aš]

[ § 9''' ] A

Vs. II 16'

94 GAL-iš ḫu-un-ḫu-eš-na-aš A-NA dIŠTAR me-mi-iš-ke-ez-zi

[ § 9''' ] A

Vs. II 17'

95 ku-e-da-ni-wa-za me-na-aḫ-ḫa-an-da iš-ḫa-mi-iš-ke-ši

[ § 9''' ] A

Vs. II 18'

96 ku-e-da-ni-ma-wa-za me-na-aḫ-ḫa-an-da KAxU-iš IŠ-TU I[M?]

[ § 9''' ] A

Vs. II 19'

96 šu-un-né-eš-ke-ši 97 -iš-wa du-ud-du-ud-mi-ya-an-za 98 nu-wa [Ú-UL]

[ § 9''' ] A

Vs. II 20'

98 iš-ta-ma-aš-z[i] 99 [IG]IḪI.A-wa-ma-wa-ra-aš da-šu-wa-an-za

[ § 9''' ] A

Vs. II 21'

100 nu-wa Ú-UL a--zi 101 nu-wa-aš-ši ka-ri-ya-aš-ḫa-aš NU.G[ÁL]

[ § 9''' ] A

Vs. II 22'

102 ar-ḫa-wa i-ya-an-ni dIŠTAR 103 nu-wa-za ŠEŠ-KA an-da [ú?7]-e?-mi-ya

[ § 9''' ] A

Vs. II 23'

104 ku-it-ma-an-wa-ra-aš na-a-wi5 ḫa-aš-ta-li-iš-zi

[ § 9''' ] A

Vs. II 24'

105 ku-it-ma-an-wa-aš-ši ŠA SAG.DU GUL-GUL-LA-DU na-a-wi5

[ § 9''' ] A

Vs. II 25'

105 ḫa-tu-ki-iš-zi


[ § 10''' ] A

Vs. II 26'

106 nu GIM-an dIŠTAR-iš e-né-eš-ša-an IŠ-ME 107 nu-kán G[ERIN]

[ § 10''' ] A

Vs. II 27'

107 ar-ḫa ki-iš-ta-nu-ut 108 GIŠBALAG.DI-ma [ga]l-gal-t[u-ri]

[ § 10''' ] A

Vs. II 28'

108 ar-ḫa pé-eš-ši-ya-at 109 GUŠKINḪI.A-ma-za [ ... ]

[ § 10''' ] A

Vs. II 29'

110 nu ú-e-eš-ki-u-wa-an-za [ ... ]x x x[ ... ]

[ § 10''' ] A

Vs. II 30'

110 i-ya-an-né-eš 111 nu x[ ... ]

[ § 10''' ] A

Vs. II 31'

112 da-x x x [ ... ] Vs. II bricht ab.

[ § 11'''' ] A

Rs. III 1'

113 [ ... ]x x[ ... ]x x[ ... ]

[ § 11'''' ] A

Rs. III 2'

114 [ ... ]x x[ ... ]x x x[ ... ]x

[ § 11'''' ] A

Rs. III 3'

115 ŠÀ.GALḪI.A im-mi-ya-an-du 116 nu Ì.DÙG.[GA pé-e-da-an-d]u

[ § 11'''' ] A

Rs. III 4'

117 nu ŠA GU4še-ri-šu SIḪI.A-ar iš-ki-y[a-a]n-du

[ § 11'''' ] A

Rs. III 5'

118 ŠA GU4ti-el-la-ma KUN-an IŠ-TU GUŠ[KIN] ḫa-liš-ši-an-du

[ § 11'''' ] A

Rs. III 6'

119 GIŠ!BU!-BU-TÙ-ma8 wa-aḫ-nu-wa-an-du 120 nu-uš-ma-aš da-aš-ša-u-wa

[ § 11'''' ] A

Rs. III 7'

120 an-dur-za ar-nu-wa-an-du 121 a-ra-aḫ-za-ma GIŠḫar-ša-an-da-na-ḫi-ti

[ § 11'''' ] A

Rs. III 8'

121 KALAG.GA-uš NA4ḪI.A-uš tar-na-an-du9 122 ḫar-ši-ḫar-ši-ma pa-ra-a

[ § 11'''' ] A

Rs. III 9'

122 ḫal-zi-ya-an-du 123 ku-e-uš-kán A-NA 90 IKU-ni NA4pé-ru-ni[-iš10]

[ § 11'''' ] A

Rs. III 10'

123 pár-aš-ša-nu-uš-kán-zi 124 8 ME-ma wa-aš-ša-an-zi 125 ḫé-e-uš

[ § 11'''' ] A

Rs. III 11'

125 IMMEŠ-uš ḫal-zi-ya-an-du 126 [w]a-an-ti-ma-aš-ma ku-iš KAL-ga-ya

[ § 11'''' ] A

Rs. III 12'

126 wa-an-te-eš-ke-ez-zi 127 na-an-kán še-šu-wa-aš É.ŠÀ-na-aš

[ § 11'''' ] A

Rs. III 13'

127 pa-ra-a ú-da-an-du 128 nu-kán GIŠMAR.GÍD.DAḪI.A pa-ra-a ti-an-du

[ § 11'''' ] A

Rs. III 14'

129 nam-ma-at ḫa-an-da-a-i :ti-iš-ša-a-i 130 nu-mu me-mi-an EGIR-pa ú-da


[ § 12'''' ] A

Rs. III 15'

131 nu GIM-an dda-aš-mi-šu-uš INIMMEŠ IŠ-ME 132 nu nu-un-tar-nu-ut

[ § 12'''' ] A

Rs. III 16'

132 [li]-li-wa-aḫ-ta 133 nu GU4še-ri-šu-un ú-e-ši-ya-u-wa-an-za

[ § 12'''' ] A

Rs. III 17'

133 [u-un-né-eš?11] 134 [GU4t]i-el-la-an-ma IŠ-TU ḪUR.SAGim-ga?12-ar-ra

[ § 12'''' ] A

Rs. III 18'

134 [u-un-né-eš?] 135 [na-aš-kán?] a-ra-aḫ-zé-ni Éḫi-lam-ni an-da

[ § 12'''' ] A

Rs. III 19'

135 [ ... ] 136 [ ... ]x Ì.DÙG.GA pé-e-da-aš 137 nu ŠA GU4še-ri[u]

[ § 12'''' ] A

Rs. III 20'

137 [SIḪI.A-ar iš-ki-ya-at?] 138 [ŠA G]U4ti-el-la-ma KUN-an [ ...? ]

[ § 12'''' ] A

Rs. III 21'

138 [IŠ-TU GUŠKIN ḫa-liš-ši-y]a-at 139 GIŠBU-BU-TÙ-m[a]

[ § 12'''' ] A

Rs. III 22'

139 [ ...-y]a?-nu-ut 140 a-ra-aḫ-z[a-ma]

[ § 12'''' ] A

Rs. III 23'

140 [GIŠḫar-ša-an-da-na-ḫi-ti KALAG.GA-uš N]A4ḪI.A-uš tar-né-e[š-ke-et]

[ § 12'''' ] A

Rs. III 24'

141 [ ...? ] 142 [ku-e-u]š-kán A-NA [90 IKU-ni]

[ § 12'''' ] A

Rs. III 25'

142 [NA4pé-ru-ni-iš? pár-aš-ša-nu-uš-kán-zi?] 143 [ ... ]x-ar-x[ ... ] Rs. III bricht ab.

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 1'

144 [ ... ] x [ ... ]

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 2'

145 [ ... ]x-x[ ... ]

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 3'

146 [ ... ]-x-ra-a ni? [ ... ]x

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 4'

147 [ ... ]x x x x x x

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 5'

148 [ ... ]x 8? x[ ... -z]i-ya

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 6'

149 [ ... ]x-ú-ra-aš

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 7'

150 [ ... ]x x x[ ... -i]n-gul-la

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 8'

151 x x x x[ ... ]a?-an-da [ ... ]x-pí

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 9'

152 1 LI-IM gi-pé-eš-[šar _ z]a-aḫ-ḫi-ya-u-wa-an-z[i _ _ t]i-ya-at

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 10'

153 nam-ma-za Ú-NU-UT M[È an-d]a e-ep-ta 154 GIŠMAR.GÍD.DAḪI.A-ya[-za?]

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 11'

154 an-da e-ep-ta 155 n[u ne-p]í-ša-za ar-ḫa al-paḪI.A pé-e-d[a-aš]

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 12'

156 nu-kán d10-aš N[A4ŠU.U-zi IGI]I.A-in da-a-iš 157 na-an-za-an ša-ku-wa-[et]

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 13'

158 [n]a-aš pár-ga-aš-ti x[ ... ]x-ta? 159 nu-uš-ši-kán nam-ma [ ...? ]

[ § 13''''' ] A

Rs. IV 14'

159 pár-ga-aš-ti 3-ŠU [ ... n]e-ya-at-ta-at


[ § 14''''' ] A

Rs. IV 15'

160 nu d10-aš A-NA dd[a-aš-mi-šu me-mi-i]š-ki-u-wa-an [da]-a-iš 161 [ ...? ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 16'

161 GIŠMAR.GÍD.DA [ ... ] 162 [ ... ] x IM [ ... ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 17'

162 [p]a-a-an-du 163 nu-x[ ... ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 18'

164 x-pa-u-i-wa-za [ ... ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 19'

165 x-za ḫal-zi-[ ... ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 20'

166 [n]a-aš pa-it [ ...? ] 167 [ ...? ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 21'

167 [ud-d]a-a!-a[r ... ]

[ § 14''''' ] A

Rs. IV 22'

168 [ _ _ ]-ta-x[ ... ] Rs. IV bricht ab.

[ § 15'''''' ] A

Lk. Rd.

169 DUB 2KAM NU!.TIL ŠA S[ÌR dul-li-kum-mi]

Citatio: E. Rieken et al (ed.), hethiter.net/: CTH 345.I.2 (TX 2012-06-08)


1

Hier und im folgenden Kolon ist keine direkte Rede zu erwarten.

2

Zeichen -an- über Rasur. HED 3, 49 liest uniyas.

3

Vgl. zur Lesung des Gottesnamens als Sumerogramm Archi, Fs Ozgüç, 1993, Anm. 3, und Starke, StBoT 31, 1990, 34 Anm. 31.

4

Hier und im folgenden Kolon ist eigentlich keine direkte Rede zu erwarten.

5

Vgl. die Anmerkung in der Übersetzung mit Diskussion der Ergänzung.

6

HED 1 150 liest hier . Nach Kollation am Foto ist eine Lesung aber sehr viel wahrscheinlicher.

7

Eigentlich kein Platz für ú im Text

8

Text: UZUPU-DU-ma.

9

tar-na-an-du über Rasur.

10

Ergänzung nach CHD P 314a.

11

Vgl. zu den Ergänzungen Trabazo, BCBO 6, 2002, 220.

12

So nach Trabazo, BCBO 6, 2002, 220, und Güterbock, JCS 6, 1952, 16; Otten, MGK 23 Anm. 1 schlägt: -mu-, -pí-, -ti- oder -ga- vor (nach Güterbock, JCS 6, 1952, 16 Anm. 43).


Editio ultima: Textus 2012-06-08