index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 363.1

Exemplar --

§ 1'

1 -- [ ... AN]A GIŠSERDI [ ... ]

2 -- [ ... ] šarku[š ... ]

3 -- [ ... ]-ēš na[nn]iešker

4 -- [ ... a]rḫa piddalaet

5 -- [ ... ]-ri?

6 -- [ ... ] artatin [ ... ]

7 -- [ ... ḫue]lpi ḫa[ppur]i[y]ann=a

8 -- nu GI-an? [ ... azzik]ket

9 -- nu GU4-uš mekki marri SIG5-t[at?]

10 -- [ ... mišr]iwēšta

11 -- dUTU-uš=kan AN-za GAM auš[ta]

12 -- [nu SIG5-anti? A]NA GU4 ZI-aš parā watk[u]t

13 -- GUR[? ... ]

14 -- [n]=aš=kan AN-za GAM wet

15 -- n=aš ITTI GU4[ ... ]m[e]miškiuwan dāiš

16 -- nu=za kwiš [ ... ]

17 -- [ ... anz]el Ú.SAL arḫa wešieškeši

18 -- [ ...? ]

19 -- [ ...?6 m]ān ḫuelpi ḫappuriyan ē[šzi?]

20 -- [ ...7 ]

21 -- nu=kán Ú.SAL arḫa ḫarninkeškeš[i]

§ 2'

22 -- [ ... GU4-uš me]miškiuwan dāiš

23 -- utadda-[ ... ]

24 -- [n]u? kuššan i[mma? ... ]-ši anda ē[š?- ... ]

25 -- [ ... dUTU-uš] EGIR-pa memiš[k]iuwan dāiš

26 -- [ ... ]

27 -- [n]=at miyan[ ... ]

28 -- nu=mu=za[ ... ]

29 -- [IT]TI? GU4=kan?[ ... ]memiški[uwan dāiš]

30 -- [ ... ] ne-[ ... ]

§ 3''

31 -- tukk=a=kan [ ... ]

§ 4''

32 -- dUTU-uš GU4-i E[GIR-pa memiškiuwan dāiš]

33 -- ĪDE

34 -- n=at=mu[ ... ]

§ 5''

35 -- dUTU-uš GU4-u[n ... ]

36 -- [ ... p]enništ[a]

37 -- [ ... ]

38 -- [nu]=za dUTU-uš G[U4 ... ]

39 -- [ ... ]

40 -- [n]u IN[A ... ]

41 -- ma?-[ ... ]

42 -- nu=za [ ... ]

43 -- šupp[a- ... ]

§ 6''

44 -- [G]U4-uš [ ... ]

45 -- [ ... a]nda? [ ... ]

46 -- [ ... ]

47 -- ITU 2KAM ITU 3KAM [ITU 4KAM ITU 5KAM ITU 6KAM ITU 7KAM ITU 8KAM] ITU 9KAM ITU 10KAM tiy[at]

48 -- [ ...11 ]

49 -- GU4-uš=za=kan EGIR-pa ne[piši? ...12 ]

50 -- [ ...13 ] arḫa tarkuwa aušta

51 -- n[u? ...14 memi]škiwan dāiš

52 -- ammuk=wa=za duddu :ḫal[zihhi?15]

53 -- [ ... -u]=ššan 4 GÌRMEŠ-ŠU

54 -- kūn=ma=wa=za ŠA 2 GÌRMEŠ-ŠU kuwat ḫāšun

55 -- GU4-uš UR.MAḪ-aš GIM-an KAxU-iš arḫa kinut

56 -- n=aš DUMU-li adanna paišketta

57 -- GU4-uš=za šarḫu[wanda=šet] ḫūwanḫuešar mān ḫalluwanut

58 -- n=aš DUMU-li[ ...19 ] iyanni[š]

§ 7''

59 -- nu=kan dUTU-uš AN-[z]a GAM auš[ta]

60 -- [ ... ]

61 -- n=a[š] GU4-i GAM-an tiya[t]

62 -- [ ...20 ] dāiš

63 -- nu=za kuš?-[ ... ]

64 -- [ ... ] GAM paššūna [ ... ]

§ 8''

65 -- dUTU-uš GU4-un [ ... ]

66 -- n=aš=kan ANA [ ... ]

§ 9''

67 -- DUMU-aš=ma mān [ ... ]

68 -- [ ... ] ḫaḫrieš[kezzi]

69 -- [ ... ] IGIḪI.A-ŠU [ ... ]

§ 10''

70 -- dUTU-uš [ ... ]

71 -- n=an=z=šan [ ... ]

72 -- [ ... ]

73 -- [ ... ]

74 -- [ ... ]

75 -- [ ... ]

76 -- pa-[ ... ]

77 -- UR.[ ... ]

78 -- ḫarš[a?- ... ]

79 -- waši-[ ... ]

80 -- tal-[ ... ]

81 -- NA4[ ... ]

82 -- šan-[ ... ]

83 -- :da[n- ... ]

§ 11'''

84 -- ÍDMEŠ GALMEŠ šarḫu-[ ... -a]nzi?

85 -- ḫarnamnieškanta [ ... ḫalē]nzuḪI.A? arrauwanz[i]

86 -- ḫarnamnieškant[a ... ] arrawa[nz]i

87 -- išḫanaš kiša-[ ... ]-ari?

88 -- ḫū?-[ ... ]-nieškedu22

89 -- UDKAM-azza=ma ār[i]

90 -- [ ... ]

§ 12'''

91 -- nu GIM-an dUTU-uš [ ... ]

92 -- [ ... šar]ā n[e]pi[š]i iyanniš

93 -- DUMU-a[n ... š]āet

94 -- nu=šši NÍ.TE-aš I[TTI SAG.DU-ŠU?25 ... ḫa]ḫrieškezzi

95 -- dUTU-uš ANA dša-[ ... memiškiuw]an dāiš

96 -- ŠU-za GIŠGIDRU-an

97 -- IN[A GÌRMEŠ-KA? KUŠE.SIRḪI.A l]iliwanza IMMEŠ šarku

98 -- 1-ŠU šar-[ ... ]

99 -- [DUM]U-li? šer MUŠEN[I.A ...? ]

100 -- zariyanallaMUŠ[EN ... ]-ateli

101 -- nu MUŠENḪI.A[ ...? ] arwanalla DUMU-li šer? ti?-[ ... ]

102 -- [ ... ] TI8MUŠEN.ḪI.A-an27 iš-[ ... ]

103 -- [IŠT]U GAGḪI.A-ŠUNU=ma=šši šer arḫa šarrandu [ _ a]nda dammenkanduš=man28 elliyankuš

§ 13'''

§ 14''''

104 -- [ ... ]

105 -- [ ... ]

106 -- [ ... -a]n IṢBAT

107 -- [ ... ] paššui [ ... ]

108 -- [ ... š]akuwayat

109 -- [ ... ]-anker?

110 -- [ ... apēd]ani? paššui [ ... ]

111 -- [ ... ] ašiyanaš ḫāši

112 -- [ ... ]-eš=kan kuwapikki [ ... ]

§ 15'''''

113 -- [ ... memiškiuw]an dāiš

114 -- pāimi=wa ūḫḫi

115 -- [ ... ]UR.SAGMEŠ-i anda aranteš

116 -- [ ... ]MAḪAR DUMU.NITA ār(a)š

117 -- zariyanalla [ ... ]

118 -- [ ... ]-ma MUŠEN ḪURRIḪI.A araiškanzi

119 -- [ ... ] šarkiškanzi

120 -- n=at nepiši [ ... ]-tari

§ 16'''''

121 -- [ ... MU]Š.ŠÀ.TÙR-uš tūwa EGIR-pa tiēr

122 -- [ ... ]NÍ.TE-aš ITTI SAG.DU-ŠU ḫaḫrieškezzi

123 -- [ ... ]aḫrieškezzi

124 -- IGIḪI.A-ŠU=ma=šši [ ... ḫaḫr]ieškezzi

125 -- nu=za ŠU.ḪA6 PĀNI ZI-ŠÚ memiškiuwan dāiš

126 -- DINGIRMEŠ=wa=kan manka [ ... ]-yaḫḫat

127 -- nu=wa=mu=kan kallaran NINDA-an NA4-za arḫ[a] uter

128 -- nu=kan dUTU-i=ma uwaḫḫat

129 -- nu=mu=kan D[UMU-li] šer arḫa uwatet

130 -- šakti=mu=za kuwatka dUTU-uš

131 -- DUMU-aš=mu kwit NU.GÁL

132 -- nu=mu=kan DUMU-li šer arḫa uwatet

133 -- dUTU-i=kan kwiš āššiyattari

134 -- nu=šši=kan āš?-[ ... ] NINDA-an anda zikkezzi

135 -- ŠU.ḪA6 DUMU-an KI-[ ... š]arā? kar(a)pta

136 -- n=an kunkieškiuwan dāiš

137 -- [ ... ] duškišket

138 -- n=an=za=kan ÚR-ši dāiš

139 -- [n=an] arḫa pēdaš

§ 17'''''

140 -- ŠU.ḪA6 URUurma URU-ri ār(a)š

141 -- [n]=aš=kan INA É-ŠU an[d]a [p]ait

142 -- n=aš=za=kan GIŠ!ŠÚ.A-ki ešat

143 -- nu ŠU.ḪA6 ANA DAM-ŠU memiškiuwan dāiš

144 -- memaḫḫi=tta kwit

145 -- nu=mu GEŠTU-an parā ēp

146 -- kūn=za DUMU-an

147 -- nu=kan É.ŠÀ-ni anda īt

148 -- nu=za=kan INA GIŠ.NÁ-aš GAM šeški

149 -- nu ta[šk]upai

150 -- nu URU-aš dapianza išdammašzi

151 -- nu kišan memanzi

152 -- DAM ŠU.ḪA6=wa=za DUMU.NITA-an ḫašta

153 -- nu=nnaš kwiš NINDA-an kwiš=ma=nnaš KAŠ-eššar kwiš=ma=nnaš UZUÌ udai

154 -- MUNUS-aš ZI-anza ḫaddanza

155 -- tapariyaza=ma [pa] karšan ḫarzi

156 -- ŠA DINGIR-LIM=ya=aš=kan mitnaza [ ... ]-za

157 -- MUNUS-aš=ma :ḫapazuwalanni aranza

158 -- nu=kan -aš [memi]yan UL waḫnuzzi

§ 18'''''

159 -- [nu] -aš? memian išdammašta

160 -- n=aš=kan É.ŠÀ-ni anda pait

161 -- [n=aš=k]an GIŠ.NÁ-aš GAM šešt[a]

162 -- [ ...37 ]

163 -- [nu? m]ān MEŠ URU-LIM išdam[maššer]

164 -- [nu memi]škiwan [dāer]

165 -- kašma=wa=za DAM L[ÚŠU.ḪA6 DUMU.NITA-an ḫašt]a

166 -- [ ... -i]ššan MEŠ URU-LIM [ ...38 ]

167 -- [ ... -i]škiuwan dāer

168 -- [kwiš=ma=šši NINDA-a]n [k]wiš=ma=šši UZUÌ [KAŠ-ešša]r [p]ēdaš

§ 19'''''

169 -- [DU]B [ ... ]+2KAM ŠA ma?-[ ... ] NU.TIL

Citatio: E. Rieken et al (ed.), hethiter.net/: CTH 363.1 (TX 2009-08-31)


6

Friedrich 1950, 226: [nu?.

7

Friedrich 1950, 226: na-at? az-zi-ik-ki-ši?].

11

Friedrich 1950, 226: nu? GU4-? DUMU-an? ḫa-aš-ta?].

12

Friedrich 1950, 226: ḫal-za-iš?.

13

Friedrich 1950, 226: nu? A-NA? dUTU?].

14

Friedrich 1950, 226: A-NA? dUTU?.

15

So nach Friedrich 1950, 226: :ḫal?-[zi?-iḫ?-ḫi? und CHD Š 138b.

19

Friedrich 1950, 228: [ku-e-nu-um-ma-an-zi?].

20

Friedrich 1950, 228: nu ... -i-u-wa-an].

22

Die Aufteilung der Kola von Rs. III 56'' – Rs. III 59'' ist sehr unsicher.

25

Zur Ergänzung vgl. Kolon 122. Ebenso Friedrich 1950, 228.

27

Oder TI8MUŠEN.ḪI.A=an?

28

HEG III 78, segmentiert wohl =ma=an; vgl. die Fußnote der Übersetzung. Syntaktisch passt es so nicht, daher ist auch eine Tilgung in Erwägung zu ziehen. Vgl. aber auch die Fußnote der Übersetzung.

37

Friedrich 1950, 232: na-aš tàš-ku-pa-it?.

38

Friedrich 1950, 232: [me-mi-ir?.


Editio ultima: Textus 2009-08-31