index introductio imagines partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 137.1

Exemplar A

[ § 1 ] A1

Vs. I 1'

1 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ ) -n]i x x-[... ]

[ § 1 ] A1

Vs. I 2'

2 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ ) ]x URUK[a?- ... ]

[ § 1 ] A1

Vs. I 3'

3 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ )] ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣[ ... ]


[ § 2 ] A1

Vs. I 4'

4 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ ) ]x1 DUTU-ŠI li-in-k[i- ... ]

[ § 2 ] A1

Vs. I 5'

5 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ ) ku]-u-ru-ur e-ep-te-e[n]2 6 [ ␣␣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ ) ]

[ § 2 ] A1+2

Vs. I 6'

6 [ ... ]-3-w[a?]-e-ni 7 ma-a-na-[... ]

[ § 2 ] A1+2

Vs. I 7'

8 [ _ _ _ _ _ _ ]-x-[e]l-ma4 šu-me-e-ša da-ma-a-ú-uš DUMUMEŠ š[u-]

[ § 2 ] A1+2

Vs. I 8'

9 [ _ _ _ _ _ (_)-u]l-la-aš EGIR-an-da-ia 5 DUMUMEŠ šu-ul-la-a[n ... ]

[ § 2 ] A1+2

Vs. I 9'

10 [ _ _ -d]a-ia 10 DUMUMEŠ šu-ul-la-an -iš-te-en5 11 n[u?]


[ § 3 ] A1+2

Vs. I 10'

12 [ _ _ _ ] MEŠ URUKa-am-ma-ma DUMUMEŠ šu-ul-lu-uš x[ ] 13 [ ... ]

[ § 3 ] A1+2

Vs. I 11'

13 [ _ _ ]x-te-ni 14 ú-e-eš MEŠ URUKa-am-m[a-m]a nam-m[a

[ § 3 ] A1+2

Vs. I 12'

15 [ _ _ ]x-ma6 ku-i-e-eš DUMUMEŠ šu-ul-le-e-e[š _ (_-)p]a-i[(-) ... ]

[ § 3 ] A1

Vs. I 13'

16 [ _ m]a-a-an a-pé-e-da-aš DUMUMEŠ šu-ul-l[a-_ ... ] 17 [ ... ]

[ § 3 ] A1

Vs. I 14'

17 [ _ _ ]šu-ul-lu-uš pí-i-ú-e-ni 18 ma-a-an[(-) ... ]

[ § 3 ] A1

Vs. I 15'

18 [p]í-i-ú-e-ni 19 nu-uš-kán EGIR-pa x7[]


[ § 4 ] A1

Vs. I 16'

20 LÚ.MEŠIGI.NU.GÁL-ia x-[]

[ § 4 ] A1

Vs. I 17'

21 nu-un-na-ša-aš-kán [ ... ] 22 []

[ § 4 ] A1

Vs. I 18'

22 ú-e-te-er 23 na-a[t] x x [ ... ]x[ ... ]

[ § 4 ] A1

Vs. I 19'

24 ma-a-an DUTU-ŠI x[ _ ] x x x x x [ ... ] 25 []

[ § 4 ] A1

Vs. I 20'

25 šar-di-ia le-e ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣[] x[ ... ]


[ § 5 ] A1

Vs. I 21'

26 UM-MA DUTU-ŠI mAr-nu-wa-an-da LUGAL.GAL 27 ka-a-ša L[Ú _ _ … ]

[ § 5 ] A1

Vs. I 22'

28 [n]u-uš-ma-aš li-in-ki-ia kat-ta-an ki-iš-ša-an ki-i[t- _ _ ] 29 []

[ § 5 ] A1

Vs. I 23'

30 wa-aš-ta-at-te-en-na 31 ki-nu-na nam-ma ki-it-pa-an-da-[ _ _ ... ]


[ § 6 ] A1

Vs. I 24'

32 A-[N]A KUR URUḪa-at-ti-kán URUKa-aš-ka k[u-r]u-ur-[ _ _ … ]

[ § 6 ] A1

Vs. I 25'

32 [( _ )] x x [ _ (_ )] 33 [Š]A? [KU]R U[RU]a-at-ti-ia ku-iš URU-a[š ... ] 34 []

[ § 6 ] A1

Vs. I 26'

34 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ ) ]x-ri 35 nu A+NA [

[ § 7' ] A1

Vs. II 1'

36 [ ␣␣␣␣␣␣␣␣]x ku-u-ru-ur x12[

[ § 7' ] A1

Vs. II 2'

37 [ _ _ _ _ -ká]n UD-ti DUTU-ŠI za-aḫ-ḫi-ia-a[t- _ _ 38 [ ... ]

[ § 7' ] A1

Vs. II 3'

38 [a]r-wa-aš-ta 39 nu li-in-kir 40 nu-za[]


[ § 8' ] A1

Vs. II 4'

41 [ … _ -P]U? i-ia-u-en 42 nu L[ÚM] URUŠa-a-at-tu-up-p[a]

[ § 8' ] A1

Vs. II 5'

43 [ ... -t]i li-ik-te-en 44 DIN[GIRME]Š URUQa-aš-ga-ma15 it-t[e- _ ] 45 []

[ § 8' ] A1

Vs. II 6'

45 [ ... ] 46 [a-pé-e-d]a-ni-ma-kán UD-ti [MEŠ] URUŠa-a-at-tup-pa l[i- _ _ _ ] 47 []

[ § 8' ] A1

Vs. II 7'

48 [ ... -t]i me-na-aḫ-ḫa-an-da NI-IŠ DINGIR-LIM šar-ra-an- ␣␣␣␣␣␣␣␣␣z[i] ␣␣


[ § 9' ] A1

Vs. II 8'

49 [ ... D]INGIRMEŠ URUQa!-aš-ga18 A-NA DINGIRMEŠ KUR URUḪa-at-ti me-na-aḫ-ḫa-a[n-da ... ]

[ § 9' ] A1

Vs. II 9'

49 [] ␣␣␣␣ 50 n]u-uš-ša-an DINGIRMEŠ <KUR> URUḪa-at-ti A-NA DINGIRMEŠ KUR URUQa-<aš->qa(-)x[ ... ]

[ § 9' ] A1

Vs. II 10'

50 [ ... ]-pa-an-du 51 na-at-ša-ma-aš pé-ra-an pa-ap-ra-an-te-e[š]

[ § 9' ] A1

Vs. II 11'

52 [nu NINDA(?)-an pa-ap-r]a-an-da-an20 az-zi-ik-kán-du 53 nu GEŠTIN ši-i-e-eš-ša[r ... ]

[ § 9' ] A1

Vs. II 12'

53 [ _ _ _ _ -d]u? 54 ku-e-da-ni-kán UD-ti NI-IŠ DINGIR-LIM šar-ra-an- ␣␣␣z[i] ␣␣␣


[ § 10' ] A1

Vs. II 13'

55 [ ... 56 [n]a-at-kán an-da A+NA MEŠ URUQa-aš-ga-pát ša-an-ḫa-a[n-du] 57 [ ... ]

[ § 10' ] A1

Vs. II 14'

57 [ ... Q]A-DU DAMMEŠ-ŠU-NU DUMUMEŠ-ŠU-NU QA-DU GU4ḪI.A-ŠU-NU UDU[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 10' ] A1

Vs. II 15'

57 [ _ _ _ _ _ _ _ _ GI]ŠKIRI6.GEŠTINḪI.A-ŠU-NU ḫar-ni-in-kán-du 58 ku-iš ke-e[ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 10' ] A1

Vs. II 16'

58 [ _ _ _ _ _ _ (_) UR]UḪa-at-ti me-na-aḫ-ḫa-an-da pa-aḫ-ša-r[i] 59 [ ... ]

[ § 10' ] A1

Vs. II 17'

59 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-D]U GU4ḪI.A-ŠU UDUḪI.A-ŠU QA-DU A.ŠÀḪI.A-[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] ␣␣


[ § 11' ] A1

Vs. II 18'

60 [ ... ]x-x ki-i-ia ut-tar ki-it-t[a-ru22] 61 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 11' ] A1

Vs. II 19'

61 [ ... ] ␣␣-ni


[ § 12' ] A1

Vs. II 20'

62 [ ... ]x-šum23-x-[ ... ]

[ § 13'' ] A1

Rs. III 1'

63 [ ... ]x Ù ME[Š] U[RU ...]

[ § 13'' ] A1

Rs. III 2'

63 [ ... d]a?-i?-e-er 64 A+NA DUTU-ŠI-wa-x[ ... ]

[ § 13'' ] A1

Rs. III 3'

64 [ _ _ _ _ _ (_) ] pí-iš-ga-u-e-ni 65 A-NA BE-[ _ ]x[ ... ]25

[ § 13'' ] A1

Rs. III 4'

65 [ _ _ _ _ _ (_) ]x-u-e ␣␣␣␣␣-ni [ ] ␣␣␣␣␣␣␣␣[ ␣␣␣␣␣␣␣␣]


[ § 14'' ] A1

Rs. III 5'

66 [ _ _ _ _ _ ]x-ka-e-la-aš kat-ti-iš-ši-ia 2 L[ÚM] [UR]UTa-r[a-27 ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 6'

66 [m _ _ _ _ -p]í-tu-ut-tu kat-ti-iš-ši-ia (x?+)1 [(MEŠ) URU ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 7'

66 [m _ _ _ -t]a28-ti-li kat-ti-iš-ši-ia 2 MEŠ U[RUx-x[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 8'

66 [ _ ]x x[ _ _ ] URUU-up-pa-aš-ši-it-ta29 ␣␣


[ § 15'' ] A1

Rs. III 9'

67 nu-za li-in-k[i-i]a kat-ta-an ÉRINMEŠ-an da-a-i-e-er 68 A-NA DUTU[I- ... ]

[ § 15'' ] A1

Rs. III 10'

68 pí-ú-e-ni 69 ma-[a-n]a-an-ma pí-an-zi 70 na-aš-ta ÉRINMEŠ-an GÙB-i[n]-x[ 71 [ ... ]

[ § 15'' ] A1

Rs. III 11'

71 ša-ra-a Ú-U[L _ ]x-ši- ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ir ␣␣


[ § 16'' ] A1

Rs. III 12'

72 li-in-ga-nu-u[t _ _ ] 73 [mA]r-ma--iš DUB.SAR-aš URUḪa-at-tu[i ... ] ␣␣


[ § 17'' ] A1

Rs. III 13'

74 mKa-a-an-x[ _ _ _ _]x kat-ti-iš-ši-ia 1 ME 90 ÉRINMEŠ MEŠ UR[U ... ]

[ § 17'' ] A1

Rs. III 14'

74 mŠa-a-uš-š[i?31- _ _ _ _ _ _ _ (_) -i]š-ši-ia 2 ME 15 ÉRINMEŠ MEŠ URU[ ... ]

[ § 17'' ] A1

Rs. III 15'

75 nu-za li-[ _ _ _ _ _ _ _ _ ]a-an da-i-e-er 76 ku-it-na-aš a-x[ ... ]

[ § 17'' ] A1

Rs. III 16'

76 iš-ḫi-ú-[ _ ] 77 [ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]x pa-aḫ-šu-wa-aš-ta 78 nu ÉRINMEŠ-an[ ... ]

[ § 17'' ] A1

Rs. III 17'

78 [ _ ] x [ ... ] 79 [ ... I-N]A ÉRINMEŠ-TI an-da Ú-UL k[u- _ _ ... ]

[ § 17'' ] A1

Rs. III 18'

80 [ ... Ú-U]L [k]u-iš-ki ú-wa-te-ez- ␣␣␣␣[zi]


[ § 18'' ] A1

Rs. III 19'

81 [ ... ]x-ta 82 nu A+NA D[ ... ]

[ § 18'' ] A1

Rs. III 20

83 [ ... _ _ ]i za-aḫ-ḫi-ia-u-w[a-

[ § 19''' ] A1

Rs. IV 1'

84 x x [ ... ]


[ § 20''' ] A1

Rs. IV 2'

85 ma-a-an-kán URUḪa-pa-aš-š[u?- ... ] 86 []

[ § 20''' ] A1

Rs. IV 3'

86 pé-e-da-an-zi 87 Ú-U[L!? ca. 6 Zeichen ] x x x x [ ... ] 88 [ ... ]

[ § 20''' ] A1

Rs. IV 4'

88 -TU ZI-YA Ú-U[L ca. 4-5 Zeichen ]x-ta 89 URUḪa-a-it-t[a- ... ]

[ § 20''' ] A1

Rs. IV 5'

89 [mK]a-ru-ú-nu-wa-aš-ša[ ca. 2-3 Zeichen ] ␣␣␣␣␣-ir ␣␣␣␣␣


[ § 21''' ] A1

Rs. IV 6'

90 [ _ _ -n]a-zi-ti-iš p[í- _ _ _ _ -l]i URUIš-ḫu-pí-it-ta [ ca. 9- 10 Zeichen ]

[ § 21''' ] A1

Rs. IV 7'

90 [ _ _ -i]š-ši-ia 4 M[ URU _ _ (_)-l]i-iḫ-tu-na35 mḪi-mu-i-li p[í?-_ _ _ _ _ ca. 4-5 Zeichen ]

[ § 21''' ] A1

Rs. IV 8'

90 [ _ _ _ M]?-TI [ ca. 5-6 Zeichen ] MEŠ URUKa-a-kad-du- ␣␣␣␣␣[-wa] ␣␣␣


[ § 22''' ] A1

Rs. IV 9'

91 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ k]i-iš-ša-an da-a-i-e-er 92 ka-a-š[a _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 22''' ] A1

Rs. IV 10'

93 [ ... ]x-a-an-te-eš e-eš-te-en 94 nu DUTU[I _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 22''' ] A1

Rs. IV 11'

94 [ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]-tar 95 nu ḫu-u-ma-an-za nu-un-tar-i-e-ed-d[u36 96 [ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 22''' ] A1

Rs. IV 12'

96 [ ... ] le-e ku-iš-ki e-ep-zi 97 nu [u- _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 22''' ] A1

Rs. IV 13'

97 [ ... ] 98 [ ... -a]n kar-ši za-aḫ-ḫi-ia-a[d- _ ]


[ § 23''' ] A1

Rs. IV 14'

99 [ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) k]u-wa-pí ÉRINMEŠ-it la-a-a[ḫ-

[ § 23''' ] A1

Rs. IV 15'

100 [ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]x 101 ÌR-na-na-az-kán ÉRINME[Š ]

[ § 23''' ] A1

Rs. IV 16'

102 [ _ _ _ _ _ _ _ (_) ] le-e ku-iš-ki e-ep-z[i] 103 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]

[ § 23''' ] A1

Rs. IV 17'

103 [ _ _ _ _ _ _ _ (_) ] 104 ma-a-na-aš-ta i-da-a-lu-ma u[d- ... ]

[ § 23''' ] A1

Rs. IV 18'

105 [ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) l]e-e mu-un-na-at-te-ni 106 na-a[n _ _ _ _ ] 107 [ ... ] ␣␣


[ § 24''' ] A1

Rs. IV 19'

108 [ _ _ _ _ (_) -p]í-ḫa-aš-ša U[RU?37 _ _ _ ]-a?-ra-aš-ša ap!-pa-a-an-za 38 109 nu-z[a _ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 24''' ] A1

Rs. IV 20 '

109 [ _ _ ]a-an da-iš

[ § 24''' ] A1

Rs. IV 20'

110 1 x[ _ _ (-)]x39-un-na-i 111 1-EN DUMU šu-u[l- _ _ _ _ ](-)ta-x[

[ § 24''' ] A1

Rs. IV 21'

112 [ _ _ _ N]a-na-zi-ti-ia EGIR-p[a ú-wa-t]e-ez-zi40 113 IŠ-TU URU[ _ _ _ _ (-)]az-zi(-)ḫé-e[r- _ _ _]

[ § 24''' ] A1

Rs IV 22'

113 [ _ (_)]x-ŠU kat-ta ú-wa-te-ez-zi 114 Š[A KUR URU]a-at-ti-ia ku-e[ _ _ _ _ (_ )]

[ § 24''' ] A1

Rs. IV 22'

115 nu za-aḫ-<<aḫ>>-ḫi-ia

[ § 24''' ] A1

Rs. IV 23'

115 [ _ _ ] KUR-YA Ḫa-at-ti KUR-YA le-e ú-wa-ši 116 an-tu-uḫ-ša-an-[ _ _ _ _ _ UR]UḪa-at-ti ku-wa-pí-i[k- _ ... ]


[ § 25''' ] A1

Rs. IV 24'

117 [mŠ]u-na-i-li pí-ku-úr-ia-al-li URUḪal-ma-ti-x[ (x)] 118 [ _ _ _ _ ]-ki-ia kat-ta-an

[ § 25''' ] A1

Rs. IV 25'

118 [ _ -i]š-ša-an da-iš 119 ap-pa-an-za 1 DUMU šu-ul-la-an x[ _ _ _ _ (_) ]42 GU4ḪI.A u-un-na-i

[ § 25''' ] A1

Rs. IV 26'

120 [ _ _ mN]a-ri-ik-ka-i-li-ia at-ta-an EGIR-pa ú-wa-te-[ _ _ ] 121 [URU]a-at-tu-ši-ia me-na-aḫ-ḫa-an-da

[ § 25''' ] A1

Rs. IV 27'

121 [ _ _ _ ]-ur le-e e-ep-ši 122 me-mi-ia-nu-ša-kán kat-ta-a[n _ _ _ (_)-d]a-a-i


[ § 26''' ] A1

Rs. IV 28'

123 [ _ _ _ _ _ _ ]-tu-mi-iš-ta pít-te-an-za 124 nu-za ŠA-P[AL NI-IŠ DINGIR-LIM ki]-iš-ša-an da-iš

[ § 26''' ] A1

Rs. IV 29'

125 [ _ _ _ _ _ _ ]-az/-uk-kán pit-te-an-ti-li URUḪa-a[t- _ _ _ _ (_ )] 126 [ _ ]-ut-ta DUTU-ŠI

[ § 26''' ] A1

Rs. IV 30'

126 [ _ _ _ _ _ _ (_ )]x-ia-at-ta NA-AP-ŠA-TEMEŠ pé-[ _ _ ] 127 [(-) _ _ _ -a]t-ta pé-eḫ-ḫi

[ § 26''' ] A1

Rs. IV 31'

128 [ _ _ _ _ _ _ _ ] 129 nu nam-ma I-NA URUIš-tu-mi-i[š- _ _ _ _ _ (_)]x le-e kar-ap-ši 130 [ _ _ _ _ _ _ _ ]-e pa-aḫ-ši 131 ku-u-uš URUḪa-at-[ _ _ _ _ _ _ (_ )]-wa-za?-za-aš li-in-ga-nu-ut


[ § 27''' ] A

Rs. IV 32'

132 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]x-pa mMu-u-wa-at-ta-[ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]x-da

[ § 27''' ] A

Rs. IV 33'

133 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]x-it-ti-l[i- _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ]x-x[(...)]

[ § 27''' ] A

Rs. IV 34'

134 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_) ] x x [


1

Vgl. von Schuler 1965a, 135: A-N]A.

2

ep über Rasur.

3

Hier setzt 2392/c ein.

4

von Schuler 1965a, 135 liest -p]í?-⌈el⌉-ma, der in der Autographie gebotene Zeichenrest passt jedoch nicht zu p]í.

5

Tischler 2006, 1141 sub sulla- ohne Berücksichtigung von A2.

6

von Schuler 1965a, 135: [x? k]a-a?-ma.

7

Anfang eines Zeichens nach Photo.

12

Nach Photo. folgen auf kūrur ein Spatium und deutlich sichtbare Spuren eines senkrechten und eines waagerechten Keils.

15

Diese ungewöhnliche Graphie des Namens Kaška findet sich sonst nur in einem anderen Kaška-Vertrag (KUB 23.77++ Rs. 98', CTH 138.1), in einem mittelheth. Brief (ABoT 60 Rs. 31, CTH 200), in einem Maşat-Brief (Mşt 75/15 Vs. 7) und in KUB 48.110++ Vs. II 7' (CTH 375.1.D).

18

Text Aš-.

20

Ergänzung nach CHD P, 103b.

22

Vgl. KUB 26.20+KBo 22.132+ (CTH 140.2) Vs.? 9'.

23

Nach Photo.

25

Vgl. von Schuler 1965a, 136: A-NA -pát? x [x] x [ .

27

Vielleicht URUTa-ra-[aḫ-na] zu lesen. Dieser Ortsname erscheint in der Autobiographie Ḫattušilis III. (KBo 3.6++ Vs. II 38 und KUB 1.1++ Vs. II 58), in KBo VI 29 Vs. I 27 (CTH 85) und in KUB 21.11+ Vs. I 3 (CTH 90) immer in Kontext mit Kaška und nördlichen Gebiet.

28

Oder -š]a-.

29

Dieser Ortsname erscheint auch in zwei Listen von Männern und Soldaten: KBo 16.66 Vs. 11' (CTH 234.2) und KUB 26.62 Vs. I 19' (236.1) und in einem Fragment des Berichts über das 12. Jahr in den Annalen Muršilis II. KBo 19.76+ Vs. I 45'.

31

Von Schuler 1965a, 137: mŠa-a-uš-k[a4?- … ].

35

Nach Kollation auf dem Photo. Von Schuler 1965a, 137: ]x-pa-ah-tu-na.

36

Vgl. KBo 16.24+KBo 16.25 Vs. I 16' und 18' (CTH 251).

37

Nach Photo drei horizontale Keile.

38

Die Autographien in KUB 36 und in KBo 16 bieten ap-. Das Photo zeigt jedoch deutlich, dass das Zeichen nach LÚ mit vier waagerechten Keilen beginnt, auf die zwei waagerechte folgen. Auf der Basis der Autographie lesen von Schuler 1965, 138, HW2 E, 87, und Del Monte 1995, 105, ap-pa-a-an-za. Die plene-Schreibung ist ungewöhnlich, in IV 25' findet sich die normale Schreibung. Man könnte an NIMGIR, gefolgt von dem Partizip pa-a-an-za (mit regulärer plene-Schreibung) denken, dagegen steht jedoch das Fehlen eines Spatiums und die Schwierigkeit einer plausiblen Deutung. Möglicherweise gehen die vier waagerechten Keile auf eine Spaltung des Griffels zurück, wie dies auch sonst gelegentlich zu beobachten ist.

39

Wahrscheinlich als m]u oder ⌈u⌉ zu lesen.

40

von Schuler 1965a, 139a: EGIR-p[a] ú?-iz-zi. Die Lüvke ist jedoch etwas breiter, als in der Autographie angegeben, und bietet Raum für 2 bis 3 Zeichen; daher kann nach der Parallele in Rs. IV 26' ergänzt werden.

42

Tischler 2006, 1141, erg. p[iandu?.


Editio ultima: Textus 2014-02-17 10:28:27.53