index introductio imagines partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 41.I.2

Exemplar c

[ § 5 ] c

Vs. d

24 [ ... ]-ri-bu

[ § 5 ] c

Vs. e

25 [ ... ]-ib

[ § 6 ] c

1'

26 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 27 DUTU5-[ši _ _ _ _ _ ]

[ § 6 ] c

2'

27 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 28 [ _ _ _ _ _ ] ka-a-[šum] KUR[ _ _ ]

[ § 6 ] c

3'

28 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 29 [ _ _ KU]R URUḪa-at-ti i-s[a20- _ _ _ _ ]

[ § 6 ] c

4'

30 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] ␣␣␣␣-m[i]

[ § 6 ] c

5'

31 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]-an-ni6 32 lu-ú qa-tam-ma-mi

[ § 7 ] c

6'

33 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -a]t-ni-ma URUḪa-at-ta GUD 34 É GUD[I.A-šu]?

[ § 7 ] c

7'

34 [ _ _ _ _ ] 35 [ _ _ _ _ _ _ _ -u]r 36 a-na DUTU-ši ís-ḫu-ur

[ § 7 ] c

8'

37 [ _ _ _ _ _ _ _ -a]t-ti iḫ-ṭì 38 ù it-ti KUR URUKi-i[z- _ _ _ _ ]

[ § 7 ] c

9'

38 [ _ _ _ _ _ ]

[ § 8 ] c

9'

39 [KUR] URUKi-[iz-z]u-[w]a-at-ni ma-gal9 ma-a-dì-i[š _ _ _ ]

[ § 8 ] c

10'

40 [ _ _ _ _ _ _ ]a-at-ti ù [KUR] URUKi-iz-zu-wa-at-ni

[ § 8 ] c

11'

40 [ _ _ _ _ DING]IR-lim lu-ú

[ § 8 ] c

12'

40 pa-aṭ-ru8

[ § 8 ] c

13'

41 [i-na-a]n-na DUTU-ši KUR URUKi-iz-[z]u-wa-at-ni a-na an-dú-ra-r[i ... ␣␣]

[ § 9 ] c

14'

42 [MEŠ Ḫur-r]i ÌR-dám i-ša-às-sux-ka9 43 i-na-an-na DUTU-ši ki-i[t-ta-am]

[ § 9 ] c

15'

43 [LUGAL-am i-t]e-pu-uš-ka KI.MIN10 46 ù šum-ma [a-na ma-ḫar LUGAL] GAL

[ § 9 ] c

16'

46 [ta-al-la-a]k? 47 LÚ.MEŠbe-lu-tim GAL.GAL-i[a iš-t]u GIŠŠ[Ú?.A]

[ § 9 ] c

17'

47 [ma-am-ma ú-u]l uš-ša-ab

[ § 10 ] c

17'

54 ù a-na DUTU[i]

[ § 10 ] c

18'

54 [ _ _ _ _ _ _ l]a ta-na-an-dì- ␣␣␣␣[in]

[ § 35 ] c

60''

167 ù šum-ma a-na DUTU-ši mi-im-ma nu-kúr-tum

[ § 35 ] c

61''

167 [d]a-an-nu i-te-eb-bi 170 nu-ut-tu-ka ḫu-u-ra-ad-ka ga-ab-[bu]

[ § 35 ] c

62''

170 [a-n]a ti-il-lu-ti-ia li-il-li-ik

[ § 36 ] c

58''

174 [šu]m-ma a-[n]a ka-a-šum mi-im-ma da-an-nu nu-kúr-tum i-te-eb-[bi]

[ § 36 ] c

59''

177 [š]a DUTU-ši []u-u-ra-a-du ga-ab-bu a-na ti-il-lu-ti-ka i[l-la-ak]

[ § 38 ] c

36''

187 [ _ _ _ ta-ḫa-a]z-za-am lu-ú ni-i[p-pu-uš]

[ § 39 ] c

37''

188 [ _ _ _ _ _ _ it]-ti DUTU-ši ba-a[r-tam _ _ _ ]

[ § 39 ] c

38''

188 [ ... ]

[ § 40 ] c

38''

190 ù? ma-an-n[u-um-me-e]

[ § 40 ] c

39''

190 [ ... ]x 191 DUTU-ši [ ... ]

[ § 48 ] c

40''

206 [a-i-ut-ti-m]e-[e UR]UDIDLI.Ḫ[I.A ša KUR ]ur-ri a-na URUD[IDLI.ḪI.A-ka]

[ § 48 ] c

41''

206 [bu-ul-lu-lu] 207 i-na a-i-im URU-lim ša Ḫur-ri it-te ḫa-[mi-iš]

[ § 48 ] c

42''

207 [ta-ḫa-za-a]m it-ti-šu ni-ip-pu-uš

[ § 49 ] c

44''

208 mi-nu-um-me-e NAM.RAḪI.A ÉRINMEŠ DUTU-ši [ _ _ _ _ _ ]

[ § 49 ] c

45''

209 [ÉRINMEŠ] DUTU-ši-ma i-le-eq-qé

[ § 49 ] c

43''

210 [mi-nu-um-me]-e NAM.RAḪI.A ÉRINMEŠ-ka i-kà-aš-ša-ad 211 ÉRINMEŠ-k[a-ma]

[ § 49 ] c

44''

211 [i-le-e]q-[q]è

[ § 49 ] c

45''

212 ù SAḪARḪI.A e-ep-ra š[a URUDIDLI.ḪI.A]

[ § 49 ] c

46''

212 [an-mu]-ut-tim37 a-na ka-a-šum a-na-an-din 213 ù KUR-ka ú-ra-[ap-pa-aš]

[ § 50 ] c

47''

214 [ šum-m]a? URUDIDLI.ḪI.A ša KUR Ḫur-ri ni-dá-a-ak 215 mi-na-am-me-[e]

[ § 50 ] c

48''

215 [ DUT]U-ši ḫa-aš-ḫa-ku 216 ù DUTU-ši e-le-qè 217 ù mi-na-a[m-me-e]

[ § 50 ] c

49''

217 [ḫa-aš-ḫ]a-a-ta! 218 a-na ka-a-šum a-na-an-dì-in

[ § 58 ] c

56''

254 NINDA.KASKAL-šu-nu DUTU-ši at-ta-na-ad-dì-in-[šu-nu-ti]

[ § 59 ] c

63''

255 [ša-n]i-tam tup-pu ša ni-iš DINGIR-lim ša e-pí-iš 256 lu-ú ni-pá-aš-ši-i[ṭ-šu]

[ § 59 ] c

64''

257 [a-w]a-at Ḫur-ri lu-ú ni-na-as­-sú-uk

[ § 59 ] c

64''

258

[ § 59 ] c

258 ki-i-me-e ap-pu-na-[am-ma]

[ § 59 ] c

65''

258 ú-ul ša Ḫur-ri at-ta 259 ù tup-pa-am ša-ni-ia-am-ma ni-[ip-pu-uš]

[ § 60 ] c

66''

262 [š]a-ni-tam šum-ma DUTU-ši tup-pa-am ša ú-še-eb-bal-[ka]

[ § 60 ] c

67''

263 i-na tup-pí ša a-wa-a-ti ša-ak-n[u] 264 ù DUMU ši-ip-r[i a-w]a-a-t[i]

[ § 60 ] c

68''

264 ša iš-tu KAxUpí-i-šu ip-pá-[la-ak-k]u 265 šum-ma a-wa-a-ti

[ § 60 ] c

69''

265 ša DUMU ši-ip-ri a-na a-wa-a-t[i š]a tup-p[í! mi-i]t-ḫa-ar

[ § 60 ] c

70''

266 DUMU-ši-ip-ra a-nu-um-me-e-am qí-i-ip-šu 267 ù [šum-ma] a-wa-a-ti

[ § 60 ] c

71''

267 [š]a KAxUpí-i [DU]MU ši-ip-ri a-na a-wa-a-ti [ ša tup-p]í ú-ul mi-i[t-ḫa-ar]

[ § 60 ] c

72''

268 [DUMU š]i-ip-r[a lu]-ú la-a ta-qà-ap-šu 269 ù i-n[a a-wa]-a-tim a-nu-um-me-[e-am]

[ § 60 ] c

73''

269 [ _ _ _ _ _ _ Š]À-ka lu-ú la­-a t[a!-aṣ]-ṣa-ab-ba-at


5

Nach Photo sind der erste Waagerechte von AN und der Senkrechte von UD teilweise erhalten.

6

Yoshida - Kammenhuber 1995: 211 n. 27 bieten die Ergänzung [ (KUR URU)Mi-it-ta-]. -anni ist jedoch Ventiv mit dem Akk.-Suffix der 1. Ps. Sg. : [umte''er]anni "er benachrichtigte mich".

8

c add. 12' [ _ _ -r]i KURURUKi-iz-⌈zu⌉-wa-[a]t-ni ma-gal9 pí-iṭ-ri i-ir-t[e- ␣␣]; cf. A I 34f.

9

sux = ŠU.

10

Nachträgliche Einfügung.

37

Erg. nach KBo 1.5 Vs. I 14.


Editio ultima: Textus 2014-02-19 12:59:52.48