.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Cornil P., Liste des noms géographiques des textes hittites. KBo XXIII-XXX, XXXIII, KUB XLV-LVII, in: Hethitica 10 7-8.


    Neue Abfrage | New Search