.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Kosyan A., [Novyje toponimy v chettskich klinopisnych tekstach] (New Toponyms in Hittite Texts) , in: Strany i narody Bližnego I Srednego Vostoka 22 252-264 engl. Resumé S. 260. [Armenisch]


    Neue Abfrage | New Search