.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = D'jakonov V.N., Chattskij ("protochettskij") jazyk [Chattische ("protohethitische") Sprache], in: Jazyki drevnej Perednej Azii 166-176.


    Neue Abfrage | New Search