.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Kloekhorst A. − Pronk T. (ed.), The Precursors of Proto-Indo-European. The Indo-Anatolian and Indo-Uralic Hypotheses, (Leiden Studies in Indo-European 21) Leiden-Boston .


    Neue Abfrage | New Search