.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Posener G., Les Asiatiques en Egypte sous les XIIe et XIIIe dynasties, in: Syria 34 145-163.


    Neue Abfrage | New Search