index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 390

Exemplar --

Citatio: F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 390 (Expl. --, 20.03.2017)

§ 1

1 -- UMMA fAyatarša GEME fNāwila

2 -- mān DUMU-laš alpanza

3 -- našma=šši=kan garāteš adanteš

4 -- nu=šši inanaš DUTU-un kiššan šipantaḫḫi

§ 2

5 -- ḫantezzi=kan UD-ti UDUiyantan inanaš DUTU-i šipantaḫḫi

6 -- nu kiššan tēmi

§ 3

7 -- inanaš DUTU-i kāša=tta SÍSKUR piḫḫun

8 -- nu DUMU-an kuin ḫukkiškimi

9 -- n=an ŠUM-ŠU tēmi

10 -- inanaš DUTU-i kīdani=wa DUMU-li inan EGIR-an arḫa karaš

§ 4

11 -- nu=kan UDUiyantan arkanzi

12 -- n=ašta UZUḫuišu šuppa danzi

13 -- KUŠ UDU UZUGABA ZAG PANI DINGIR-LIM tianzi

§ 5

14 -- EGIR-anda=ma UZUNÍG.GIG ḫappinit zanuwanzi

15 -- nu 1 NINDA.KUR4.RA inanaš DUTU-i paršiya

16 -- šerr(a)=ššan UZUNÍG.GIG kuerzi

17 -- n=at ḫuišaš šuppaš šer dāi

18 -- nu IŠTU DUGKUKUB PANI DINGIR-LIM šipanti

19 -- nu kiššan tēmi

§ 6

20 -- inanaš DUTU-i zik azzikki akkuški

21 -- nu edani DUMU-li inan EGIR-an arḫa karaš

§ 7

22 -- nu šuppa PANI DINGIR-LIM šešzi

23 -- lukkadda=ma=at šarā daḫḫi

24 -- ne arḫa adanzi

§ 8

25 -- mān INA UD 2KAM lukkatta

26 -- nu ŠA GIŠKIRI6 SARḪI.A ḫūman BABBAR kappāni GE6 kappāni ānkišaš NUMUN-an tīyati AN.TAḪ.ŠUMŠAR ḫazzuwaniš ḫašuššarān lakkarwan

§ 9

27 -- ippiyanzašš=a šāna(-)kukkullaš mūlili tarpatarpaš šeḫunza iššarāšilas ariešan tūntūli šādayan šuppiš ḫinḫindu lāparša qakku

§ 10

28 -- nu ḫarnammar BAPPIR IŠTU KAŠ arḫa tarnanzi

29 -- SARḪI.A=ma hūman kuaškuašzi

30 -- šerr(a)=ššan ḫarnamma BAPPIR IŠTU KAŠ ḫarnān lāḫūwāi

31 -- n=at anda immiyazzi

32 -- waḫiešnaš=šan wātar šer tēpu zappanuzzi

§ 11

33 -- n=ašta DUMU-an aiš=šit parā arraḫḫi

34 -- EGIR-anda=ma=šši=kan išši=šši laḫuḫḫi

35 -- n=at katta pašzi

36 -- INA SAG.DU-ŠU=ya=šši=ššan lāḫui

37 -- tūiggaš=šaš=(š)ši=ššan ḫūmantaš lāḫui

§ 12

38 -- arri=šši=ya=šši=kan anda lāḫui

39 -- nu=za DUMU-aš ārri

40 -- IŠTU ŠE.NAGA=ma=za pešzi

41 -- arri=ma=za kuezza wetenaz

42 -- nu menaḫḫanda waḫešnaš wātar

§ 13

43 -- mān=kan DUMU-an=ma wetenazza šarā karapzi

44 -- nu=šši=kan MUŠEN ḪURRI šēr arḫa waḫnuzzi

45 -- n=an DUTU-i EGIR-an tarnāi

§ 14

46 -- EGIR-anta=ma šāna(-)kukkullan lakkarwan Ì.UDU anda tarnāi

47 -- n=at anda kinaizzi

§ 15

48 -- nu kuiš DUMU-aš alpanza

49 -- našma=šši=kan garāteš adanteš

50 -- n=an tuikkuš išgaḫḫi

51 -- ašašḫi=ma=a(n)=šan gullanti GIŠŠÚ.A

52 -- 1 DUGNAMMANTU waḫešnaš witenit šūš []-iškizzi

§ 16

53 -- []-an

54 -- [-m]imi(?)

§ 17

55 -- []

56 -- []

§ 18

57 -- [-a]mnit

§ 19

58 -- [][]

59 -- [-]nanzi

60 -- nu MUNUŠU[.GI-]izzi

§ 20

61 -- [] kuin akuwanna [wekz]i(?)

62 -- 11(?) DUGDÍLIM.GAL SIG

63 -- nu=š[ši(?)]šer arḫa wa[ḫnu]zi

64 -- nu=uš arḫa duwarnai

§ 21

65 -- []izzi=ma=at šesannaz(?)[]-ri

§ 22

66 -- [AWA]T fWattitti MUNUS URUKunaššarwa

67 -- mān=kan UN-ši [n]ašma DUMU-li karāduš kuiški arḫa garāp[í]

68 -- [nu k]iššan [u]ttar=šit

69 -- ŠA 1-EN šeppit

70 -- n=at malli šalakzi

71 -- nu 2-ŠU 7 šalakar DUMU-li iēzzi zanuzzi

§ 23

72 -- nu=kan kuidani karātiš adanteš

73 -- nu=za URUDUišpātar dāi

74 -- nu=uš ḫaššaz EGIR-pa išpannit 1-EN-aš 1-EN-aš daškizzi

75 -- nu=uš azzikizzi

76 -- Ù ŠA UDU karāduš IŠTU ḫappinit zanuškanzi

77 -- nu apušš=a azzikizi

§ 24

78 -- nu 2-ŠU UD 7KAM paizzi

79 -- karādušš=a kuwapi azzikizzi

80 -- nu kiššan taršikizzi

81 -- karāduš=wa=za karātiš tarruḫḫanzi

82 -- mān MÁŠDA=ma

83 -- nu karāduš kuwapi wemiyazzi

84 -- nu 2-ŠU 3-ŠU

85 -- nu=uš ezazzi

§ 25

86 -- nu 2-ŠU UD 7KAM šarā tittanuzzi

87 -- nu=uš=za=kan likzi

88 -- nu namma karāduš UL azzikizzi

§ 26

89 -- kī=ma ḫūgandaš dāi

90 -- SÍG GE6 SÍG SIG7.SIG7 SÍG SA5 SÍG ZA.GIN dāi

91 -- n=at EGIR-pa parza malakzi

92 -- namma=at parā ḫandān anda tarnai

93 -- n=ašta anda ŠA GI ḫapūšeššar Ù ŠA GIŠTÚG panzakittin warapzi

94 -- n=an anda nāi

95 -- n=at=šan ANA NINDA.KUR4.RA dāi

96 -- n=at išpantaz šara šuḫḫa pēdai

§ 27

97 -- n=at IŠTU NINDA.KUR4.RA EGIR-an GIŠPISAN MUL-aš kattan dāi

98 -- nu kiššan tezzi

99 -- šēr katta=at nepišaza 1 LĪM MULḪI.A ḫukkiškanzi

100 -- n=at DINGIRMEŠ-aš ḫukkiškiddu

101 -- kattera=ma=at dankuwaz taknāz taknaš DUTU-uš ḫukkiškiddu

102 -- n=at MULḪI.A-aš kattan šešzi

§ 28

103 -- lukkatta=ma=kan DUTU-uš upzi

104 -- n=at šarā dāi

105 -- NINDA ḫaršaima=at=šan kuedani kitta

106 -- n=an ANA DUTU paršiya

107 -- nu tezzi

108 -- išpanti=war=at 1 LIM MULḪI.A DINGIRMEŠ-ašš=a ḫukkiškir

109 -- taknašš=a=war=at DUTU-uš ḫukkiškit

§ 29

110 -- kinuna=war=at zik DUTU-uš ḫukkiški

111 -- n=at šuḫḫaz katta udai

112 -- n=at=kan DUMU-li kuttani=šši nāi

113 -- nu tezzi

114 -- ḫuišaš=wa panzakittiš GIM-an weḫatta

115 -- DUMU-li=ya idālaueš karāteš kattan arḫa apenieššan waḫandu

§ 30

116 -- ŠA GI=ma=wa ḫapušaššanza maḫḫan ḫapušašša EGIR-anda UL wemiazzi

117 -- DUMU-ann=a idalaueš karāteš QĀTAMMA wemiyanzi

118 -- n=at=ši=kan neanza

§ 31

119 -- mān=aš SIG5-adda=ma

120 -- n=at=ši=kan arḫa dāi

121 -- anda=ma šakuwā--i

122 -- nu=ššan 2 EMEḪI.A

123 -- nu=kan anda UZUḫuišu išgāri

124 -- n=at DUMU-li kaliliulliaš ka[t]t[an] dāi

125 -- nu tezzi

126 -- kuiš=wa kuieš=wa ḫateššanteš k[arāt]

127 -- nu šarakkuiškandu

128 -- DUMU-li=ma=at [m]an[i]nkuwan tianzi

129 -- n=at=ši kattan arḫa arantaru

§ 32

130 -- lukkatta=ma=kan kuitman DUTU -uš nawi uizzi

131 -- nu=kan UZU ḫuittiyari

132 -- n=at ḫuššiliya ḫarizzi

133 -- ḫuššiliya=war[(a)=šš]an GIM-an SAḪARḪI.A parā paddanzi

134 -- n=at parā[ša]lliškizzi

135 -- DUMU-ašš=a QĀTAMMA šalliškidd[u]

136 -- nu tittiškiz[z]i

137 -- kuitta(?) n=aš=ši=(a)pa an-[]-du

138 -- nu UD-at UD-at QĀTAMMA[]

§ 33

139 -- mān=kan EM[EḪI.A kueda]ni uwanzi29

140 -- n=a[n]=kan EME=ŠU BAPPIR-it ša[rtāmi]

141 -- namma=an IŠTU Ì[.NU]N išgāmi

142 -- … []

143 -- n=an kiššan namma ḫū[kkiškimi]

144 -- [=]at=kan ANA LÚ.U19.LU uēr

145 -- nu=za[]

146 -- []-zi UL

147 -- nu ekuzzi UL

148 -- na[mma]

149 -- nu iyawani []

150 -- [nu ANA DKamru]šepa ḫalugaš pai[t]

151 -- []

§ 34

152 -- UMMA DKamrušipa

153 -- []

154 -- nu ANA DNIN.TU ḫa[lugaš pait]

155 -- [-e]n=ma

156 -- [ītt]en=wa=šmaš MUNUSḫašawan pēḫuteten

157 -- [nu=war=an=kan38 E]ME-ŠU šaḫdu

158 -- nu MUNUSḫāšawaš pa[it n=an=kan39] EME-ŠU šaḫta

§ 35

159 -- nu ŠA DUTU DUMU.NITAMEŠ

160 -- nu=za MUNUSḫāšauwaš BAPPIR dāu

161 -- n=an=kan EME-ŠU šartāiddu

162 -- ÚR-uš=ma=an IŠTU Ì.NUN iškiddu

163 -- namma=an IŠTU LÀL-it EME-ŠU arḫa ānašdu

164 -- nu DUMU.LÚ.U19.LU SIG5-ru

165 -- nu=šši=ššan INA KA×U-ŠU anda 2-ŠU allapa[ḫzi]

166 -- ŠIPAT EMEḪI.A

§ 36

167 -- šalliš ÍD-aš ḫunḫumazzi=šit ḫami[kta]

168 -- n=ašta anda KU6-un INA ḫantiyara witi ḫamikta

169 -- ḪUR.SAGḪI.A pargamuš ḫamikta

170 -- ḫāriuš [a]llūwauš ḫamikta

171 -- DIM-aš wel[lu] ḫamikta

172 -- n=ašta anda šumanza ḫam[i]kta

173 -- partianza ḫārašM[UŠEN] ḫami[kta]

174 -- š[a]mankurwaduš=kan MUŠḪI.A-uš anda ḫūla[-] ḫamikta

§ 37

175 -- DARÀ.MAŠ-an katta GIŠeya ḫamikta

176 -- paršanan taššai pidi ḫamikta

177 -- ulipanan pargauei ḫamikta

178 -- UR.MAḪ zamni=šan ḫamikta

179 -- šāšan ḫūratti=šan ḫamikta

180 -- šašaš GA ḫamikta

181 -- ŠA DLAMMA GIŠŠÚ.A ḫamikta

§ 38

182 -- n=at DIŠTAR ANA DMāliya mēmatti

183 -- DMaliyaš=at ANA DPirwa memišta

184 -- DPirwaš=at ANA DKamrušipa memišta

185 -- DKamrušipaš=za ANŠE.KUR.RAḪI.A=ŠU tūrit

186 -- nu INA ÍD.GAL penniš

187 -- nu ḫukkiškizzi DKamrušipaš GAL-in ÍD-an

188 -- n=ašta anda ḫantiyara KU6-an45 witi ḫukkiškizzi

189 -- GAL-iš ÍD ḫunḫumaz=šit EGIR-pa lāttat

190 -- anda KU6-uš ḫantiyaraš lattat

§ 39

191 -- pargāuš ḪUR.SAGḪI.A lāttat

192 -- ḫallūeš ḫārīeš lāttat

193 -- DIM-aš wellu lāntat

194 -- n=ašta anda šuppi šumanza lāttat

195 -- partianza [ḫārašM]UŠEN lāddat

196 -- šamankurwanteš MUŠḪI.A [-]ni lāttat

§ 40

197 -- [DARÀ.MAŠ-] katta GIŠeya lāttat

198 -- PÍRIG.TUR-ašš=a [tašša]ui pidi lāddat

199 -- ulipanan pargaue lāddat

200 -- UR.MAḪ zamnaš lāttat

201 -- [šāš] ḫūratti=šan lāttat

202 -- [šā]šaš GA lāttat

203 -- ŠA DLAMMA GIŠŠÚ.A lāttat

§ 41

204 -- [ku]eša DUMU-aš ḫuelpiš

205 -- n=aš šuppiš tētanuš []amiktat

206 -- kattan=ma=aš ḫupallaš ḫamiktat

207 -- [n=aš UZ]Utītitan ḫamiktat

208 -- n=aš UZUGEŠTUḪI.A=ŠU ḫamikta

209 -- n=aš UZUKA×U-iš ḫamik[t]a

210 -- n=aš UZUEME-ŠU ḫamikta

211 -- n=aš UZUḫu[ḫḫurti]n ḫa[mi]kta

212 -- n=aš UZUpappaššalan ḫamikta

213 -- katta=ma=aš UZUGABA ḫamikta

214 -- n=aš UZUḫaḫ(ḫa)ri ḫamikta

215 -- n=aš UZUNÍG.GÍG ḫamikta

216 -- n=aš genzu ḫamikta

217 -- n=aš UZUpantuḫa(n)=šan ḫamiktat

218 -- n=aš UZUarra(n)=šan ḫamiktat

219 -- na-aš UZUginu=ššit ḫamiktat

220 -- šer=ma=aš ŠUḪI.A=ŠU ḫamikta

§ 42

221 -- nu ANA DNIN.TU ḫalugaš pait

222 -- maḫḫan=wa iyaueni

223 -- mān=wa iyaueni

224 -- UMMA DNIN.TU

225 -- īt=wa MUNUSḫāšawan pēḫute

226 -- nu=wa=šši=ššan šer UZUḫupallaš ḫuikdu

227 -- n=an šuppauš tētanuš ḫuikdu

228 -- nu UZUGEŠTUḪI.A=ŠU ḫuikdu

229 -- n=an UZUtītitan ḫuikdu

230 -- n=an KA×U=ŠU ḫuikdu

231 -- n=an EME=ŠU ḫuikdu

§ 43

232 -- n=an UZUḫuḫḫurtin ḫuikdu

233 -- n=an UZUpappaššalin ḫuikdu

234 -- n=an UZUGABA KI.MIN

235 -- n=an UZUḫaḫḫari KI.MIN

236 -- n=an UZUNÍG.GÍG KI.MIN

237 -- n=an UZUŠÀ KI.MIN

238 -- n=an UZUgenzu KI.MIN

239 -- n=an UZUpanduḫan KI.MIN

240 -- n=an UZUarra(n)=šan KI.MIN

241 -- n=an UZUgēnu KI.MIN

242 -- šer=ma=an ŠUḪI.A-ŠU KI.MIN

§ 44

243 -- šer=an UZUḫupallaš lāu57

244 -- n=an šuppauš tetanuš lāu

245 -- n=an UZUGEŠTUḪI.A-ŠU lāu

246 -- UZUtititan lāu

247 -- n=an UZUKA×U-ŠU lāu

248 -- n=an EME-ŠÚ lāu

249 -- UZUpappaššalan KI.MIN

§ 45

250 -- n=an UZUGABA lāu

251 -- n=an UZUḫaḫḫari lāu

252 -- n=an UZUgenzu KI.MIN

253 -- n=an UZUulan KI.MIN

254 -- n=an UZUarran KI[.MIN]

255 -- n=an UZUgēnu lāu62

256 -- šer=ma=an ŠUḪI.A=ŠU KI.MIN

§ 46

257 -- kī=ma uttar nakkī

258 -- [] paiddu=wa=at āššu ŠIPAT ḫami[nkuwaš memau]

259 -- [ŠUM=Š]U NU.GÁL

§ 47

260 -- AWĀT fŠ[ušumanniga MUNUSŠU.G]I

261 -- mān DUMU-li DḪašamilin ITU-miaš š[ipanti]

262 -- [nu GIŠBANŠ]UR AD.KID luttiya per[an dāi]

263 -- [šer=š]an 1 NINDA.ÉRINMEŠ Ù 1 NINDA.KUR4.RA KU7 TUR d[āi]

264 -- [ANA NINDA.K]UR4.RA=ma=ššan DḪašamilien [titt]anuzzi

265 -- nu=šši peran katta 1? DUGKUKUB KAŠ GIŠpūriaz dāi

§ 48

266 -- MUNUSÙMMEDA IŠTU DUGKUKUBI šīeššar PANI DINGIR-LIM 3-ŠU šipanti

267 -- NINDA.KUR4.RA=ma UL paršiya

§ 49'

268 -- nu=[] kišt[aru(?)]

269 -- [][] LÚ.MEŠAMA.A.TU ḫal[ziššanzi]67

270 -- [] NINDA.Ì.E.DÉ.A memal GU7-zi

271 -- nu?=[]

§50' (Kol.)

272 -- DUB.1KAM QATI

273 -- AWAT fŠušumanniga MUNUSḫāšauwaš

274 -- mān DUMU-li DḪašamilin ITU-miaš šipanti

§51'

275 -- AWAT fAyatarša GEME fNāwila

276 -- mān DUMU-aš alpanza

277 -- našma=šši=kan garāteš adanteš

278 -- nu=šši inanaš DUTU-un kiššan šipanti

§52'

279 -- AWAT fWattiti MUNUS URUKunaššarwa

280 -- mān=kan UN-ši našma DUMU-li garātiuš kuiški arḫa karērāmi

281 -- nu kiššan uttar=šit

§53'

282 -- mān=kan EMEḪI.A kuedani uwanzi

283 -- n=an MUNUSŠU.GI kiššan aniyazzi

284 -- ŠU mDGE6.LÚ PANI mAnuwanza SAG IŠṬUR


29

Dieses dritte Ritual wurde von Haas V. 2010a, 178-182 bearbeitet.

38

Zu dieser Ergänzung vgl. KUB 7.1 Rs. III 11 (dort mit Verb ḫuikdu + -šan). Die Ergänzung in CHD Š, 170a, Beckman G. 1983a, 51 und Haas V. 2010a, 180 pe-ḫu-te-e[ḫ-ḫi na-aš pa-id-du na-an-kán (Beckman nu-uš-ši-kán)] enthält zu viele Zeichen.

39

So nach CHD Š, 170a. Kronasser H. 1960a, 155, Beckman 1983a, 51 und Haas V. 2010a, 180: nu-uš-ši-kán.

45

Oder ḫa-an-ti-ia-ra-ḫa-an mit Hoffner H.A. 2015a, 72?

57

Besonders interessant ist, dass die zwei Exemplare ab hier unterschiedliche Verbalformen zeigen. In A. mit der 1. Prs. Sg. Ind. lāun spricht die Alte Frau und vermutlich antwortet sie der Göttin Nintu, die in kolon 225 zu sprechen beginnt. Dagegen ist in C. mit der 3. Prs. Sg. Imp. lāu dieselbe Form der vorigen Zeilen beibehalten, wobei die Göttin Nintu weiterspricht. Deshalb hat man den Eindruck, dass C. die richtige Version wiedergibt. Ferner muss man bedenken, dass auch in der inhaltlich ähnlichen Beschwörung der Zungen (vgl. kola 156ff.) die Alte Frau nie in der ersten Person spricht. Es bleibt unklar, warum diese zwei unterschiedlichen Verbalformen vorkommen. In diesem Fall kann man nicht von einem Schreiberfehler sprechen, sondern eher von zwei unterschiedlichen Versionen des Rituals.

62

Vgl. Anm. 56.

67

Ergänzung nach CHD L-N, 476b. Pace Kronasser H. 1961a, 164 ist nu-ú keine palaische Schreibung. Deshalb fällt auch die von ihm vorgeschlagene Ergänzung des Götternamens Ziparwa aus.


Editio ultima: Textus 20.03.2017