index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 394

Exemplar D

Citatio: A. Chrzanowska (ed.), hethiter.net/: CTH 394 (Expl. D, 13.07.2016)

[ §1 ] D

Vs. II 2'

1 UM-[] 2 []

[ §1 ] D

Vs. II 3'

2 na-aš[-ma]


3 []

[ §2 ] D

Vs. II 4'

4 nu ki[-] 5 [-k]u-u[z]

[ §2 ] D

Vs. II 5'

5 ki-ša-ri 6 n[uKA]RAŠ [u-]

[ §2 ] D

Vs. II 6'

7 nu-za ḫu-u-ma-an[-] 8 [U]DU. Š[IR]

[ §2 ] D

Vs. II 7'

8 ma-a-an ḫar-ga-e-uš[] 9 Ú-UL []

[ §2 ] D

Vs. II 8'

9 ku-it-ki du-uq-qa-a-ti 10 [] SÍG.BAB[BAR]?

[ §2 ] D

Vs. II 9'

10 SÍG.SA5 an-da tar-na-aḫ-ḫi 11 [-d]a ta-ru-p[a-]

[ §2 ] D

Vs. II 10'

12 nu-za!?-an NA4NUNUZ 2 KAM-KAM-MA-TU4-ia ŠA6 AN.BAR ŠA A!.GAR57[]

[ §2 ] D

Vs. II 11'

12 an-da ne-eḫ-ḫi 13 na-at A-NA UDU.ŠIRḪI.A -ŠU-NU SI x[]

[ §2 ] D

Vs. II 12'

13 an-da ḫa-ma-an-ga-mi 14 na-aš iš-pa-an-da-az

[ §2 ] D

Vs. II 13'

14 A-NA PA-NI GIŠZA.LAM.GARḪI.A ḫa-ma-an-ga-an-zi

[ §2 ] D

Vs. II 14'

15 [n]u-kán an-da ki-iš-ša-an me-ma-an-zi 16 ku-iš-[wa-]kán?[]8 17 []9

[ §2 ] D

Vs. II 15'

17 ki-i ÚŠ-an i-ia-at 18 nu-wa-at-ta ka-a-ša []12

[ §2 ] D

Rs. III 1

18 ku-u-uš UDU.ŠIRḪI.A kat-ta-an [-]

[ §2 ] D

Rs. III 2

19 nu-wa-kán kat-ta wa-ar-ši-ia-aḫ-ḫu-ut

[ §3 ] D

Rs. III 2

20 lu[-]

[ §3 ] D

Rs. III 3

20 gi-im-ri pé-en-na-aḫ-ḫi14 21 nu ku-e-da-ni-ia A?[-NA?]

[ §3 ] D

Rs. III 4

21 kat-ta-an 1 DUGKU-KU-UB GEŠTIN 1 NINDA.GUR4.RA 1 DUG[]

[ §3 ] D

Rs. III 5

21 píd-da-an-zi 22 A-NA GIŠZA.LAM.GAR LUGAL-ma pé-ra-an [ _ _ ]

[ §3 ] D

Rs. III 6

22 ú-nu-wa-an-da-an a-ša-ši 23 1 DUGḫu-u-up-pár KAŠ

[ §3 ] D

Rs. III 7

23 3 NINDA.GUR4.RAḪI.A A-NA MUNUS-TI kat-ta-an da-a-i


[ §4 ] D

Rs. III 8

24 nam-ma-kán A-NA UDU.ŠIRḪI.A ENMEŠ KARAŠ QA-TI[-]

[ §4 ] D

Rs. III 9

25 nu-kán an-da ki-iš-ša-an me-ma-an-zi 26 ku-iš-ki?[]

[ §4 ] D

Rs. III 10

26 ki-i ÚŠ-an i-ia-at 27 ki-nu-na-wa ka-a-ša UDU[ _ (_ ) _ _ ]

[ §4 ] D

Rs. III 11

27 a-ra-an-da-ri 28 nu-wa-ra-at IŠ-TU UZUNÍG.G[IG]

[ §4 ] D

Rs. III 12

28 Ù UZUÌ-ia me-ek-ki wa-ar-ga-an-te-eš

[ §4 ] D

Rs. III 13

29 nu-wa-aš-ši-kán ŠA A-MI-LU-UT-TI UZUÌ p[u-]

[ §4 ] D

Rs. III 14

30 nu-wa-aš-ša-an kat-ta-an ke-e-da-aš UDU.ŠIRḪI.A

[ §4 ] D

Rs. III 15

30 wa-ar-ši-ia-aḫ-ḫu-ut 31 nu ENMEŠ KARAŠ A-N[A]

[ §4 ] D

Rs. III 16

31 [EGIR]-an ḫi-in-ga-an-zi 32 LUGAL-ia A-N[A]

[ §4 ] D

Rs. III 17

32 []x EGIR-an kat-t[a]-ik?-[]

[ §5 ] D

Rs. III 18

33 [ŠI]RḪI.A MUNUS-T[UM]

[ §5 ] D

Rs. III 19

33 [] ar-ḫa []

[ §5 ] D

Rs. III 20

34 [] x []

[ §8 ] D

Rs. IV 1'

84 [-l]i!?

[ §8 ] D

Rs. IV 2'

85 [] 86 [] 86a [] QA-TI


[ §9 ] D

Rs. IV 3'

87 []

[ §9 ] D

Rs. IV 4'

88 [-]an

[ §9 ] D

Rs. IV 5'

89 [] KAŠ


6

Lesung nach Fotokollation.

7

Text: E.GAR5.

8

Die Lücke ist für den in den Duplikaten erhaltenen Text sehr klein. Möglicherweise wurde er auf dem Tafelrand geschrieben.

9

Siehe Fußnote 8.

12

Ende der Kolumne.

14

gi-im-ri pé-en-na-aḫ-ḫi wurde über Rasur geschrieben.


Editio ultima: Textus 13.07.2016