index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 403.3.1

Exemplar A

Citatio: S. Görke (ed.), hethiter.net/: CTH 403.3.1 (Expl. A, 08.06.2015)

[ §1 ] A

Vs.? II 1'

1 [] x x


[ §2 ] A

Vs.? II 2'

2 [] ˹D˺UTU-˹uš˺[- ␣␣GIŠlu-ut-t]a-an-za2 an-da tar-na-i3

[ §2 ] A

Vs.? II 3'

3 []x-wa-ga-an[-na pa-a]-˹i˺4 4 nu-uš-ša-an A-NA DINGIR-LIM5

[ §2 ] A

Vs.? II 4'

4 [] da-a-i 5 nu KAŠ GE[ŠT]IN ši!-pa-an-ti6 6 nu te-ez-zi

[ §2 ] A

Vs.? II 5'

7 []x-i-lu-un a-a-an-ta-an ša-ku-wa-an-ta-an

[ §2 ] A

Vs.? II 6'

7 [] 8 [Z]I-KA mi-i-e-eš-tu 9 e-ku-ma GEŠTIN-an

[ §2 ] A

Vs.? II 7'

10 []a-an ša-ra-az-zi KASKAL-ši ti-ia

[ §2 ] A

Vs.? II 8'

11 [] DUMUMEŠ LUGAL šar-la-a-i 12 nu NINDA.Ì.E.DÉ.A a-˹da˺-an-zi9

[ §2 ] A

Vs.? II 9'

13 [] a-ku-wa-an-zi


[ §3 ] A

Vs.? II 10'

14 [] x GIŠBANŠUR wa-aḫ-nu-zi 15 na-an-kán IGIḪI.AŠU˺ an-da na-˹a˺-i10

[ §3 ] A

Vs.? II 11'

16 [pur-p]u?-ra-aš šu-uḫ-ḫa-a-i 17 ka-a-ša DUTU-uš

[ §3 ] A

Vs.? II 12'

17 [LU]GAL A-NA DUMUMEŠ LUGAL an-da ne-ia-an 18 DUTU-˹u˺-i

[ §3 ] A

Vs.? II 13'

18 [-]ša GÌRMEŠ-KA kat-ta-an pur-pu-ru-uš

[ §3 ] A

Vs.? II 14'

18 []-un 19 nu-za UDU-uš ma-aḫ-ḫa-an SILA4-an ka-ni-eš-zi15

[ §3 ] A

Vs.? II 15'

20 [ma-a]ḫ-ḫa-an AMAR-ŠU ka-ni-eš-iz-zi 21 at-ta-aš an-na-aš16

[ §3 ] A

Vs.? II 16'

21 [] DUMU-ŠU-NU ka-ni-eš-ša-an-zi 22 zi-ga DUTU-uš (Tafelende)

[ §3 ] A

Rs.? III 1

22 [L]UGAL ˹Ù˺ ˹DUMUMEŠ LUGAL˺ ˹QA˺-[TAM]-˹MA˺ ˹ka˺-ni-eš-ša-an [ar-ak ]


[ §4' ] A

Rs.? III 2

23 []DINGIR-LIM ˹a-da-an˺-zi a-ku-wa-an-zi 24 ma-a-an ne-ku-u[z]-z[i]17

[ §4' ] A

Rs.? III 3

25 [] 26 nu DINGIR-LAM ša-ra-a da-a-i 27 ˹ku-it˺ ku-it PA-NI DINGIR-L[IM] (Rasur)

[ §4' ] A

Rs.? III 4

27 [] 28 []x NINDA.GUR4.RAḪI.A GIŠŠÚ.A GAL KUŠNÍG.BÀR TÚGku-re-eš-šar

[ §4' ] A

Rs.? III 5

28 []˹É˺.DINGIR-LIM da-a-i 29 tuḫ-ḫu-uš-ta
2

Ergänzung nach Monte G.F. Del 2002a, 70; vgl. eine eben solche Ablativ-Form in CTH 321 §11 Kolon 45 (KUB 17.5 Vs. I 24' bzw. KUB 17.6 Vs. I 19' – cf. CHD L-N 89a).

3

Wort ist auf Rand geschrieben.

4

Ergänzung nach Laroche E. 1965b, 161.

5

DINGIR über älterem Zeichen.

6

Das erste Zeichen weist am Anfang zwei Winkelhaken auf.

9

Die letzten beiden Zeichen sind auf den Rand geschrieben.

10

Die letzten beiden Worte sind auf den Rand geschrieben.

15

-zi ist auf Rand geschrieben.

16

- ist auf Rand geschrieben.

17

Ergänzung nach Laroche E. 1965b, 162.


Editio ultima: Textus 08.06.2015