index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 403.3.1

Exemplar B

Citatio: S. Görke (ed.), hethiter.net/: CTH 403.3.1 (Expl. B, 08.06.2015)

[ §1 ] B

1'

1 []x ti-it-x []1


[ §2 ] B

2'

2 [-]uš-kán GIŠAB-az an-d[a] x

[ §2 ] B

3'

3 [-]˹i˺ 4 nu-uš-ša-an A-NA DINGIR-LIM NINDA.Ì.E.DÉ.A EGIR-pa

[ §2 ] B

4'

4 [] 5 [-t]i 6 nu te-ez-zi 7 DUTU-i e-ed-za :mi-i-ú-un a-a-a[n-]7

[ §2 ] B

5'

7 [ NINDA.Ì.E.DÉ.A-a]n8 8 nu ZI-KA mi-i-e-eš-du 9 e-ku-ma GEŠTIN-an

[ §2 ] B

6'

10 [ša-r]a-az-zi KASKAL-ši ti-i-ia 11 nu LUGAL MUNUS.LUGAL

[ §2 ] B

7'

11 [] 12 [] NINDA.Ì.E.DÉ.A a-da-an-zi 13 nu DUTU-un

[ §2 ] B

8'

13 [] -zi


[ §3 ] B

9'

14 [wa-a]ḫ-nu-zi 15 na-an-kán IGIḪI.A-ŠU an-da na-˹a˺-i11

[ §3 ] B

10'

16 [-]˹i˺ 17 ka-a-ša DUTU-uš A-NA LUGAL MUNUS.LUGAL13

[ §3 ] B

11'

17 [ne-i]a-an14 18 DUTU-i nu-ut-ta ka-a-ša GÌRMEŠ-KA

[ §3 ] B

12'

18 [-a]ḫ-ḫu-un 19 nu-za UDU-uš ma-ah-ḫa-an SILA4-an

[ §3 ] B

13'

19 [] 20 [A]MAR-ŠU ka-ni-eš-zi 21 ad-da-aš an-˹na˺-a[š]

[ §3 ] B

14'

21 [-a]n-zi 22 zi-ga DUTU-uš LUGAL[]

[ §3 ] B

15'

22 [-]˹ša-an˺ ḫar-ak x


[ §4' ] B

16'

23 [] 24 [n]e-ku-˹uz˺[-]

[ §4' ] B

17'

26 []x x [] (Text bricht ab.)


1

Monte G.F. Del 2002a, 70, liest: ti-it-t[i? - ␣␣␣␣-z]i?.

7

Ab -un auf den Rand geschrieben. Glossenkeil über Rasur.

8

Siehe zur Ergänzung CHD Š 54a und CHD L-N 307a.

11

Na-a- über älteren Zeichen geschrieben.

13

Über Rasur.

14

Über älterem Zeichen.


Editio ultima: Textus 08.06.2015