index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 403.3.2

Exemplar A

Citatio: S. Görke (ed.), hethiter.net/: CTH 403.3.2 (Expl. A, 12.05.2015)

[ §1 ] A

Rs. III 1'

1 []

[ §1 ] A

Rs. III 2'

1 me-x []

[ §1 ] A

Rs. III 3'

1 a-x []

[ §1 ] A

Rs. III 4'

1 ḫa-an-za-a[š-šu-uš (?)1]


[ §2 ] A

Rs. III 5'

2 ka-a-ša GIŠ[]

[ §2 ] A

Rs. III 6'

2 GIŠx2 GAR-ri 3 nu []

[ §2 ] A

Rs. III 7'

3 GIŠ˹GEŠTIN˺ ḪÁD.DU.A-ia[]

[ §2 ] A

Rs. III 8'

3 GIŠ˹SE20-ER-TUM˺ GIM-a[n]

[ §2 ] A

Rs. III 9'

4 D˹UTU˺ [UR]U˹˺-na-ia []


[ §3 ] A

Rs. III 10'

5 ki-i-ma ˹GA.KIN.AG˺ x[]

[ §3 ] A

Rs. III 11'

5 GIM-an ša-ni-iz-zi []

[ §3 ] A

Rs. III 12'

6 a-da-tar a-ku-wa-tar x[]

[ §3 ] A

Rs. III 13'

6 A-NA LUGAL-ia MUNUS.LUGAL x[]

[ §3 ] A

Rs. III 14'

6 QA-TAM-MA ša-ni-iz-zi []

[ §3 ] A

Rs. III 15'

7 ZALAG.GA!-an e-eš-du [ () ]


[ §4 ] A

Rs. III 16'

8 nu ˹NÍG.GIG˺3 A-NA PA-NI D[INGIR?-]

[ §4 ] A

Rs. III 17'

9 ˹DINGIR˺-LUM zi-ik az-zi[-ik-ki]

[ §4 ] A

Rs. III 18'

10 []G.GIG pa-a-i 11 nu ḫu-u-ma-[an]

[ §4 ] A

Rs. III 19'

11 [A-N]A LUGAL MUNUS.LUGAL ˹a˺-aš-šu-[li]

[ §4 ] A

Rs. III 20'

11 [] xxx []

[ §4 ] A

Rs. III 21'

11 [] xx [] (Rs. III bricht ab.)

[ §5' ] A

Rs. IV 1'

12 [] 3ŠU˺ a-ku-an-zi

[ §5' ] A

Rs. IV 2'

13 []

[ §5' ] A

Rs. IV 3'

14 []x pur-pu-ru-uš

[ §5' ] A

Rs. IV 4'

14 [-a]n?-zi

[ §5' ] A

Rs. IV 5'

15 [pu]r-pu-ru-uš GAM-an

[ §5' ] A

Rs. IV 6'

15 [] 16 [] GIM-an AMAR-un ka-ni-eš-zi4

[ §5' ] A

Rs. IV 7'

17 [-a]n ka-ni-eš-zi

[ §5' ] A

Rs. IV 8'

18 [] ka-ni-eš-zi

[ §5' ] A

Rs. IV 9'

19 [LUGAL M]UNUS.LUGAL KUR ḫat-ti-ia

[ §5' ] A

Rs. IV 10'

19 [] 20 []x a-da-an-zi a-ku-an-zi

[ §5' ] A

Rs. IV 11'

21 [] x x da-an-zi1

Siehe zu der Ergänzung Laroche E. 1965b, 160.

2

Laroche E. 1965b, 160, liest GIŠMA?

3

Diese Lesung nach Laroche E. 1965b, 161, mit Güterbock ([NÍ]G.GIG!) findet mit dem Foto Bestätigung.

4

Ins Interkolumnium geschrieben.


Editio ultima: Textus 12.05.2015