index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 404.1.I

Exemplar A

Citatio: A. Mouton (ed.), hethiter.net/: CTH 404.1.I (Expl. A, 07.05.2012)

[ § 1 ] A

I 1

1 [UM-MA fMa-aš-ti-ig-ga MUNUS URUKi-iz-zu-wa-at-n]a 2 ma-a-na-aš-ta

[ § 1 ] A

I 2

2 [A-BU DUMU-RU-ia na-aš-ma MU-DU DAM-ZU-ia] na-aš-ma ŠEŠ N[I]N-ia

[ § 1 ] A

I 3

2 [ _ _ _ _ ] 3 [na-aš ki-iš-ša-an] a-ni-ia-mi

[ § 1 ] A

I 4

4 [nu ki-i da-a]ḫ-ḫi


[ § 2 ] A

I 5

5 [ _ _ _ _ _ _ UP]-NI 5 NINDA.SIG 1 NINDA.GUR4.RA KU7 tar-na-aš

[ § 2 ] A

I 6

6 [ _ _ _ _ _ _ _ ] 1 DUGNA-MA-AN-DU Ì SE20-ER-TUM pít-tal-wa-an

[ § 2 ] A

I 7

7 [ _ _ _ _ _ _ _ GIŠI]N-BU GIŠPÈŠ GIŠGEŠTIN ḪÁD.DU.A


[ § 3 ] A

I 8

8 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]x GA.KIN.AK TUR SÍG ZA.GÌN SÍG SA5 te-pu

[ § 3 ] A

I 9

9 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]x-iš URUDUte-e-kán URUDUMAR

[ § 3 ] A

I 10

9 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]xḪÁ


[ § 4 ] A

I 11

10 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] x x x GIŠ KUŠNÍG.BÀR

[ § 4 ] A

I 12

11 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 12 ALAM ŠUḪÁ EMEḪÁ ku-e i-ia-an-zi

[ § 4 ] A

I 13

13 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] NA4ni-it-ri pár-šu-ul-li UZUSA

[ § 4 ] A

I 14

14 ap-pu-[uz-zi _ ta]r-pa-tar-pa-ašSAR KU6 ḫa-ar-zi-ia-al-la-aš


2 DUGÚTUL x [ _ _ _ ] x 2 DUGGAL 1 DUG A 1 DUGGÌR.KIŠ 7 [DUGḫu]-pu-wa-i

[ § 5 ] A

I 16

16 3 DUGKU-KU-UB GEŠTIN [ _ ] UDU BABBAR 1 UDU GE6 1 UR.TUR [ _ _ _ _ ]

[ § 5 ] A

I 17

17 nu ma-a-aḫ-ḫa-a[n] ki-i ḫa-an-da-a-[mi]


[ § 6 ] A

I 18

18 nu MUNUSŠU.GI x [ _ _ SÍS]KUR A-NA SÍSKUR ti-[it-ta-nu-zi?]

[ § 6 ] A

I 19

19 nu MUNUSŠU.GI x [ _ _ _ EM]-ṢA ŠA UP-NI 1 GA.K[IN.AK] 1 DUGKU-KU-UB GEŠTIN

[ § 6 ] A

I 20

19 da-a-i 20 na-at A-NA BE-EL SÍSKUR-TIM pa-ra-[a e-e]p-zi

[ § 6 ] A

I 21

21 nu-uš-ša-an [Q]A-TAM ti-an-zi


[ § 7 ] A

I 22

22 nu 1 [NINDA.GU]R4.RA GA.KIN.AK-ia pár-ši-ia 23 GEŠTIN-i[a] ši-pa-an-ti

[ § 7 ] A

I 23

24 nu ki-iš-ša-an te-ez-zi 25 DUTU-i iš-ḫa-a-mi 26 ka-a-ša-wa-at-ta

[ § 7 ] A

I 24

26 pa-ra-[a] ti-it-[t]a-nu-nu-un ma-an-ta-al-li-i-e-eš

[ § 7 ] A

I 25

26 EMEḪÁ-eš 27 nu-wa-aš-ma-aš ka-a-ša ke-e-da-ni U4-ti DUTU-i

[ § 7 ] A

I 26

27 kat-[ta-an] EMEḪÁ a-[ni]-ia-an-zi


[ § 8 ] A

I 27

28 nu MUNUSŠU.[G]I i[š-n]a-[] ALAMḪÁ 2 ALAM GIŠ TÚG wa-aš-ša-an-da

[ § 8 ] A

I 28

29 na-at-kán SAG.[DUḪÁ]-ŠU-NU ka-ri-ia-an-te-eš 30 nu-uš

[ § 8 ] A

I 29

30 A-NA 2 BE-EL SÍS[KUR G]ÌRḪÁ-aš pé-ra-an kat-ta da-a-i 31 2 ŠU[]Á-aš-ma-aš-kán

[ § 8 ] A

I 30

31 2 EMEḪÁ i[š-na-aš] I-NA SAG.DU-ŠU-NU da-a-i


[ § 9 ] A

I 31

32 tu-eg-ga-ša-aš-m[a-aš-ká]n SÍG ZA.GÌN SÍG SA5 šu-ú-il an-da

[ § 9 ] A

I 32

32 i-ia-az-zi 33 na-[at-š]a-ma-aš-kán da-a-i


[ § 10 ] A

I 33

34 nu SÍG mi-it-ta-an da-a-i 35 na-at-ša-ma-[aš-kán I]Š-TU GÍR

[ § 10 ] A

I 34

35 še-er ar-ḫa ku-er-zi 36 nu ki-iš-ša-an me-ma-i 37 a-pé-da-ni-wa-aš-ma-aš-kán

[ § 10 ] A

I 35

37 U4-ti ku-it ḫa-aš-[š]i-ik-ke-du-ma-at 38 ki-nu-na-wa-aš-ma-aš-kán

[ § 10 ] A

I 36

38 ka-a-[š]a a-pé-da-[a]š U4-aš EMEḪÁ DA-an-da-a-li-ia-aš

[ § 10 ] A

I 37

38 IŠ-TU GÍR kar-aš-[t]a 39 na-an-kán ḫa-aš-ši-i [pé-e]š-ši-ia-az-zi


[ § 11 ] A

I 38

40 nu MUNUSŠU.GI KU6 da-a-i 41 na-an-kán A-NA 2 BE-EL SÍSKUR

[ § 11 ] A

I 39

41 []k-ša-an še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi 42 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 11 ] A

I 40

43 ka-a-aš-wa KU6-uš a-ru-na-aš GU4.MAḪ-aš 44 nu-wa-kán ka-a-aš KU6

[ § 11 ] A

I 41

44 [m]a-a-aḫ-ḫa-an a-ru-na-[a]z túḫ-ḫu-uš-ta-at 45 ki-nu-na túḫuḫ-ša-an-du

[ § 11 ] A

I 42

45 [a-p]é-da-aš U4-aš EME[]Á ḫu-u-ur-ta-a-uš 46 nu-kán KU6-un

[ § 11 ] A

I 43

46 [ḫa-aš]-ši-i pé-eš-ši-ia-az-zi


[ § 12 ] A

I 44

47 nu SÍG BABBAR SÍG GE6 da-a-i 48 na-aš-ta ap-pu-uz-zi an-da ḫu-u-la-li-z[i]

[ § 12 ] A

I 45

49 [n]a-at-za ti-iš-ša-at-wa ḫal-za-a-i 50 na-at A-NA 2 BE-EL SÍSKUR

[ § 12 ] A

I 46

50 [še-er] e-ep-zi 51 nu ki-iš-ša-an me-ma-i 52 KA×U-it EME-it

[ § 12 ] A

I 47

52 [ku-it] me-mi-iš-ke-et-tén 53 ki-nu-na-wa ka-a-ša ti-iš-ša-at-wa

[ § 12 ] A

I 48

54 [nu-wa-aš-m]a-aš-kán túḫuḫ-ša-an e-eš-tu tu-eg-ga-aš a-pé-da-aš

[ § 12 ] A

I 49

54 [U4-aš E]MEḪÁ 55 na-at-kán ḫa-aš-ši-i pé--[š]i-ia-az-zi


[ § 13 ] A

I 50

56 [nu MU]NUSŠU.GI EGIR-an-da MUN ap-pu-uz-zi [UZUSA tar-pa-tar-pa-an]

[ § 13 ] A

I 51

56 [DU]Ḫ.LÀL da-a-i 57 nu DUḪ.LÀL EMEḪÁ i-ia-[az-zi] 58 [na-at-kán]

[ § 13 ] A

I 52

58 [A-N]A 2 BE-EL SÍSKUR SAG.DU-ŠU-NU še-er a[r-ḫa _ _ _ _ ]

[ § 13 ] A

I 53

59 [MUN-i]a-aš-ma-aš-kán ap-pu-uz-zi U[ZUSA tar-pa-tar-pa-an-na še-er ar-ḫa]

[ § 13 ] A

I 54

59 [wa-aḫ]-nu-zi 60 nam-[ma-aš-ma-aš-ša-a]t pa-ra-[a e-ep-zi]

[ § 13 ] A

I 55

61 [na-at GÙB-la-az ki-iš]-ša-ra-a[z an-da wa-aḫ-nu-wa-an-zi][ § 14 ] A

II 1

62 nu MUNUSŠU.GI ki-iš-ša-an me-ma-i 63 ku-it-[wa-za-kán]

[ § 14 ] A

II 2

63 ku-it iš-tar-na ḫu-u-ur-za-ke-et-te-en 64 ki-n[u-na-wa]

[ § 14 ] A

II 3

64 a-pu-uš ḫu-u-ur-ta-uš EMEḪÁ DUTU-uš GÙB-la w[a-aḫ-nu-ud-du]

[ § 14 ] A

II 4

65 na-at-kán ḫa-aš-ši-i pé-eš-ši-ia-az-zi


[ § 15 ] A

II 5

66 nu-kán A-NA 2 BE-EL SÍSKUR ku-it SÍG [ZA.GÌ]N SÍG SA5 šu-ú-il

[ § 15 ] A

II 6

66 tu-eg-ga-aš ki-it-ta 67 iš-na-aš-ša-aš-m[a-aš k]u-i-e-eš 2 ALAM

[ § 15 ] A

II 7

67 pé-ra-an kat-ta ki-an-ta 68 ŠUḪÁ iš-na-ša-aš-ma-aš-ša-an

[ § 15 ] A

II 8

68 EMEḪÁ iš-na-aš ku-e I-NA SAG.DUḪÁ-ŠU-NU ki-an-da


[ § 16 ] A

II 9

69 na-at-ša-ma-aš-kán MUNUSŠU.GI ar-ḫa da-a-i 70 nu-uš-ma-aš-kán

[ § 16 ] A

II 10

70 [š]u-ú-il ar-ḫa túḫuḫ-ša-ri 71 iš-na-ša 2 ŠUḪÁ EMEḪÁ

[ § 16 ] A

II 11

71 [MUNUSŠ]U.GI du-wa-ar-na-i 72 nam-ma-aš-ma-ša-at še-er a[r-ḫa wa-aḫ-nu-zi]

[ § 16 ] A

II 12

73 nu ki-iš-ša-an me-ma-i


[ § 17 ] A

II 13

74 [túḫuḫ]a-ru a-pé-el U4-aš EMEḪÁ 75 túḫuḫ-ša-ru-wa [a-pé-el]

[ § 17 ] A

II 14

75 U4-aš []u-u-ur-ta-a-uš 76 na-[a]t-kán ḫa-aš-ši-i pé-eš-[ši-ia-az-zi]


[ § 18 ] A

II 15

77 nu EGIR-a[n-d]a [MUNUSŠU.GI IM?-a]n da-a-i 78 nu-uš-ša-an še-er [ar-ḫa 7 EMEḪÁ]

[ § 18 ] A

II 16

78 i-ia-az-zi 79 na-aš-kán kat-ta tar-ma-a-iz-zi 80 n[a-aš-kán]

[ § 18 ] A

II 17

80 A-NA 2 BE-EL SÍSKUR še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-z[i] 81 [nu ki-iš-ša-an]

[ § 18 ] A

II 18

81 me-ma-i 82 ḫa-aš-ši-ik-ke-et-te-en ku-e-da-ni [U4-ti] 83 [nu-wa ka-a-ša]

[ § 18 ] A

II 19

83 a-pé-el U4-aš EMEḪÁ-eš 84 ki-nu-na-wa-ra-aš k[a-a-ša ad-da-a-aš]

[ § 18 ] A

II 20

84 DUTU-uš tar-ma-it 85 na-aš-kán ḫa-aš-ši-i d[a-a-i]


[ § 19 ] A

II 21

86 nu MUNUSŠU.GI wa-a-tar iš-na-an-na da-a-i 87 na-[at-ša-ma-aš-kán]

[ § 19 ] A

II 22

87 ša-ra-a pa-ap-pár-aš-zi 88 na-aš šu-up-pí-ia-aḫ-ḫi 89 [nam-ma-aš-ma-aš-kán]

[ § 19 ] A

II 23

89 iš-na-an še-er ar-[ḫa] wa-aḫ-nu-zi 90 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 19 ] A

II 24

91 pár-ku-wa-e-eš-wa-aš-ma-aš nam-ma e-eš-te-en KA×U-it EME-it

[ § 19 ] A

II 25

92 nu-kán iš-na-an ḫa-aš-ši-i da-a-i


[ § 20 ] A

II 26

93 nu UDU u-un-na-an-zi 94 na-an-kán MUNUSŠU.GI A-NA 2 BE-EL SÍSKUR

[ § 20 ] A

II 27

94 še-er e-ep-zi 95 nu ki-iš-ša-an te-ez-zi 96 ka-a-ša-wa-aš-ma-aš

[ § 20 ] A

II 28

96 tar-pa-al-li-iš 97 nu-wa-aš-ma-aš tu-eg-ga-aš tar-pa-al-li-iš

[ § 20 ] A

II 29

97 e-eš-tu 98 KA×U-i EME-i ḫu-u-ur-ta-a-uš 99 nu-uš-ši-kán iš-ši-i

[ § 20 ] A

II 30

99 an-da al-la-pa-aḫ-ḫa-an-zi 100 nu ki-iš-ša-an me-ma-i


[ § 21 ] A

II 31

101 i-da-a-la-u-e-eš-wa-kán ḫu-u-ur-ta-a-uš pa-ra-a al-la-pa-aḫ-te-en

[ § 21 ] A

II 32

102 nu te-e-kán pád-da-an-zi 103 nu-kán UDU kat-ta-an-da ḫa-at-ta-an-zi

[ § 21 ] A

II 33

104 nam-ma-an-kán kat-t[a]-an-da ti-an-zi 105 nu-uš-ši NINDA.GUR4.RA KU7

[ § 21 ] A

II 34

105 a-wa-an kat-ta ti-an-zi 106 GEŠTIN-ia ši-pa-an-ti 107 nu še-er an-da ap-pa-an-zi


[ § 22 ] A

II 35

108 nu UDU GE6 u-un-na-an-zi 109 na-an-ša-ma-aš-kán MUNUSŠU.GI še-er e-ep-zi

[ § 22 ] A

II 36

110 nu ki-iš-ša-an me-ma-i 111 SAGḪÁ-aš-ma-aš tu-eg-ga-aš ḫu-u-ma-an-da-a-aš

[ § 22 ] A

II 37

111 tar-pa-al-li-iš UDU GE6 112 KA×U-i EME-i!(AN) ḫu-u-ur-ta-uš-ša EGIR-an


[ § 23 ] A

II 38

113 na-an-ša<<-an>>-ma-aš-kán še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi 114 nu-uš-ši-kán

[ § 23 ] A

II 39

114 2 BE-EL SÍSKUR -ši-i an-da al-la-pa-aḫ-ḫa-an-zi 115 nu UDU ḫa-at-ta-an-zi

[ § 23 ] A

II 40

116 nam-ma-an ar-ḫa ḫa-ap-pé-eš-na-a-an-zi 117 nu GUNNI i-ia-an-zi

[ § 23 ] A

II 41

118 na-an ar-ḫa wa-ar-nu-wa-an-zi 119 LÀL-ia-aš-ši-kán

[ § 23 ] A

II 42

119 Ì SE20-ER-TUM pít-tal-wa-an še-er la-a-ḫu-wa-an-zi 120 NINDA.GUR4.R[A] KU7 pár-[ši]-ia

[ § 23 ] A

II 43

121 na-an-kán ḫa-aš-ši-i pé-eš-ši-ia-az-zi 122 GEŠTIN-ia ši-pa-an-ti


[ § 24 ] A

II 44

123 n[u] MUNUSŠU.GI ŠAḪ.TUR [da]-a-i 124 na-an-ša-ma-aš-kán še-er e-ep-zi

[ § 24 ] A

II 45

125 n[u] ki-iš-ša-an me-m[a-i] 126 [ka-a-ša-w]a-ra-aš Ú-it ḫal-ki-it

[ § 24 ] A

II 46

126 wa-ar-kán-za 127 nu-wa-az [ka-a-aš EGI]R ne-pí-iš Ú-UL a-uš-zi

[ § 24 ] A

II 47

128 a-ap-pa-ma-wa-az-kán [ŠAḪ.TURḪÁ] Ú-UL a-uš-zi 129 nu ku-u-ša

[ § 24 ] A

II 48

129 BE-EL SÍSKUR i-da-a-[la-u-e-eš] ḫu-ur-ta-uš QA-TAM-MA

[ § 24 ] A

II 49

129 le-e ú-w[a-an]-zi


[ § 25 ] A

II 50

130 nu-uš-ma-aš-kán ŠAḪ.[TUR še-er ar]-ḫa wa<-aḫ>-nu-wa-an-zi

[ § 25 ] A

II 51

131 nam-ma-an-kán ku-[na-an-zi] 132 [n]u te-e-kán pád-da-an-zi

[ § 25 ] A

II 52

133 na-aš-ta ŠAḪ.TUR [kat-ta-an-d]a ti-an-zi 134 nu-uš-ši

[ § 25 ] A

II 53

134 NINDA.GUR4.RA KU7 a-w[a]-an kat-[ta ti]-an-zi 135 GEŠTIN-ia

[ § 25 ] A

II 54

135 ši-pa-an-ti 136 nu te-e-kán še-er an-da ap-pa-an-zi


[ § 26 ] A

II 55

137 nu MUNUSŠU.GI IM ḫu-pu-wa-a-i i-ia-az-zi 138 nu-kán

[ § 26 ] A

II 56

138 -na-an te-[pu a]n-da da-a-i 139 kap-pa-ni-ia-ká[n GE6]

[ § 26 ] A

II 57

139 an-da [šu-uḫ]-ḫa-a-i[ § 27 ] A

III 1

140 [na-at-kán MUNUSŠU.GI A-NA 2 BE-EL SÍSKUR še-er ar-ḫa]

[ § 27 ] A

III 2

140 wa-aḫ-nu-zi 141 nu ki-iš-ša-an me-ma-i 142 ka-a-aš-wa [IM-aš]

[ § 27 ] A

III 3

142 ma-a-aḫ-ḫa-an <<ma-a-aḫ-ḫa-an>> wa-ap-pu-[i] EGIR-pa Ú-UL [pa-iz-zi]

[ § 27 ] A

III 4

143 kap-pa-ni-ia-wa ḫar-ki-i-e-eš-zi Ú-UL 144 nu-wa-ra-at-z[a]

[ § 27 ] A

III 5

144 da-ma-i NUMUN-an Ú-UL ki-ša-ri 145 iš-na-aš-ma-wa-kán

[ § 27 ] A

III 6

145 ka-a-aš DINGIRMEŠ-aš NINDAḫar-ši Ú-UL pa-iz-zi 146 ke-e-da-ša-wa-aš-ša-an

[ § 27 ] A

III 7

146 i-da-a-lu-uš la-a-la-aš QA-TAM-MA tu-e-ek-ki le-e pa-iz-zi


[ § 28 ] A

III 8

147 nu MUNUSŠU.GI ḫa-ar-zi-ia-al-la-an da-a-i 148 nu-uš-ši-kán

[ § 28 ] A

III 9

148 SÍG ZA.GÌN SÍG SA5 an-da ḫu-u-la-a-li-ia-az-zi 149 na-an-kán

[ § 28 ] A

III 10

149 A-NA 2 BE-EL SÍSKUR še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi 150 nu ki-iš-ša-an me-ma-i


[ § 29 ] A

III 11

151 [kar-ap-du-wa píd-da]-al-li-iš GÌR-aš i-da-a-lu-un EME-an

[ § 29 ] A

III 12

152 [nu-wa-ra-an iš-ki-ša-a]z kar-ap-du 153 ZU9-ia-wa-ra-at

[ § 29 ] A

III 13

153 [kar-ap-du i-da-a-lu] KA×U-iš!(IT) i-da-a-lu EME-an


[ § 30 ] A

III 14

154 [EGIR-an-da-ma-za UR.TUR da]-a-i 155 na-an-kán A-[N]A 2 BE-EL SÍSKUR

[ § 30 ] A

III 15

155 [še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi] 156 nu ki-iš-ša-an m[e-m]a-i 157 tar-pa-al-li-iš-wa

[ § 30 ] A

III 16

157 [tu-e-eg-ga-aš ḫu-u-ma-a]n-da-a-aš 158 nu-uš-ši-kán i[š-ši]-i an-da

[ § 30 ] A

III 17

158 [al-la-pa-aḫ-ḫa-an-z]i 159 nu ki-iš-ša-an te-ez-zi 160 [pa-r]a-a-wa-ra-an-kán

[ § 30 ] A

III 18

160 [al-la-pa-aḫ-te-e]n a-pé-el U4-aš ḫu-ur-ti-ia-aš 161 nu-kán

[ § 30 ] A

III 19

161 [UR.TUR ku-na-an-z]i 162 nam-ma-an ḫa-ri-ia-an-zi


[ § 31 ] A

III 20

163 nu-kán MUNUSŠU.GI A-NA 2 BE-EL SÍSKUR wa-a-tar ša-ra-a pa-ap-pa-ar-aš-zi

[ § 31 ] A

III 21

164 na-aš pár-ku-nu-zi 165 [i]š-na-na-aš-ma-aš-kán še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi


[ § 32 ] A

III 22

166 EGIR-an-da-ma IM-aš iš-nu-u-ri-in i-ia-az-zi 167 na-aš-ta Ì-an

[ § 32 ] A

III 23

167 an-da la-a-ḫu-i 168 SÍG SA5-ia-kán an-da pé-eš-ši-ia-az-zi

[ § 32 ] A

III 24

169 kar-aš-kán an-da šu-uḫ-ḫa-a-i 170 na-at MUNUSŠU.GI A-NA 2 BE-EL SÍSKUR

[ § 32 ] A

III 25

170 TÚGše-ek-nu-wa-aš kat-ta-an e-ep-zi 171 nu ki-iš-ša-an me-ma-i


[ § 33 ] A

III 26

172 ka-a-ša-wa ŠA D[IŠT]AR iš-nu-u-ri-iš 173 nu-wa-aš-ma-aš a-aš-šu-i

[ § 33 ] A

III 27

173 TI-an-ni pa-ra-a tar-na-an ḫar-du 174 i-da-a-la-u-i-ma-wa-aš-ma-aš-kán

[ § 33 ] A

III 28

174 ud-da-ni-i QA-TAM-MA mu-un-na-a-id-du


[ § 34 ] A

III 29

175 EGIR-an-da-ma 7 DUGḫu-pu-wa-i da-a-i 176 na-at-kán GEŠTIN-it

[ § 34 ] A

III 30

176 Ì SE20-ER-TUM pít-tal-wa-ni-it LÀL šu-un-na-i 177 GIŠPÈŠ GIŠGEŠTIN ḪÁD.DU.A

[ § 34 ] A

III 31

177 UZUSA MUN ap-pu-uz-zi an-da da-a-i 178 nu-kán MUNUSŠU.GI

[ § 34 ] A

III 32

178 DUGḫu-pu-wa-ya ḫa-aš-ši-i an-da la-ḫu-uš-ke-ez-zi 179 DUGḫu-pu-wa-ia-ma

[ § 34 ] A

III 33

179 tu-wa-ar-ni-iš-ke-ez-zi


[ § 35 ] A

III 34

180 nu ki-iš-ša-an me-mi-iš-ke-ez-zi 181 tu-wa-ar-na-at-ta-ru-wa-ra-at

[ § 35 ] A

III 35

181 DUGḫu-pu-wa-ia KA×U-it EME-it 182 nu ma-a-aḫ-ḫa-an DUGḫu-pu-wa-ia

[ § 35 ] A

III 36

182 tu-wa-ar-ni-iš-ke-ez-zi 183 7 NINDA.SIG-ia pár-ši-ia-an-na-i

[ § 35 ] A

III 37

184 na-aš-kán ḫa-aš-ši-i an-d[a p]é-eš-ši-iš-ke-ez-zi


[ § 36 ] A

III 38

185 nu UDU u-un-na-an-zi 186 [na-an-za n]a-ak-ku-uš-ši-in ḫal-zi-iš-ša-i

[ § 36 ] A

III 39

187 nu-za MUNUSŠU.GI NINDA.GUR4.R[A] KU7 tar-[na]-aš DUGKU-KU GEŠTIN-ia da-a-i

[ § 36 ] A

III 40

188 nu UDU DUTU-i ḫi-ik-zi 189 [nu MUNU]SŠU.GI ki-iš-ša-a[n me-ma-i]

[ § 36 ] A

III 41

190 DUTU-i ka-a-ša-wa-[]-ma-aš na-ak-ku-uš-ši-iš [ _ _ _ _ ]

[ § 36 ] A

III 42

191 nu-kán UDU ši-pa-an-[t]i 192 NINDA.GUR4.RA-ia [pár-ši-ia] 193 [GEŠTIN-ia ši-pa-an-ti]

[ § 36 ] A

III 43

194 UDU-ma-kán Ú-UL [k]u-na-an-zi 195 na-an-za MUNUSŠU.G[I-pát da-a-i]


[ § 37 ] A

III 44

196 nu-za MUNUSŠ[U.GI 7 GAG]ḪÁ URUDU da-a-i 197 NINDA.GUR4.RA [KU7-ia-za tar-na-aš]

[ § 37 ] A

III 45

197 1 GA.KIN.AK [1 DUGKU-KU-UB GEŠTI]N da-a-i 198 nu NINDA.GUR4.RA G[A.KIN.AK-ia]

[ § 37 ] A

III 46

198 DUTU-i pár-ši-ia 199 [GEŠTIN-ia] ši-pa-an-ti 200 nam-ma x [ _ _ _ ]

[ § 37 ] A

III 47

200 [da]-a-i 201 nu te-kán [tar-ma-a-i]z-zi 202 nu ki-iš-ša-[an me-ma-i]

[ § 37 ] A

III 48

203 [tar-m]a-a-an-wa-ra-at e-eš-tu [KAx]U-it EME-it!() D[UTU-i _ _ _ ]


[ § 38 ] A

III 49

204 [EG]IR-an-da-ma MUNUSŠU.GI NINDA.GUR4.R[A 1] GA.KIN.AK GA[L _ _ _ _ _ ]

[ § 38 ] A

III 50

205 [n]u A-NA 2 BE-EL SÍSKUR pa-ra-a [e-e]p-zi 206 nu-[uš-ša-an]

[ § 38 ] A

III 51

206 [Q]A-TAM ti-an-zi 207 nu MUNUSŠU.GI NINDA.GU[R4.RA _ _ _ _ ]

[ § 38 ] A

III 52

207 DUTU-i pár-ši-ia 208 GEŠTIN-ia ši-pa-an-ti 209 nu ki-iš-ša-an

[ § 38 ] A

III 53

209 te-ez-zi 210 šar-la-a-an-za-wa DUTU-uš KA×U<-i> EME-i EGIR-ŠU


[ § 39 ] A

III 54

211 [n]u pa-aḫ-ḫur ZAG-az GÙB-la-az-zi-ia wa-ar-nu-wa-an-zi

[ § 39 ] A

III 55

212 [n]u-kán iš-tar-na 7 NA4ḫu-wa-ši iš-ga-ra-an-zi

[ § 39 ] A

III 56

213 [nu] MUNUSŠU.GI NINDA.GUR4.RA KU7 tar-na-aš GAL GEŠTIN-ia A-NA 2 BE-EL SÍSKUR

[ § 39 ] A

III 57

213 [pa-r]a-a e-ep-zi 214 nu-uš-ša-an QA-TAM ti-an-zi

[ § 39 ] A

III 58

215 [nu] MUNUSŠU.GI NINDA.GUR4.RA KU7 {x x} pár-ši-ia-az-zi

[ § 39 ] A

III 59

216 [GEŠTIN]-ia ši-pa-an-ti 217 nu ki-iš-ša-an me-ma-i[ § 40 ] A

IV 1

218 [ku-iš-wa-ra-at ú-e-te-eš-ke-et NA4ḫu-wa-a-šiḪÁ ta-a-ni-ta]

[ § 40 ] A

IV 2

219 [ki-nu-un-na-wa-ra-at-kán ka-a-ša la-ga-a-ri]

[ § 40 ] A

IV 3

220 [nu-wa-kán A-NA 2 BĒL SÍSKUR a-pé-e-da-ni U4-ti ku-it a-pé-e-da-ni U4-ti KA×U-az EME-az ú-it]

[ § 40 ] A

IV 4

221 nu-wa-[kán a]-pé-e ud-da-a[r _ _ _ _ _ _ _ _ ]


[ § 41 ] A

IV 5

222 nu-kán 2 BE-EL SÍSKUR NA4[u-w]a-[š]iḪÁ GÌRḪÁ-az [_ _ _ ]

[ § 41 ] A

IV 6

223 na-aš-kán pa-aḫ-ḫur iš-tar-na ar-[]a pa-iz-zi 224 nu TÚG[NÍG.LÀMMEŠ]

[ § 41 ] A

IV 7

224 ku-e wa-aš-ša-an ḫar-kán-zi 225 na-at-za ar-ḫa pé-eš-š[i-ia-an-zi]

[ § 41 ] A

IV 8

226 [n]a-at-za MUNUSŠU.GI da-a-i


[ § 42 ] A

IV 9

227 [nu-u]š-ma-aš-kán DUGÚTUL še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi 228 DUGDÍLIM.GAL-[ma-aš-ma-aš]

[ § 42 ] A

IV 10

228 [GÌR]Á-aš kat-ta-an da-a-i 229 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 42 ] A

IV 11

230 [ka-a-ša]-wa DUGÚTUL SAG.DU-KU-NU tar-pa-al-li-iš 231 k[a-a-ša-wa]

[ § 42 ] A

IV 12

231 DUGDÍLIM.GAL 232 nu-wa-aš-[m]a- ḫu-u-ma-an-da ud-da-a-ar IŠ-TU

[ § 42 ] A

IV 13

232 GÌRḪÁ-KU-NU ar-[te-ni] 233 nu DUGÚTUL MUNUSŠU.GI tu-wa-ar-ni-iz-zi

[ § 42 ] A

IV 14

234 DUGDÍLIM.GAL-ma 2 BE-E[L SÍS]KUR GÌR-it tu-wa-ar-na-an-zi

[ § 42 ] A

IV 15

235 nu ki-iš-ša-an me-ma-i 236 tu-wa-ar-na-at-ta-ru-wa-ra-at

[ § 42 ] A

IV 16

236 ḫu-u-ma-an-da ud-[d]a-a-ar ḫu-ur-ta-a-uš-ša


[ § 43 ] A

IV 17

237 nu MUNUSŠU.GI DUTU-aš ú-el-ku da-a-i 238 na-at-za ti-wa-ri-ia

[ § 43 ] A

IV 18

238 ḫal-zi-iš-ša-i 239 nu 2 [BE]-EL SÍSKUR tu-ek-ku-uš wa-ar-ši

[ § 43 ] A

IV 19

240 nu ki--ša-an me-ma-i 241 kat-ta-wa-ra-aš-ma-aš-kán : wa-ar-ša-an

[ § 43 ] A

IV 20

241 e-eš-tu i-da-a-lu ud-da-a-ar KA×U-aš EME-aš


[ § 44 ] A

IV 21

242 nu MUNUSŠU.GI wa-a-tar GAL-az na-aš-ma ḫu-u-up-pa-ra-az

[ § 44 ] A

IV 22

242 A-NA 2 BE-EL SÍSKUR pa-ra-a e-ep-zi 243 NA4ni-it-ri-ia-kán

[ § 44 ] A

IV 23

243 an-da šu-uḫ-ḫa-an 244 nu-za-kán 2 BE-EL SÍSKUR wa-a-tar I-NA

[ § 44 ] A

IV 24

244 SAG.DU-ŠU-NU ša-ra-a la-a-ḫu-wa-an-zi 245 ŠUḪÁ-ia-za-kán

[ § 44 ] A

IV 25

245 IGIḪÁ ar-ra-an-zi


[ § 45 ] A

IV 26

246 nam-ma-kán wa-a-tar A-NA SI.GU4 an-da la-ḫu-wa-an-zi

[ § 45 ] A

IV 27

247 na-at 2 BE-EL SÍSKUR še-er ši-ia-an-zi 248 nu MUNUSŠU.GI

[ § 45 ] A

IV 28

248 ki-iš-ša-an me-m[a]-i 249 ku-wa-pí-wa ka-ru-ú-i-le-e-eš

[ § 45 ] A

IV 29

249 LUGALMEŠ EGIR-pa ú-wa-an-zi 250 nu-wa-az KUR-e ša-ak-li-in-na

[ § 45 ] A

IV 30

250 EGIR-an kap-pu-u-wa-an-zi 251 ki-i-i[a-w]a NA4KIŠIB a-pí-ia-ak-ku

[ § 45 ] A

IV 31

251 ni-ni-ik-ta-[r]u[ § 46 ] A

IV 32

252 DUB.1.KAM QA-TI A-WA-AT fMa-aš-ti-ig-ga MUNUS URUKi-iz-zu-wa-at-ni

[ § 46 ] A

IV 33

253 ma-a-an-kán A-BU DUMU-[R]U-ia na-aš-ma MU-TÙ DAM-ZU-ia

[ § 46 ] A

IV 34

253 na-aš-šu-ma ŠEŠ NIN-ia ḫal-lu-u-wa-an-zi 254 nu-uš ták-ša-an

[ § 46 ] A

IV 35

254 ku-wa-a-pí [a]n-da ti-it-ta-nu-mi 255 na-aš ták-ša-an

[ § 46 ] A

IV 36

255 a-ni-ia-[mi] 256 na-aš ki-iš-ša-an a-ni-ia-miEditio ultima: Textus 07.05.2012