index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 404.1.III

Exemplar A

Citatio: A. Mouton (ed.), hethiter.net/: CTH 404.1.III (Expl. A, 07.05.2012)

[ § 1 ] A1

II 1

1 [še-er ar-ḫ]a wa-aḫ-nu-zi 2 a-pé-el-wa lam-na-aš

[ § 1 ] A1

II 2

2 [EMEḪÁ k]a-a-ša at-ta-aš DUTU-uš tar-ma-a-it

[ § 1 ] A1

II 3

3 [na-at-kán] I-NA ḪUR.SAGA-ma-na-ak-ki-pa-lu tar-ma-a-it

[ § 1 ] A1

II 4

4 [na-aš-kán EME]ḪÁ ḫa-aš-ši-i an-da pé-eš-ši-ia-zi


[ § 2 ] A1

II 5

5 [nu MUNUSŠU.GI ]G GE6 UZUÌ.UDU-kán ku-wa-pí an-da

[ § 2 ] A1

II 6

5 [ _ _ _ _ _ ] 6 […-ká]n? ti-iš-ša-du-wa da-a-i 7 na-at-kán M[UNUSŠU.GI A-NA] EN SISKUR

[ § 2 ] A1

II 7

7 [wa-a]ḫ-nu-zi 8 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 2 ] A1

II 8

9 [ _ _ _ _ ]xḪÁ pár-ku-wa-e-eš a-ša-an-du

[ § 2 ] A1

II 9

10 [ _ _ _ ka-a-š]a? UDU BABBAR UDU GE6 a-ni-ia-nu-un

[ § 2 ] A1

II 10

11 [na-at-kán ḫa-aš-ši-i] an-da da-a-i


[ § 3 ] A1

II 11

12 [ _ _ _ _ _ _ ] DUGiš-nu-u-ra-an i-e-ez-zi

[ § 3 ] A1

II 12

13 [ _ _ _ _ _ _ t]e-pu an-da da-a-i 14 kap-pa-ni-ia-kán G[E6]

[ § 3 ] A1

II 13

14 [ _ _ _ _ _ _ _ ] 15 [n]a-at-kán MUNUSŠU.GI A-NA EN SISKUR

[ § 3 ] A1

II 14

15 [ _ _ _ _ wa-aḫ-nu-z]i 16 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 3 ] A1

II 15

17 [ _ _ _ _ _ _ ma-aḫ-ḫ]a-an wa-ap-pu-wa-i EGIR-pa Ú-UL

[ § 3 ] A1

II 16

17 [ _ _ _ ] 18 [ _ _ _ _ _ ] ḫar-ke-e-eš-zi Ú-UL

[ § 3 ] A1

II 17

19 [ _ _ _ _ _ _ _ _ N]UMUN-an Ú-UL ki-ša-ri


[ § 4 ] A1

II 18

20 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DINGIRM]-aš NINDAḫar-ši Ú-UL pa-iz-zi

[ § 4 ] A1

II 19

21 [ _ _ _ _ _ _ A-NA] EN SISKUR i-da-a-lu-uš

[ § 4 ] A1

II 20

21 [_ _ _ _ _ QA-TAM-M]A le-e pa-iz-zi


[ § 5 ] A1

II 21

22 [ _ _ _ _ ḫar-zi-ia-al-l]a-an da-a-i

[ § 5 ] A1

II 22

23 [ _ _ _ _ _ _ _ _ an-d]a ḫu-u-la-li-iz-zi

[ § 5 ] A1

II 23

24 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ar]-ḫa wa-aḫ-nu-uz-zi

[ § 5 ] A1

II 24

25 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 26 [kar-ap-d]u píd-da-al-li-iš

[ § 5 ] A1

II 25

26 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 27 [nu-wa-r]a-an iš-ki-ša-az

[ § 5 ] A1

II 26

27 [ _ _ _ ]

[ § 5 ] A1+2

II 26 / 1'

28 [ _ _ _ _ _ kar-ap-d]u i-da-a-lu

[ § 5 ] A1+2

II 27 / 2'

28 [KA×U]-iš [ _ _ _ _ _ EME-a]n


[ § 6 ] A2

II 28 (=3')

29 [EG]IR-an-da-ma-za UR.TUR d[a-a-i] 30 [ _ _ _ _ _ _ SISKU]R

[ § 6 ] A2

II 29 (=4')

30 še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-z[i] 31 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 6 ] A2

II 30 (=5')

32 tar-pa-al-li-iš-wa NÍ.[TEMEŠ-aš _ _ _ _ _ _ ] 33 [ _ _ _ _ ]

[ § 6 ] A2

II 31 (=6')

33 a-i-iš-ši an-da al-la-[pa-aḫ-ḫi] 34 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 6 ] A2

II 32 (=7')

35 pa-ra-a-wa-kán al-la-pa-[aḫ-tén _ _ _ _ _ ]

[ § 6 ] A2

II 33 (=8')

35 EME-an 36 nu-kán UR.TUR [ _ _ _ _ ] 37 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]


[ § 7 ] A2

II 34 (=9')

38 nu-kán MUNUSŠU.GI A-N[A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 7 ] A2

II 35 (=10')

39 na-an pár-ku-nu-zi 40 i[š-na-an-na-aš-ši-kán _ _ _ _ _ _ _ _ ]


[ § 8 ] A2

II 36 (=11')

41 EGIR-an-da-ma-za IM-aš [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 8 ] A2

II 37 (=12')

42 na-aš-ta Ì-an an-da [ _ _ _ _ ] 43 [ _ _ _ _ _ ]

[ § 8 ] A2

II 38 (=13')

43 an-da pé-eš-ši-ia-z[i] 44 [ _ _ _ _ _ _ _ _ šu-uḫ-ḫa]-a-i?

[ § 8 ] A2

II 39 (=14')

45 na-at MUNUSŠU.GI A-N[A EN SISKU]R [ _ _ _ _ _ ] kat-ta-an

[ § 8 ] A2

II 40 (=15')

45 e-ep-zi

[ § 8 ] A2+1

II 40 (=15') / II 40

46 nu ki-iš-ša-an [ _ _ _ ] 47 [ _ _ _ _ Š]A DIŠTAR

[ § 8 ] A2+1

II 41

47 DUGiš-nu-u-ra-aš 48 nu-wa-at-t[a _ _ _ _ _ _ _ ] pa-ra-a

[ § 8 ] A1

II 42

48 tar-na-an ḫar-du 49 i-da-a-la-[u-e-ma-wa-aš-ma-aš-kán u]d-da-ni-i

[ § 8 ] A1

II 43

49 QA-TAM-MA mu-u[n-na-a-id-d]u


[ § 9 ] A1

II 44

50 EGIR-an-da-ma-za 7 DUGḫu-pu-[wa-i _ _ _ ] 51 [na-at-k]án GEŠTIN-it

[ § 9 ] A1

II 45

51 Ì SE20-ER-TUM pít-tal-wa-an-n[i-it _ _ _ _ _ ]

[ § 9 ] A1

II 46

52 [n]am-ma-kán GIŠPÈŠ GIŠGEŠTIN [ÁD.DU.A] UZUSA MUN UZUÌ.UDU [ _ _ _ _ _ ]

[ § 9 ] A1

II 47

53 [EGIR-p]a MUNUSŠU.GI DUGḫu-u-pu-wa-a-ia ḫa-aš-ši-i an-da

[ § 9 ] A1

II 48

53 [la-ḫ]u--ke-ez-zi 54 DUGḫu-pu-u-wa-a-ia-ma du-wa-ar-ni-iš-ke-ez-zi

[ § 9 ] A1

II 49

55 [du-wa-a]r-ni-it-ta-ru-wa-ra-at ḫu-pu-u-wa-ia

[ § 9 ] A1

II 50

55 [ _ _ ] EME-it 56 nu ma-aḫ-ḫa-an DUGḫu-pu-u-wa-a-ia

[ § 9 ] A1

II 51

56 [du-wa-a]r-ni-iš-ke-ez-zi 57 6 NINDA.SIGMEŠ-ia pár-ši-ia-an-na-i

[ § 9 ] A1

II 52

58 [ _ _ _ ] ḫa-aš-ši-i an-da pé-eš-ši-iš-ke-ez-zi


[ § 10 ] A1

II 53

59 [ _ _ u-un-ni-i]a-an-zi 60 na-an-za-an na-ak-ku-uš-ši-in

[ § 10 ] A1

II 54

60 [ _ _ _ _ _ ] 61 [ _ _ ] MUNUSŠU.GI 1 NINDA.GUR4.RA KU7 1 DUGKU-KU-UB GEŠTIN-ia

[ § 10 ] A1

II 55

61 [da-a-i] 62 [ _ UD]U DUTU-i ḫi-in-ik!(GAD)-zi 63 nu MUNUSŠU.GI

[ § 10 ] A1

II 56

63 [ki-iš-ša-an m]e-ma-i 64 DUTU-i ka-a-ša-wa-at-ta

[ § 10 ] A1

II 57

64 [na-ak-ku-uš-ši]-iš KA×U-it EME-it 65 nu-kán UDU

[ § 10 ] A1

II 58

65 [ _ _ _ _ ] 66 [NINDA.G]UR4.RA-ia pár-ši-ia-zi 67 UDU-ma-kán Ú-UL

[ § 10 ] A1

II 59

67 [ _ _ _ _ _ _ ] 68 na-an-za-an MUNUSŠU.GI-pát da-a-i


[ § 11 ] A1

II 60

69 [ _ _ _ _ ] EGIR-an-da 7 GAGḪÁ ZABAR da-a-i

[ § 11 ] A1

II 61

70 [ _ _ _ _ _ _ ] tar-na-aš-ša 1 GA.KIN.AK 1 DUGKU-KU-UB GEŠTIN-ia

[ § 11 ] A1

II 62

70 [da-a-i] 71 [ _ ] NINDA.GUR4.RA GA.KIN.AK-ia DUTU-i pár-ši-ia

[ § 11 ] A1

II 63

72 GEŠTIN-ia ši-pa-an-ti[ § 12 ] A1

III 1

73 [ _ _ _ _ _ 7 GAGḪÁ Z]ABAR da-a-i 74 nu da-ga-an-zi-pa-an

[ § 12 ] A1

III 2

74 tar-ma-a-iz-zi 75 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 12 ] A1

III 3

76 [tar-ma-an-wa-r]a-at e-eš-du iš-ši-it EME-it DUTU-i [kat-ta-a]n


[ § 13 ] A1+3

III 4 / III 1'

77 [ _ _ ] MUNUSŠU.GI nam-ma NINDA.GUR4.RA KU7 tar-na-aš

[ § 13 ] A1+3

III 5 / III 2'

77 [ _ _ _ GAL GIR4] GEŠTIN-ia da-a-i 78 nu A-NA EN SISKUR

[ § 13 ] A1+3

III 6 / III 3'

78 [ _ _ _ e-ep-z]i 79 nu-uš-ša-an EN SISKUR QA-TAM da-a-i

[ § 13 ] A1+3

III 7/III 4'

80 [ _ _ _ _ ] NINDA.GUR4.RA KU7 GA.KIN.AK-ia DUTU-i

[ § 13 ] A1+3

III 8/III 5'

80 [ _ _ _ ]

[ § 13 ] A1+3

III 8 / III 5'

81 [GEŠTIN-i]a ši-pa-an-ti 82 nu ki-iš-ša-an

[ § 13 ] A1+3

III 9 / III 6'

82 [ _ _ _ ] 83 [šar-la-a-a]n-za-wa-ra-aš DUTU-uš KA×U-i EM[E-i] EGIR-an


[ § 14 ] A1+3

III 10 / III 7'

84 [ _ _ _ _ _ _ G]ÙB-la-az-zi-ia wa-ar-nu-an-zi

[ § 14 ] A1+3

III 11 / III 8'

85 [ _ _ _ _ _ _ NA]4ḫu-wa-ši iš-ga-ra-an-zi

[ § 14 ] A1+3

III 12 / III 9'

86 [ _ _ _ _ _ NINDA.GUR4.R]A KU7 tar-na-aš GAL GEŠTIN-ia

[ § 14 ] A1+3

III 13 / III 10'

86 [ _ _ _ _ _ _ _ ] e-ep-zi 87 n[u]-uš-ša-an

[ § 14 ] A1+3

III 14 (=13)

87 1

[ § 14 ] A1+3

/ III 11'

87 [QA-TA]M da-a-i

[ § 14 ] A1+3

III 14 (=13) / III 11'

88 [ _ _ _ _ _ MUNUSŠU.G]I 1 NINDA.GUR4.RA [pár-ši-ia]

[ § 14 ] A1

III 15 (=14)

89 [G]EŠTIN-ia ši-pa-[an-ti] 90 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]


[ § 15 ] A1

III 16 (=15)

91 [ku-i]š-wa-ra-at ú-e-t[e-eš-ke-et]

[ § 15 ] A1

III 17 (=16)

91 [nu-wa-r]a-at ta-a-ni-ta 92 k[i-nu-na-wa-ra-at-kán ka-a]-ša

[ § 15 ] A1

III 18 (=17)

92 [la-ga]-a-ri 93 nu-wa-kán A-NA [ _ _ _ _ _ _ _ ] U4-ti ku-it

[ § 15 ] A1

III 19 (=18)

93 [KA×U-a]z EME-az ú-it 94 [ _ _ _ _ _ _ INIM]MEŠ QA-TAM-MA la-a-ga-a-ru


[ § 16 ] A1

III 20 (=19)

95 [ _ _ _ E]N SISKUR NA4ḫu-wa-ši G[ÌRḪÁ-az _ _ _]

[ § 16 ] A1

III 21 (=20)

96 [ _ _ _ p]a-aḫ-ḫur iš-tar-na pa-i[z-zi] 97 [ _ TÚGNÍG.LÀ]MMEŠ

[ § 16 ] A1

III 22 (=21)

97 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 98 na-[at-za ar-ḫa pé-e]š-ši-ia-zi


[ § 17' ] A1

III 31'

99 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ú-el-k]u da-a-i

[ § 17' ] A1

III 32'

100 [ _ _ _ _ _ _ _ ḫal-z]i-iš-ša-an-zi

[ § 17' ] A1

III 33'

101 [ _ _ _ _ _ _ _ _ w]a-ar-ši 102 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 17' ] A1

III 34'

103 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] i-da-a-lu ud-da-a-ar KA×U-aš EME-aš


[ § 18' ] A1

III 35'

104 [ _ _ _ _ _ _ _ _ GA]L-az na-aš-ma ḫu-u-up-pa-ra-az

[ § 18' ] A1

III 36'

104 [ _ _ _ ]

[ § 18' ] A1

II 36'

105 [ _ _ _ _ _] EN SISKUR pa-ra-a e-ep-zi

[ § 18' ] A1

III 37'

106 [ _ _ _ _ _ _ a]n-da iš-ḫu-u-wa-a-an-zi

[ § 18' ] A1

III 38'

107 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] A-NA SAG.DU-ŠU ša-ra-a

[ § 18' ] A1

III 39'

107 [ _ _ _ _ _ ] 108 [ŠU]ḪÁ-uš-ša-kán IGIḪÁ-wa a-ar-ri


[ § 19' ] A1

III 40'

109 [ _ _ _ ] A-NA SI.GU4 an-da la-a-ḫu-i

[ § 19' ] A1

III 41'

110 [ _ _ _ _ _ še]-er ši-i-e-ez-zi 111 nu ki-iš-ša-an

[ § 19' ] A1

III 42'

111 [ _ _ _ ] 112 [ _ _ _ ] ka-ru-ú-i-li-uš LUGALMEŠ

[ § 19' ] A1

III 43'

112 [ _ _ ú-wa-an-z]i 113 nu-wa-za KUR-e-aš ša-ak-la-in

[ § 19' ] A1

III 44'

113 [ _ _ kap-pu-wa]-a-an-zi 114 ki-ia-wa NA4KIŠIB

[ § 19' ] A1

III 45'

114 [ _ _ _ _ _ ] ni-ni-ik-ta-ru


[ § 20' ] A1

III 46'

115 [DUB.1.KAM SISKUR-a]š? EN EME ma-aḫ-ḫa-an i-e-ez-zi

[ § 20' ] A1

III 47'

116 [ _ _ _ _ _ _ -i]a ku-in an-tu-uḫ-ša-an

[ § 20' ] A1

III 48'

116 [ _ _ _ _ _ ]x-aš-ša QA-TAM-MA i-e-ez-zi

[ § 20' ] A1

III 49'

117 [ _ _ _ _ _ _ ] QA-TI


[ § 21' ] A1

III 50'

118 [ _ _ _ _ _ _ fM]a-aš-ti-ig-ga MUNUS URUKi-iz-zu-wa-at-na

[ § 21' ] A1

III 51'

119 [ma-a-na-aš-t]a A-BU DUMU-RU-ia ḫal-lu-u-wa-a-an-zi

[ § 21' ] A1

III 52'

120 [na-aš-šu-m]a ŠEŠ NIN-ZU ḫal-lu-u-wa-a-an-zi

[ § 21' ] A1

III 53'

121 [na-aš-šu-m]a MU-TÙ DAM-ZU-ia ḫal-lu-u-wa-a-an-zi
1

Voir Miller 2004, 98 pour la rénumérotation de ces lignes.


Editio ultima: Textus 07.05.2012