index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 406

Exemplar A

Citatio: A. Mouton (ed.), hethiter.net/: CTH 406 (Expl. A, 07.05.2012)

[ § 1 ] A2

I 1

1 UM-MA fPaš-ku-wa-at-ti MUNUS URUAr-za-wa 2 e-eš-zi-[ma-aš-š]a-an

[ § 1 ] A2+1

I 2

2 I-NA URUPár-aš-ša 3 ma-a-an -ni ku-e-da-ni ḫa-aš-[š]a-tar

[ § 1 ] A2+1

I 3

3 NU.GÁL 4 na-aš-ma-aš MUNUS-ni me-na-aḫ-ḫa-an-da Ú-U[L L]Ú-aš


[ § 2 ] A2+1

I 4

5 nu-uš-ši DÚ-li-li-ia-aš-ši-in ši-ip-pa-an-ta[]-ḫi

[ § 2 ] A2

I 5

6 na-an I-NA U4.3.KAM mu-u-ga-a-mi 7 ḫa!(ZA)-an-ti-iz-zi U4-ti

[ § 2 ] A2+1

I 6

7 ki-iš-ša-an i-ia-mi 8 1 NINDA.ERÍN.MEŠ ḫar-pa-an-za 9 nu-uš-š[a]-an kat-ta

[ § 2 ] A2+1

I 7

9 ki-i ḫa-a-an-da-an 3 NINDA.GUR4.RAḪÁ ZÍD.DA DURU5 KU7 [t]ar-na-aš

[ § 2 ] A2+1

I 8

9 GIŠPÈŠ GIŠGEŠTIN ḪÁD.DU.A kal-la-ak-tar pár-ḫu-e-na-[a]š

[ § 2 ] A2+1

I 9

9 ŠA DINGIR-LIM me-ma-al ku-it-ta pa-ra-a te-pu

[ § 2 ] A2+1

I 10

9 UDUi-ia-an-da-aš SÍGḫu-ut-tu-ul-li

[ § 2 ] A2+1

I 11

9 [1 D]UGKU-KU-UB GEŠTIN a-pé-el-la -aš ŠA BE-EL S[Í]SKUR

[ § 2 ] A2+1

I 12

9 [TÚGBAR.TE]Á-aš na-aš-ma TÚGGÚ.È.A ␣␣ 10 na-at-ša-an [A-N]A NINDA.ERÍN.MEŠ

[ § 2 ] A2+1

I 13

10 [ki-i]t-ta


[ § 3 ] A2

I 14

11 [na-a]t DUMU.MUNUS šu-up-pé-eš-šar-aš kar-ap-zi 12 EN SÍSK[UR-m]a

[ § 3 ] A2

I 15

12 [wa-a]r-pa-an-za 13 na-aš EGIR-an i-ia-at-ta-ri

[ § 3 ] A2

I 16

14 [_ _]-az wa-ar-pa-an-za 15 na-at gi-im-ri dam-me-li

[ § 3 ] A2

I 17

15 [pé-d]i pé-e-tum-me-e-ni nu ti-ia-u-e-ni 16 NINDA.ERÍN.MEŠ-[m]a

[ § 3 ] A2

I 18

16 [DUMU.MUNUS-pá]t kar-pa-an ḫar-zi 17 nu KÁ.GALḪÁ-TIM ŠA GIḪÁ i-ia-mi


[ § 4 ] A2+1

I 19

18 [nam-m]a-at IŠ-TU SÍG SA5 SÍG BABBAR an-da iš-ḫi-iš-[k]i-i-mi

[ § 4 ] A2+1

I 20

19 [nu A-N]A1 EN SÍSKUR GIŠḫu-u-i-ša-an GIŠḫu-u-la-li-i[a]

[ § 4 ] A2+1

I 21

19 [ŠU-i] an-da te-eḫ-ḫi 20 na-aš-kán KÁ.GALḪÁ-TIM kat-t[a]-an

[ § 4 ] A2+1

I 22

20 [ar-ḫa] ú-iz-zi 21 na-aš-kán GIM-an KÁ.GALḪÁ-TIM

[ § 4 ] A2+1

I 23

21 [pa-r]a-a ti-ia-zi 22 nu-uš-ši-iš-ša-an GIŠḫu-u-e-ša-[an]

[ § 4 ] A2

I 24

22 [GIŠ]ḫu-u-la-li-ia ar-ḫa da-aḫ-ḫi 23 nu-uš-ši GIŠPAN [GIḪÁ]

[ § 4 ] A2

I 25

23 [p]í-iḫ-ḫi 24 na-aš-ta an-da ki-iš-ša-an me-ma-aḫ-ḫi

[ § 4 ] A2

I 26

25 ka-a-ša-wa-ták-kán MUNUS-tar ar-ḫa da-aḫ-ḫu-un

[ § 4 ] A2

I 27

26 nu-wa-at-ta EGIR-pa -tar pí-iḫ-ḫu-un 27 nu-wa-[za MUNUS-aš]

[ § 4 ] A2

I 28

27 ša-ak-li-in ar-ḫa [n]am-ma pé-eš-ši-[ia-at]2

[ § 4 ] A2

I 29

28 nu-wa-za ša-ra-a -aš š[a-ak]-li-in [da-at-ta]


[ § 5 ] A2

I 30

29 nu pa-ra-a ḫa-an-x-x[_ _ _ _ _]-ni? 30 nu []

[ § 5 ] A2

I 31

31 na-aš-ta an-da k[i-iš-ša-an me-ma]-aḫ-ḫi 32 x []

[ § 5 ] A2

I 32

32 ka-a-ša-wa-at-t[a _ _ _ _ _ _ _]

[ § 6 ] A3

I 39' (=5')

33 nu-wa?-aš-ši ḫa-at-tar-ša-za

[ § 6 ] A3

I 40' (=6')

33 [_ _ _] x x x [ki]-it-ta 34 na-aš-ma-wa-za DUMU.MUNUS šu-up-pé-šar-aš

[ § 6 ] A3

I 41' (=7')

34 x[o-t]a-at 35 nu-wa-[a]š-ši-kán an-da-ki-it-ti-iš-ši

[ § 6 ] A3

I 42' (=8')

35 kat-ta-an-ta pa-it 36 nu-wa ka-a-aš ta-an-tu-ke-eš-na-aš DUMU-aš

[ § 6 ] A3

I 43' (=9')

36 ša-ak-na-aš ši-e-ḫu-na-aš 37 nu-ud-du-uš-ša-an Ú-UL

[ § 6 ] A3

I 44' (=10')

37 ú-e-mi-ia-at


[ § 7 ] A3

I 45' (=11')

38 ki-nu-na-aš-ta ka-a-ša kat-ta-an EGIR-pa ki-nu-wa-aš-ša-aš

[ § 7 ] A3

I 46' (=12')

38 ú-it 39 nu-ut-ta DINGIR-LUM DINGIR-LIM-an-ni EGIR-an

[ § 7 ] A3

I 47' (=13')

39 ša-an-ḫi-iš-ke-ez-zi 40 nu-za ma-a-an ḪUR.SAG-i

[ § 7 ] A3

I 48' (=14')

41 nu-za ma-a-an ú-e-el-lu-ú-i 42 nu-za ma-a-an ḫa-a-ri-ia

[ § 7 ] A3

I 49' (=15')

43 ku-wa-pí-it-za im-ma ku-wa-pí 44 nu ke-e-da-ni

[ § 7 ] A3

I 50' (=16')

44 an-tu-uḫ-ši kat-ta-an aš-šu-li e-ḫu

[ § 7 ] A3

I 51' (=17')

45 nu-ut-ták-kán ḫu-u-wa-an-te-eš17 ḫé-e-u-uš IGIḪÁ!-wa le-e

[ § 7 ] A3

I 52' (=18')

45 wa-al-ḫa-an-ni-ia-an-zi


[ § 8 ] A3

I 53' (=19')

46 nu-ud-du-za pa-iz-zi DINGIR-LAM -zi 47 nu-ut-ta pé-e-da-an

[ § 8 ] A3

I 54' (=20')

47 ḫi-in-ik-zi 48 nu-ut-ta É-er pa-a-i

[ § 8 ] A3

I 55' (=21')

49 nu-ut-ta ÌR-an GÉME-an pa-a-i 50 nu-ut-ta GU4ḪÁ UDUḪÁ pa-a-i

[ § 8 ] A3

I 56' (=22')

51 nu-ud-du-uš-ša-an ma-al-ti-eš-ša-na-la-an i-ia-zi


[ § 9 ] A3

I 57' (=23')

52 nu-ud-du-za ka-a-ša mu-u-ki-iš-ke<-mi > tal-le-eš-ke-mi

[ § 9 ] A3

I 58' (=23')

53 nu e-ḫu DEN.ZU-na-za MUL ták-na-aš DUTU-un

[ § 9 ] A3

I 59' (=24')

53 kat-ti-it-ti ú-wa-te-et 54 GÉMEḪÁ-ia-at-ta ÌRMEŠ

[ § 9 ] A3

I 60' (=25')

54 pé-ra-an ḫu-i-ia-an-te-eš17 a-ša-an-du 55 DINGIR.LÚMEŠ-ta [DINGIR.MUNUSMEŠ][ § 9 ] A3(+)1

II 1

55 pé-ra-an ḫu-ia-an-te-eš17 a-ša-an-du

[ § 9 ] A1

II 2

56 nu ke-e-da-ni an-tu-uḫ-ši

[ § 9 ] A1

II 3

56 kat-ta-an e-ḫu 57 DUMU-an-na-aš-ši DAM-ZU

[ § 9 ] A1

II 4

57 zi-ik 58 na-an-za EGIR-an kap-pu-u-i

[ § 9 ] A1

II 5

59 nu-uš-ši-kán an-da na-i-eš-ga-ḫu-ut

[ § 9 ] A1

II 6

60 nu-uš-ši me-na-aḫ-ḫa-an-da me-mi

[ § 9 ] A1

II 7

61 nu-uš-ši GÉME-KA ma-ni-ia-aḫ

[ § 9 ] A1

II 8

62 na-aš-za GIŠi-ú-ga-an ki-ša-ri 63 nu-za DAM-ZU

[ § 9 ] A1

II 9

63 da-a-ú 64 nu-za DUMU.NITAMEŠ DUMU.MUNUSMEŠ i-ia-ad-du

[ § 9 ] A1

II 10

65 na-at tu-el ÌRMEŠ-KA GÉME!MEŠ-KA

[ § 9 ] A1

II 11

66 nu-ut-ta SÍSKURḪÁ-TIM NINDAḫar-ša-ú-uš

[ § 9 ] A1

II 12

66 me-ma-al DUGiš-pa-an-du-uz-zi-ia-aš-šar

[ § 9 ] A1

II 13

66 a-pé-e pé-eš-kán-zi


[ § 10 ] A1

II 14

67 nu-ud-du-za ka-a-ša ka-a-aš an-tu-wa-aḫ-ḫa-aš

[ § 10 ] A1

II 15

67 Ú-UL še-ek-ta 68 ki-nu-na-at-ta ka-a-ša

[ § 10 ] A1

II 16

68 EGIR-an ša-aḫ-ta 69 nu ka-a-aš

[ § 10 ] A1

II 17

69 ma-aḫ-ḫa-an tu-uk EGIR-an ša-aḫ-ta

[ § 10 ] A1

II 18

70 nu-uš-ši-kán zi-ik DINGIR-LUM an-da aš-šu-li

[ § 10 ] A1

II 19

70 ti-i-ia 71 nu-ut-ta KI-i še-er

[ § 10 ] A1

II 20

71 ku-e-da-ni ud-da-a-ni-i mu-ke-eš-ki-u-e-n[i]

[ § 10 ] A1

II 21

72 nu-za DINGIR-LUM DINGIR-LI[M-tar] te-ek-ku-uš-nu-ut

[ § 10 ] A1

II 22

73 na-at SIG5-i[n i-i]a 74 nu-ud-du-[za tu-el ŠA DINGIR-LIM]

[ § 10 ] A1

II 23

74 [DINGIR-LIM]-tar ša-ra-a a-uš-du

[ § 10 ] A1

II 24

75 [nu-ud-d]u-za ú-iz-zi Š[A SAG.DU-ŠU]

[ § 10 ] A1

II 25

75 [DINGIR-LAM] i-ia-[zi]

[ § 10 ] A3

II 33' (=2')

76 [n]u-uš-ša-an [pár-ši-ia-an-du-uš? NINDA.GUR4.RAḪÁ?]

[ § 10 ] A3

II 34' (=3')

76 EGIR-pa A-NA NINDA.ERÍN.MEŠ {x} še-er te-eḫ-ḫi

[ § 10 ] A3

II 35' (=4')

77 nu EGIR-pa pár-na pa-a-i-wa-ni

[ § 10 ] A3

II 36' (=5')

78 nu SÍSKUR ku-e-da-ni pár-ni iš-ša-aḫ-ḫi

[ § 10 ] A3

II 37' (=6')

79 nu GIŠBANŠUR GIBIL ki-it-ta-ri

[ § 10 ] A3

II 38' (=7')

80 nu-uš-ša-an NINDA.ERÍN.MEŠ še-er I-NA GIŠBANŠUR te-eḫ-ḫi

[ § 10 ] A3

II 39' (=8')

81 -ra-an kat-ta-ma DUGKU-KU-UB te-eḫ-ḫi


[ § 11 ] A3

II 40' (=9')

82 nu-uš-ša-an pár-ši-ia-an-du-uš NINDA.GUR4.RAḪÁ

[ § 11 ] A3

II 41' (=10')

82 ku-i-e-eš A-NA NINDA.ERÍN.MEŠ ki-an-ta 83 na-aš-ta te-pu

[ § 11 ] A3

II 42' (=11')

83 da-aḫ-ḫi 84 nu -i BE-EL SÍSKUR pí-iḫ-ḫi

[ § 11 ] A3

II 43' (=12')

85 na-at-za-kán iš-ši-iš-ši da-a-i

[ § 11 ] A3

II 44' (=13')

86 e-ku-zi-ia 3-ŠU DÚ-li-li-ia-aš-ši-in

[ § 11 ] A3

II 45' (=14')

87 m[a-a]ḫ-ḫa-an ne-ku-uz-zi 88 nu-za BE-EL SÍSKUR

[ § 11 ] A3

II 46' (=15')

88 GIŠ[BA]NŠUR-pát pé-ra-an še-eš-zi

[ § 11 ] A3

II 47' (=16')

89 G[N]Á-aš-ši GIŠBANŠUR-pát pé-ra-an kat-ta ti-ia-an-zi


[ § 12 ] A3

II 48' (=17')

90 A-N[A NINDA.ERÍ]N.MEŠ-ia-aš-ša-an še-er ku-e TÚGBAR.TEMEŠ

[ § 12 ] A3

II 49' (=18')

90 n[a-aš-m]a TÚGGÚ.È.A ki-it-ta

[ § 12 ] A3

II 51' (=20')

92 iš-š[a]-aḫ-ḫi-ma-at I-NA U4.3.KAM 93 I-NA U4.1.KAM-ma

[ § 12 ] A3

II 52' (=21')

93 3-ŠU mu-u-ga-mi ka-ru-ú-wa-ri-wa-ar

[ § 12 ] A3

II 53' (=22')

93 U4.KAM!(ḪÁ)-ti iš-tar-na pé-di 1-ŠU ne-ku-uz me-ḫur

[ § 12 ] A3

II 54' (=23')

93 1-ŠU 94 me-mi-ia-nu-ša-kán an-da a-pu-u-uš-pát

[ § 12 ] A3

II 55' (=24')

94 me-mi-iš-ke-mi 95 NINDA.GUR4.RAḪÁ-ia


[ § 12 ] A3

II 56' (=25')

95 ku-i-uš ka-ru-ú-wa-ri-wa-ar

[ § 12 ] A3

II 57' (=26')

95 pár-ši-ia-an-na-aḫ-ḫi

[ § 13 ] A3

II 57' (=26')

96 iš-tar-na U4.KAM!(ḪÁ)-ti-ma

[ § 13 ] A3

II 58' (=27')

96 NINDA.GUR4.RA da-ma-uš pár-ši-ia-an-na-aḫ-ḫi

[ § 13 ] A3

II 59' (=28')

97 ne-ku-uz me-ḫur-ra da-ma-uš pár-ši-ia-an-na-aḫ-ḫi

[ § 13 ] A3

II 60' (=29')

98 me-ma-al-la-aš-ša da-ma-a-i

[ § 13 ] A3

II 61' (=30')

98 iš-ḫu-u-wa-an-na-aḫ-ḫi fin de la col. ii

[ § 14 ] A3

III 1

99 nam-ma-kán 1 UDU A-NA DÚ-li-li-ia-aš-ši

[ § 14 ] A3

III 2

99 [š]i-ip-pa-an-taḫ-ḫi 100 na-an GIŠBANŠUR-i

[ § 14 ] A3

III 3

100 [p]é-ra-an kat-ta ḫu-u-kán-zi

[ § 14 ] A3

III 4

101 na-[]-ta UDU pa-ra-a pé-e-da-an-zi

[ § 14 ] A3

III 5

102 [na-an ḫa-at-t]a-an-zi 103 nam-ma-an-kán

[ § 14 ] A3

III 6

103 [_ _ _ _] 104 na-aš-ta UZUšu-up-pa

[ § 14 ] A3

III 7

104 [_ _ _ _]x UZUGABA UZUZAG.LU

[ § 14 ] A3

III 8

104 [ _ _ _ ] 105 [na]-at A-NA [GI]ŠBANŠUR

[ § 14 ] A3

III 9

105 [kat-ta-an? ar-ḫa? t]i-an-z[i] 106 [U]ZUNÍG.GIG

[ § 14 ] A3

III 10

106 [UZUŠÀ ḫa-ap-pí-ni-i]t za-[nu-w]a-an-zi

[ § 14 ] A3

III 11

107 [ _ _ _ _ _]x 2? NINDA.GUR4.RAḪÁ

[ § 14 ] A3

III 12

107 [] 108 []x-ši-kán A-NA GIŠBANŠUR[ § 14 ] A3

III 13

108 []3

[ § 15 ] A3

III 13

109 [] ku-er-zi

[ § 15 ] A3

III 14

110 [ p]ár?-ši-ia-an-da-aš

[ § 15 ] A3

III 15

110 []-zi

[ § 15 ] A3

III 16

111 []

[ § 15 ] A3

III 17

111 [ DÚ-li-l]i-ia-aš-ši-in

[ § 15 ] A3

III 18

111 [] 112 […-š]a-an

[ § 15 ] A3

III 19

112 [] DEN.ZU MULḪÁ

[ § 15 ] A3

III 20

112 []x

[ § 15 ] A3

III 21

112 […-i]a?-az-zi-ia


[ § 16 ] A3

III 22

113 [] a-aš-ša-u-e-eš

[ § 16 ] A3

III 23

113 []x-uš DINGIRMEŠ

[ § 16 ] A3

III 24

113 [] 114 [ A-N]A DINGIR-LIM

[ § 16 ] A3

III 25

114 []x ku-š[i-i]z-zi

[ § 16 ] A3

III 26

115 []x ki-iš-ša-an

[ § 16 ] A3

III 27

115 []x x-ši-kán-ta

[ § 16 ] A1

III 33' (=1')

116 [] x []

[ § 16 ] A1

III 34' (=2')

116 [] x-pa x []

[ § 16 ] A1

III 35' (=3')

117 [] EGIR-pa []

[ § 16 ] A1

III 36' (=4')

117 [] 118 zi-ga-wa-aš-ši

[ § 16 ] A1

III 37' (=5')

118 [GÉME-KA] ma-ni-ia-aḫ

[ § 16 ] A1

III 38' (=6')

119 nu-wa-ra-aš-ši GIŠŠU.ŠÙDUN-aš ki-ša-a-ri

[ § 16 ] A1

III 39' (=7')

120 nu-wa-za DAM-ZU da-a-ú

[ § 16 ] A1

III 40' (=8')

121 nu-wa-za DUMUMEŠ-ŠU i-ia-ad-du

[ § 16 ] A1

III 41' (=9')

122 nu-wa-za DUMU.NITAMEŠ DUMU.MUNUSMEŠ i-ia-ad-du

[ § 16 ] A1

III 42' (=10')

123 nu-za zi-ik DINGIR-LUM DINGIR-LIM-tar te-ek-ku-uš-nu-ut


[ § 17 ] A1

III 43' (=11')

124 nu-wa-du-za na-ak-ki-ia-tar a-uš-du

[ § 17 ] A1

III 44' (=12')

125 nu-wa-du-za DINGIR-LUM ŠA SAG.DU-ŠU

[ § 17 ] A1

III 45' (=13')

125 i-ia-az-zi 126 nu-du-za ma-al-ti-eš-na-la-an

[ § 17 ] A1

III 46' (=14')

126 i-ia-zi 127 nu-uš-ši GIŠ nam-ma-pát

[ § 17 ] A1

III 47' (=15')

127 GIŠBANŠUR pé-ra-an kat-ta iš-pár-ra-an-zi

[ § 17 ] A1

III 48' (=16')

128 I-NA NINDA.ERÍN.MEŠ-ia-aš-ša-an ku-e TÚGBAR.TEMEŠ

[ § 17 ] A1

III 49' (=17')

128 na-aš-ma TÚGGÚ.È.A še-er

[ § 17 ] A1

III 50'

128 ki-it-ta

[ § 17 ] A1

III 50' (=18')

129 nu-uš-ši a-pé-e-ia

[ § 17 ] A1

III 51' (=19')

129 kat-ta-an iš-pár-ra-an-zi fin de la col. iii

[ § 18 ] A3

IV 1

130 nu-za BE-EL SÍSKUR še-eš-zi

[ § 18 ] A3

IV 2

131 nu-za-kán ma-a-an DINGIR-LUM za-aš-ḫi-ia

[ § 18 ] A3

IV 3

131 tu-e-ek-ki-iš-ši a-uš-zi 132 kat-ti-iš-š[i]

[ § 18 ] A3

IV 4

132 pa-iz-zi 133 na-aš-ši kat-ti-ši še-eš-zi

[ § 18 ] A3

IV 5

134 ku-it-ma-an-ma DINGIR-LUM I-NA U4.3.KAM mu-g[a-a-mi]

[ § 18 ] A3

IV 6

135 nu-za-kán za-aš-ḫi-mu-uš ku-i-e-eš uš-ki-iz-z[i]

[ § 18 ] A3

IV 7

136 na-aš me-mi-iš-ke-ez-zi 137 ma-a-an-ši DINGIR-LUM

[ § 18 ] A3

IV 8

137 IGIḪÁ-wa pa-ra-a te-ek-ku-uš-nu-uš-ke-ez-z[i]

[ § 18 ] A3

IV 9

138 nu-uš-ši ma-a-an DINGIR-LUM kat-ti-iš-ši

[ § 18 ] A3

IV 10

138 še-eš-zi


[ § 19 ] A3

IV 11

139 nu-za ú-iz-zi DINGIR-LUM i-e-zi

[ § 19 ] A3

IV 12

140 nam-ma-aš-ši ma-a-an DUGḫar-ši-ia-al-li

[ § 19 ] A3

IV 13

140 a-aš-šu 141 na-an-za-an DUGḫar-ši-ia-al-li

[ § 19 ] A3

IV 14

141 ti-it-ta-nu-zi 142 ma-a-an Ú-UL-ma

[ § 19 ] A3

IV 15

143 na-an-za NA4ḫu-u-wa-ši ti-it-ta-nu-zi

[ § 19 ] A3

IV 16

144 na-aš-ma-an-za ALAM-ma i-ia-zi

[ § 19 ] A3

IV 17

145 [G]BANŠUR GIBIL-ma ku-iš mu-ke-eš-ni ar-ta

[ § 19 ] A3

IV 18

146 [na-a]t ŠA DINGIR-LIM-pát ki-ša-ri


[ § 20 ] A3

IV 19

147 [ma-a-an-ká]n tu-ek-ki-iš-ši-ma

[ § 20 ] A3

IV 20

147 [Ú-UL a-uš-zi] 148 [nu] DINGIR-LUM za-aš-ḫi-ia kat-ti-iš-ši

[ § 20 ] A3

IV 21

148 [Ú-UL še-eš-zi] 149 i-iš-ši-iš-ke-mi-pát


1

Hoffner 1987, 272 restitue [nu-ká]n mais une lecture [nu A-N]A paraît plus logique dans ce contexte, comme l’indique également Ofitsch 2001, 479 note 5.

2

H. A. Hoffner pense que le fragment KUB 7.5 forme ici un joint direct avec KUB 9.27, mais après collation des fragments originaux il apparaît qu’il y a en réalité une lacune d’environ deux lignes entre les deux fragments. Pour cette raison, la numération des lignes a été modifiée par rapport à l’editio princeps de H. A. Hoffner.

3

Une double ligne de paragrapḫe sépare III 12 et III 13 mais la pḫrase ne se termine pas à la fin de III 12.


Editio ultima: Textus 07.05.2012