index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 423

Exemplar --

Citatio: F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 423 (Expl. --, 13.01.2015)

§ 1

1 -- [ ... ]

2 -- [ ... ][]

3 -- [-l]

4 -- [ ... ] ...

5 -- [ ... ]-zi

6 -- [ ... ] ḫarnikmi

7 -- [ ... ]

8 -- [ ... ]-Aḫḫi

9 -- []

10 -- [=w]ar=an []

10 -- [] DUMU AMILUTTI []

11 -- [=z]a=kan LUGALMEŠ []

12 -- [m]aḫḫan []

§ 2'

13 -- [ ... -z]i

14 -- [ ... ]

15 -- [ ... ]

§ 3''

16 -- [] 3 GIA.DA GUR ta[rnai]

17 -- [] IŠTU UZUÌ.UDU GA.K[IN.AG

18 -- [] išḫiyan

19 -- ANA GIŠBAN[ŠUR=ma=kan] 1 DUG GEŠTIN dāi

20 -- GUB-la[z=m]a? [] TÚGkureššarḪI.A ANA GIŠBANŠUR peran katta gangai

21 -- nu 9 KASKALMEŠ ŠA Ì.DUG.GA 9 KASKALMEŠ ŠA LÀL 9 KASKALMEŠ ŠA BA.BA.Z[A iy]azi

22 -- namma 1 TÚG BABBAR 1 TÚG SA5 1 TÚG ZA.GÍN []i

23 -- n=aš ANA DINGIRMEŠ KÚR KASKALMEŠ kattan išparriyazzi

24 -- nu DUGpaḫḫunaliyaza paḫḫuwar dāi

25 -- nu šanezzi kinanta ḫašši pešš[iyaz]i

26 -- nu šamešizzi

27 -- nu MUNUSŠU.GI UDUiyandaš SÍGḫud[dul]li TI8MUŠEN partauwar galakt[ar] DINGIRMEŠ-naš parḫuenaš ZAG-naš [wal]laš ZAG-naz ŠU-az ḫarzi

28 -- GIŠišt[a-] IŠTU GAL-UTTI kuiš uiyanza

29 -- n=at apāš ḫarzi

30 -- nu DINGIRMEŠ URU-LIM KÚR talliyazi

31 -- n=ašta anda kiššan memiškizzi

§ 4''

32 -- kaša=wa šumāš ANA DINGIRMEŠ URU-LIM KÚR DUGKA.GAG.A GUL-šan teḫḫun

33 -- GIŠBANŠURḪI.A=ya=šmaš Z[AG-naz] GÙB-lazz(i)=ya unuwanda teḫḫun

34 -- KASKALMEŠ=ya=wa=šmaš IŠTU TÚG BABBAR TÚG SA5 TÚG ZA.GÌN kattan išparraḫḫun

35 -- nu=šmaš TÚGḪI.A KASKALMEŠ ašandu

36 -- nu=kan kēdaš šer arḫa iyanniyatten

37 -- nu=kan ANA LUGAL aššuli anda neyatten

38 -- šumel=ma ANA KUR-TI awan arḫa namma tiyatten

39 -- nu maḫḫan MUNUSŠU.GI AWATEMEŠ memiyauanzi zinnai

40 -- nu=kán 1 UDU ANA DINGIRMEŠ MEŠ ŠA URU-LIM KÚR šippanti

41 -- 1 UDU=ma=kan ANA DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ ŠA URU-LIM KÚR šippanti

42 -- [nu(?)] UZUNÍG.GIGḪI.A UZUŠÀ IZI-it zanuanzi

43 -- n=at=kán ANA GIŠBANŠUR DINGIR-LIM EGIR-p[a tiyanzi(?)]

44 -- [nu] KAŠ GEŠTIN 3-ŠU šippanti

§ 5''

45 -- [n]u adanna ḫalziya

46 -- nu 1 DUG KAŠ 3 NINDAān 1 NINDA.GÚG 1 NINDA.KU7 A-NA DINGIRMEŠ KÚR ašnuwanzi

47 -- [ ... ] 3 NINDAān 1 NINDA.GÚG NINDA.KU7 ANA DINGIRMEŠ KÚR GU[L-]

48 -- [n=at(?)] ANA DINGIRMEŠ KÚR páršiya

49 -- nu=kan anaḫi dāi

50 -- [n=a]t=kan GIŠBANŠUR DINGIR-LIM EGIR-pa dāi

51 -- [nu DINGIRMEŠ] MEŠ DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ ŠA URU-LIM KÚR kuinna [-an]zi

52 -- maḫḫan=ma=kan GALḪI.A aššanuzi

53 -- [nu ANA] DINGIRMEŠ kuit kuit kittari

54 -- [n=at] šarā danzi

§ 6'''

55 -- … []28

56 -- li[- ... ]

57 -- … []

58 -- na[- ... ]

59 -- kū[-]

60 -- ta-/ša-[ ... ]

61 -- n=aš[(=) ... ]

62 -- ú-[ ... ]

63 -- nu[ ... ]

64 -- … [ ... ]

§ 7''''

65 -- i-[]

66 -- mān [] wašā[-]

67 -- [GU4šerin] GU4ḫurri[n] weriya[-]

68 -- [] ḫarninkiš[-]

69 -- []

70 -- nu=za kuiš[] arḫa dāi

71 -- nu [] weriyanza[]

72 -- [] kuitta imma []

73 -- [] DU EN-YA ú-[] ḫarninkiš-[]

74 -- []

75 -- n=an ḫaršiḫar[ši(-)]

76 -- [] URU-LIM KÚR[]

77 -- n=ašta TUK[U.TUKU-]

78 -- [] ḫarnin-[]

79 -- [] irḫa[nzi(?)]

80 -- []

§ 8''''

81 -- maḫḫ[an=]

82 -- n[a-]

§ 9'''''

83 -- n=at []

84 -- nu ta-[]

85 -- nu=kan[ ] karašzi

86 -- … [] DINGIRMEŠ IŠTU KA[SKALMEŠ-az]

87 -- [] karšan ti-[]

88 -- [ē]šten

89 -- [ANA LUGAL=m]a=kan anda aššuli tall[iyan]teš neyanteš ēšten

§ 10'''''

90 -- nu maḫḫan DINGIRMEŠ URU-LIM KÚR KASKAL-az talliyauwanzi zinnai

91 -- nu=za LUGAL-uš LUGAL-ueznaš iwar waššiyazi

92 -- n=aš paizzi

93 -- nu=kan URU-LIM KÚR naššu tapišanit GEŠTIN našma DUGišpanduwaz IŠTU GEŠTIN šippanti

94 -- nu kišan memai

95 -- kāš=wa=mu URU-aš kappilalliš ēšta

§ 11'''''

96 -- nu=wa DU BĒLI=YA dariyanunun

97 -- nu=mu DU EN-YA ZI-aš iyadu

98 -- nu=wa=mu=kan ZI-aš arnuddu

99 -- nu=w[ar]=an=mu parā pešta

100 -- nu[=war]=an dannataḫḫun

§ 12'''''

101 -- nu=[wa]r=an šuppiyaḫḫun

102 -- nu=wa n[ep] tekan kuitman=wa DUMU AMILU[TI=ya]

103 -- nu=w[ar]=an=šan ziladuwa DUMU AMILU[TI] [l]ē kuiški ešari

104 -- kūn=w[a UR]U-LIM KÚR QADU A.ŠÀ A.GAR KISLAḪ GIŠKI[RI6.GEŠTIN ]-danazzi=ya ANA DU EN-YA

105 -- [nu=war]=an=šan DU EN-YA GU4ḪI.A-KA [ x ] GU4šeri GU4ḫurri wešin

106 -- nu=war=an=kan GU4šeriš GU4ḫurriš ukturi wešeškandu

107 -- kuiš=ma=war=an=za ešari

108 -- nu=wa=kan ANA GU4ḪI.A ŠA DU ANA GU4še[ri] Ú A-NA GU4ḫurri wešin arḫa dāi

109 -- nu=war=aš ANA DU EN-YA ḫannitalwanaš ēšdu

110 -- nu=wa=za mān uni URU-LIM KÚR DUMU AMILUTI kuiš ešari

111 -- nu=war=at mān 1 É-TUM našma 2 É-TUM

112 -- našma=war=an=šan ERÍNMEŠ.ḪI.A ANŠE.KUR.RAMEŠ kuiški e[šari]

113 -- nu=wa=kán BELĪ=YA eni 1 É[-TUM] našma 2 É-TUM našma ERÍNMEŠ[(.ḪI.A) ANŠE.KUR.RAMEŠ ḫarnikdu]

114 -- mān=wa=za e[-]

§ 13''''''

115 -- EGIR-ŠU=ma DU KARAŠ GUB-aš [ekuzi]

116 -- [][] paršiya

117 -- n=at=kan SANGA ANA GIŠBANŠUR DINGIR-LIM EGIR-pa dāi

§ 14''''''

118 -- EGIR-ŠU=ma DIŠTAR LÍL GUB-aš ekuzi

119 -- 6 NINDA.GUR4.RA 3-ŠÚ 9 NINDA.SIG paršiya

120 -- n=at=kan SANGA ANA GIŠBANŠUR DINGIR-LIM EGIR-pa dāi

§ 15''''''

121 -- ANA DINGIRMEŠ URU-LIM KÚR=ma ašnumanzi IŠTU NINDA KAŠ mašiwan EN.SISKUR tezzi

122 -- nu apēniššan pianzi

123 -- n=aš=kan SANGA ašnuzi

§ 16''''''

124 -- kūn memian IŠTU DINGIR-LĪM ariēr

125 -- IR-TUM=ma=kan anda kiššan arnuēr

126 -- mān=za DINGIRMEŠ kūn memia[n] kiššan iyauanzi malān ḫarteni

127 -- DUTU-ŠI-apēdani memiyani ANA SAG.DU-YA É-YA Ù ANA KUR-TI-YA UL kuitki naḫmi

128 -- URU-LIM KÚR=ya=kan kuin šippantaḫḫi

129 -- n=an=šan mān ešari kuiš

130 -- n=aš ANA DU EN-YA kartimmiyaz kišari

131 -- laḫḫiyaši=ya=an

132 -- ḫarnikti=ya=an=kan

133 -- ešuwar=ši ŪL āra iyaši

134 -- DINGIRMEŠ=za kūn memian kišša[n] iyauanzi malān ḫarteni

135 -- nu UZUNÍG.GIGḪI.A SIG5[(-du)]

136 -- nipašuri šintaḫi tananiš keldi GIŠTUKUL ZAG-aš ŠA DU zizaḫiš GAR-ri 12 TERĀNU SIG5

§ 17''''''

137 -- [nu m]enaḫḫanda UZUNÍG.GIGḪI.A kiššan we- ... [tez]zi(?)

138 -- DUTU-ŠI kiššan ēššuwan dāi

139 -- [n=a]n=kan URU-LIM KÚR kuiš kartimmiyanuzi

140 -- n=an=kan a[rḫa-]ai

141 -- nu=za mān DINGIRMEŠ kūn memian kiššan iyaua[nzi] malān ḫarteni

142 -- URU-LIM KÚR=kán kuin šippant[a(ri)]

143 -- n=an=šan mān ešari kuiš

144 -- n=aš ANA DU E[N-YA] kartimmiyaz kišari

145 -- ḫannitalwanaš=šiš k[išari]

146 -- kappilalliš kišari

147 -- laḫḫiyaši=ya=an

148 -- ḫarn[ikti=ya=an=kán]

149 -- ešuwar=ši ŪL āra iyaši

150 -- nu eni kuit [ut-tar SI×SA-at]

151 -- kē=ma TEMEŠ menaḫḫanda NU.SIG5-du nipašuri šintaḫi ZA[G]

§ 18''''''

152 -- DUTU-ŠI kuedani MU-ti ḫantezzi pal[ši] pai[t]

153 -- [UR]UTūmanna URUGašga- ... []

154 -- … []EGIR-pa weten[i-]

155 -- [ … … kuedan]i MU-ti a-[]

156 -- [ … … ] IN[A]

§ 19'''''''

157 -- [] uktūri []

158 -- [-z]a -zi

159 -- []

160 -- [ …-d]ai

161 -- [AN]A(?) DINGIRMEŠ []

162 -- [-]ikkan []

163 -- [-]a []

164 -- []

165 -- [-]mi []

166 -- [-]mi []

167 -- []

168 -- [-]-anzi


28

Se la successione dei frammenti è corretta, VBoT 67 Ro II con le poche tracce di segni che restano, dovrebbe inserirsi qua.


Editio ultima: Textus 13.01.2015