index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 433.2

Exemplar A

Citatio: D. Bawanypeck (ed.), hethiter.net/: CTH 433.2 (Expl. A, 30.10.2008)

[ § x+1 ] A

Vs. I x+1

1 [...]

[ § x+1 ] A

Vs. I 2'

2 [...]x-kán KASKAL-ša-az

[ § x+1 ] A

Vs. I 3'

2 [...]


[ § 2 ] A

Vs. I 4'

3 [... i-da]-a-lu-uš

[ § 2 ] A

Vs. I 5

3 ' [...]

[ § 2 ] A

Vs. I 5'

4 [...] i-da-a-lu-uš

[ § 2 ] A

Vs. I 6'

4 [...] 5 [...-t]a-ru (Rasur)

[ § 2 ] A

Vs. I 7'

6 [...]


[ § 3 ] A

Vs. I 8'

7 [...] 8 [n]u LUGAL-i pé-ra-an

[ § 3 ] A

Vs. I 9'

8 [...] 9 [... DIN]GIR-LAM ḫar-ni-in-ki-iš-ki

[ § 3 ] A

Vs. I 10'

10 [...]x tu-el

[ § 3 ] A

Vs. I 11'

10 [...]


[ § 4 ] A

Vs. I 12'

11 [... U]Š-KE-EN 12 LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-ia

[ § 4 ] A

Vs. I 13'

12 [... UŠ-KE-EN-NU]

[ § 4 ] A

Vs. I 13

13 ' nu U4.1KAM Ú-UL QA-TI[ § 5 ] A

Vs. I 14

14 ' [I-NA U4.2KAM ...]x-a-aš-ta-ri 15 ' nu 2-ŠU 9

[ § 5 ] A

Vs. I 15'

15 [...]x iš-ša-na-aš TUR-TIM

[ § 5 ] A

Vs. I 16

15 ' [...]

[ § 5 ] A

Vs. I 16'

16 [...]x-aš-ša-an Ì.UDU te-pu2

[ § 5 ] A

Vs. I 17'

16 [...] 17 [...]-ta ḫu-wa-al-li-ši-ú-uš

[ § 5 ] A

Vs. I 18'

17 [... šu-uḫ]-ḫa-a-i 18 nam-ma-aš-kán IŠ-TU Ì.UDU

[ § 5 ] A

Vs. I 19'

18 [... d]a-a-i


[ § 6 ] A

Vs. I 20'

19 [... (-)š]a-aḫ-hu-wa-az-zi4 20 na-an-ša-an

[ § 6 ] A

Vs. I 21

20 ' [... A-NA ḫu-wa-al]-li-ša-aš kat-ta-an iš-ḫu-u-wa-a-i

[ § 6 ] A

Vs. I 22'

21 [...]-da da-a-i 22 na-at-ša-an

[ § 6 ] A

Vs. I 23'

22 [...][ § 7 ] A

Vs. II 1'

23 [...] 24 [na]-an-kán x[ _ _ ] 9 ḫu-wa-al-li-iš-ši-in 9? [...]

[ § 7 ] A

Vs. II 2'

25 [... MUNUS]ŠU.GI LÚ.MEŠMUŠEN. SANGA-ia a-aš-ka pa-ra-a [pa-a-an-zi]

[ § 7 ] A

Vs. II 3'

26 [...] MUNUSŠU.GI ar-ḫa QA-TAM-MA šú-u-ni-e-ez-zi 27 nu ḫa-an-[te-ez-zi

[ § 7 ] A

Vs. II 4'

27 U4-TI GIM/ma-aḫ-ḫa]-an i-e-er 28 ki-nu-na QA-TAM-MA i-en-zi


[ § 8 ] A

Vs. II 5'

29 [...] x MUNUSŠU.GI ar-ḫa a?-ri

[ § 8 ] A

Vs. II 5

30 ' an-da nam-ma QA-TAM-MA [X

[ § 8 ] A

Vs. II 6'

30 ...]-ia-at 31 nu? ku-wa-pí É-ri DINGIR-LIM-ni pé-ra-an ú-wa-[an-zi]

[ § 8 ] A

Vs. II 7'

32 [nu MUNUSŠ]U.GI PA-NI DINGIR-LIM [nam-ma]-pát a-pé-e ud-da-a-ar me-[ma-i]


[ § 9 ] A

Vs. II 8'

33 [EGIR-a]n-da-ma MUNUSŠU.G[I _ _ G]Ú?.TUR kap-pí-ú-uš da-a-i

[ § 9 ] A

Vs. II 9'

34 [nu-uš-k]án ḫa-aš-ši-i an-da šu-uḫ-ḫa-i 35 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 9 ] A

Vs. II 10'

36 [dLAMMA] KUŠkur-ša-aš ka-a-ša-at-ta an-da ne-e-u-wa-aš x[...]

[ § 9 ] A

Vs. II 11'

37 [nu i]-da-a-lu ZI-it ar-ḫa nam-ma -eš-ši-ia


38 nu-za x[ ...

[ § 9 ] A

Vs. II 12

38 ' ...]x-x-ra-at(-)x-an-na da-a


[ § 10 ] A

Vs. II 13'

39 [LUGAL-wa-kán MUNUS.LUG]AL-ri A-[NA DUMU.]MEŠLUGAL an-da aš-šu-li ne-eš-ḫu-ut

[ § 10 ] A

Vs. II 14

40 ' [A-NA] LÚ.MEŠMUŠEN.-ia-kán a[n-da] aš-šu-li ni-iš-ḫu-ut


[ § 11 ] A

Vs. II 15'

41 tu-ga ḫa-a-aš-ša-an ma-aḫ-ḫa-an [U4KAM-a]z DUMU.LÚ.U19.LU an-da hu-u-la-li-iš-ki-iz-zi

[ § 11 ] A

Vs. II 16'

42 iš-pa-an-da-az-ma-at-<ta> an-da DINGIRMEŠ-eš ḫu-u-la-a-le-eš-kán-zi

[ § 11 ] A

Vs. II 17'

43 nu-ut-ta ma-a-an DINGIRMEŠ ki-iš-ša-an pu-nu--ša-an-zi 44 ki-i-wa

[ § 11 ] A

Vs. II 18'

44 ku-it i-e-eš-šir 45 dLAMMA KUŠkur-ša-aš-wa dIMIN.IMIN.BI-ia mu-ki-iš-ki-ir


[ § 12 ] A

Vs. II 19'

46 na-aš-ta zi-ig-ga ḫa-aš-ša-a-aš A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš dIMIN.IMIN.BI

[ § 12 ] A

Vs. II 20'

46 Ù A-NA DINGIRMEŠ ḫu-u-ma-an-da-a-aš pa-ra-a-an-da a-aš-šu me-mi-iš-ki

[ § 12 ] A

Vs. II 21'

47 LUGAL-wa-kán MUNUS.LUGAL-ri A-NA DUMU.MEŠLUGAL an-da aš-šu-ú-li ne-e-ia-an-te-eš

[ § 12 ] A

Vs. II 22'

47 e-eš-tén 48 nu-wa-aš-ma-aš TI-tar in-na-a-ra-u-wa-tar pí-iš-ki-tén


[ § 13 ] A

Vs. II 23'

49 nu-wa tu-uk ḫa-aš-ša-a-an uk-tu-u-ri-pát LUGAL-wa-aš MUNUS.LUGAL-aš DUMU.MEŠLUGAL

[ § 13 ] A

Vs. II 24'

49 ḫa-aš-še-eš ḫa-a-an-za-aš-še-eš an-da ḫu-la-li-iš-kán-du 50 KASKAL-an-na-wa-aš-ma-aš

[ § 13 ] A

Vs. II 25'

50 pí-iš-ki-tén 51 A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-wa KASKAL-an pí-iš-kat-tén


[ § 14 ] A

Vs. II 26'

52 nu 1 NINDA.KU7 TUR MUNUSŠU.GI da-a-i 53 na-an-za-kán ki-iš-ša-ri-i

[ § 14 ] A

Vs. II 27'

53 pár-ša-i-iz-zi 54 na-an IŠ-TU Ì.UDU šal-ki-iz-zi 55 na-an NINDA.Ì.E.DÉ.A

[ § 14 ] A

Vs. II 28'

55 i-e-ez-zi 56 na-an-za-kán MUNUSŠU.GI NINDA.Ì.E.DÉ.A ki-iš-ša-ra-az te-pu

[ § 14 ] A

Vs. II 29'

56 da-a-i 57 nu-uš-ša-an A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš EGIR-pa da-a-i

[ § 14 ] A

Vs. II 30'

58 A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-ia-kán NINDA.Ì.E.DÉ.A PU-U-i-iš-mi da-a-i

[ § 14 ] A

Vs. II 31'

59 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 15 ] A

Vs. II 31'

60 dLAMMA KUŠkur-ša-aš dIMIN.IMIN.BI-aš-ša


[ § 15 ] A

Vs. II 32'

60 i-da-a-lu-un kar-di-mi-ia-at-ta-an ša-a-u-wa-ar ar-ḫa nam-ma

[ § 15 ] A

Vs. II 33'

60 pé-eš-ši-ia-at-tén 61 nu-uš-ma-aš-kán PU-U-i-ia-aš-mi NINDA.Ì.E.DÉ.A nam-ma ki-it-ta-ru

[ § 15 ] A

Vs. II 34'

62 na-aš-ma-aš-kán8 KAxU-az pa-ra-a Ì-an ar-aš-du 63 ma-a-an MUŠEN.DÙ

[ § 15 ] A

Vs. II 35'

63 ku-iš-ki PA-NI DINGIR-LIM i-da-a-lu ut-tar me-mi-an ḫar-zi 64 na-aš-ma-du-kán

[ § 15 ] A

Vs. II 36'

64 kar-di-ma-nu-wa-an ku-iš-ki ḫar-zi


[ § 16 ] A

Vs. II 37'

65 na-aš-ta LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-ia UZUKAxU-ŠU-NU IŠ-TU NINDA.Ì.E.DÉ.A ar-ḫa

[ § 16 ] A

Vs. II 38'

65 a-an-ša-an-te-eš a-ša-an-du 66 nu NINDA.Ì.E.DÉ.A ku-iš A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš

[ § 16 ] A

Vs. II 39'

66 pé-ra-an ki-it-ta 67 na-an MUNUSŠU.GI ša-ra-a da-a-i 68 na-an-kán

[ § 16 ] A

Vs. II 40'

68 an-da ḫa-aš-ši-i pé-eš-ši-e-ez-zi 69 A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-ia-kán ku-iš

[ § 16 ] A

Vs. II 41'

69 NINDA.Ì.E.DÉ.A KAxU-iš-mi ki-it-ta 70 na-an-za pa-ra-a da-an-zi 71 na-an-kán

[ § 16 ] A

Vs. II 42'

71 an-da ḫa-aš-ši-i pé-eš-ši-ia-an-zi 72 U4.2KAM Ú-UL QA-TI[ § 17 ] A

Rs. III 1

73 lu-uk-kat-ta-ma I-NA U4.3KAM ka-ru-ú-wa-ri-wa-ri MUNUSŠU.GI PA-NI dLAMMA KUŠkur-ša-aš

[ § 17 ] A

Rs. III 2

73 pa-iz-zi 74 nu kar-aš ŠE-AM te-pu da-a-i 75 na-at-kán pa-aḫ-ḫu-ni-it

[ § 17 ] A

Rs. III 3

75 ša-an-ḫu-uz-zi 76 na-an-ša-an QÉ-MA-AN-NAM iš-ḫu-u-wa-a-i

[ § 17 ] A

Rs. III 4

77 na-aš-ta A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi 78 A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙḪI.A-ia-kán

[ § 17 ] A

Rs. III 5

78 ḫu-u-ma-an-da-a-aš še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-zi


[ § 18 ] A

Rs. III 6

79 na-aš-ta an-da ki-iš-ša-an me-ma-i 80 i-da-a-la-u-wa ḫa-du-ga ku-e ud-da-a-ar

[ § 18 ] A

Rs. III 7

81 na-at-kán pa-ra-a pa-id-du 82 an-da-ma-kán a-aš-ša-u-wa mi-i-ia-u-wa

[ § 18 ] A

Rs. III 8

82 ḫa-at-ta-an-ta ú-id-[du] 83 nam-ma kar-aš ŠE MUNUSŠU.GI pa-ra-a pé-e-da-i

[ § 18 ] A

Rs. III 9

84 nu k[u-wa-p]í NA4ḫé-kurḪI.A-aš 85 na-an a-pí-ia ar-ḫa iš-ḫu-wa-a-i


[ § 19 ] A

Rs. III 10

86 ma-aḫ-ḫa-an-ma iš-pa-an-za ki-i-ša GÌR?-az? x-[ _ ]-ri 88 nu 3 NINDA.GUR4.RA KU7 TUR-TIM

[ § 19 ] A

Rs. III 11

89 ŠÀ.BA 1 NINDA.KU7 ḫar-pa-an-za 90 a-ra-aš-ša-an a-ri še-er ḫa-mi-in-kán-za

[ § 19 ] A

Rs. III 12

91 1 DUGḪAB.ḪAB10 GEŠTIN 1 MÁŠ.ŠIR11-ia da-an-zi 92 EGIR-an-da-ma MUNUSŠU.GI

[ § 19 ] A

Rs. III 13

92 LÚ.MEŠMUŠEN.DÙḪI.A-ia ḫu-u-ma-an-te-eš i-ia-an-ta 93 na-at-kán PA-NI DINGIR-LIM an-da

[ § 19 ] A

Rs. III 14

93 pé-e-da-an-zi 94 na-at A-NA DINGIR-LIM pa-ra-a ap-pa-an-zi 95 na-aš-ta an-da

[ § 19 ] A

Rs. III 15

95 ki--ša-an me-ma-i 96 dLAMMA KUŠkur-ša-aš ka-a-ša pa-i-mi 97 MEŠ-aš MÁŠ.GAL

[ § 19 ] A

Rs. III 16

97 -eḫ-ḫi 98 nu-mu EGIR-pa ka-la-an-kán-za e-eš 99 dIMIN.IMIN.BI-ia-az SÍSKUR da-an-du


[ § 20 ] A

Rs. III 17

100 A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš-ši-iš-ša-an ku-iš SÍG BABBAR an-da ḫa-ma-an-kán-za

[ § 20 ] A

Rs. III 18

101 pár-ḫu-e-na-ša-kán ku-iš DINGIR-ni an-da iš-ḫi-ia-an-za 102 na-aš-kán MUNUSŠU.GI DINGIR-LIM-ni ar-ḫa la-a-i-iz-zi

[ § 20 ] A

Rs. III 19

103 A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙḪI.A-ia-kán ku-iš SÍG BABBAR

[ § 20 ] A

Rs. III 20

103 I-NA UZU-ŠU-NU an-da ḫa-ma-an-kán-za 104 GIŠkal-mi-iš-ša-ni-aš-ša-an ku-iš SÍG BABBAR

[ § 20 ] A

Rs. III 21

104 an-da ḫa-ma-an-kán-za 105 nu-uš-ma-ša-kán MUNUSŠU.GI ar-ḫa la-a-iz-zi 106 nu-uš-za-kán

[ § 20 ] A

Rs. III 22

106 an-da TÚGḫu-ul-ta da-a-i


[ § 21 ] A

Rs. III 23

107 na-aš-ta 3 NINDA KU7 TUR 1 DUGḪAB.ḪAB GEŠTIN 1 MÁŠ.GAL.ŠIR pa-ra-a a-aš-ka-az pé-e-da-i

[ § 21 ] A

Rs. III 24

108 LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-ia EGIR-an ḫu-u-ma-an-te-eš i-ia-an-ta 109 nu-kán KASKAL-ša-az ZAG-az

[ § 21 ] A

Rs. III 25

109 GIŠla-aḫ-ḫur-nu-zi da-ga-an da-a-i 110 nu-uš-ša-an še-er 3 NINDA.KU7 TUR da-a-i

[ § 21 ] A

Rs. III 26

111 na-aš-ta MÁŠ.ŠIR dIMIN.IMIN.BI-aš ši-pa-an-ti 112 nu 2 NINDA.GUR4.RA KU7 dIMIN.IMIN.BI pár-ši-ia

[ § 21 ] A

Rs. III 27

113 1 NINDA.KU7 TUR-ma DINGIR.MAḪ-ni pár-ši-ia 114 na-aš-ta MÁŠ.GAL DINGIR.LÚMEŠ-aš ši-pa-an-ti˹˹

[ § 21 ] A

Rs. III 28

115 nu-uš-ša-an MÁŠ.GAL.ŠIR GIŠla-aḫ-ḫur-nu-zi-ia-aš ša-ra-a ḫu-u-kán-zi

[ § 21 ] A

Rs. III 29

116 nu ki-iš-ša-an me-ma-i


[ § 22 ] A

Rs. III 30

117 ka-a-ša šu-ma-a-aš dIMIN.IMIN.BI-aš SÍSKUR pí-ú-en 118 nu-za e-ez-za-tén e-ku-ut-tén

[ § 22 ] A

Rs. III 31

12 ḫa-du-ga-e-eš-ma-kán dIMIN.IMIN.BI-eš KASKAL-az ar-ḫa nam-ma ti-en-du 120 nu A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš

[ § 22 ] A

Rs. III 32

120 mi-i-nu-mar pi-iš-tén 121 nu-kán A-NA LUGAL MUNUS.LUGAL DUMU.MEŠLUGAL an-da aš-šu13-li

[ § 22 ] A

Rs. III 33

121 na-a-iš-tén 122 nu-uš-ma-aš KASKAL-an pí--[ki-tén] 123 A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙḪI.A-ia-kán an-da aš-šu-li x x

[ § 22 ] A

Rs. III 34

123 na-a-iš-tén 124 nu-uš-ma-aš KASKAL-an p[í-iš-ki-tén] 125 x-at-ta-ra-u-wa-ad-du za-al-li-mi-iš-ša-du


[ § 23 ] A

Rs. III 35

126 nu ŠA MÁŠ.GAL [ḫu-i]š-wa-an-du-uš ḫa-ap-pí-ni-it za-nu-an-zi

[ § 23 ] A

Rs. III 36

127 na-aš-ša-[an _ _ ] še-er dIMIN.IMIN.BI da-a-i 128 EGIR-an-da UZUNÍG.GIG

[ § 23 ] A

Rs. III 37

128 UZU?[ŠÀ? ḫa-ap-pí]-ni-it za-nu-an-zi 129 na-aš-ša-an GIŠla-aḫ-ḫur-nu-zi-aš

[ § 23 ] A

Rs. III 38

129 [ _ _ _ _ _ _ ] GEŠTIN ši-pa-an-ti ¬¬¬

[ § 24 ] A

Rs. III 39

130 [ _ _ _ _ _ _ ]-zi 131 na-an LÚ.MEŠMUŠEN.DÙḪI.A ar-ḫa a-[da-an-z]i

[ § 24 ] A

Rs. III 40

132 [ _ _ _ _ ḫa-aš]-du-er-ma an-da ar-nu-an-zi133 na-at [ _ _ ]-lu

[ § 24 ] A

Rs. III 41

133 [ _ _ _ _ _ _ ] A-NA KUŠ MÁŠ.ŠIR an-da šu-uḫ-ḫa-a-[i]134 [ _ _ ]-ia?-kán [X]

[ § 24 ] A

Rs. III 42

134 [ _ _ _ _ _-n]a MUNUSŠU.GI A-NA dLAMMA KUŠkur-ša-aš A-N[A? _ _]x-ia

[ § 24 ] A

Rs. III 43

134 [ _ _ _ _ _ _ ] 135 [n]a-at-kán MUNUSŠU.GI x-x-wa-al-ta-du 136 [ _ _ _ _ ]x

[ § 24 ] A

Rs. III 44

136 [MUNUSŠU.GI me-mi-i]š-ki-iz-zi 137 x[ _ _ _ _ ]a?-pé?-e-ia [ ... ]

[ § 24 ] A

Rs. III 45

137 [ _ _ _ _ _ _ ]x-i ¬¬¬

[ § 25 ] A

Rs. III 46

138 [ _ _ _ _ _ _ ] KUŠ M[ÁŠ?.ŠIR ...]

[ § 26 ] A

Rs. IV 1

139 [...] KAxU-az pa-ra-a i-da-a-lu

[ § 26 ] A

Rs. IV 2

139 [...] 140 [... KAxU-a]z pa-ra-a Ì-an ar-aš-du

[ § 26 ] A

Rs. IV 3

141 [... k]u-e-da-ni an-da da-mi-ni-ik-zi

[ § 26 ] A

Rs. IV 4

142 [... E]ME 1-aš ku-e-da-ni an-da ta-me-ek-ta-at

[ § 26 ] A

Rs. IV 5

143 [...-i]t? šu-ma-a-ša-aš-ša-an A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-TIM

[ § 26 ] A

Rs. IV 6

143 [...]x 144 nu-uš-ma-aš-za-an an-da ḫu-ul-ḫu-li-an-du

[ § 26 ] A

Rs. IV 7

145 [...]-at ki-an-ta ¬¬¬

[ § 27 ] A

Rs. IV 8

146 [...]x ši-pa-an-ti147 MUNUSŠU.GI-ma ki-iš-ša-an

[ § 27 ] A

Rs. IV 9

147 [me-ma-i]148 [ma-a-an ... ku-i]š-ki ḫar-zi149 na-aš-ma-at-ták-kán

[ § 27 ] A

Rs. IV 10

149 [...] DINGIR-LUM i-da-a-lu ut-tar ša-a-u-wa-ar

[ § 27 ] A

Rs. IV 11

149 [...]150 [... MUNUS]ŠU.GI šar-ri-an-te-eš UŠ-KE-EN-NU151 MÁŠ.GAL

[ § 27 ] A

Rs. IV 12

151 [...] ta? x[ _ ] ti-an-zi152 GAL LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-kán

[ § 27 ] A

Rs. IV 13

152 [...]x GÍR-it e-eš-ḫar NINDA.GUR4.RA-aš še-er tar-na-i

[ § 27 ] A

Rs. IV 14

153 [...]x za-nu-an-zi154 na-at-ša-an EGIR-pa

[ § 27 ] A

Rs. IV 15

154 [...] ¬¬¬

[ § 28 ] A

Rs. IV 16

155 [...]x-an-zi 156 ma-aḫ-ḫa-an-ma-za a-k[u?-an-na

[ § 28 ] A

Rs. IV 17

156 ...]157 [n]u A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ a-ku-an-n[a ku-e]-da-aš

[ § 28 ] A

Rs. IV 18

157 [pí-an-zi?]158 [...]-an-zi159 nu MUNUSŠU.GI ša-ra-[a d]a?-a-i

[ § 28 ] A

Rs. IV 19

160 [... SÍG?] BABBAR? ar-ḫa la-a-i-iš-ki-iz-zi

[ § 28 ] A

Rs. IV 20

161 [...]x-kán-zi162 nu MUNUSŠU.GI LÚMUŠEN.DÙ

[ § 28 ] A

Rs. IV 21

162 [...]163 [...] an-da ki-iš-ša-an ka-pu-uš-ki-iz-zi

[ § 28 ] A

Rs. IV 22

164 [...]x-ki 165 na-aš-ma-kán DINGIR-LAM a-aš-ša-aḫ-ḫi-iš

[ § 28 ] A

Rs. IV 23

165 [...]166 [...k]i-nu-na-aš-ša-an GIŠšu-ú-ni-la-aš

[ § 28 ] A

Rs. IV 24

166 [...]167 [...-a]n ti-ia168 na-at-ták-kán me-er-du ¬¬¬

[ § 29 ] A

Rs. IV 25

169 [...]170 [n]u ar-ḫa la-u-an-zi

[ § 29 ] A

Rs. IV 26

171 [...] SÍG QA-TAM-MA wa-al-ḫa-an-na-i

[ § 29 ] A

Rs. IV 27

172 [... SÍG? BA]BBAR? da-a-i173 nu MUNUSŠU.GI

[ § 29 ] A

Rs. IV 28

173 [...] 174 [...] A-NA DINGIR-LIM pa-ra-a

[ § 29 ] A

Rs. IV 29

174 [...] 175 na-aš-šu-ut-ta [...]

[ § 29 ] A

Rs. IV 30

176 [...]x-kán a-aš-ša-aḫ-ḫi-iš

[ § 29 ] A

Rs. IV 31

176 [...]-nu-ut ¬¬¬

[ § 30 ] A

Rs. IV 32

177 [...]x-iz wa-a-ar-šu

[ § 30 ] A

Rs. IV 33

177 [...] 178 [...]x ar-ḫa pé-eš-ši-ia

[ § 30 ] A

Rs. IV 34

179 [...] 180 [...] na?-aš-ma-aš-ša-an

[ § 30 ] A

Rs. IV 35

180 [...] 181 [...]x-ia-an-te-eš

[ § 30 ] A

Rs. IV 36

181 [...] 182 [...L]Ú.MEŠMUŠEN.DÙ

[ § 30 ] A

Rs. IV 37

182 [...] 183 [...]-da-ni

[ § 30 ] A

Rs. IV 38

183 [...] 184 [...]x-da

[ § 30 ] A

Rs. IV 39

184 [...] 185 [...]kar-di-mi!17-nu-wa-an-ḫa-aš

[ § 30 ] A

Rs. IV 40

185 [...]x


[ § 31 ] A

Rs. IV 41

186 [...]x-la-ra-an

[ § 31 ] A

Rs. IV 42

186 [...] 187 [...]

[ § 31 ] A

Rs. IV 43

188 [...-z]i


2

Rasur am Ende der Zeile.

4

CHD Š, 12 stellt šaḫḫuwazzi zu einem sonst nicht belegten Verb šaḫḫuwa- (mng. unkn.). Aufgrund des Kontexts ist eine Nebenform des Verbs šanḫu- „rösten“ in Betracht zu ziehen.

5

Hier beginnt A2.

7

Ende A2.

8

Verschrieben für nu-uš-ma-aš-kán (vgl. A II 33).

10

Rasur zwischen HAB.HAB und GEŠTIN.

11

Das Opfertier Ziegenbock tritt im Text mit drei unterschiedlichen Graphien auf: MÁŠ.ŠIR, MÁŠ.GAL, MÁŠ.GAL. ŠIR.

13

Rasur (eines ú?) nach šu.

14

Ende A2.

15

Vgl. Kolon 64.

17

Text: -ma.


Editio ultima: Textus 30.10.2008