index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 438

Exemplar C

Citatio: S. Ünal – S. Görke (ed.), hethiter.net/: CTH 438 (Expl. C, 30.06.2016)

[ §4 ] C

Vs. II 1'

23 [...]x15[...]

[ §4 ] C

Vs. II 2'

24 [-]? GE6

[ §4 ] C

Vs. II 3'

25 [LUGA]L.GAL 26 na-aš GE6-an-ti i-i[a-at-ti?]16

[ §4 ] C

Vs. II 4'

27 [U]D?-ti i-ia-at-t[i]


[ §5 ] C

Vs. II 5'

28 [...]x-ri17 DU-aš a-ra-a-iz-zi 29 zi-ga x[...]

[ §5 ] C

Vs. II 6'

30 [n]u ˹ku-wa˺-pí DU-aš še-er wa-ar-ša-nu-uz-zi

[ §5 ] C

Vs. II 7'

31 zi-iq-qa i-ia-an-ni


[ §6 ] C

Vs. II 8'

32 LUGAL-uš DU-an DUTU-un Dḫal-ki-in Dmi-ia-ta-a[n-zi-pa-an]

[ §6 ] C

Vs. II 9'

32 D!pa-aḫ-ḫur-ra šal-la-nu-ut 33 nu-ut-ta-ri-ia-aš LU[GAL-uš]18

[ §6 ] C

Vs. II 10'

33 ki-iš-ta-ti 34 nu ku-it IGI-it uš-ke-ši

[ §6 ] C

Vs. II 11'

35 ku-it-ta-ia iš-ta-ma-an-ta iš-ta[-ma-aš-ke-ši]19

[ §6 ] C

Vs. II 12'

36 nu a-pu-u-uš šal-la-nu-ut 37 ku-i-e-eš AN [...]

[ §6 ] C

Vs. II 13'

37 DINGIR.MEŠ 38 nu-uš AMA-ti pa-a-i 39 nu a-x[]


[ §7 ] C

Vs. II 14'

40 ma-a-an KUR-e-za-ma ku-x[...]

[ §7 ] C

Vs. II 15'

41 nu ku-u-e-el22 i[š-ḫa-aš ...-ŠU]23

[ §7 ] C

Vs. II 16'

42 nu-uš-ši? x[...]

[ §7 ] C

Vs. II 17'

43 x[...] (Text bricht ab.)


15

Auf dem Foto sind zwei senkrechte Keile zu erkennen.

16

Zur Ergänzung und Interpretation siehe Hoffner H.A. 1992a, 298 Anm. 17.

17

Nach Hoffner H.A. 1992a, 298 Anm. 20, sind […gi-i]m-ri oder [I-NA ṢE-]˹E˺-RI oder [A.ŠÀ ku-]˹e˺-ri mögliche Ergänzungen.

18

Otten H. - Mayrhofer M. 1965a, 546, lesen pí[-.

19

Puhvel J. 1984a, HED I/II, 458 ergänzt išta[mašti.

22

Vgl. Hoffner H.A. − Melchert H.C. 2008a, 149 Anm. 6.

23

Ergänzung nach Hoffner H.A. 1992a, 299.


Editio ultima: Textus 30.06.2016