index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 440

Exemplar A

Citatio: F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 440 (Expl. A, 24.10.2016)

[ § 1 ] A1

Ro. 1

1 [] x x []

[ § 1 ] A1

Ro. 2

2 []i-e-ez-zi 3 []

[ § 1 ] A1

Ro. 3

3 [4DIN]GIRMEŠ-ni1 an-da [ ... 5]

[ § 1 ] A1

Ro. 4

5 [6]x-ša-an-zi2

[ § 2' ] A1

Ro. 16'

7 [] x []

[ § 3' ] A1

Ro. 17'

8 [9 n]a-aš ga-an-g[a-10]

[ § 3' ] A1

Ro. 18'

10 [ ...]x-an-zi 11 []

[ § 3' ] A1+2

Ro. 19'

11 []-zi4 12 nu-uš-ša-[]

[ § 3' ] A1+2

Ro. 20'

12 [ ... 13B]UR.ZI5 É-ir x[- ...

[ § 3' ] A1+2

Ro. 21'

14 [ ca. 9-10 Zeichen ] x x [ ca. 3-4 Zeichen ]x [ ca. 3 Zeichen -]an-da-an ␣␣[]

[ § 4' ] A1+2

Ro. 22'

15 [ ca. 9-10 Zeichen -r]i6 an-da pa-iz-zi 16 na-aš-ta 47 ḫal-ḫal-tu-ma-ra-a[š]

[ § 4' ] A1+2

Ro. 23'

17 [ _ _ ]x[ ca. 2-3 Zeichen _-d]a ta-me-ez-zi 18 EGIR-an-da-ma 1 GIŠŠÚ.A TUR 1 G[ ]

[ § 4' ] A1+2

Ro. 24'

18 [ _ _ ]x x[ ca. 3-4 Zeichen -a]l-la-te-eš9 NUMUNḪI.A ḫu-u-ma-an-da KÙ.BABBAR KÙ.GUŠKIN! []

[ § 4' ] A1+2

Ro. 25'

18 [ _ D]UḪ.ŠÚ.A10 [ _ _ _ DIN]GIR.RA SÍG BABBAR SÍG SA5 NA4ZA.GÍN ki-i ku-it-ta pa-ra-a t[e?- _ … ]

[ § 4' ] A1+2

Ro. 26'

19 [n]a-at-za-an [ (_) _ _ _ (-)a]n-da-an ḫa-an-da-a-iz-[ _ ]

[ § 5' ] A1+2

Ro. 27'

20 [n]a-aš-ta MUNUSŠ[U. _ (_)(-)]ḫu-u-ta-an A-N[A DI]NGIRMEŠ [ _ _ _ -]ḫa-an-da ša-ra-a e-ep-zi 21 nu[(-)]

[ § 5' ] A1+2

Ro. 28'

21 [ _ -]ša-an-du 22 DINGIRMEŠ[(-) _ _ -]am-ri-iš-ḫa-ra ka-ru[- _ _ -l]i-ia-az ki-nu-un-tar-ri-ia-la-az ḫu-u[-]

[ § 5' ] A1+2

Ro. 29'

22 [a]n-ni-ia-ti ta-[ _ _ -t]i GEMÉ-ia-ti ÌR-ia-ti an-na-a-aš-še-eš [ _ ]a-an-du 23 ḫa-am-ra-wa-an-na-aš-ši-x ki?-i[š?- _ ]x[()]

[ § 5' ] A1+2

Ro. 30'

23 ḫu-u-ta-an 24 na-an [ _ ]x15-šu-it-ti- tar-na-ad-du 25 na?-an? [ _ _ -]x17-e-eš šar-ḫu-li-eš tar-na-an-du 26 na-an ḫal-ḫal-t[u-]

[ § 5' ] A1+2

Ro. 31'

27 [n]a-an {Ras.} [ _ -]x [x]--du

[ § 6' ] A1+2

Ro. 31a'

28 [] x [-a]n? ḫal-za-a-iš-x[]

[ § 7' ] A1+2

Ro. 32'

29 É-ir-wa pár-ku-eš[- 30 [ ca. 6-7 Zeichen ]x[31]x[]

[ § 7' ] A1+2

Ro. 33'

32 DUTU-uš-wa(-)[33 … _ _ _ _ -ḫ]a-r[a ()]

[ § 7' ] A1+2

Ro. 34'

33 DINGIRMEŠ QA-TA[M- _ … ] x [ ... 34] x []

[ § 7' ] A1+2

Ro. 35'

35 EGIR-ŠU-m[a-]nu-u[z-36]

[ § 7' ] A1+2

Ro. 36'

37 x18 [Q]A-TAM-MA ir-ḫa[-

[ § 8' ] A1+2

Ro. 37'

38 EGIR-an-da-[ 4-5 Zeichen ]x-u-wa-aš-ša[(-) ca. 3-4 Zeichen ] 3 NINDA im-mu-[ ... 39] 40 na-at-kán [ 4-5 Zeichen ] me-na-aḫ-ḫ[a- _ _ _ -e]p-zi 41 nu ḫu-u-t[a42]

[ § 8' ] A1+2

Ro 38'

42 e-eš-ten

[ § 8' ] A1+2

Ro. 38'

43 ŠA Ḫa[- _ _ _ _ _ ] ḫu-u-da-š[a?- _ _ _ ]a-an ar-ḫa t[e?-]

[ § 9' ] A1+2

Ro. 39'

44 nu MUNUSŠU.GI[ 4-5 Zeichen ] 45 nu ḫa-an-te[- _ _ _ ] x x x -ra wa-x[ ...

[ § 9' ] A1+2

Ro. 40'

46]x

[ § 9' ] A1+2

Ro. 41'

46 x-na-aš20 x[ ca. 3-4 Zeichen -]ki-id-du 47 [ _ _ _ -]ri-iš-ḫa[- _ ] ḫu-u-t[a-48(-)]at?[(-) ()]

[ § 9' ] A1+2

Ro. 42'

48 x -e?-wi5-i[a?- ca. 2-3 Zeichen -]ši?-ia-an 49 nu-x[ _ _ -]ra-a ta-a[š- _ _ ]x-zi 50 []x x [()]

[ § 9' ] A1+2

Ro. 43'

51 GIM-an-ma wa-a[- ca. 2-3 Zeichen ]x-ḫu- ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣[(...)]21

[ § 10' ] A1+2

Ro. 44'

52 me-mi-iš-ki-<<[-ki>>-iz-z]i-ma 53 ki-i[š- _ -a]n pár-ku-nu-u[š-ki-i]d-du-wa-x[ 54 ca. 8-9 Zeichen ]x-ta-x[ _ _ ]x x[]

[ § 10' ] A1+2

Ro. 45'

55 ta-aš-ta pár-ku-n[u- _ _ -i]d-du 56 4 ša[r- _ _ ]x pár-ku-n[u- o o] 57 nu ir-ha-a-i[z- _ ] 58 [ ca. 6-8 Zeichen -]a-i 59 na-at-kán É[(- )]

[ § 10' ] A1+2

Ro. 46'

59 pa-ra-a x x[ ca. 3-4 Zeichen ] 60 na-at x[] ␣␣␣␣x[] ␣␣␣␣␣␣␣␣␣da-a-i

[ § 11' ] A1+2

Ro. 47'

61 [ ca. 9-10 Zeichen (-)]x-iz[- _ [na]m-ma-as-kán [ _ -]ta-an MUNUSŠU.GI A-NA GÌRḪI.A-ŠU du-wa-ar-ni-i[z- _ 63 K]I.MIN pár-k[u-]

[ § 11' ] A1+2

Ro. 48'

64 [ ca. 7-8 Zeichen (-)]x-ra[(-) _ _ (_)]-az(-)li23-w[a- _ ]-at GÌRḪI.A-ŠU ḫu-u-ta-az-zi-mi-iz-zi

[ § 11' ] A1+2

Ro. 49'

65 [ _ _ ] x x [()] 65 [ ca. 7-8 Zeichen (-)]x[(-) _ _ (_-)]ia-az at-ta-az an-n[a- _ ŠEŠ-az NIN-az24 ḫar-pa-aš[-]

[ § 12' ] A1+2

Ro. 50'

66 K]I.MIN pár-ku-nu[-u]š-ki-du 67 x[ _ _ (_)-w]a?-aš []a-ap-pu-ri-ia25-x[]

[ § 12' ] A1+2

Ro. 51'

68 [ ca. 6-7 Zeichen ]x ␣␣[ ca. 3-4 Zeichen (-)w]a?-ar[- ca. 3-4 Zeichen

[ § 13' ] A3

(Vo.) 1'

69 [(-)]in-zi-x[ ...

[ § 13' ] A3

(Vo.) 2'

70 [(-)]x-ta-ri-iš-k[i?- ...

[ § 13' ] A3

(Vo.) 3'

71 ␣␣␣vacat

[ § 14' ] A3

(Vo.) 4'

72 [(-)]x IŠ-TU GEŠTIN [

[ § 14' ] A3

(Vo.) 5'

73 []me-e-ma- ␣␣␣␣␣␣␣␣␣i[

[ § 15' ] A1+2+3

Vo 1'/(Vo.) 6'

74 []126 MUŠEN.GAL NI[NDAl]u-wa-am-mi-i[n ca. 18-20 Zeichen -z]i?

[ § 15' ] A1+2+3

Vo. 1'/(Vo.) 6'

75 na-aš-ta x[]

[ § 15' ] A1+2+3

Vo. 2'/(Vo.) 7'

76 [ _ _ -a]n-kán ku-en[-z]i 77 šu-u-r[a- ca. 13-15 Zeichen -z]i 78 na-aš te-pu wa-at-ku-x[ _ ]

[ § 15' ] A1+2+3

Vo. 3'/(Vo.) 8'

79 [ _ _ ] ar-ḫa tuh-ḫ[u-i]n z[i- ... 80 [ ca. 2-3 Zeichen _ _ -]wa-i-ia-aš da-a-i 81 nu 5 MUŠEN QA-TAM-MA ir-ḫa-a-iz-[ _ ]

[ § 16' ] A1+2+3

Vo. 4'/(Vo.) 9'

82 [ _ ]x-za-i-ma-aš 83 x-x-la a?[- _ (_)] da-a-i 84 na-aš-ša-an ḫu-u-up-ru-uš-ḫi-ia-aš iš-ḫu-u-wa-i 85 ḫu28[- … ]

[ § 16' ] A1+2+3

Vo. 5'/(Vo.) 10'

85 [ _ _ ]-ši-ia-zi

[ § 16' ] A1+2+3

Vo. 5'/10'

86 nu 5 NINDA.SIG [ _ _ -]ia

[ § 16' ] A1+2+3

Vo. 5'/(Vo.) 10'

87 na-an-kán ḫa-aš-ši-i da-a-i 88 nu ŠA GEŠTIN ḫu-pu-u-wa-i [89]

[ § 16' ] A1+2+3

Vo. 6'/(Vo.) 11'

89 [ _ _ -ḫ]u-u-wa-i 90 3 ḫu-pu-[ _ ]-wa-a30[-i]a-ma du-wa-ar-ni-iz-zi

[ § 16' ] A1+2

Vo. 6'

91 nu ḫu-pu-u-wa-a-i ḫu-u-ma-an-ta QA-T[AM- _ … ]

[ § 17' ] A1+2

Vo. 7'

92 [ _ _ -]-ki-iz-zi-ma k[i- _ -]ša-an 93 ka-a-ša-wa-ra-at wa-ra-a-ni li-in-ki-ia-aš ḫu-u-wa-a[r- ca. 9-11 Zeichen ]

[ § 17' ] A1+2

Vo. 8'

93 [ _ _ _ ] KA×U-aš 94 nu-wa-ra-a[t-š]i Ì LÀL ki-ša-ru 95 nu-wa-ra-at ar-ḫa wa-ar-nu-wa-an-du 96 nu-w[a- ca. 9-11 segni ]

[ § 17' ] A1+2

Vo. 9'

97 [ _ _ _ -]ra-aš31 DINGIRMEŠ x[ _ ] Ḫa-am-ri-iš-ḫa-ra x[ ca. 5-6 Zeichen ]-du

[ § 18' ] A1+2

Vo. 10'

98 [ _ _ _ -]an MUN-an ḫa-aš-ši-[ _ ] -ḫu-u-w[a- _ 99 ca. 8-9 Zeichen -]a-aḫ-ḫa-an pár-aš-ki-i[z- _ ]33

[ § 19' ] A1+2

Vo. 11'

100 [ _ _ -a]n zi-en-na-i 101 {ras.} [ ca. 10-11 Zeichen 102 ␣␣_ -]a-ša-wa-mu tar-pa-[103]

[ § 19' ] A1+2

Vo. 12'

103 [ _ _ _ ] ar-ta-ru 104 nu-wa-aš-ša-a[n ca. 10-11 Zeichen -an?-t]e-eš a-ša-a[n- _ 105]

[ § 19' ] A1+2

Vo. 13'

105 [ _ _ - g]a-uš ḫu-u-ar-ta-us-š[a? ... 106]x ku-iš [ _ _ ]x-ta-a[n-]

[ § 20' ] A1+2

Vo. 14'

107 [ _ _ ]x-ma ar-kam-ma-nu- [108]A-NA NINDA.SIG ḫa-an-da-a[n- ...

[ § 20' ] A1+2

Vo. 15'

109 [ _ _ -N]A DINGIR-LIM pa-ra-a e[- _ _ 110 ... 111 … _ _ _ -a]r-ta-uš li-in-ga[-uš ()]

[ § 20' ] A1+2

Vo. 16'

111 [ _ _ ]x A-NA Ḫa-am-ri-iš-ḫ[a-ra112 ... 113 _ -w]a? ma-a-an im-ma [()]

[ § 20' ] A1+2

Vo. 17'

113 [ _ _ -d]a-ni ud-da-a-ni še-er [u- ... 114]x 115 nu-wa-za ú-uk

[ § 20' ] A1+2

Vo. 18'

115 [ _ _ D]AM-YA DUMUMEŠ-YA DUMU.DUMU[ _ _ ... ] li-en-ki-az

[ § 20' ] A1+2

Vo. 19'

115 [ _ _ -w]a-ar-ta-az pár-ku-u-i[š]37

[ § 21' ] A1+2

Vo. 20'

116 [EGIR-a]n-da-ma-kán A-NA DUGÚT[UL117-]ta MUŠEN DUGÚTUL-az [()]

[ § 21' ] A1+2

Vo. 21'

117 [pa-r]a-a tar-na-an-zi 118 ša-ra[--]nu-un 119 nu QA-TAM-MA ir-ḫa[- _ _ _ ]

[ § 22' ] A1+2

Vo. 22'

120 [ _ _ -t]a MUŠEN A-NA DUGÚTUL an-d[a 121122]Ga-li ti-an-zi

[ § 22' ] A1+2

Vo. 23'

123 [ _ _ ]x EN SISKUR ḫu-u-wa-ar-za-a[š- ... 124]x-an ḫu-u-wa-a[r-]

[ § 22' ] A1+2

Vo. 24'

124 [x (x)]x-ša mar-ki-ir 125 nu-wa-ra-x[]-en

[ § 22' ] A1+2

Vo. 25'

126 [ x x]x nam-ma ḫu-u-wa-ar-x[]

[ § 23' ] A1+2

Vo. 26'

127 [ _ _ -t]a MUNUSŠU.GI šar-la-at-t[a- ... 128]u-u-i-šu U[ZU]

[ § 23' ] A1+2

Vo. 27'

128 [ _ _ -]la-aš ḫa-aš-ta-i UZU ku-i[r- _ 129 … _ -]it za-nu-an-z[i]

[ § 23' ] A1+2

Vo. 28'

130 [ _ _ -ká]n? PA-NI DINGIR-LIM ti-an-zi 131 nu [132 ]x KI.MIN tu-uk[-]

[ § 23' ] A1+2

Vo. 29'

133 [ _ _ ]x ŠA GUŠKIN -SÚ šar-x[ ... 134]ke-e-da-ni A-N[A]

[ § 24' ] A1+2

Vo. 30'

135 [ _ _ ]a-an ga-an-ga-ti A-NA NINDAx[ ... 136]x KI.MIN ga-a[n-ga-ti]

[ § 24' ] A1+2

Vo. 31'

136 [ _ _ ]x 137 ma-a-an-wa-ra-at ak-x[ 138]x-aš 139]x-aš 140 nu-wa-ra-aš []

[ § 24' ] A1+2

Vo. 32'

140 [ _ _ ]x ḫa-am-ra-wa-an-ni-iš x[ ... 141]x EME-a[š]

[ § 24' ] A1+2

Vo. 33'

141 [ _ _ ]-ki-ta-aš-ši-iš DIš-ḫa-ra-aš [ ... 142] x x []

[ § 24' ] A1+2

Vo. 34'

142 [ _ -r]u-ta-aš EN-aš [] ␣␣␣[]

[ § 25' ] A1+2

Vo. 35'

143 [ _ ]a-an-ta-aš-ša ki-iš-ša-an me-m[a- _ 144-]an-te-eš[(-)]

[ § 25' ] A1+2

Vo. 36'

145 [ _ ]x-ki-ia ḫu-u-wa-ri-ta40 ḫi-i-ru-ú[- ... 146-e]š-tén

[ § 25' ] A1+2

Vo. 37'

147 [ _ ]a-am-ri-iš-ḫa-ra EME-az li-x[]

[ Colophon ] A1+2

Vo. 38'

148 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣DUB 1KAM ŠA []


1

Starke 1985, 402: ]x-es-ni.

2

Starke 1985, 402: ]x-aṇ-zị.

4

Qui inizia 25/o.

5

Lettura in base alla collazione sulla foto. Starke 1985, 402: ]x-zi.

6

Lettura in base alla collazione sulla foto. Starke 1985, 402: ]x an-da.

7

Lettura in base alla collazione sulla foto. Starke 1985, 402: na-x x x.

9

Dal momento che lo scriba di questa tavoletta scrive i segni AT e LA pressochè identici, è possibile anche una lettura -r]a?-at-te-eš.

10

Starke 1985, 402: [S]ÌLA.ŠÚ.DU8.A.

15

Forse da leggere -n]u oppure -a]š.

17

Si intravedono tracce di un cuneo aperto.

18

Cfr. Starke 1985, 403 n. 63.

20

Cfr. Starke 1985, 403 n. 64.

21

Contrariamente all'autografia in KBo IX non ci sono tracce di segni alla fine della riga. Le tracce riportate nell'autografia, infatti, appartengono alla riga precedente.

23

Contro l'autografia di KBo 9.146 e Starke 1985, 404 la collazione sulla foto mostra chiaramente che il segno è da leggere LI e non TU.

24

Starke 1990, 404: ÌR-az GEMÉ-az.

25

Per happuriya- „Bewuchs, Gras/Kraut (auf der Wiese), Blattwerk (von Bäumen)“ vgl. HW2 Ḫ, 256-258. Non è comunque da escludere che si tratti di un vacabolo omografo, ma di significato sconosciuto.

26

Qui inizia 526/b + 25/o Vo.

28

Groddek 2004, 318: MUŠEN.

30

Qui si interrompe 274/b.

31

Starke 1990, 405: [nu-w]a-ra-aš; tuttavia all'inizio della riga mancano certamente tre segni.

33

Presumibilmente la riga finisce qui, senza la presenza di ulteriori segni.

37

Segue una rasura fino al termine della riga. La successiva linea di paragrafo manca in Starke 1990, 405.

40

Nach Melchert 1993, 81 si tratta di una forma di terza singolare del preterito di una verbo *ḫuwarai- altrimenti inattestato.


Editio ultima: Textus 24.10.2016