index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 449.3

Exemplar A

Citatio: S. Görke (ed.), hethiter.net/: CTH 449.3 (Expl. A, 29.02.2016)

[ §1 ] A

Vs. I x+1

1 [] x x []

[ §1 ] A

Vs. I 2'

1 []x ar-x[-]i-ia x[]


[ §2 ] A

Vs. I 3'

2 [] xxx-az GI-az ˹GAL˺ BABBAR MUNUSŠU.GI ÍD-az ˹UGU KUR?˺

[ §2 ] A

Vs. I 4'

2 []x-az da-a-i 3 ZIḪI.A A.BÁR an-da ú-i-šu-ri-an-te-eš

[ §2 ] A

Vs. I 5'

4 [] x x UZUGABA A.BÁR UZUUBUR gi-nu-wa A.BÁR IGIḪI.A A.˹BÁR˺ ŠUMEŠ A.BÁR

[ §2 ] A

Vs. I 6'

4 [ () 1 GU4].MAḪ GE6 1 še-e-na-aš SAG.DU-kán UZUGABA UZUUBUR gi-nu-wa ZI-TUM

[ §2 ] A

Vs. I 7'

4 []x ŠU.U A-NA GIDIM IGI-an-da DIB-an-zi 5 EN SISKUR-kán INIM-an an-da me-ma-˹i˺

[ §2 ] A

Vs. I 8'

6 [ () Z]I-TUM ú-i-šu-ri-an-ta-an ar-ḫa la-a-an-zi 7 ZIḪI.A-kán IGIḪI.A UZUGABA

[ §2 ] A

Vs. I 9'

7 [ () UZ]UUBUR gi-nu-wa A-NA GIDIM ar-ḫa SUD-an-zi 8 A-az ar-ḫa u-un-ḫa-a[n-zi ]

[ §2 ] A

Vs. I 10'

9 []˹A˺-NA GU4.MAḪ še-e-ni še-er la-a-ḫu-u-wa-an-zi 10 EN SISKUR-za-kán GU4.MAḪ še-e-na-an-na

[ §2 ] A

Vs. I 11'

10 [ 1 ]x e-ep-zi 11 me-mi-an-kán an-da me-ma-i 12 GU4.MAḪ še-e-na-an-na ar-ḫa

[ §2 ] A

Vs. I 12'

12 [ n]e?-an-zi 13 a-pé-e-ma-kán EGIR-pa IŠ-TU Ì LÀL šu-un-na-an-zi

[ §2 ] A

Vs. I 13'

14 [n]a-at A-NA DUTU AN-E EGIR-pa ma-ni-ia-aḫ-ḫa-an-zi


[ §3 ] A

Vs. I 14'

15 []x GU4 []x še-e-na-an SAG.DU UZUUBUR UZUGABA gi-nu-˹wa˺ Š[U]

[ §3 ] A

Vs. I 15'

15 []˹A˺-NA DEREŠ.KI.GAL Dal-la-a-ni Dli-e[l-w]a-[ni]

[ §3 ] A

Vs. I 16'

16 []x-aš ar-ḫa SUD-an-zi 17 x[]

[ §3 ] A

Vs. I 17'

17 [l]a-a-ḫu-u-wa-an-z[i ] 18 [ ]

[ §3 ] A

Vs. I 18'

18 [-z]i 19 ˹na-an˺[] (Text bricht ab.)

[ §4' ] A

Rs. IV x+1

20 [] x [] x x [] x ˹ḫur-la˺-x []


[ §5' ] A

Rs. IV 2'

21 ˹1˺ GU4.M[AḪ 1 ALA]M GIŠ A-NA D˹LAMMA˺ DINGIR˹MEŠ˺ ˹MEŠ˺ ˹x2MEŠ˺ ˹URU˺[]


[ §6' ] A

Rs. IV 3'

22 1 GU4.MAḪ 1 ALAM GIŠ A-NA DU URUza-zi-ša ˹DINGIR?MEŠ?˺ ˹MEŠ˺

[ §6' ] A

Rs. IV 4'

22 ḪUR.SAGMEŠ ÍDMEŠ KUR URUza-zi-ša


[ §7' ] A

Rs. IV 5'

23 ˹1 GU4˺.MAḪ 1 ALAM GIŠ A-NA DAMAR.UTU DINGIRMEŠ ˹MEŠ˺ xxxxxx


[ §8' ] A

Rs. IV 6'

24 [1 G]U4.MAḪ 1 ALAM GIŠ A-NA DLIŠ URUša-pa-ra-aš-˹ša?!-na˺3


[ §9' ] A

Rs. IV 7'

25 [1 GU4].MAḪ 1 ALAM GIŠ 1 DINGIRMEŠ x x x x


(Rest der Kolumne, ca. vier Zeilen bis zum unteren Rand, unbeschrieben.)

1

Torri G. 1999a, 47, ergänzt ar-h]a.

2

Torri G. 1999a, 76, liest ˹ḪUR.SAG˺.

3

Vgl. zu der Lesung Monte G.F. Del 1992a, 139 mit Verweis auf ältere Literatur; Torri G. 1999a, 76, liest URUša-pa-ra-aš-[ša-na ␣␣␣].


Editio ultima: Textus 29.02.2016