index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 457.13

Exemplar A

Citatio: F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 457.13 (Expl. A, 13.10.2014)

[ § 1 ] A1

1'

1 [] x x x []

[ § 1 ] A1

2'

2 [-]i-wee-na[(-)]


[ § 2 ] A1

3'

3 []x-ak-ku-na-a[t(-)]

[ § 2 ] A1

4'

4 []x pu-uš-ši-e[(-)]

[ § 2 ] A1+2

5'/Vs.? 1'

5 []x-eš-ša-pí-x x x x []x--še-eš-ta1 ḫal-z[i-]

[ § 2 ] A2

Vs.? 2'

6 [ _ _ -]an-še-eš-ša-an ḫal-za-i-it-t[i]

[ § 2 ] A1+2

6'/Vs.? 2'

7 x x x -kán?[] ␣␣ki-i-ša-[]


[ § 3 ] A1+2

7'/Vs.? 3'

8 [URUA]n-gul-la-ma šar-ku-ma-aš-ša-an DUMU-aš I-N[A]x-ša-it? e?-ti za[-]

[ § 3 ] A2

Vs.? 4'

9 [ _ ]x-e-ni-ma3 GU4-uš ú-ši-e-et-ta4

[ § 3 ] A1+2

8'/Vs.? 4'

10 DUMU[a(-)]x ti-ia-mar ḫa-ma-a[n-]

[ § 3 ] A1

9'

11 [ _ ]x-an ke-e-et u-un-na-a-i

[ § 3 ] A1+2

9'/Vs.? 5'

12 x x[] x x ze-e-eḫ-[]5

[ § 3 ] A2

Vs.? 6'

13 [ _ _ ]-kán ti-ia-mar GÍR-at ku-e-ru-uš-x[]

[ § 3 ] A1+2

10'/Vs.? 6'

14 []x x x ša-an-x[]

[ § 3 ] A1+2

11'/Vs.? 7'

14 [na-a]k-ki-it da-aḫ-ḫu-un 15 ša-an a-pí-[ia] x x x i-iš-ša-x(-)[]

[ § 3 ] A1+2

12'/Vs.? 8'

16 [] ḫi-in-ka-ni pí-iš-ki-wa[-an]-en 17 ša-an a-pí-i[a(-)]

[ § 3 ] A1+2

13'/Vs.? 9'

17 [] 18 []x ki-i ku-it x[]

[ § 3 ] A2

Vs.? 9'

19 [G]U4ḪI.A-uš ap-pí-i[š-ki-wa?-an?6]


[ § 4 ] A2

Vs.? 10'

20 [t]i-zi-x[]

[ § 5' ] A2

Rs.? 1'

21 []x x[]

[ § 5' ] A2

Rs.? 2'

22 [-w]a?-a[n?-]

[ § 5' ] A2

Rs.? 3'

23 []-ši-in [] x x []

[ § 5' ] A2

Rs.? 4'

24 []x-pa [] ␣␣


[ § 6' ] A2

Rs.? 5'

25 []xTUR e-eš-za-at 26 ḫa-az-x[]

[ § 6' ] A2

Rs.? 6'

26 [] ne-e-ku-wa-an-da GIŠ-ru še-[] 27 [] ú-uk GIŠḪI.A a-ri-ia-an-[]

[ § 6' ] A2

Rs.? 7'

28 [](-)ti-da-a(-)[]


1

Oder als še=šta zu analysieren? Vgl. Kammenhuber 1979, 187.

3

Vgl. Soysal 2007, 88: [z]é?-e-ni-ma. Jedoch ist der Raum am Zeilenanfang sicherlich breiter.

4

Neu 1968, 201 (der Text ist als 103/b zitiert) denkt an eine Form des Verb wešiya- „weiden“.

5

Soysal 2007, 89 ergänzt zēḫ[ḫun] zu zāi- „überschreiten“.

6

Vgl. Soysal 2007, 88.


Editio ultima: Textus 13.10.2014