index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 474.2

Exemplar A

Citatio: S. Görke (ed.), hethiter.net/: CTH 474.2 (Expl. A, 11.08.2015)

[ §1 ] A

lk.Kol. x+1

1 []

[ §1 ] A

lk.Kol. 2'

1 [AD.]KID?

[ §1 ] A

lk.Kol. 3'

1 []

[ §1 ] A

lk.Kol. 4'

1 []x-˹al˺-ḫi

[ §1 ] A

lk.Kol. 5'

1 []

[ §1 ] A

lk.Kol. 6'

1 []x

[ §1 ] A

lk.Kol. 7'

1 []

[ §1 ] A

lk.Kol. 8'

1 []x[]

[ §1 ] A

lk.Kol. 9'

1 [] x []

[ §1 ] A

lk.Kol. 10'

1 []ga-x[ (x) ]

[ §1 ] A

lk.Kol. 11'

1 [w]a-ak-šur LÀL

[ §1 ] A

lk.Kol. 12'

1 [GIŠ]Š GIŠ˹GEŠTIN˺ ḪÁD.DU.A

[ §1 ] A

lk.Kol. 13'

1 [E]M?-ṢÚ 4 ˹UDU˺˹ḪI˺.A

[ §1 ] A

lk.Kol. 14'

1 [] IN-BIḪI.A1

[ §1 ] A

lk.Kol. 15'

1 [GUŠ]KIN GIkur-da-al2

[ §1 ] A

lk.Kol. 16'

1 []x-an-za 2 GIŠGIDRU KÙ.BABBAR GAR.RA3

[ §1 ] A

lk.Kol. 17'

1 [] ḫu-u-ma-an

[ §1 ] A

lk.Kol. 18'

1 []GE6-aš UD-aš-ša

[ §1 ] A

lk.Kol. 19'

1 []


[ §2 ] A

lk.Kol. 20'

2 []x

[ §2 ] A

lk.Kol. 21'

3 [ki-i]š-ša-an

[ §2 ] A

lk.Kol. 22'

3 [] 4 []x (Text bricht ab.)

[ §3' ] A

r.Kol. x+1

5 [ x ] x []

[ §3' ] A

r.Kol. 2

6 ˹nu?-kán?˺ []


[ §4' ] A

r.Kol. 3

7 nu []

[ §4' ] A

r.Kol. 4

7 []

[ §4' ] A

r.Kol. 5

7 [] xxx bi []

[ §4' ] A

r.Kol. 6

8 x x x x x x ˹ti-an˺-zi 9 ku-it-t[a?]

[ §4' ] A

r.Kol. 7

9 na-ú-i ú-iz-zi 10 nu MUNUSŠU.GI TU7ḪI.A ku-x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 8

11 TU7ḪI.A ku-e ŠA MUḪALDIM Ù MEŠ GIŠBANŠUR[]

[ §4' ] A

r.Kol. 9

12 na-at ú-da-an-zi 13 na-at PA-NI DINGIRMEŠ ti-an-z[i (x) ]

[ §4' ] A

r.Kol. 10

14 2 NINDA EM-ṢÚ kar-še-ia-aš ŠA 3 UP-NI 2 NINDA.Ì.[E.DÈ.A ]

[ §4' ] A

r.Kol. 11

14 2 NINDA.GUR4.RA4 ŠE ŠA 1/2 UP-NI 2 NINDAḫar-šu-pa-an-ni-iš ú-d[a-an-zi ]

[ §4' ] A

r.Kol. 12

15 na-aš A-NA DINGIRMEŠ pár-ši-ia-an-zi 16 nu 2 UDUḪI.A u-x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 13

17 na-aš-kán5 MUNUSŠU.GI ke-e-da-aš-pát A-NA DINGIRMEŠ x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 14

18 nu UZUNÍG.˹GIG˺ za-nu-wa-an-zi 19 na-at EGIR-pa[]

[ §4' ] A

r.Kol. 15

20 nu-kán GALḪI.A6 a-aš-ša-nu-wa-an-zi 21 ḫa-an-te-ez-x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 16

21 URUši-kal-ti-iz-za-an Dḫé-pát-du-un 2-ŠU []

[ §4' ] A

r.Kol. 17

22 Dzu-ul-ga-ap-pí GAL GIŠGIDRU x []

[ §4' ] A

r.Kol. 18

23 EGIR-ŠU-ma Dte-e-mu Dte-t[i?-]

[ §4' ] A

r.Kol. 19

24 ma-aḫ-ḫa-an-ma-kán GALḪI.A aš-ša-˹nu˺-[] 25 []

[ §4' ] A

r.Kol. 20

25 QA-TAM-MA ˹ú˺-iz-zi 26 nu ˹x x ˺ x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 21

27 na-aš a-pé-ia e-[]

[ §4' ] A

r.Kol. 22

28 nam-ma-aš ša-ra-˹pát?˺ x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 23

28 ˹pa˺-iz-zi 28 na-aš x[]

[ §4' ] A

r.Kol. 24

30 [ na?-a]n?-kán a-x[] (Text bricht ab.)


1

IN-BI über älteren Zeichen.

2

-al ist ins Interkolumnium geschrieben.

3

KÙ.BABBAR GAR.RA ins Interkolumnium geschrieben, dabei verläuft GAR.RA vertikal nach oben.

4

RA über Rasur.

5

-kán über Rasur, Reste eines älteren Zeichen auch rechts davon noch zu erkennen.

6

GAL über älterem Zeichen, dessen Reste noch zu erkennen sind.


Editio ultima: Textus 11.08.2015