index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 725

Exemplar --

Citatio: G. Torri – C. Corti (ed.), hethiter.net/: CTH 725 (Expl. --, 01.10.2012)

§1

1 -- mān INA É.GAL-LIM GIBIL GIŠḫattalwaš GIŠ-ru tittanuwanzi

2 -- U zilipuriyatallaš apiyakku aniyazi

3 -- ta uddār memai

§2

4 -- waašḫap=ma eš=wuur ā=š=ka=ḫir1

5 -- šū=waa URUḪattuš tittaḫ=zilat

6 -- šū=waa

7 -- tabarna kātte ānniwaaš3

§3

8 -- DINGIRMEŠ KURMEŠ maniyaḫḫir

9 -- dāir4=ma=at URUḪattuši šalli GIŠŠÚ.A

10 -- dāir=ma=at

11 -- nu=za labarnaš LUGAL-uš [ari(?)]

§4

12 -- anna e=š=kā=ḫer=pi tabarna[=n(?)] kattē lē=weēl

13 -- nī=pu=pē6 zīš

14 -- pala yā=e7 i=malḫip

§5

15 -- mān=at tapariyaēr8=ma labarnaš LUGAL-waš É-ir

16 -- iyaueni=ma=aš ḪUR.SAGḪI.A

17 -- n=aš=ši piueni SIG5-anduš NA4ḪI.A

§6

18 -- pīp i=šaḫ taš=te=ḫ=ka=zi=a9

19 -- urana teatanna pala pa=šezzit taš=te=ḫ=ka=zi=a

§7

20 -- idaluš=ma=šši=kan NA4 anda kittari

21 -- tatranza=ya=šši=kan alḫareš walḫanz=ša anda

§8

22 -- zīš=pa10 šaktunūwa waašaḫ zēḫar waašaḫ ḫamurūwa ašaḫ zuwaššine ašaḫ talwīit waa=ḫ=zī=ḫer=ta11

§9

23 -- INA ḪUR.SAGŠakdunuwa [idalun] GIŠ-ru idalun GIŠÙR idalun GIŠḫitta[ššan] idalun ḫuimpan munna[ndu]

§10

24 -- i=malḫip=pi zīḫar i=ma[lḫip] ḫāmurūwa i=malḫip z[uwaššine15] i=malḫip talwīit [tab]a[rna=n] katte <te>=yā[y=a]

§11

25 -- SIG5-in=ma GIŠ-ru SIG5-antan [GIŠÙ]R GIŠḫittašša SIG5-in GIŠḫui[mpa]n SIG5-i[n] labarnai LUGAL-i piy[and]u

§12

26 -- [i]štarrazil=pi a=[š]a[] waa]=ḫ=zī=ḫer=ta17

27 -- imalḫip=pi [tab]a[rna=n katte te=y]ā=ya18

§13

28 -- dankuwai=ma taknī [idalawa] munnandu

29 -- aššū=ma LUGAL-i labarn[ai piyandu]

§14

30 -- ā=n=ta=ḫan19 kaštip D[Zilipur]iu katti

31 -- pala ā=n=pu lē=u[zzi(-)21

32 -- [a=an=mi]š? kā=ḫā⌋nwaašuit=un

§15

33 -- -aš=ma=za=kan DZilipuraš LUGAL-uš

34 -- t[a]=aš GIŠḫalmašuittan iēt

§16

35 -- ā=n=tuḫ lē=zuḫ le=šteraḫ22 pala lē=šepšep

36 -- pala a=an=eš kā=ḫanwaašuit=ūn

§17

37 -- dāš=ma=aš=za TÚGḪI.A KUŠNÍG.BÀRḪI.A KUŠE.SIRḪI.A=ya

38 -- n=aš=šan dāiš GIŠDAG-ti

§18

39 -- [ā=n=m] lē=uittānu pala lē=zipīna

40 -- pala a=an=eš kā=ḫanwaašuit=un

§19

41 -- dāiš23=ma=za GA.KIN.AG IMZU=ya

42 -- n=at=šan dāiš GIŠDAG-ti

§20

43 -- pala ā=n=da=pnu24 pi=izzi=waa=šḫap

44 -- pala ā=š=iya DWašūl tabarnan kattē

§21

45 -- n=ašta DINGIR.MEŠ anda ūš[ker]

46 -- nu pīēr iyata tamēta labar[nai] LUGAL-i

§22

47 -- pala tawananna=n kataḫ pala lē=pin=u26 pala lē=z[ipin=u lēwu]rtu(?)

§23

48 -- namma ANA MUNUS.LU[GAL DUMUME]Š DUMU.DUMUMEŠ ḫaššuš [ḫa]nzaššu[š=a] piyandu

§24

49 -- [pal]a ā=p=ta=kā=wāa29 DŠulinkatti [katt]ē

50 -- tūḫul tuwaḫši te=kīp

51 -- [p]ē31=kaššil i=š=kā=teḫ

§25

52 -- anda=ma=šši=ššan wātarnaḫḫir

§26

53 -- DU.GUR LUGAL-i 4-aš šarḫuliuš kuišša=wa=za33 kuttan paḫšaru

§27

54 -- a=šaḫ taš=te=nū=a pē=wiil

55 -- išpēl34 taš=tē=ta=nū=a

§28

56 -- nu=wa=kan idaluš anda uizzi

57 -- idaluš=wa=kan UN-aš É-ri anda uizzi

§29

58 -- ā=n=tuḫ DŠulinkatti kattē lē=waae=lianu36

59 -- pala āndaḫakatuḫ

60 -- pala āndaḫa(-)kāwaḫpi ḫaluḫalūtu

§30

61 -- dāš=ma=za DŠulinkatteš LUG[AL-u]š UNŪTĒMEŠ

62 -- n=at šarā dāš

63 -- n=at=kan anda dāiš ḫattalwaš GIŠ-rui

§31

64 -- malḫip=[]u [t]=ū=ta=šūl38

65 -- a=šaḫ=pi taš=tū=ta=šūl=a

66 -- DŠulinkatti katte a=ta=niwaaš

67 -- ūn=ḫu=pi40

§32

68 -- n=ašta āššu anda tarneškidu

69 -- idalu=ma=kan anda tarnāi

70 -- DŠulinkattiš=šan LUGAL-uš anda ēšzi

§33

71 -- we=uttā u=da=nu pizz[ī]

§34

72 -- nu zig=a=wa=kan namma kuitki anda pāiši

§35

73 -- U IŠTU É.GAL-LIM42 dāi 1 UDU.NITÁ 1 MÁŠ.GAL 1 wakšur Ì.ŠAḪ 1 wakšur LÀL 1 GA.KIN.AG 1 IMṢU 3 KUŠ UZ6 ŠÀ 1-EN SA5 1[-EN] BABBAR 1-EN GE6 1 TÚG 1 TÚGBAR.SI 1-NŪTIM TÚGKAPAL 1-NŪTUM K[]NÍG.BÀR 1 TA.ÀM ŠAPŪ 1-NŪTIM KUŠE.SIR 1 SÍG[ BAB]BAR 1 SÍG+GE6 1 PA ZÍZ 1 PA ŠE 1 PA karaš 1 PA BAPPIR 1 PA DIM4

§36

74 -- 30 GIŠGAGḪI.A AN.BAR 1 GÍN TA.ÀM 30 GIŠGAGḪI.A URUDU 1 GÍN TA.ÀM 1 NÍG.GUL URUDU 4 GÍN KI.LÁ.BI 1 GÍR URUDU 5 GÍN KI.LÁ.BI 1 TUPŪ URUDU 1 GÍN TA.ÀM 20 NINDA.GUR4.RAḪI.A 1 DUGḫuppar marnuan 1 DUGḫūppar KAŠ.GEŠTIN UNŪT BÁḪAR UNŪ[T AD.]KID kīma zilipuriyatallaš [d]āi

§37

75 -- DUB 1.KAM QATI

76 -- mān ANA É.[GAL-LIM GIBIL] ḫattalwaš GIŠ-ru tittai

77 -- nu zilipuriyatallaš uddār ḫattili memai

§38

78 -- šipanti=ma=kan kiššan

79 -- 1 G[U4.MAḪ] ANA DI[M?] 1 G[U4].MAḪ ANA DUTU URU-na 1 [UDU ANA ]x[ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣]x ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ḫarkanzi

80 -- 1 UDU A[NA] ḪUR.SAG[MEŠ 1 UD]U ANA I7[MEŠ 1 UDU ḫašš]annaš EN-i 1 [UD]U x[ ␣␣␣␣␣␣]x EN-i [ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣1 UDU] ANA DEREŠ.KI.GAL GIŠarašaš=a ḫant[ezziaš] EGIR-izziaš=a 1 UDU ANA DINGIRMEŠ.LÚMEŠ 1 UDU ANA[ DINGIRMEŠ.MUNUSMEŠ]


§39

81 -- [ḫa]ttalw[a]š=a GIŠ-ru [k]uwapi tiyanzi

82 -- nu=kan QĀTAMMA=pat šipandanzi


1

Per questa analisi si veda Soysal 2004, 385-386 con ampia bibliografia di riferimento. Si confronti l'analisi in Rizza 2007, 96-97, dove si prende in esame in particolare il testimone B (senza il join).

3

Viene qui seguita la lezione del testimone B, in base alle osservazioni di Rizza 2007, 97. L'analisi dei singoli morfemi è dubbia e per questo motivo si è scelto di tralasciare qualsiasi tentativo. Si vedano le diverse proposte in Soysal 2004, 360. Il testimone A riporta la forma taniwaš che secondo Soysal 2004, 750 rappresenta invece la forma corretta.

4

Errore per daīr, a mio avviso, confermato grazie a Or. 90/1147 Ro II 1'; si veda Süel – Soysal 2007, 7.

6

Si segue qui l'analisi in Rizza 2007, 103. Si veda il commento dell'autore per altre possibili intepretazioni e la bibliografia su questa forma.

7

Si segue la lezione di B e Or. 90/401 anche se la scelta non è conclusiva; si veda il commento di Süel – Soysal 2007, 6. Si veda, inoltre, l'analisi in Soysal 2004, 475.

8

Il testimone A usa il verbo alla I pl. Sulla base di B, il testimone più antico, che invece tramanda lo stesso verbo ma alla III pl., sembra sia da riprendere in considerazione l'emendamento proposto in Schuster 1974, 90-91 a meno che non si tratti di un errore dello scriba. D'altra parte resta dubbia l'intepretazione della forma hattica e, di conseguenza, non può essere utilizzata per l'intepretazione del testo ittita. Si può proporre che lo scriba di A abbia interpretato il testo e usato il verbo alla I pl. per uniformare questa forma a quelle che seguono (iyaueni, piueni).

9

Si segue l'analisi in Soysal 2004, 764.

10

Anche in questo caso si segue il testimone più antico B. Si noti che in A si trova la forma zi-i-ya-pa, sicuramente forma erronea di ziš-pa. Si veda anche Soysal 2004, 937.

11

Si veda Soysal 2004, 880 per un'analisi di questa forma.

15

Per l'interpretazione vedi §8.

17

Per la spiegazione della variante in Or. 90/1839+ Ro I 7' si veda Süel – Soysal 2007, 8-9.

18

Così Or. 90/1839+ I 8' ma non in I 6'; vedi Süel – Soysal 2007, 8-9.

19

Si veda Soysal 2004, 364 e Süel – Soysal 2007, 9.

21

L'integrazione proposta viene da Soysal 2004, 597 e Süel – Soysal 2007, 8 sulla base del testo Or. 90/1839+ Ro I 10'.

22

L'analisi è dubbia, si veda Soysal 2004, 594.

23

Errore per dāš.

24

Si segue la lezione di C che anche in questo caso si rivela più affidabile di A; vedi ora Soysal 2004, 366-367.

26

Come analisi alternativa Soysal 2004, 585, propone le=i=pin=u.

29

Questa analisi non è certo. Si veda la proposta alternativa di Soysal 2004, 374.

31

Schuster 1974, 72, 136. Si veda inoltre Soysal 2004, 674.

33

L'integrazione e l'interpretazione si devono a Süel – Soysal 2007, 13 sulla base di Or. 90/132+ Vo III 3' e, in parte, di Or. 90/995+ Ro II 2'.

34

Si veda Soysal 2004, 503.

36

Per l'intepretazione di questa forma si veda Soysal 2004, 597.

38

Anche qui si è deciso di seguire la lezione di C. Tuttavia in questo caso la forma tramandata in A è analizzabile come tē=ta=ḫ=šūl e corrisponde all'ittita (anda) tarneškiddu per cui si veda Soysal 2004, 800 con riferimento al frammento Or 90/132+Or 90/292 III 10: Süel –Soysal 2007, 13.

40

Soysal 2004, 856.

42

Or. 90/132 Vo III 14 segue la stessa lezione del testimone A; si veda Süel – Soysal 2007, 13.


Editio ultima: Textus 01.10.2012