index introductio imagines || partitura exemplar translatio e-mail

CTH 372

Exemplar A

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 372 (Expl. A, 19.11.2017)

[ § 1 ] A1

Vs. I 1

1 dUTU-e iš-ḫa-mi ḫa-an-da-an-za ḫa-an-né-eš-na-aš

[ § 1 ] A1

Vs. I 2

1 [i]š-ḫa-aš ne-pí-ša-aš1 da-a-ga-zi-pa-aš-ša LUGAL-u-e

[ § 1 ] A1

Vs. I 3

1 KUR-e zi-ik du-ud-du-uš-ke-ši 2 tar-ḫu-u-i-la-tar

[ § 1 ] A1

Vs. I 4

2 zi-ik-pát pé-eš-ke-ši 3 zi-ik-pát ḫa-an-da-an-za

[ § 1 ] A1

Vs. I 5

3 [DIN]GIR- 4 ge -en -zu da -aš -ke -ši zi-ik-pát

[ § 1 ] A1

Vs. I 6

5 mu -ga -a -u -wa -ar zi-ik-pát e-eš!3-ša-at-ti

[ § 1 ] A1

Vs. I 7

6 zi-ik-pát ge-en-zu-wa-la-aš dUTU-uš

[ § 1 ] A1

Vs. I 8

7 nu ge-en-zu zi-ik-pát da-aš-ke-ši 8 ḫa-an-da-an-za-kán

[ § 1 ] A1

Vs. I 9

8 a[n-t]u-uḫ-ša-aš tu-uk-pát a-aš-šu-uš 9 na-an zi-ik-pát4

[ § 1 ] A1+2

Vs. I 10

9 šar-[l]i-iš-ke-ši 10 dUTU-uš šu-wa-ru ma-ya-an-za

[ § 1 ] A1

Vs. I 11

10 DUMU dNIN.GAL 11 za-ma-kur-te-et ŠA NA4ZA.GÌN-aš

[ § 1 ] A1

Vs. I 12

12 ka-a-[š]a-at-ta DUMU..U19.LU-aš ARAD-KA

[ § 1 ] A1

Vs. I 13

12 a-ru-wa-a-[e]t 13 nu-ut-ta me-mi-iš-ke-ez-zi


[ § 2 ] A1

Vs. I 14

14 ne-pí-š[a-aš t]ák-na-aš-ša ḫu-u-la-le-e[š]-ni zi-ik-pát

[ § 2 ] A1

Vs. I 15

14 dUTU-uš [la]-a-lu-ki-ma-aš 15 dUTU-e šar-ku-i LUGAL-u-e

[ § 2 ] A1

Vs. I 16

15 DUMU5 dNIN.GAL ut-ni-ya-an-da-aš ša-ak-la-in

[ § 2 ] A1

Vs. I 17

15 6-ḫi-ú-ul zi-ik-pát ḫa-an-t[e-i]š-ke-ši 16 dUTU-i

[ § 2 ] A1

Vs. I 18

16 šar-ku LUGAL-u-e DINGIRMEŠ-na-aš-kán iš-<tar->na zi-ik-pát

[ § 2 ] A1

Vs. I 19

16 aš-nu7-an-za 17 da-a-aš-šu iš-ḫi-iš-ša tu-uk-pát pí-ya-a[n]

[ § 2 ] A1 + 5

Vs. I 20

18 ḫa-an-da-a-an-za ma-ni-y[a-aḫ]-ḫa-ya-aš iš-ḫa-a-aš zi-ik

[ § 2 ] A1 + 5

Vs. I 21

19 da-an-ku-wa-ya-aš KUR-e-[ a]t-ta-aš an-na-aš zi-ik


[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 22

20 dUTU-i GAL-li LUGAL-u-e dEN.LÍL-aš at-ta-aš-t[e-e]š KUR-e

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 23

20 4 ḫal-ḫal-du-ma-ri tu-u[k-pá]t ki-iš-ri-it-ti t[i]-ya-an ḫar-zi

[ § 3 ] A1

Vs. I 24

21 ḫa-an-né-eš-na-aš iš-ḫa-a-[a]š zi-ik 22 nu ḫa-an-[n]é-eš-na-aš [p]é-e-di

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 25

22 da-ri-ya-aš-ḫa-aš-ti-iš [N]U.GÁL 23 ka-ru-ú-i-li-ya-aš-[š]a-kán

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 26

23 DINGIRMEŠ-na-aš iš-tar-na dUTU- [š]ar-ku-uš 24 DINGIRMEŠ-aš-ša-an SÍSKUR

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 27

24 [z]i-ik-pát z[i-ik-ke-š]i 25 ka-ru-ú-i-li-ya-aš-ša-an

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 28

25 [DINGIRM]-na-aš ḪA.LA-[ŠU-NU z]i-ik-pát zi-ik-ke-ši

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 29

26 [ne-p]í-ša-aš GIŠIG a-a[p-p]a tu-uk-pát dUTU-i ḫa--kán-zi

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 30

27 n[u-ká]n ne-pí-ša-aš -aš9 zi-ik-pát aš-ša-nu-wa!-an-za dUTU-uš10

[ § 3 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 31

27 šar-re-eš-ke-ši11


[ § 4 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 32

28 nu ne-pí-ša-aš DINGIRMEŠ-eš tu-uk-pát kat-ta-an ka-ni-[n]a-an-te-eš

[ § 4 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 33

29 ták-na-aš-ša DINGIRMEŠ-eš tu-uk-pát kat-ta-an ka-ni-n[a-a]n-te-eš 30 ku-it-ta

[ § 4 ] A1

Vs. I 34

30 dUTU-uš me-mi-iš-ke-ši 31 DINGIRMEŠ-ša a-[a]p-pa tu-uk-pát! a-ru-ú-e-eš-kán-zi

[ § 4 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 35

32 dUTU-uš dam-me-iš-ḫa-an-da-aš ku-ri-im-ma-aš-š[a a]n-tu-uḫ-ḫa-aš

[ § 4 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 36

32 at-ta-aš an-na-aš zi-ik 33 ku-ri-im-[m]a-aš da[m]-m[i-i]š-ḫa-an-da-aš

[ § 4 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 37

33 an-tu-uḫ-ša-aš kat-ta-wa-a-tar zi-ik-[]t dUTU-uš

[ § 4 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 38

33 šar-ni-in-ki-iš-ke-ši


[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 39

34 ma-a-na-aš-ta ka-ru-ú-wa-ar-wa-ar dUTU-uš ne-pí-š[a]-az

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 40

34 ša-ra-a u-up-zi 35 nu-uš-ša-an ša-ra-a-a[z-z]i-ya-aš KUR-e-aš12

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 41

35 kat-te-ra-aš-ša ut-ne-ya-aš ḫu-u-ma-an-da-aš [t]u-el-pát

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 42

35 dUTU-wa-aš <la-a-lu-ki-ma-aš>13 ti-ya-ri 36 nu UR.GI7-aš ŠAḪ-aš-ša ḫa-[a]n-né-eš-ša[r]

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 43

36 ḫa-an-na-at-ta-ri 37 šu-up-pa-la-an-na ḫa-an-né--šar iš-š[i-i]t

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 44

37 ku-i-e-eš Ú-UL me-mi-iš-kán-zi 38 a-pa-a-at-ta ḫa-an-[n]a-at-ta-ri

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 45

39 i-da-la-u-wa-aš-ša ḫu-u-wa-ap-pa-aš-ša an-tu-uḫ-ša-[a]š ḫa-an--eš-šar

[ § 5 ] A1 + 5

Vs. I 46

39 zi-ik-pát ḫa-an-na-at-ta-ri 40 an-tu-uḫ-ša-an-na-az ku-in

[ § 5 ] A1 + 5 + 7

Vs. I 47

40 DINGIRMEŠ ša-an-zi 41 na-aš-ša-an ar-ḫa pa-aš-ku-wa-[a]n-z[i]

[ § 5 ] A1 + 7

Vs. I 48

42 na-an a-ap-pa zi-ik kap-pu-u-wa-ši 43 na-an ge-en-zu-w[a-ši]

[ § 5 ] A1 + 7

Vs. I 49

44 ku-u-un-na LÚ.NAM.U19.LU-aš ARAD14-KA dUTU-uš lu-lu-wa-a-i

[ § 5 ] A1 + 7

Vs. I 50

45 nu dUTU-i NINDA-an KAŠ15 ši-ip-pa-za-ke-u-wa-an ti-ya-az-zi

[ § 5 ] A1 + 7

Vs. I 51

46 na-an ḫa-an-ta-an-ta-an ARAD16-KA dUTU-uš ki-šar-[t]a e-ep


[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 52

47 nu mi-e-ú-uš ku-i-uš dUTU-uš tu-u-ri-ya-an ḫar-ši

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 53

48 nu-uš-ma-aš ka-a-ša DUMU.NAM..U19.LU-aš ḫal-ki-in šu-uḫ-ḫa-aš

[ § 6 ] A1

Vs. I 54

49 nu mi-e-wa-aš-ti-iš ka-ri-ip-pa-an-du 50 nu ku-it-ma-an

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 55

50 mi-e-ya-wa-aš-te?17-eš ḫal-ki-in ka-ri-ip-[p]a-an-zi 51 zi-ga

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 56

51 dUTU-uš ḫu-e-eš 52 nu-ut-ta ka-a-ša LÚ.NAM.U19.LU ARAD-K[A]

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 57

52 ut-tar me-ma-i 53 nu ud-da-a-ar-ti-it iš-ta-ma-aš-[ ... ]

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 58

54 dUTU-i šar-ku LUGAL-u-e 4 ḫal-ḫal-tu-u-ma-ri uk-tu-r[i]

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 59

54 iš-tar-na ar-ḫa i-ya-at-ta-ri 55 ZAG-az-te-et

[ § 6 ] A1 + 7

Vs. I 60

55 na-aḫ-ša-ra-at-te-eš ḫu-i-ya-a[n]-te-eš

[ § 6 ] A1 + 7 + 9

Vs. I 60/1'

56 GÙB-la-az-ma-a[t-t]a

[ § 6 ] A1 + 7 + 9

Vs. I 61

56 ú-e-te-<ri->ma-aš ḫu-i-ya-[a]n-te-eš


[ § 7 ] A1 + 7 + 9

Vs. I 62/3'

57 dtu-u-re-eš-ga-la [ _ _ _ ]dU NIR.G[ÁL _ ]18 a-ša-an-te-

[ § 7 ] A1 + 7

Vs. I 63

58 ne-pí-ša-az [ _ _ ]MEŠ [ _ _ ]-ŠU pé-i-e-[er]

[ § 7 ] A1 + 7

Vs. I 64

59 ne-pí-ši-iš-ša-an dUTU-i [ku]-u-un DINGIR-LUM dd[u- ... ]

[ § 7 ] A1 + 7

Vs. I 65

59 i-e-er 60 <<nu>>19 dBU-NE-NE-ša-a-[t-t]a SUKKAL-K[A]

[ § 7 ] A1 + 7

Vs. I 66

60 ZAG-az-ti-it i-ya-at-ta 61 d[mi-ša-r]u-uš-ša-at-t[a]

[ § 7 ] A1 + 7

Vs. I 67

61 SUKKAL-KA GÙB-la-az-te-et [ _ _ _ ]20 i-ya-at-t[a]

[ § 7 ] A1 + 7

Vs. I 68

62 nu-kán dUTU-uš ne-pí-i[š iš-tar-na]21 ar-ḫa pa-[i-ši]


[ § 8 ] A1

Vs. II 1

63 nu ša-ra-a-az-zi ne-pí-ša-aš DINGIRMEŠ-aš x[]

[ § 8 ] A1

Vs. II 2

64 kat-ta-an-da da-an-ku-i ták-ni-i ka-r[u-ú-i-li-ya-aš]

[ § 8 ] A1

Vs. II 3

64 DINGIRMEŠ-aš píd-da-a-ši 65 kat-ti-ir-ra-ma da-a[n-ku-wa-ya-aš]

[ § 8 ] A1

Vs. II 4

65 ták-na-aš ka-ru-ú-i-li-ia-aš DINGIRMEŠ-a[š ... ]

[ § 8 ] A1

Vs. II 5

65 ta-ga-za ša-ra-a x[]

[ § 8 ] A1

Vs. II 6

66 nu-ut-ta ka-a-aš x[]22

[ § 8 ] A1

Vs. II 7

67 na-an dUTU-uš []

[ § 8 ] A2

Vs. II 8

68 DINGIRMEŠ-uš ḫa-du?-ki-[]

[ § 8 ] A2

Vs. II 9

69 nu-za-kán DINGIR-LUM a-pa-a-aš ša-ku-wa-aš-ši-it ta-pu-u[š-za]

[ § 8 ] A2

Vs. II 10

69 ta-me-e-da na-a-i-eš 70 nu DUMU.NAM..U19.LU

[ § 8 ] A2

Vs. II 11

70 i-ya-u-wa-ar Ú-UL pa-a-i 71 nu-uš-ša-an DINGIR-LIM-iš

[ § 8 ] A2

Vs. II 12

71 a-pa-a-aš ma-a-an ne-pí-ši ma-a-na-aš ták-ni-i

[ § 8 ] A2

Vs. II 13

72 zi-ig-ga-aš-ši dUTU-uš kat-te-eš-ši pa-a-i-ši

[ § 8 ] A2

Vs. II 14

73 nu i-it a-p[é-e-d]a-ni DINGIR-LIM-ni te-et 74 nu-uš-ši

[ § 8 ] A2

Vs. II 15

74 <<nu>> ŠA LÚ.NAM.U19.LU-[UT?-T]I ud-da-a-ar EGIR-pa tar-kum-ma-[i]


[ § 9 ] A2

Vs. II 16

75 [a]m-me-el DINGIR-LIM ku-it-mu-za AMA-YA ḫa-aš-ta 76 nu-mu am-me-el [DINGIR-LIM]

[ § 9 ] A2

Vs. II 17

76 [šal]-la-nu-uš-ke-ši 77 nu-mu-uš-ša-an la-ma-an-mi-it iš-ḫi-i[š-ša-mi-it-ta]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 18

77 an25-tu-u-wa-aḫ-ḫa-aš an-da zi-ik-pát DINGIR-YA ?-ke-et-t[a?]

[ § 9 ] A2

Vs. II 18a

78 26[U]NMEŠ27-aš an-da zi-ik-pát DINGIR-LUM-YA28 ḫar-ap-t[a]29

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 19/20

79 in-na-ra-wa-an-ti-mu-kán ḫa-ḫar-ra-an-ni iš-t[ar-na]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 20/21

79 i-ya-wa-ar zi-ik-pát DINGIR-YA ma-ni-ya-a[ḫ-ta]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 21/22

80 nu-mu-za am-me-el DINGIR-YA DUMU.NAM.LÚ.U19.LU tu-u[g-ga-aš-ta-aš]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 22/23

80 iš-ta-an-za-na-aš-ta-aš ARAD-KA ḫal-za-[et]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 23/24

81 nu-za [DUM]U-an-na-za ku-it ŠA DINGIR-YA d[u-ud-du-mar]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 24/25

81 Ú-UL ša-ag-ga-aḫ-ḫi 82 na-a[t ... ]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 26

82 ka-ni-iš-mi

[ § 9 ] A2

Vs. II 25/26

83 ku-it im-m[a]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 26/27

84 nu-za-kán [ŠA] DINGIR-YA ḫa-a[t-ta-ta]

[ § 9 ] A2 + 5

Vs. II 27/28

84 ḫu-u-ma-[an-t]a š[a-ki-nu-un]


[ § 10 ] A5

Vs. II 29

85 nu A-NA [DINGIR-YA]

[ § 10 ] A5

Vs. II 30

85 li-in-[ku-un] 86 []

[ § 10 ] A5

Vs. II 31

87 ši-ú-ni-[mi-ma-mu] 88 [ _ _ ]

[ § 10 ] A5

Vs. II 32

88 Ú-UL a-[]30

[ § 10 ] A5

Vs. II 33

89 nu-za GIŠ[]31

[ § 10 ] A5

Vs. II 34

90 GU4-un-aš-[ta]

[ § 10 ] A5

Vs. II 35

90 kar-šu-[un] 91 []

[ § 10 ] A5

Vs. II 36

91 a-ša??-[na-az _ _ ]

[ § 10 ] A5

Vs. II 37

92 NINDA-a[n-za] 93 []

[ § 10 ] A5

Vs. II 38

93 e?-[du-un] 94 []

[ § 10 ] A5

Vs. II 39

95 n[a-at]


[ § 11 ] A5

Vs. II 40

96 ki-n[u-n]a-ma-an [] 97 []

[ § 11 ] A5

Vs. II 41

97 ḫa-a[n-t]a32 Ú-U[L] 98 []

[ § 11 ] A5

Vs. II 42

99 nu tu-e-el ŠA33 DINGIR-LIM u[d?-da-an-ta]

[ § 11 ] A5

Vs. II 43

100 TI-tar-ma-pa <<ḫa>> an-d[a]

[ § 11 ] A5

Vs. II 44

100 ḫa-an-d[a-a]n34 101 ḫi-in-g[a-na-ma-pa]35 102 []

[ § 11 ] A5

Vs. II 45

102 an-tu-uḫ-[š]a-an TI-t[ar]36

[ § 11 ] A5

Vs. II 46

103 te-pu pé-e-da-an ka[t-ta]

[ § 11 ] A5

Vs. II 47

104 TI-an-na-aš UDḪI.A-ŠU []

[ § 11 ] A5

Vs. II 48

105 ma-a!37-am-ma-an DUMU.NAM.L[Ú.U19.LU]

[ § 11 ] A5

Vs. II 49

106 ma-n[a]38-aš-ta ma-a-an []

[ § 11 ] A5

Vs. II 50

106 ar-ta-ri <<ya>>39 107 ma-a-n[a-at-ši]


[ § 12 ] A5

Vs. II 51

108 ki-nu-na-[mu-z]a am-me-el []

[ § 12 ] A5

Vs. II 52

109 nu-mu wa-[]-du-ul-me-e[t?] 110 []

[ § 12 ] A5

Vs. II 53

111 nu-mu DINGIR-YA za-aš-ḫ[i-ya] 112 []

[ § 12 ] A5

Vs. II 54

113 nu-mu wa-aš-du-<ul>-mi-it [] 114 []

[ § 12 ] A5

Vs. II 55

115 na-at-mu dam-me-[li?]41 116 []

[ § 12 ] A5

Vs. II 56

116 IŠ-TU UZUNÍG.G[IG] 117 []

[ § 12 ] A5

Vs. II 57

117 ḫu-u-ma-an-t[e-et]

[ § 12 ] A5 + 9

Vs. II 58/1'

118 nu-mu wa-aš-dul-m[i-it]

[ § 12 ] A5 + 9 + 3 + 8

Vs. II 59/2'/1'/1'

119 ne-e-za-[an g]a-[né-eš-mi]


[ § 13 ] A3 + 8 + 9

Vs. II 2'/3'

120 nu-mu na-aḫ-ša-r[a-at-ta]-an ta-aš-nu-[mar-ra]

[ § 13 ] A3 + 8 + 9

Vs. II 3'/4'

120 EGIR-pa DINGIR-YA pa-a-[i] 121 dUTU-uš ḫu-u-ma-[an-ta-an]

[ § 13 ] A3 + 8 + 9

Vs. II 4'/5'

121 SIPA-ŠU-NU zi-ik

[ § 13 ] A3 + 8

Vs. II 4'

122 nu-ut-ta ḫu-u-ma-an-t[i-ya]

[ § 13 ] A3 + 8

Vs. II 5'

122 [ḫa-l]u-ga-aš-ti-iš ša-né-ez-zi-iš

[ § 13 ] A3 + 8

Vs. II 6'

123 [nu-mu-u]š-ša-an ku- DINGIR-YA ša-i-et

[ § 13 ] A3 + 8

Vs. II 7'

124 [nu-mu a]r-ḫa pí-iš-ši-ya-et

[ § 13 ] A3 + 8

Vs. II 8'

125 [a-ap-pa-y]a-mu-za a-[p]a-aš-pát kap-pu-ed-d[u]

[ § 13 ] A3 + 8

Vs. II 9'

126 [ _ _ ḫu-i]š-nu-ud-[d]u 127 nu-mu ku-iš DINGIR-Y[A]

[ § 13 ] A3

Vs. II 10'

127 []-x-aš-nu-ut42

[ § 13 ] A3

Vs. II 11'

128 [n]u-mu ge-en-zu nam-ma []43


[ § 14' ] A3

Rs. III 1'

129 [] Ú-UL tar-[uḫ-mi] 130 []

[ § 14' ] A3

Rs. III 2'

130 [ma-a-aḫ-ḫ]a-an a?-ri-i[r-ri-x] 131 []

[ § 14' ] A3 + 8

Rs. III 3'/1'

131 []-z[i]

[ § 14' ] A3

Rs. III 3'

132 [ _ _ ]-ta x-[]

[ § 14' ] A3 + 8

Rs. III 4'/2'

133 [ ... nam-m]a e-ša-ru 134 n[a-at ... ]

[ § 14' ] A3 + 8

Rs. III 5'/3'

134 [ ... ]-x-uš ma-a-x-x-x []

[ § 14' ] A8

Rs. III 4'

135 [ti-it-t]a-nu-ut 136 d[]

[ § 14' ] A8

Rs. III 5'

136 [ ... d]a-pí-an-za44 x-[]


[ § 15' ] A8

Rs. III 6'

137 []- x-ta

[ § 16' ] A4

Rs. III 1'

138 [ ... ]-x-ta DUMU.N[AM..U19.LU]

[ § 16' ] A4

Rs. III 2'

139 [] dUTU-uš iš-[]

[ § 16' ] A4

Rs. III 3'

140 [DUMU.NAM..U19].LU-UT-TI A-N[A DINGIR-YA]

[ § 16' ] A4

Rs. III 4'

140 45 [ ... ]-x ku-it i-ya-[nu-un] 141 []

[ § 16' ] A4

Rs. III 5'

141 [ _ _ dUT]U-i GAM-an GIŠ[e-el-zi ... ]

[ § 16' ] A4

Rs. III 6'

142 [ _ GIŠe-e]l-zi mar-ša-[nu-uz-zi]

[ § 16' ] A4

Rs. III 7'

143 [ _ _ Ú]-UL ku-it []


[ § 17' ] A4

Rs. III 8'

144 [ _ _ _ ]-x i-na-<<na->>ni x46 p[é-ra-an]

[ § 17' ] A4

Rs. III 9'

144 47 x x [ _ _ ] tar-uḫ-mi

[ § 17' ] A4 + 6

Rs. III 9'/16'

145 []

[ § 17' ] A4 + 6

Rs. III 10'/17'

145 ZI-Y[A t]a-me-e-da []

[ § 17' ] A4 + 6

Rs. III 11'/18'

146 nu MU!48KAM-ti [me]-e-ya!49-ni-ya-aš []

[ § 17' ] A1 + 4 + 6

Rs. III 2'/12'/19'

147 nu-za50 ú-uk a-pa-a-[aš-pát] ki-iš-ḫa-ḫa-a[t] 148 []

[ § 17' ] A1 + 4 + 6

Rs. III 3'/13'/20'

148 i-na-an pít-[t]u-l[i-y]a-aš-ša me-e-ni-y[a-aš]51 ma-ak-ki-i[š-ta]

[ § 17' ] A1 + 6

Rs. III 4'/21'

149 na-at ši-ú-ni-m[i] tu-uk me-mi-i[š-ke-mi]


[ § 18' ] A1 + 6

Rs. III 5'/22'

150 iš-pa-an-te-mu-uš-ša-an ša-aš-te-mi ša-n[e-ez-zi-iš]

[ § 18' ] A1 + 6

Rs. III 6'/23'

150 te-eš-ḫa-aš Ú-UL e-ep-zi 151 lam-ma-an-ma-m[u-uš-ša-an]

[ § 18' ] A1 + 6

Rs. III 7'/24'

151 še-er aš-šu-ul-li Ú-UL iš-du-wa-ri52

[ § 18' ] A1

Rs. III 8'

152 in-na-ra-wa-tar-ma-mu (Rasur) ud-da-a-ar d[LAMMA]

[ § 18' ] A1

Rs. III 9'

152 (Rasur) Ú-UL i-ya-zi

[ § 18' ] A1

Rs. III 10'

153 ma-a-an-mu-kán an-na-az kar-ta-az DINGIR-YA (Rasur) []

[ § 18' ] A1

Rs. III 11'

153 gul-aš-ta 154 ú-ga-za a-ap-pa MUNUSENSI Ú-UL k[u-u]š-ša-an-ka

[ § 18' ] A1

Rs. III 12'

154 pu-nu-uš-šu-un 155 ki-nu-un DINGIR-LIM-ni pé-ra-an du-ud-du

[ § 18' ] A1

Rs. III 13'

155 ḫal-zi-iš-ša-aḫ-[ḫi] 156 nu-mu DINGIR-YA (Rasur)

[ § 18' ] A1

Rs. III 14'

156 LUGAL-wa-aš a-aš-ki53 Ú-UL aš-ša-nu-wa-an-da-an

[ § 18' ] A1

Rs. III 15'

156 an-tu-uḫ-ša-an i-ya-aš 157 nu-mu DUMU.NAM..U19.LU-UT-TI

[ § 18' ] A1

Rs. III 16'

157 pé-ra-an ša-ak-la-i-e-ma-an GÙB-la-aḫ-ta

[ § 18' ] A1

Rs. III 17'

158 nu-za ku-e-da-ni-ya a-aš-šu-uš54 (Rasur) 159 a-pa-a-aš

[ § 18' ] A1

Rs. III 18'

159 a-aš-šu ŠUM-an Ú-UL (Rasur) da-a-i

[ § 18' ] A1

Rs. III 19'

160 zi-ik-mu-ma-za55 DINGIR-[YA a]t-ta-aš 161 an-na-aš ku56-[]

[ § 18' ] A1

Rs. III 20'

162 DINGIR-YA-mu NU.GÁ[L] 163 [zi-i]k-pát-mu-za DINGIR-Y[A ... ]

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 21'/38'

163 i-wa-ar ḫa--t[a]

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 21'

164 [ki-n]u-un p[ít-tu-li-ya-aš _ _ _ ]

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 22'/39'

164 UD!ḪI.A-uš GE6ḪI.A-[]

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 23'/40'

165 nu-mu ḫu-iš-nu-ut 166 wa?-[aš-du-la-aš]

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 24'/41'

166 57 GIM-an la-a-i58

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 25'/41'

167 nu-mu DINGIR-Y[A]

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 25'/42'

167 (Rasur)59 [k]i-ša-ri-it (Rasur) [ ... ]60

[ § 18' ] A1 + 10

Rs. III 26'/43'

168 nu-mu-kán [i-n]a-<<na->>an61 (Rasur) !62-tar-n[a63] ar-ḫa [ ... ]

[ § 19' ] A1

Rs. III 27'

169 DINGIR-Y[A]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 27'/45'

170 nu-mu-uš-ša-an [ _ _ _ ]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 27a'

170 65 x-x66-[ ... ]

[ § 19' ] A10

Rs. III 46'

171 [ ... ]a67-an da-an-ku-[ ... ]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 28'/47'

172 a-x-[ _ _ _ ]-x Ú-UL ú-e-[ḫa-aḫ-ḫa]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 29'/47''

173 nu pa-ra-a68 ku-wa-pí a-ar-aš!69-mi

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 29'/47'

174 nu pé-e-te70-m[i-it]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 30'/48'

174 Ú-UL ša-aq-qa-aḫ-ḫi 175 nu (Rasur) GIM!?71 [ ... ]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 31'/49'

175 ÍD-az ar-ḫa (Rasur) ḫa-a[n-x]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 32'/52'

176 x x x72 (Rasur) [ _ _ ] (Rasur) []

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 33'/51'

176 pít-tu-li-ya-an-na x-[ _ _ _ ]-x ma-aḫ-ḫ[a-an]

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 34'/53'

176 x x x x x73 177 nu-mu DINGIR-Y[A]-x ŠU []

[ § 19' ] A1 + 10

Rs. III 35'/54'

178 nu-mu74 (Rasur) [ _ ]-x [ _ ]

[ § 19' ] A1

Rs. III 36'

179 nu-mu-za DINGIR-YA aš-šu-li nam-ma kap-pu-u-[i]


[ § 20' ] A1

Rs. III 37'

180 nu75 tu-uk DINGIR-YA wa-al-la-aḫ-ḫi 181 nu-ud-du-za-kán ša-[]

[ § 20' ] A1

Rs. III 38'

182 am-me-el-mu-za ḫa-an-te-eš a-ri-iš-ša te-x-[]

[ § 20' ] A1

Rs. III 39'

183 nu-mu-za ḫa-zi-ke-u-wa-an da-i-e-er 184 wa-aš-d[u-ul]

[ § 20' ] A1

Rs. III 40'

184 kar-pí-iš-ša tu-el ŠA DINGIR-YA

[ § 20' ] A1

Rs. III 41'

185 nu-mu-za ma-a-an zi-ik DINGIR-YA me-na-aḫ-ḫa-an-d[a]

[ § 20' ] A1

Rs. III 42'

185 i-da-a-lu-uš 186 ú-ga-za ku-iš nam-ma UN-aš []

[ § 20' ] A1

Rs. III 43'

186 x x x 187 ki-nu-na DINGIR-YA i-da-la-u-wa-an-za i-na-[an… ]


[ § 21' ] A1

Rs. IV 1

188 nu-mu a-aš-ša-u-e pé-di ti-it-[ta-nu-ut]


[ § 22' ] A1

Rs. IV 2

189 i-na-ni-mu-za ma-a-ni x-x-[ _ ]76 a-ra-a-an-t[i]

[ § 22' ] A1

Rs. IV 3

189 ú-e-na-al ki-iš-ḫu-u-[ut] 190 []

[ § 22' ] A1

Rs. IV 4

190 ar-nu-ut 191 a-ar-ša-ti-m[a] x x77 [ ... ]

[ § 22' ] A1 + 7

Rs. IV 5

192 nu-uš-ma-aš-ta ar-ḫa ḫa-[ _ _ _ ]-x ar-nu-ut78

[ § 22' ] A1 + 7

Rs. IV 6

193 nu (Rasur) ŠA DIN[GIR _ _ -u]š la-a (Rasur)79 194 i-na-<<na-x-x>>-ni-pát80

[ § 22' ] A1 + 7

Rs. IV 7

194 an -da -an ḫal -lu -wa! -i ú-i-el-ú-i-li le-e81


[ § 23' ] A1 + 7

Rs. IV 8

195 nu-mu DINGIR-YA da-al-liš-š[a-a]n-ti UN-ši UD!KAM.ḪI.A82 (Rasur)

[ § 23' ] A1 + 7

Rs. IV 9

195 i<<-da>>-da-la-<u->e-eš83 GE6-uš ḪUL-e-eš!84 ma-ni-in-ku-wa-an

[ § 23' ] A1 + 7

Rs. IV 10

195 le-e tar-na-at-ti


[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 11

196 nu-mu ḫa-ra-a-[tar ... ]-x-aš la-a-i85 197 nu-mu-kán DINGIR-YA

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 12

197 DUMU.NAM.LÚ.U19.LU IGI[ḪI.A-it a]n-da a-ú

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 13

198 nu-kán? x-x [ ... ] (Rasur) 199 nu-mu ag-ga-ta-an

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 14

199 x-x-an-z[i]86

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 14 [ _ ]-x-x

200 dUTU -uš87 :88 ! -an -d[a-an]89

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 15

200 -an da-[a] 201 [-t]a [ ... ]

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 16

202 x-x-x x-[ ... ]-x wa-aš-du-li-i[n] :90 za-x-x-[ _ ]91

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 17

202 ku-it x [ _ ] 203 [n]a-at-mu 2-ŠU 3-ŠU

[ § 24' ] A1 + 7

Rs. IV 18

204 wa-aš-túl x[-m]e-et ar-ḫa la-a-i


[ § 25' ] A1 + 7

Rs. IV 19

205 nu-za x-[] tar-uḫ-du92

[ § 25' ] A1 + 7

Rs. IV 20

206 mu-x-[]-x kat-ta-an x x93 []

[ § 25' ] A1 + 7

Rs. IV 21

206 ti-i[t-ta-nu-ud-du] 207 [nu-u]t-ta ki-i mu-[ki-i]š-na!-aš

[ § 25' ] A1 + 7

Rs. IV 22

207 ud-d[a-a-ar DIN]GIR-YA e-ku!-na-az!94 ú-e-te-na-az

[ § 25' ] A1 + 7

Rs. IV 23

207 ma-a[ḫ-ḫ]a-an ŠÀ-<ti->it wa-ar-ša-nu-ud-du


[ § 26' ] A1 + 7

Rs. IV 24/35'

208 n[u-z]a ka-ru-ú ma-aḫ-ḫa-an an-na-za ŠÀ-za ḫa-aš-ša96-an-za97 e-šu-un

[ § 26' ] A1 + 7

Rs. IV 25/36'

209 n[u-m]u-kán DINGIR-YA a-ap-pa a-pu-u-un ZI-an an98-da ta-a-i

[ § 26' ] A1 + 7

Rs. IV 26/37'

210 [nu-m]u tu-el ŠA DINGIR-YA ZI-KA am-mu-uk IGI-an-da

[ § 26' ] A1 + 7

Rs. IV 27/39'

210 [a]t-ta-aš-ma-aš an-na-aš ḫa-aš-ša-an-na-aš a-aš-šu99

[ § 26' ] A1 + 7

Rs. IV 28/40'

210 [Z]IḪI.A ki-ša-an100-ta-ru[ § 27' ] A7

Rs. IV 40''

211 [] x x [Q]A-TI


1

-ša-aš über Rasur.

3

Zeichen über Rasur geschrieben.

4

Nach Fotokollation von MAH 16861 (FHG 1) ist der untere Teil des Zeichens pát, dessen oberer Teil auch in KUB 31.127 autographiert ist, noch vorhanden.

5

Zeichen über Rasur.

6

Zeichen über Rasur.

7

-aš-nu ist über Rasur geschrieben.

9

- ist über Rasur geschrieben.

10

dUTU- ist über Rasur geschrieben.

11

Zeichen über Rasur geschrieben.

12

Schwemer D. 2015a, 379 liest hier u[t-n]é-e-aš.

13

Emendiert nach Güterbock H.G. 1978b, 227.

14

Zeichen über Rasur.

15

Zeichen über Rasur.

16

Zeichen über Rasur.

17

Zeichen über Rasur.

18

Nach Fotokollation ist unklar, ob das nach der Lücke sichtbare a]r-ḫa über Rasur geschriebene Zeichen oder ausschließlich Reste der Rasur darstellt.

19

Wegen der Partikelkette am folgenden Wort muss nu hier wohl athetiert werden.

20

Schwemer D. 2015a, 380 nimmt hier keine Lücke im Text an, allerdings ist der Raum für drei Zeichen vorhanden.

21

Vgl. auch Schwemer D. 2015a, 380.

22

Schwemer D. 2015a, 380 ergänzt L[Ú NAM.U19.LU.

25

Der Anfang des Zeichens ist in 798/b + 839/b (KUB 36.79) erhalten.

26

Die Zeile ist wesentlich kleiner geschrieben als die umgebenden Zeilen.

27

Lesung nach Kollation am Foto.

28

So nach Fotokollation zu lesen.

29

Der Anfang des Zeichens ist nach Kollation am Foto vorhanden.

30

Die Parallelstelle KUB 30.10 Vs. 13' (CTH 373.A) hat abweichenden Text.

31

Die Parallelstelle KUB 30.10 Vs. 14' (CTH 373.A) hat abweichenden Text. Schwemer D. 2015a, 391 erwägt vorsichtig die Ergänzung eines Ausdrucks GIŠ[ papraḫḫ- … ].

32

Schwemer D. 2015a, 381 emendiert wohl zutreffend nach der Parallelstelle KUB 30.10 Vs. 18' zu ud-da-an-ta.

33

Zeichen über die Zeile geschrieben.

34

Zeichen über Rasur geschrieben. Schwemer D. 2015a, 381 emendiert nach Parallelstelle KUB 30.10 Vs. 20' zu ḫa-mi-in-kán.

35

Zu ergänzen nach KUB 30.10 Vs. 20' (CTH 373).

36

Schwemer D. 2015a, 381 ergänzt hier: antuḫšan TI-t[ar UL uktūri].

37

Geschrieben ist das Zeichen i.

38

Die ersten beiden Zeichen der Zeile über Rasur.

39

Das Zeichen ist über die Zeile geschrieben.

41

Zu ergänzen nach KUB 30.10 Vs. 26' (CTH 373).

42

Die Zeichen nach der Lücke sind kleiner geschrieben. Es handelt sich möglicherweise um keine eigene Zeile, sondern um einen über die Zeile geschriebenen Nachtrag. Schwemer D. 2015a, 382 ergänzt deshalb hier [inan paiš] nach KUB 30.10 Rs. 3 (CTH 373.A) und schreibt ]x-aš-nu-ut über die Zeile.

43

Schwemer D. 2015a, 382 ergänzt [da-ad-du].

44

-an-za ist über die Zeile geschrieben.

45

Die Zeile ist in kleinerer Schrift offenbar nachgetragen.

46

Die mehrdeutigen Zeichenreste stehen unmittelbar vor dem Bruch über der Zeile. Es könnte hier noch mehr vom Schreiber nachgetragen worden sein.

47

Zeile über Rasur geschrieben.

48

Text UD 'Tag'.

49

Text -ḫu-.

50

Das Zeichen nu ist vor der Zeile nachgetragen und za über radiertes nu geschrieben.

51

Lebrun R. 1980e, 99 liest hier ganz anders. Ab -ša über die Zeile geschrieben.

52

Von -li bis -ar über Rasur geschrieben.

53

Der Anfang der Zeile bis hierher über Rasur geschrieben.

54

Ab dem Zeichen e über Rasur geschrieben.

55

Der Text hat hier fehlerhaft zi-ik-mu-ma-za (-ma-za über der Zeile nachgetragen), emendiert zu zik=ma=mu=z(a) nach Hoffner H.A. - Melchert H.C. 2008a, 410.

56

Theoretisch könnte man auch an-na-aš⌈-ma⌉ lesen, so dass sich dann eine Übersetzung ergäbe: „Die Mutter aber - mein Gott, sie ist mir nicht vorhanden.“

57

Zeile in kleiner Schrift nachgetragen.

58

Schwemer D. 2015a, 383 emendiert hier GIM-an <ar-ḫa> lāi (in seiner Edition Zeile 179a).

59

Unter der Rasur ist noch das im Paralleltext KUB 36.75+ Rs. III 11' stehende pé-e-di zu erkennen.

60

Schwemer D. 2015a, 383 liest hier abweichend: nu-mu DINGIR-IA [SIG5-u-wa-an-ti] pé-e-di (erased) ki-ša-ar-da!(id) <<a>> (erased) [e-ep]. Allerdings steht -ar in vermeintlichem ki-ša-ar-da!(id) eindeutig nicht da.

61

Zu einer Verschreibung desselben Wortes s.u. KUB 31.127+ IV 6 i-na-<<na-x-x->>ni.

62

Zeichen über Rasur geschrieben

63

-tar-n[a] steht oberhalb von ar-ḫa.

65

Die Zeile ist in kleinerer Schrift offensichtlich nachträglich eingefügt. In der Autographie von KUB 31.127 ist der Anfang der Zeile vergessen worden. Die Zeilenzahl ist daher von da an jeweils um eins zu niedrig.

66

Schwemer D. 2015a, 383 liest die beiden Zeichen ⌈ki⌉-n[u-. Nach Fotokollation sieht das erste Zeichen allerdings eher wie ḫar aus.

67

Analog zu KUB 36.75+ III 16'.

68

nu pa-ra-a ist links vor die Zeile geschrieben.

69

Zeichen nu geschrieben. Dafür, dass entgegen Schwemer D. 2015a, 383 an dieser Stelle eher eine Form von arš- als von arnu- zu lesen ist, spricht neben der Parallele in KUB 36.75 III 19' auch die Pleneschreibung des a, die sich häufiger bei Formen von arš-, aber nur sehr selten bei Formen von arnu- findet. Schwemer D. 2015a, 383 ergänzt auch abweichend.

70

Statt korrektem peda(n)=mit, das sich so in den Parallelen KUB 36.75+ III 20 und KUB 31.130 Rs. 5' findet.

71

Die Zeichen sind über Rasur geschrieben. Schwemer D. 2015a, 383 liest abweichend ⌈nu! GIŠ!⌉ (Rasur) [.

72

Über Rasur geschriebene unklare Zeichen.

73

Über Rasur geschriebene unklare Zeichen.

74

nu-mu über Rasur geschrieben.

75

Das Zeichen ist vor die Zeile auf den Kolumnentrenner geschrieben.

76

Ab ma über die Zeile geschrieben. Görke S. 2000a, 15 liest ma-a-ni pí-tu und übersetzt „In der Krankheit Eiter(?)“. Schwemer D. 2015a, 384 liest māni ga-[ … ] nicht an dieser Stelle. Die Problematik der Textstelle liegt darin, dass die betreffenden Zeichen über der Zeile stehen und offenbar nachträglich hinzugefügt sind.

77

Die Zeichenreste sind in der Autographie so wiedergegeben, als gehörten sie zur Zeile IV 5.

78

Die in der Autographie sichtbaren Zeichenreste nach arnut am Ende der Zeile gehören nach Fotokollation in die Zeile IV 4.

79

Nach Kollation am Foto sieht es so aus, als stünde hier ein u (= u-eins) über Rasur und damit eine Form la-a-u im Text., was selbst für 3.Sg. Imp. ungewöhnlich wäre.

80

Schwemer D. 2009b, 38* liest hier: nu erasure ša-a[n x x (x)] x la-a-x (erased) i-na<<-na>>-ni x-ni-pát (partly over erasure).

81

Die letzten beiden Zeichen sind über Rasur geschrieben.

82

Ab un über Rasur geschrieben.

83

Die ersten drei Zeichen der Zeile sind über Rasur geschrieben.

84

Ab GE6 über Rasur geschrieben.

85

Das Wort ist über Rasur geschrieben.

86

Lebrun R. 1980e, 100 liest hier x-x-a-an-z[i], Schwemer D. 2009b, 39* sogar ⌈ḫal?-e?-a⌉-an-z[i].

87

Statt erwartetem -un.

88

Der doppelte Winkelhaken markiert hier lediglich den Nachtrag unter der Zeile.

89

Wort über Rasur geschrieben. Schwemer D. 2015a, 384 liest hier DAM.GÀR.

90

Der doppelte Winkelhaken markiert hier lediglich die nachfolgende Einrückung.

91

Schwemer D. 2015a, 384 stellt den Einschub zur nächsten Zeile.

92

Wort über Rasur geschrieben.

93

Schwemer D. 2015a, 384 liest hier ⌈kat-ta-an ar-ḫa⌉ und er erwartet in der folgenden Lücke keinen weiteren Text.

94

Der Text hat hier e-ku-na-aš.

96

Das Zeichen ist über Rasur geschrieben.

97

Die letzten beiden Zeichen des Wortes sind über Rasur geschrieben.

98

Das Zeichen ist über Rasur geschrieben.

99

Die ersten beiden Zeichen des Wortes sind über Rasur geschrieben.

100

Das Zeichen ist über Rasur geschrieben.


Editio ultima: Textus 19.11.2017