index introductio imagines || partitura exemplar translatio e-mail

CTH 389.1

Exemplar A

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 389.1 (Expl. A, 21.08.2015)

[ § 1 ] A1

Vs. I 1

1 [ ... ] AMA-YA

[ § 1 ] A1

Vs. I 2

2 [ _ _ ]-x-ya-na-an x-[ ... a-pé-e-d]a-ni me-mi-ya-ni

[ § 1 ] A1

Vs. I 3

3 [ma-a-a]n-wa-ra-aš a-ša-an-z[a] 4 [ _ _ ]-x [ ... ] Ú-UL a-ša-an-za

[ § 1 ] A1

Vs. I 4

5 [am]-me-el-wa me-mi1-ya-ni še-er dx-[... ] 6 [n]u-wa-an ḫar-ak 7 GAM-an-ma2-wa

[ § 1 ] A1

Vs. I 5

7 [d]a-an-ku-i KI-pí GI?.A3 da-ri-ya-n[u-un?] 8 [nu-wa]-mu-kán

[ § 1 ] A1

Vs. I 6

8 [ḫar]-ga-nu-er ku-i-e-eš 9 nu-wa-mu a-pé-da-[ me-na-aḫ-ḫa-an-d]a

[ § 1 ] A1

Vs. I 7

9 []a-an-ni-iš-šar [pu-nu-uš]-tén


[ § 2 ] A1

Vs. I 8

10 a-pád-da-ya me-ma-aḫ-ḫu-un 11 ku-iš-wa [ ... ]-x ŠA DINGIR-LIM

[ § 2 ] A1

Vs. I 9

11 SANGA Ú-UL ḪUL-u-wa-aḫ-ḫi 12 am-mu-uk-w[a ... i]m-ma

[ § 2 ] A1

Vs. I 10

12 a-pé-e-da-aš A-NA DINGIRMEŠ ARAD-iš e-š[u?-un?] 13 [nu-u]š?-ma-aš-kán

[ § 2 ] A1

Vs. I 11

13 a-pa-a-at a-aš-šu 14 :da-ad-da-wa-an-te-e[š-ma-wa-k]án ku-wa-pí

[ § 2 ] A1

Vs. I 12

15 A-NA DINGIRMEŠ-ma-at-za<<za>> ŠA URUli-ip-ra-[ša-ša Š]A AMA-YA

[ § 2 ] A1

Vs. I 13

15 Ù ŠA A-BI A-BI-YA ar-ku-u-wa-ar [me-ma]-aḫ-ḫu-un

[ § 2 ] A1

Vs. I 14

16 nu-uš-ma-aš ki-i me-mi-iš-ke-nu-un 17 am-mu-u[k _ ]-x kiš-an i-ya-at

[ § 2 ] A1

Vs. I 15

18 nu-wa-aš-ma-aš A-BI-YA an-da-an Ú-UL tar5-u[ḫ-te-n]i

[ § 2 ] A1

Vs. I 16

19 nu-uš-ma-aš am-mu-uk an-da-an tar-uḫ-ḫa6-a[n ḫar-t]e-ni

[ § 2 ] A1

Vs. I 17

20 ḫar-ga-nu-er-ma-wa-mu-kán ku-i-e-eš 21 nu-wa-mu-[kán] a-pé-e-da-ni

[ § 2 ] A1

Vs. I 18

21 me-na-aḫ-ḫa-an-da ḫa-an-ni-iš-šar Ú-U[L pu]-nu-uš-te-ni


[ § 3 ] A1

Vs. I 19

22 iš-tar-ak-ki-ya-at-wa-mu ku-wa-pí 23 nu-wa-za A-N[A] DINGIRMEŠ a-pád-da-ya

[ § 3 ] A1

Vs. I 20

23 ar-ku-u-wa-a[r] e-eš-ša-aḫ-ḫu-un 24 šu-me-eš-wa [DI]NGIRMEŠ Ú-UL uš-kat-te-ni

[ § 3 ] A1

Vs. I 21

25 ki-iš-ša-an-wa-mu ku-iš i-ya-an ḫar-zi 26 nu-wa-[a]š-ma-aš am-mu-uk

[ § 3 ] A1

Vs. I 22

26 [t]ar-uḫ-ḫa-an ḫar-te-ni 27 dUTU-ŠI-ma-wa-za Ú-UL [t]ar-uḫ-te-ni

[ § 3 ] A1

Vs. I 23

28 nu-wa-aš-ma-aš a-pé-e-ni-iš-ša-an a-ša-a-an a-aš-šu

[ § 3 ] A1

Vs. I 24

29 EGIR-pa-ma-aš-kán ku-wa-pí iš-tap-pa-an-te-eš


[ § 4 ] A1

Vs. I 25

30 I-NA URUkum-ma-an-ni-ya-wa ku-wa-pí ŠA DUMU.NITA ḪUL-lu ki-ša-at

[ § 4 ] A1

Vs. I 26

31 nu-wa-mu ma-li-LUGAL-ma-aš me-mi-iš-ta 32 :ti--ḫa-wa-za

[ § 4 ] A1

Vs. I 27

33 [k]u-na-an-zi-wa-at-ták-kán 34 na-aš-ma-wa-at-ta mna-ni-zi-iš

[ § 4 ] A1

Vs. I 28

34 [p]í-ya-ri-iš-ša pa-a-i 35 nu-wa-ták-kán ku-en-zi 36 na-aš-ma-wa-ad-du-za-kán

[ § 4 ] A1

Vs. I 29

36 [E]GIR KASKAL-NI MUNUS.LUGAL ku-in-ki EGIR-an ša-ra-a ti-it-ta-nu-zi

[ § 4 ] A1

Vs. I 30

37 nu-wa-at-ták-kán ku-na-an-zi 38 GIM-an-ma-wa-kán A-NA ḪUR.SAGša-aḫ-ḫu-pí-i[d-d]a-ya

[ § 4 ] A1

Vs. I 31

38 še-er a-ar-aḫ-ḫu-un 39 nu-wa-kán dUTU AN-E ku-e-[d]a-ni me-e-ḫu-ni

[ § 4 ] A1

Vs. I 32

39 wa-an-ta-iš 40 nu-wa-kán 1 UDU A-NA dUTU AN-E IG[I-an-d]a BAL-aḫ-ḫu-un

[ § 4 ] A1

Vs. I 33

41 nam-ma am-ba-aš-ši-in wa-ar-nu-nu-un 42 nam-ma-za a[m-b]a-aš-ši

[ § 4 ] A1

Vs. I 34

42 EGIR-an ar-ku-u-wa-ar -un 43 ma-a-an-wa ka-a-aš [a]n-tu-uḫ-ša-aš

[ § 4 ] A1

Vs. I 35

43 a-ki-ya 44 am-me-el-ma-wa DI-šar dUTU AN-E :zi-e-la-an

[ § 4 ] A1

Vs. I 36

44 pu-nu-uš-du 45 in-na-ra-u-wa-mu-kán ku-i-e-eš ḫar-g[a-n]u-er


[ § 5 ] A1

Vs. I 37

46 [U]M-[M]A m.dIŠTAR- 47 I-NA URUpí-pí-šu-wa-wa-x-[]-x e-šu-un

[ § 5 ] A1

Vs. I 38

48 [ _ _ ]-x A-NA dUTU AN-E ar-ra-aḫ-ḫa-x-[ ... ] 49 [ _ _ ]-x-ir-ḫa

[ § 5 ] A1

Vs. I 39

49 [ _ _ ]-x-za 50 GIM-an iš-ḫa-a[ḫ-r]u ar-š[a-an-zi] 51 [nu-w]a-ra-at A-NA SANGA x []

[ § 5 ] A1

Vs. I 40

51 [?-e]ḫ-ḫi 52 nu-wa-ra-at A-NA dUTU AN-E IGI-an-da la-a7-ḫu-wa-i

[ § 5 ] A1

Vs. I 41

53 [ _ ]-x-zi-ma-wa-ra-an Ú-UL ku-iš-ki


[ § 6 ] A1

Vs. I 42

54 [A-N]A URUli-ip-ra-aš-ša-ya-wa ku-wa-pí EGIR-pa SU[D-e]r

[ § 6 ] A1

Vs. I 43

55 [ú-u]k-ma-kán ZI-za pa-ra-a ka-ni-iš-šu-un 56 DINGIRMEŠ ku-it

[ § 6 ] A1

Vs. I 44

56 [a-r]i-ya-še-eš-na-az-za EGIR-pa SUD-er 57 nu-wa-ra-at ku-e-da-ni

[ § 6 ] A1

Vs. I 45

57 [me-m]i-ya-ni še-er SI×SÁ-an-ta-at 58 nu-wa-ra-at-kán am-mu-u[k] tu-u-wa-za

[ § 6 ] A1

Vs. I 46

58 [Ú]-UL im-ma ka-né-eš-šu-u-wa-an ḫar-mi 59 nu-wa-za am-mu-uk [ ... ]

[ § 6 ] A1

Vs. I 47

59 [:]ma-an-ta-al-li-iš 60 DINGIRMEŠ-ma-wa-aš-ma-aš SISKUR pí-an EGIR-pa tar-na-at-te-ni


[ § 7 ] A1

Vs. I 48

61 [DIN]GIR?.GAL-ya-wa-mu-kán ku-wa-pí IŠ-TU É.GAL-LIM ar-ḫa da-a-er

[ § 7 ] A1

Vs. I 49

62 [n]u-mu ARAD-YA EGIR-pa me-mi-iš-ta 63 DINGIR-LIM-wa I-NA UD 10KAM ḫar-ke-er

[ § 7 ] A1

Vs. I 50

64 [n]u-wa-ra-an LÚ.MEŠ.DÍM SUM-er 65 nu-wa-kán a-wa-an ar-ḫa

[ § 7 ] A1

Vs. I 51

65 [š]a-ku-wa-aḫ-ḫe-er 66 nu-wa-za A-NA ZI-YA EGIR-pa ki-i me-ma-aḫ-ḫu-un

[ § 7 ] A1

Vs. I 52

67 [k]a-ru-ú-wa-mu-kán ku-wa-pí am-me-el DINGIR-LUM ar-ḫa da-a-er

[ § 7 ] A1

Vs. I 53

68 [nu-w]a am-mu-uk a-aš-šu im-ma ku-it-ki ša-an-ḫi-iš-ke-er

[ § 7 ] A1

Vs. I 54

69 [nu]-wa-aš-ma-aš-kán DINGIR-LUM EN-YA an-da-an le-e ne-ya-ši

[ § 7 ] A1

Vs. I 55

70 [m?n]i-in-na-aš ke-e-ez-kán INIMMEŠ m.dIŠTAR- IŠ-TU KAxU-ŠÚ tar-na-aš


[ § 8 ] A1 + 2

Vs. I 56

71 U[M]-MA m.dIŠTAR- 72 NA4NUNUZ.BABBAR-mu-kán ku-it ŠA DINGIR-LIM

[ § 8 ] A1 + 2

Vs. I 57

72 URUa-ru-uš-na DAM mmu-ut-ti ar-ḫa da-ad-da 73 na-at-mu EGIR-p[a]

[ § 8 ] A1 + 2

Vs. I 58

73 ú-da-aš 74 Ì-ya-mu GAM-an ú-da-aš 75 GIM-an-wa-za DINGIR-LIM -ši

[ § 8 ] A1 + 2

Vs. I 59

76 ki-x-[ _ ]-x-ma-wa-za IŠ-TU Ì [E]GIR-an-da iš-ki-ya (Rasur)

[ § 8 ] A1 + 2

Vs. I 60

77 nu-wa-za-an x URU[a]-ru-uš-na e-eš-ši-iš-[ke- ... ] x [ ... ]-x 78 ma-a-an A-N[A]

[ § 8 ] A1 + 2

Vs. I 61

78 an-[ _ ]-x-an ne-ya-an-za [ ... ]


[ § 9 ] A1 + 2

Vs. I 62

79 mmu-ud-da-an ÚŠ-aš ud-da-[ ... ]

[ § 9 ] A1 + 2

Vs. I 63

80 x-x-[y]a A-NA m.dIŠTAR-L[Ú ... ]

[ § 9 ] A1 + 2

Vs. I 64

81 [ ... ] x [ _ ]-x x ḪUL-l[u ... ]

[ § 10' ] A1

Vs. II 1

82 nu-wa IT-TI dUTU-ŠI ar-ḫu-ut 83 DINGIR-LU[M]

[ § 10' ] A1

Vs. II 2

84 nu-wa-ra-an ú-da-aḫ-[ḫi?]


[ § 11' ] A1

Vs. II 3

85 dIŠTAR URUša-mu-ḫa-ya-wa-za a-pí-ni-iš-ša-an [ ... ]

[ § 11' ] A1

Vs. II 4

86 an-da-ma-wa-kán kiš-an me-mi-iš-ke-nu-un 87 tu-uk-w[a8 ... ]

[ § 11' ] A1

Vs. II 5

87 A-NA DINGIR-LIM ARAD-an-ni ku-iš pa-iš 88 a-wa-an ar-ḫa [ ... ]

[ § 11' ] A1

Vs. II 6

88 a-pa-a-aš ti-it-ta-nu-ut 89 ki-nu-un-ma-wa DINGIR-LUM a-w[a-an]

[ § 11' ] A1

Vs. II 7

89 ar-ḫa tar-na-aš 90 nu-wa am-mu-uk EGIR-an ša-an-ḫi-iš-k[e- ... ]


[ § 12' ] A1

Vs. II 8

91 UM-MA m.dIŠTAR-LÚ 92 dta-ru-up-ša-ni-in-wa-za ku-w[a-pí]

[ § 12' ] A1

Vs. II 9

92 I-NA URUšu-la-ma -nu-un 93 nu-wa-mu-kán mmu-ut-ti-[]

[ § 12' ] A1

Vs. II 10

93 an-da ú-et 94 nu-wa-mu am-me-el me-mi-iš-ta

[ § 12' ] A1

Vs. II 11

95 am-mu-uk-ma mmu-ut-ti-in e-ep-pu-un-pát 96 na-an [ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 12

96 an-da pé-e-ḫu-te-nu-un 97 na-an li-in-ga-nu-nu-u[n]

[ § 12' ] A1

Vs. II 13

98 nu-uš-ši me-ma-aḫ-ḫu-un 99 ke-e-da-ni-wa A-NA DINGIR-LIM [ku-iš]

[ § 12' ] A1

Vs. II 14

99 li-in-ik-zi 100 nu-wa-ra-aš Ú-UL TI-eš-zi 101 x-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 15

101 mmu-ut-ti-iš pa-ra-a pa-it 102 am-mu-uk-ma-wa A-[NA DINGIR-LIM]

[ § 12' ] A1

Vs. II 16

102 pé-ra-an ša-ra-a ti-ya-nu-un 103 nu-wa-za ar-ku-u-[wa-ar]

[ § 12' ] A1

Vs. II 17

104 nu-wa ki-i me-ma-aḫ-ḫu-un 105 A-NA DINGIR-LIM-wa-za EN-Y[A]

[ § 12' ] A1

Vs. II 18

105 ku-it ar-ku-u-wa-ar i-ya-mi 106 nu-wa-ra-at-mu [ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 19

107 EN-YA-wa-mu ḪUL-u-wa-aḫ-da 108 nu-wa-mu-kán x-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 20

108 ar-ḫa :za-am-mu-ri-nu-ut 109 nu-wa-mu ke9-e-da-ni

[ § 12' ] A1

Vs. II 21

109 pé-di ar-nu-ut 110 nu-wa-kán A-NA ŠEŠMEŠ-YA NINM[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 22

110 TI-an-za a-ku-un 111 nu-wa-za ŠEŠMEŠ-YA NIN10MEŠ-YA a[r-ḫa]

[ § 12' ] A1

Vs. II 23

111 Ú-UL u-uḫ-ḫi 112 ke-e-da-ni-ma-wa-mu pé-di ar-n[u-ut]

[ § 12' ] A1

Vs. II 24

113 nu-wa-mu-kán EN-YA A-NA 2 GÍR pí-an pa-aš-ke-e[t]

[ § 12' ] A1

Vs. II 25

114 nu-wa AMA-YA ku-e-da-ni im-ma ku-e-da-ni me-mi-[iš-ta]

[ § 12' ] A1

Vs. II 26

115 [ ... -n]a?-a[n?- _ _ A-N]A DINGIR-LIM [ _ ]-an ar-ku-u-wa-[ar ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 27

116 [ ... ]-x-x-wa-mu DINGIR-LUM

[ § 12' ] A1

Vs. II 28

117 [ ... ]-x-za DINGIR-LUM ku-e-da-n[i]

[ § 12' ] A1

Vs. II 29

118 [ ... -n]u-un-ma-wa-kán

[ § 12' ] A1

Vs. II 30

119 [ ... -r]a-a ú-wa-nu-un

[ § 12' ] A1

Vs. II 31

120 [ ... -i]n-ke-eš-ni ti-i-y[a- ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 32

121 [ ... ]-x-ri ŠA EN-Y[A ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 33

121 [ ... ]-x 122 nu-w[a ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 34

123 [ ... ]-x-wa Ú-UL ku-x-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 35

124 [ ... -a]k-zi 125 ka-a-aš ú-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 36

126 [ ... ]-x ku-it-ki am-mu-uk x-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 37

127 [ ... ]-x-wa-mu-za A-BI A-BI-YA DINGIR-LI[M ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 38

128 [ ... ]-mu 129 nu-wa-ra-at tu-uk

[ § 12' ] A1

Vs. II 39

129 a-x-[ ... ] 130 [n]u-wa ma-a-an am-mu-uk in-na-[r]a-[a? _ _ _ ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 40

131 zi-[ik-ma-wa DINGIR-LU]M EN-YA dta-ru-up-ša-ni-i[š ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 41

131 dmu-[ ... ]-ni-iš ŠA MUNUS.LUGAL dpí-in-pí-x-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 42

131 da-ra-an-da-wa-šu-uš 132 nu-wa am-me-el-pát iš-ḫa-[aḫ-ru ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 43

132 ḫa-an-né-eš-tén 133 nu-wa zi-ik DINGIR-LUM EN-YA le-e x-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 44

134 le-e-ma-wa-za wa-ar-ši-ya-ši 135 le-e-ma-wa-aš-[ši ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 45

135 DUḪ-ar e-eš-zi 136 le-e-ma-wa-aš-ši tar-uḫ-ḫu-ar e-[ ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 46

137 zi-ik-ma-wa-mu DINGIR-LUM EN-YA UN-aš i-wa-a[r ... ]

[ § 12' ] A1

Vs. II 47

138 nu-wa-kán am-me-el e-eš-ḫar pa-ra-a da-a

[ § 12' ] A1

Vs. II 48

139 nu-wa am-mu-uk GIM-an in-na-ra-a ḫar-ak-mi

[ § 12' ] A1

Vs. II 49

140 zi-ik-ma-wa DINGIR-LUM EN-YA am-me-el ḫa-an-ni-i[š-šar]

[ § 12' ] A1

Vs. II 50

140 pu-nu-uš-ki


[ § 13' ] A1

Vs. II 51

141 UM-MA m.[dIŠTAR-] 142 [I]Š-TU KUR URUḫur-ri-wa-ma-kán x-[ ... ]

[ § 13' ] A1

Vs. II 52

142 ša-r[a-a ... -i]š-ke-er (Rasur)

[ § 13' ] A1

Vs. II 53

143 nu [ ... -ḫ]a-az-zi-ya-an [a]n-da [ ... ]

[ § 13' ] A1

Vs. II 54

144 [ ... Z]I-YA ar-ku-u-wa-an-[ ... ]

[ § 13' ] A1

Vs. II 55

145 [ ... -z]i-ik-kán-za 146 am-m[u-uk]

[ § 13' ] A1

Vs. II 56

146 [ ... ]-x-[š]a-an

[ § 13' ] A1

Vs. II 57

147 [ ... ] x x [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 1'

148 x [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 2'

149 ú-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 3'

150 A-NA x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 4'

151 ku-na-a[n- ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 5'

152 ḫa-at-ki-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 6'

153 ku-e-da-ni [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 7'

154 ku-e-da-ni x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 8'

155 nu-wa u-ni-in [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 9'

156 iš-ta-ma-aš-š[u- ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 10'

157 ša-ra-a e-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 11'

158 Ù A-NA m[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 12'

159 LÍL-ri-wa pí-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 13'

160 ar-ku-u-wa-a[r ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 14'

161 ḫa-an-da-a-aš x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 15'

161 ki-ša-at 162 nu-w[a ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 16'

162 ḫal-zi-iš-ša-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 17'

163 UDKAM-az Ú-U[L ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 18'

164 GE6-az ki-ša-a[t ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 19'

164 x-mu ḪUR.SAGpí-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 20'

165 [p]é-ra-an ki-š[a-at ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 21'

166 [ _ -r]i-ya-an x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 22'

167 [ ... ]-x a-pí-ya [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 23'

168 x-[ ... -u]n na-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 24'

169 ar-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 25'

170 u-ni-in-m[a _ _ ] ḪUR.S[AG ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 26'

171 nu-wa-mu še-[ _ _ ] x x [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 27'

172 ku-e-da-ni [me-m]i-y[a-ni ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 28'

173 A-NA DINGIRMEŠ-m[a-w]a-r[a- ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 29'

174 nu-wa-za a[r- _ _ ]-x [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 30'

175 nu-wa-ra-a[t ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 31'

176 ma-a-an-ma-w[a ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 32'

177 lu-uk-kat-t[i ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 33'

178 ša-ki-ya-aš [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 34'

179 ka-a-aš-ma x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 35'

180 wa-ar-ga-nu-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 36'

181 ḪUR.SAG-ma-w[a ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 37'

182 EGIR-an-pát x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 38'

183 DINGIRMEŠ da-r[i-ya- ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 39'

184 DI-šar a-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 40'

185 ma-aḫ-ḫa-an [ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 41'

186 nu-wa (Rasur) u-x-[ ... ]

[ § 14'' ] A1

Rs. III 42'

187 Ù A-[NA ... ] 188 nu x [ ... ]

[ § 15''' ] A2

Rs. IV 1'

189 [ ... ] x [ ... ]

[ § 15''' ] A2

Rs. IV 2'

190 [ ... ]-kán zi?-x-[ ... ]

[ § 15''' ] A2

Rs. IV 3'

191 zi-iq-qa11 an-da a[r- ... ]

[ § 15''' ] A2

Rs. IV 4'

192 ḪUR.SAGšu-ul-la-ma-an pa-x-[ ... ]

[ § 15''' ] A2

Rs. IV 5'

192 me-mi-iš-kán-zi 193 nu-wa-kán x-[ ... ]

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 1'/6'

194 zi-iq-qa an-da ar-ḫu-x-[ _ ]-x x [ ... ]

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 2'/7'

195 wa12-aš-túl-ma-wa-mu NU.GÁL ku-it nu-wa [ ... ] 196 nu-wa [ ... ]

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 3'/8'

197 nu-wa DINGIRMEŠ am-me-el -ḫa-aḫ-ru13 ša-an-ḫa-an-d[u]

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 4'/9'

198 ku-e-da-ni me-mi-ya-ni še-er ḫar-ak-ta (Rasur)

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 5'/10'

199 [a]m-mu-uk-ma-wa wa-aš-túl NU.GÁL ku-it-ki 200 nu-wa-mu x-[ ... ]

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 6'/11'

200 [ _ ]-x-an-na-za A-NA ŠEŠḪI.A-YA NINḪI.A-YA IGIḪI.A-wa

[ § 15''' ] A1 + 2

Rs. IV 7'/12'

200 [ _ _ ]-x-na-et

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 7'

201 nu-wa-kán A-NA ŠEŠMEŠ-YA NINḪI.A-YA

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 8'

201 [ ... ] a-ku-un 202 ma-a-an-wa ka-a nam-ma ku-wa-pí

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 9'

202 [ ... ]-x x 203 nu-wa a-im-pí pé-ra-an ka-a za-ap-pé-eš-ke-mi

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 10'

204 [ ... ] A-NA dUTU-ŠI UN-aš ku-iš IGI-an-da wa-aš-ta-aš

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 11'

205 [ ... I]T-TI dUTU-ŠI BAL ša-an-aḫ-ta 206 am-mu-uq-qa-wa-ra-an

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 12'

206 [A-NA] dUTU-ŠI AŠ-PUR 207 I-NA KUR URUḫat-ti-wa 2 INIMMEŠ na-ak-ki-i

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 13'

208 [ma-a-an-w]a-kán LÚ.MEŠMU-NAP-TUM14 ku15-e-da-ni-ik-ki an-da pa-iz-zi

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 14'

209 [nu-wa-ra-a]n Ú-UL pa-ra-a pa-a-i 210 ud-da-na-aš-[š]a-wa (Rasur) EGIR-in

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 15'

210 [ ... ma]-a-an Ú-UL i-ši-ya-aḫ-zi 211 A-NA dUTU-ŠI-ma-wa

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 16'

211 [ ... U]N-an i-ši-ya-aḫ-ḫu-un 212 dUTU-ŠI-ma-wa-mu da-a-aš

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 17'

213 [ ... ] A-NA KÚR-YA pí-an na-a-iš 214 nu-wa DINGIRMEŠ

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 18'

214 [pu-nu-u]š-ket9-tén 215 wa-aš-túl-wa-mu NU.GÁL 216 nu-wa-mu ma-a-an dUTU-ŠI

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 19'

216 [ ... -z]i 217 nu-wa iš-ḫa-na-an-za [ku-i]n m.dIŠTAR-

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 20'

217 [ ... ] ge-nu-wa-aš-ša ḫar-du 218 ÍDḪI.A-ya-wa-kán ku-i-e-

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 21'

218 [ ... ]UR.SAGšu-ul-la-am16-ma pa-ra-a ar-ša-an-zi

[ § 15''' ] A1

Rs. IV 22'

219 [nu-wa-r]a-at GIM-an Ú-[U]L ta-ru-up-pa-an-ta-ri


[ § 16''' ] A1

Rs. IV 23'

220 x-[ ... ] x x x [ ... ]-x-ti QA-TAM-MA le-e

[ § 16''' ] A1

Rs. IV 24'

221 x-[ ... M] NA4ḫé-kurḪI.A

[ § 16''' ] A1

Rs. IV 25'

222 x-[ ... ]-x-na-u-wa-an-zi

[ § 16''' ] A1

Rs. IV 26'

223 x-[ ... ] x [ ... ]

[ § 16''' ] A1

Rs. IV 27'

223 x [ ... ]


1

Die Zeichen me-mi sind über Rasur geschrieben.

2

Nach Kollation am Foto steht hier ein in der Autographie nicht berücksichtigtes Zeichen ma.

3

Oder xHI.A?

5

Nach Kollation am Foto ist das Zeichen tar vollständig erhalten und es sind noch Reste von uḫ zu sehen.

6

Die autographierten Zeichen ḫu-u sind nach Kollation am Foto als ḫa zu lesen.

7

Zeichen über Rasur geschrieben.

8

Lesung nach Kollation am Foto.

9

Lesung nach Kollation am Foto.

10

Nach Kollation am Foto eher NIN als DAM zu lesen.

11

Wort über Rasur geschrieben.

12

Zeichen über Rasur geschrieben.

13

Zeichen über der Zeile nachgetragen.

14

Wort über Rasur geschrieben.

15

Zeichen über Rasur geschrieben.

16

Kollation am Foto.


Editio ultima: Textus 21.08.2015