index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 324.1

Exemplar --

§ 1'

1 -- [ ... ]-da pait

2 -- [ ... ]-ḫūwan? [ ... ]

3 -- [d]telipinuš=a [ ... ]

4 -- [ ... -i]t? kwit [ ... ]

5 -- [ ... ]

6 -- [dt]elipinuš=a [ ... ]

§ 2'

7 -- [ ... ]-šaz URU-ŠU? BÀD-it? [ ... ]

8 -- [ ... GIŠkura]kkin pēššiēt

9 -- [ ... ]-ta

10 -- kētt=a [ ... ] āppa iyanniš

§ 3'

11 -- [ ... ] UL kwitki [ ... ]

12 -- [ ... ] nakkīš dtelipinuš [ ... ]-iš

13 -- penništen=wa [ ... ]

14 -- lē=wa kurkuriške[ttumma]

15 -- [n=aš š]āyet

16 -- nu=za kunna GÙB-lit ḫuinut

17 -- GÙB-l[a=ma ZAG-nit] ḫuinut

18 -- É-erza=aš=kan p[ai]t

§ 4'

19 -- GIŠluttāuš kammarāš IṢBAT

20 -- É-er tuḫḫuiš [wiš]uriyatati

21 -- INA GUNNI=ma kalmīšeniš wišūriyantat[i]

22 -- [ištananaš anda] DINGIRMEŠ wišūriyantati

23 -- INA TÙR anda UDUḪI.A KI.MIN

24 -- INA É.GU4 andan GU4ḪI.A wišūriyantati

25 -- UDU-uš=za SILA4-SU mimmaš

26 -- GU4=ma AMAR-ŠU mimmaš

§ 5'

27 -- dtelipinuš=a arḫa iyanniš

28 -- ḫalkin dimmarnin šalḫiantin mannittin išpiyatarr=a pēdaš gimri wēllui marmaraš andan

29 -- dtelipinuš=a pait marmarri andan ulišta

30 -- šēr=a=šši=ššan ḫalenzu ḫuwaīš

31 -- nu namma ḫalkiš ZÍZ-tar UL māi

32 -- nu=za namma GU4ḪI.A UDUḪI.A DUMU.LÚ.U19.LUMEŠ UL armaḫḫanzi

33 -- armauwanteš=a kwieš

34 -- nu=za ape=ya UL ḫaššanzi

§ 6'

35 -- [nu? ḪU]R.SAGDIDLI.ḪI.A ḫāter

36 -- GIŠḪI.A-ru ḫāzta

37 -- n=ašta par(a)šduš UL wēzzi

38 -- wešaeš ḫāter

39 -- ḪI.A ḫāzta

40 -- nu KUR-ya andan [k]āšza kīšati

41 -- DUMU.LÚ.U19.LUMEŠ DINGIRMEŠ-ešš=a kištantit ḫarkiyanzi

42 -- GAL-iš=za dUTU-uš EZEN4-an yēt

43 -- nu=za 1 LIM DINGIRMEŠ ḫalzaīš

44 -- eter

45 -- n=e UL išpiyēr

46 -- ekwiēr=ma

47 -- n=e=za UL ḫašš[i]kker

§ 7'

48 -- nu=za dIM-aš dtelipinun DUMU-ŠU kappuwēt

49 -- dtelipinuš=wa DUMU-YA andan NU.GÁL

50 -- šāyet=war=aš=za

51 -- nu=wa=z ḫūman āššu pētaš

52 -- [DIN]GIRMEŠ GAL.GAL DINGIRMEŠ TUR dtelipinun šanḫiškiuwan dayer

53 -- dUTU-uš ḫārananMUŠEN lēliwandan IŠPUR

54 -- īt=war=ašta pargamuš ḪUR.SAGDIDLI.ḪI.A šā(n)(a)

§ 8'

55 -- ḫāriyuš=kan ḫalluwamuš šāḫ

56 -- ḫuwanḫueššar=kan kuwāliu šāḫ

57 -- ḫārašMUŠEN pait

58 -- n=an UL wemiyat

59 -- nu EGIR-pa dUTU-i ḫalukan pēdaš

60 -- UL=war=an wemiyanun dtelipinun nakkin DINGIR-LAM

61 -- dIM-aš dNIN.TU-ni tēt

62 -- māḫḫan iyaweni

63 -- kištantit ḫarkweni

64 -- DINGIR.MAḪ-aš dIM-ni tet

65 -- iya kwitki dIM-aš

66 -- nu īt dtelipinun zikila šanḫ(a)

§ 9'

67 -- pait? dIM-aš dtelipinun šanḫiškiuwan daiš

68 -- INA URU-ŠU KÁ.GAL [we]z[z]i

69 -- nu UL tarḫuzzi ḫāši

70 -- nu GIŠNÍG.GUL-ŠU GIŠGAG-ŠU duwarnet

71 -- [ ... ] dIM-aš

72 -- nu=za=kan anda kariyēt

73 -- š=aš ešati

74 -- dNIN.TU-aš [NIM.LÀL-an IŠPU]R

75 -- īt=wa dtelipinun zik šanḫ(a)

§ 10'

76 -- [dIM-aš DINGIR.MAḪ mem]išta

77 -- nu=war=an DINGIRMEŠ GAL.GAL DINGIRMEŠ TUR šanḫišker

78 -- nu=war=an [UL wemiēr]

79 -- nu=war=an paizzi kāš [NIM.LÀL-aš wemiyazi]10

80 -- [pa]rtauwa=ššet=wa amiyanta

81 -- apašš=a=uwa11 amiyanza

82 -- [ ... ]

83 -- namma=war=aš ḫanti tuḫšanzi

§ 11''

84 -- [ ... ]

85 -- n=uš w[al]ganu[t wappamuš ... ]

86 -- URUDIDLI.ḪI.A-uš pippaš

§ 12''

87 -- DUMU.LÚ.U19.LUMEŠ ḫarnikta

88 -- GU4ḪI.A [UDUḪI.A ḫarnikta]

89 -- [ ... ] araezzi

90 -- DINGIRMEŠ=še=šta pid-[ ... ]

91 -- dtelipinuš=wa lēlani[ttat]

92 -- mān=wa iyaweni

93 -- kuit=wa i[yaweni]

94 -- nu arāez[zi]

§ 13''

95 -- DUMU.LÚ.U19.LUMEŠ ḫalzišten

96 -- nu=wa=šši a[pāš] ḪUR.SAGammuni GIŠḫattaran GIŠ[ ... d]āu

97 -- ḫārašMUŠEN tiyaddu

98 -- n=an w[arnuddu]

99 -- [ ... ] warnut

100 -- ḫāraš=aMUŠEN parta[unit ... ]

101 -- š=an gišnuer

102 -- š=aš? [ ... ]

103 -- karpi(n)=ššan dāer

104 -- [kardimiyattaš=šan] dāer

105 -- uštul=šet d[āer]

106 -- [šāwar dāer?]

§ 14''

107 -- duwann=a warnut

108 -- [ ... ] war[n]ut

109 -- āššamu[š ... ]

110 -- [ ... ] šalḫ[i? ... ]

111 -- [ ... ]

§ 15''

112 -- [ ... ]

§ 16''

113 -- idālu=m[a ... ]

§ 17''

114 -- nu=z(a)=šta16 dtelipin[u ... ]

115 -- nu DIM4 BAPPIR kūkušt[a]

116 -- [ ... ] parārit

117 -- n=ašta āššu[ ... ]

118 -- [ ... ] āška kar(a)šta

119 -- dtelipinu[ ... ]

120 -- [ ... ] šanezziš waršula[š ... ]

121 -- wišūriyanza=ma EGIR-pa [ ... ]

§ 18''

122 -- kāša walḫišnaš wātar[ ... ]

123 -- nu ŠA dtelipinu ZI-KA [ ... ]

124 -- n=ašta ANA LUGAL anda āššul[i nāišḫut]

§ 19''

125 -- kāša galaktar kitta

126 -- [ ... ] galankanza ēštu

127 -- kāša parḫ[uenaš kitta]

128 -- karāz=šan talliyē[ddu]

§ 20''

129 -- kāša GIŠšamamma kitta

130 -- [ ... ] šakūwan ēštu

131 -- kāša GIŠPÈŠ [kitta?19]

132 -- [nu GIŠPÈŠ?20] māḫḫan miliddu

133 -- U ŠA dt[elipinu ZI-KA?21] QĀTAMMA militēšt[u?]

§ 21''

134 -- GIŠSERDUM=ma=z māḫḫan Ì-ŠU ŠÀ-it [ḫarzi]

135 -- [GIŠGEŠTIN.HÁD.DU.A māḫḫan] GEŠTIN-an ŠÀ-it ḫarzi22

136 -- zikk=a dtelipinu [LUGAL-un?] ištanzanit ŠÀ-it QĀTAMMA āššu ḫar(a)[k]23

§ 22''

137 -- kāša GIŠlīti kitta

138 -- nu ŠA dtelipinu ZI-[KA? ... ] iškeddu

139 -- DIM4 BAPPIR ZI-it māḫḫan takšant[a]

140 -- [U ŠA dtelipinu] ZI-KA ŠA DUMU.LÚ.U19.LUMEŠ uddanāš QĀTAMMA takšanza ē[šdu]

141 -- [ZÍZ-tar māḫḫ]an24 parkui

142 -- dtelipinuš ZI-ŠU QĀTAMMA parkuēštu

143 -- LÀL-i[t māḫḫan] maliddu

144 -- Ì.NUN māḫḫan miu

145 -- dtelipinuwašš=a ZI-[ŠU?] QĀTAMMA militišdu

146 -- n=aš QĀTAMMA miyēštu

§ 23''

147 -- kāša IŠTU Ì.DÙG.GA ŠA dtelipinu KASKALḪI.A-KA papar(a)šḫun

nu=ššandtelipinušÌ.DÙG.GA-itpappar(a)ššanta

[ § 23'' ] --

Vs. II 30'

148

148 -- KASKAL-ša iyanni

149 -- GIŠšāḫiš GIŠḫappuriyašaš ḫantiš ēštu

150 -- GI-az? lazzaiš māḫḫan ḫandānza

151 -- zig!=a! dtelipinuš QĀTAMMA ḫandaḫḫut

§ 24''

152 -- dtelipinuš lēlaniyanza wet

uwantiwanta[z]

[ § 24'' ] --

Vs. II 34'

153

153 -- titḫ[i]šketta

154 -- katta dankui tēkan zaḫḫišk[e]zzi

155 -- auštat=an dkammarušepaš

156 -- nu=za ḫaranašMUŠEN partauw[ar ... ] arnut

157 -- n=an ar[āet]

§ 25''

158 -- karpiš n=an arāet

159 -- kardimiy[az ... ]

160 -- [wašdul] arāet

161 -- šāwar arāet

§ 26''

162 -- dkamrušepaš DINGIRMEŠ-naš EGIR-pa tēzzi

163 -- īt[ten=wa] DINGIRMEŠ-eš

164 -- kāšma dḫapantali dUTU-aš UDUḪI.A-ŠU w[ešiyaten?]

165 -- n=ašta 12 UDU.NÍTAḪI.A kar(a)šten?

166 -- nu dtelipinuwaš w[ar]kuš=šuš aniyami

167 -- dāḫḫun=za pattar 1 LIM IGIḪI.A-wa

168 -- nu=šša[n] kar(a)š ŠA dkamrušepa UDUḪI.A-ŠU išḫūḫḫun

§ 27''

169 -- nu dtelipinui šēr arḫa duwān warnunun

170 -- tuwann=a warnunun

171 -- n=ašta dtelipinui tuggaz=šēt idālu=ššit dāḫḫun

172 -- uštul=šet dāḫḫun

173 -- karpi(n)=ššan dāḫḫun

174 -- kardimiyatta(n)=ššan dāḫḫun

175 -- :warku(n)=ššan dāḫḫun

176 -- šāuwar [ḫḫun]

§ 28''

177 -- dtelipinuš=wa kardimiyauwanza

178 -- ZI-ŠU karā[z=šiš?] GIŠwaršammaš wišūriyatati

179 -- nu kūš GIŠwarš[amuš] māḫḫan warnuwēr

180 -- dtelipinuwašš=a karp[] kardimiyaz waštul šāwar QĀTAMMA warā[nu]

181 -- [DIM4?] māḫḫan tepšuš

182 -- UL=an gimra pēd[anzi]

183 -- n=an NUMUN-an iyanzi

184 -- UL=ma=an NINDA-an iya[nzi]

185 -- É NA4KIŠIB tianzi

186 -- dtelipinuwašš=a karpi[š kardimiyaz] wašdul šāuwar QĀTAMMA tepšawēš[du]

§ 29''

187 -- dtelipinuš kardimiyauwanza

188 -- ZI-ŠU k[arāz=šiš?] uriwaran pāḫḫur

189 -- nu pāḫḫur māḫḫ[an kištari]

190 -- karpiš=a kardimiyaz šāuwar QĀTAMM[A kištaru]

§ 30''

191 -- dtelipinuš karpin tarna

192 -- kardimi[yattan tarna]

193 -- šāuwar tarna

194 -- nu māḫḫan GIŠŠEN-aš ā[ppa parza] UL aršiēzzi

195 -- dtelipinuwašš=a k[arpiš kardimiyaz] šāuwar āppa QĀTAMMA w[ezzi]

§ 31''

196 -- DINGIRMEŠ-eš GIŠḫatalkišni kattan tuli[yaš pedi?]

197 -- GIŠḫatalkišnaš=a kattan talugay[a? ... ]

198 -- DINGIRMEŠ-ešš=a ḫūmanteš ašanzi

199 -- d[papayaš? dišt]uštayaš dgulšeš DINGIR.MAḪMEŠ dḫalkiš dmiyatanzipaš dtelipinuš dLAMMA dḫapantal[iyaš d...-m]

200 -- nu DINGIRMEŠ-aš katta[n] talugaš MUKAM.ḪI.A-aš ḫim[?] ani[y]anun

201 -- nu dtelipinun parkununu[n]

§ 32''

202 -- [ ... ]dtelipinui idālu t[uggaz=šit daḫḫun]

203 -- [karpi(n)=šš]an dāḫḫun

204 -- kardim[iyatta(n)=ššan dāḫḫun]

205 -- [ušdul=š]it39 dāḫḫun

206 -- šāuwa[r daḫḫun]

207 -- [idalun] EME-an dāḫḫun

208 -- id[alun patalḫan dāḫḫun40]

§ 33''

209 -- [ ... ]

210 -- nu=za? ŠUM? [ ... ]

211 -- [ ... ]

212 -- [ ... ]

213 -- [ ... ]

§ 34'''

214 -- [nu=šš]i=šta šukšugan ḫuēzta

215 -- UDU-uš=ta=kkan katti=tti arḫa [paizz]i

216 -- nu=š[š]i=šta SÍGēšri ḫuēzta

217 -- dtelipini=ya=kan [ka]rpin kardimiyattan wašdul šāwar ḫuitti

§ 35'''

218 -- dIM-aš lēlaniya[n]za wezzi

219 -- n=an dIM arāezzi

220 -- DUGÚTUL=ma=kan wezzi

221 -- n=an GIŠtīpaš arāezzi

222 -- [nam]ma=ya ammel ŠA DUMU.LÚ.U19.LUMEŠ uttanānteš dtelipinui [k]arpin kardimiyattan šāwar QĀTAMMA arandu

§ 36'''

223 -- paiddu dtelipinuwaš karpiš kardimiyaz wašdul šāuwar

224 -- parnanz=at tarnau

225 -- ištarniyaš=at annašnanza [t]arnau

226 -- GIŠluttanz=at tarnau

227 -- wawarkima ištarniyaš=at ḫilaš tarnau

228 -- KÁ.GAL=at tarnau

229 -- ḫilamnanz=at tarnau

230 -- KASKAL.LUGAL=at tarnau

231 -- miyantili A.ŠÀ-ni GIŠKIRI6-ni GIŠTIR-ni paizzi

232 -- taknaš=at dUTU-aš KASKAL-an paiddu

§ 37'''

233 -- ḫāšta NI.DUḪ 7 GIŠIG

234 -- āppa ḫuittiyat 7 GIŠḫattalu

235 -- kattan dankui taknī ZABAR palḫi arta

236 -- ištappulli=šmet A.BÁR-aš

237 -- zakkiš=šmiš AN.BAR-aš

238 -- kwit andan paizzi

239 -- n=ašta namma šarā UL wezzi

240 -- anda=ad=an ḫar(a)kzi50

241 -- U ŠA dtelipinu karpin kardimiyattan wašdul šāuwar anda ēpdu

242 -- n=at āppa wezzi

§ 38'''

243 -- dtelipinuš āppa parna=šša wet

244 -- nu=za KUR-SU kappuwēt

245 -- GIŠluttai kammaraš tarnaš

246 -- É-er tuḫḫuiš tarnaš

247 -- ištanani=ššan DINGIRMEŠ-naš ḫandantati

248 -- GUNNI kalmin tarnaš

249 -- ANA TÙR a[nd]an UDUḪI.A tarnaš

250 -- INA É.GU4 andan GU4ḪI.A tarnaš

251 -- nu=za annaš DUMU-ŠU penništa

252 -- UDU-uš SILA4-SU penništa

253 -- GU4 AMAR-ŠU penništa

254 -- dtelipinuš=a LUGAL MUNUS.LUGAL

255 -- n=uš=za ḫuišwanni innarauwani EGIR.UD-MI kappuwēt

§ 39'''

256 -- dtelipinuš=za LUGAL-un kappuwet

257 -- dtelipinuwaš peran GIŠeya arta

258 -- GIŠeyaz=kan UDU-aš KUŠkuršaš kankanza

259 -- n=ašta anda UDU-aš Ì-an kitta

260 -- n=ašta anda ḫalkiaš dGÌR-aš GEŠTIN-aš kitta

261 -- n=ašta anda GU4 UDU kitta

262 -- n=ašta [a]nda MUKAM GÍD.DA DUMUMEŠ-latar kitta

§ 40'''

263 -- n=ašta anda SILA4-aš miyuš ḫalugaš kitta

264 -- n=ašta anda [n]ūš tūmantiyaš kitta

265 -- n=ašta anda d[ ... ] KI.MIN

266 -- [n]=ašta anda kunnaš wallaš kitta

267 -- n=ašta [and]a [šalḫa]nt[i]š m[annittiš išpiyatarr=a kitta]

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 324.1 (TX 2012-06-08)


10

Vgl. zur Ergänzung KUB 33.5 Vs. II 12' (CTH 324.2).

11

Vgl zu dieser Form Hoffner – Melchert 2008, 354, und Hoffner JAOS 105, 1985, 339.

16

Vgl. CHD P 138b.

19

Vgl. Mazoyer 2003, 46.

20

Vgl. Mazoyer 2003, 46.

21

Vgl. Mazoyer 2003, 46.

22

Vgl. dazu KUB 33.74+ Vs. I 14' (CTH 335.6.1).

23

Vgl. dazu KUB 33.74+ Vs. I 15'f. (CTH 335.6.1).

24

Mazoyer 2003, 47: A: GIM-an].

39

Vgl. Text A Rs. III 1-2.

40

Zu dieser Ergänzung siehe Mazoyer 2003, 50.

50

Vgl. Hoffner – Melchert 2008, 378. Vgl. auch die Parallelstelle in IBoT 3.141 Rs. IV 13: anda=at=šan (CTH 324.2).


Editio ultima: Textus 2012-06-08