index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 335.19.1

Exemplar A

[ § 1' ] A

Vs. 1'

1 [ ... ]x[ _ ] x2[ ... ]


[ § 2' ] A

Vs. 2'

2 [ ... ]x-an te3-[ ... ]

[ § 2' ] A

Vs. 3'

3 [ ... ]x GIŠMAR.GÍD.[DA ... ]

[ § 2' ] A

Vs. 4'

4 [ ... ]ti-ya-an-da 5 [ ... ]

[ § 2' ] A

Vs. 5'

5 [ ... -z]i 6 ki-i-ya NA[M.LÚ.U19.LU ... ]

[ § 2' ] A

Vs. 6'

7 [ ... ]x ŠA DINGIR.MA[ ... ]

[ § 2' ] A

Vs. 7'

8 [ ... ka]r-pí-in ka[r-di-mi-ya-at-ta-an ... ]


Ende der Vs.

[ § 2' ] A

Rs. 1

9


[ ... ]x-ed-du

[ § 4' ] A

Rs. 2

10 [ ... le-e-l]a-ni-ya-an-za wa-al-ti-wa-al-ti-eš-ke-ez-[zi]

[ § 4' ] A

Rs. 3

11 [ ... ]-ez-zi 12 kat-ta da-a-an-ku-in

[ § 4' ] A

Rs. 4

12 [ ... ]x-an4 ḫa-aḫ-ḫe-eš-ke-ez-zi

[ § 4' ] A

Rs. 5

13 [ ... ] DINGIRMEŠ-uš píd-da-a-er

[ § 4' ] A

Rs. 6

14 [ ... ]e-ep-pir 15 ma-a-an-wa

[ § 4' ] A

Rs. 7

15 [ ... ] 16 [k]u-it-wa i-ya-u-e-ni


[ § 5' ] A

Rs. 8

17 [ ... -m]i-e-nu a-ra-a-ez-zi

[ § 5' ] A

Rs. 9

18 [ ... ]x[ _ (_) ]x-an-wa DUMU-an ḫal-x[ ... ]

[ § 5' ] A

Rs. 10

19 [ ... ]x x x x x[ ... ] Rs. bricht ab.

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 335.19.1 (TX 2010-12-30)


2

Groddek DBH 20, 2006, 66, liest: ⌈ku⌉-x[.

3

Groddek DBH 20, 2006, 66, liest: du-[.

4

Groddek DBH 20, 2006, 67, ergänzt: [da-ga-an-zi-p]a-an. Die Lesung des Zeichens pa am Bruch ist nach Kollation am Foto wahrscheinlich.


Editio ultima: Textus 2010-12-30