index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 341.III.3

Exemplar --

§ 1

1 -- [ ... š]u[p]pariyauwaštati

2 -- nu lukkešt[a]

3 -- [nu] dEN.[K]I.DU4-uš ANA dGIŠ.GIM.MAŠ EGIR-pa memiški[uwan dāiš]

4 -- [ŠE]Š-ni=mi

5 -- kēdani=wa=za=kan GE6-anti kwin Ù-[an ūḫḫun]

6 -- nu=wa dANU-uš dEN.LÍL-aš dEA-aš dUTU AN-Ê=ya a[šeššar? yēr?]

7 -- nu=wa dANU-uš ANA dEN-LÍL IGI-anda memišt[a]

8 -- apūš=wa=kan kwit GU4ALÛ-un kwenner

9 -- dḫuwa[wainn=a kwit] kwenner

10 -- ḪUR.SAGMEŠ=wa kwiš IŠTU GIŠERIN war(a)[šta]

11 -- nu=wa dANU-uš IQBI

12 -- kētašš=a=wa=kan ištarna [1-aš1 akdu]

13 -- dEN.LÍL-aš=ma IQBI

14 -- dEN.KI.DU4-uš=wa akdu

15 -- dGIŠ.GIM.MAŠ-uš=ma=wa aki

§ 2

16 -- nu dUTU AN-Ê ANA dEN.LÍL UR.SAG-li EGIR-pa memi[škiuwa]n dāiš

17 -- UL=war=an=kan tuetaza memiyanaz kwenni[r] GU4ALÛ-un dḫuwawainn=a

18 -- kinun=ma :niwall[] dEN.KI.DU4-uš aki

19 -- dEN.LÍL-aš=ma=kan ANA dUTU AN-Ê [k]artimmiēšta

20 -- zik=wa=šmaš kwit iwa[r ...? ] TAPPĪ-ŠU UDKAM-tili kattan iyattati

21 -- dE[N.KI.DU4-uš] ANA dGIŠ.GIM.MAŠ peran katta šešta

22 -- nu=šši=kan išḫaḫru parā [P]A5ḪI.A-uš mān [aršanzi?4]

23 -- ŠEŠ-YA

24 -- nakkiš=mu=za ŠEŠ-a[š?]

25 -- ANA ŠEŠ-YA=mu=kan [UL?6] parkiyanuwanzi namma

26 -- nu=[wa=z]a=kan ANA GIDIM[ḪI.A] ēšḫaḫari

27 -- GIŠkattaluzz[i]=ya=wa=kan ŠA GID[IMḪI.A šarraḫḫi]

28 -- nu=wa ŠEŠ-YA nakkin IGIḪI.A-waza UL namma [ūḫḫi]

§ 3

29 -- [ ... ]

§ 4'

30 -- [ ... ] tarkummai

31 -- EGIR-pa nā-[ ... ]

§ 5'

32 -- GIM-an=ma dGI[Š.GIM.MAŠ-uš ŠA dEN.KI.DU memiyan?8] ištam[]ta

33 -- n[u=šši=kan išḫaḫru PA5ḪI.A-uš] mān parā a[ršiēr]

34 -- [ ... ]

35 -- IGIḪI.A-wa=ma=za=ka[n ... ]

§ 6'

36 -- GIM-an=ma[ ... ]

37 -- z[i?- ... ]

§ 7''

38 -- kwitman=ši=kan URUitiḫ[a- ... ]

39 -- [ ... ] peššiyat

40 -- GIM-an=ma d[ ... ] aušta

41 -- nu=kan dGIŠ.GIM.MAŠ-uš :n[e?- ... ]

42 -- [ ... ] INA ḪUR.SAG arḫa piddāet

43 -- n=aš=kan [ ... ] taškupiškezzi

44 -- ezzan=wa=kan ku[wapi? ... arḫa? pidd]anzi?

45 -- MUNUS-aš=ma=ši=kan É-erza parā[ ... ]

46 -- [nu] dGIŠ.GIM!.MAŠ-uš QĀTAMMA -at

47 -- nu KUR-TUM š[i?- ... ]

48 -- [n=aš]=kan KUR-az arḫa pait

49 -- nu ḪUR.SAGM[-aš ... la]ḫḫiyaišket?

50 -- kwiēš ḪUR.SAGMEŠ [ ... ]

51 -- [ÍDMEŠ-u]š? kwiēš zāišket

52 -- DUMU.LÚ.U19.[LU UL šakki?]

§ 8''

53 -- [nu MÁŠ.ANŠ]EḪI.A kwenneškezzi

54 -- GU4AM nu(-)[ ... -u]zzi

55 -- GIM-an=ma=aš=kan ŠÀ ḪUR.SAG[MEŠ ār(a)š?]

56 -- [n]u=kan 2 UR.MAḪMEŠ :pittanumm[inzi? ... ]

57 -- [ ... ]-an-[ ... ] ŠÀ? ḪUR.SAGMEŠ ā[r(a)š?]

58 -- [ ... ] MUŠEN-iš GIŠ[ ... ]

59 -- [ ... Š]A? [ ... ]

60 -- [ ... ]

§ 9'''

61 -- [ ... ] weḫa-[ ... ]

62 -- [ ... U]L kwitki memi[šta?]

63 -- [ ... ]-šiyaš awan arḫ[a ... ]

§ 10'''

64 -- [GIM]-an=ma dGIŠ.GIM.MAŠ-uš aru[ni ār(a)š?]

65 -- [n]=aš aruni ḫen(e)kta

66 -- [ ... ]

67 -- [t]ūwa=za ēš šalliš ar[unaš]

68 -- [ ... kw]iēš ÉRINMEŠ-uš

69 -- n=at tieš-[ ... ]

70 -- arunaš=kan dGIŠ.GIM.MAŠ-un[ ... ]

71 -- [ ... ] dgulšuš ḫurzakiuwan [daiš?]

§ 11'''

72 -- [ ... ] arunan [ ... ]

73 -- [ ... ] tapuša[ ... ]

74 -- [ ... E]GIR-anda [ ... ]

75 -- [ ... ]-za t[e?- ... ]

§ 12''''

76 -- [ ... ]

77 -- [ ... ]d30-aš UR.SAG-iš [ ... ]

78 -- zik=ma=wa=kan apūš kwiēš 2 U[R.MAḪMEŠ] kwinnešta

79 -- nu=war=aš=mu īt 2 AL[AM? ... ]

80 -- nu=war=aš INA URU-LIM [ḫute]

81 -- nu=war=aš īt É DINGIR-LIM ŠA d30 [ḫute]

§ 13''''

82 -- GIM-an=ma [l]ukkatta

83 -- nu dGIŠ.GIM.MAŠ-uš iwa[r? ...? ] partipartiškezzi

84 -- GIM-an=ma=aš=kan ANA [A.AB.BA] ār(a)š

85 -- nu=kan fziduriš MUNUSKÚRUN.NA AN[A GIŠGU.ZA] ē[š]zi?

86 -- nu=šš[i N]AMSĪTUM ŠA GUŠKI[N ... ]

§ 14'''''

87 -- [ ... ]

88 -- [z]ig=an zāši

89 -- ANA mUR[ŠANABI ... ]

90 -- [z]ik=war=an=kan kwiš UD-ti GE6-anti zāiškiši

91 -- [U]MMA dURŠANABI

92 -- ammuk=wa apūš 2 ALAM NA4 [z]āinušker

93 -- UMMA dGIŠ.GIM.MAŠ

94 -- kuwat=wa=mu [ka]rtimmiyattan iyaši

95 -- nu dGIŠ.GIM.MAŠ [ ... ] EGIR-pa memi-[ ... ]

96 -- tuel=wa [ ... ]

97 -- šarā=wa=tt[a ... ]

98 -- [ ... ] peran pašgaḫ-[ ... ]

99 -- [ ...? ] IŠTU IṢṢI katta[n ... ]-ruš [ ... ]

100 -- [ ... ] adanzi

101 -- nu mURŠANABI-iš ANA dGIŠ.GI[M.MAŠ] LUGAL-i EGIR-pa memiškiuwan daiš

102 -- [kī=wa] kwit dGIŠ.GIM.MAŠ

103 -- nu=wa=kan arunan p[ariyan? ... ] pāiši

104 -- nu=wa aggannaš wetan[] kuwapi ārti

105 -- nu=wa GIM-an iyaši

106 -- ḪAṢṢINNU=wa ŠU-za ēp

107 -- nu=wa=kan [:winala] ŠA 40 gipešnaš našma ŠA 50 g[ipešnaš kar(a)š]

§ 15'''''

108 -- nu GIM-an dGIŠ.GIM.MAŠ-uš ŠA mURŠAN[ABI] memiyan IŠME

109 -- nu ḪAṢṢINNU ŠU-za ē[pta]

110 -- nu=kan :w[i]nala ŠA 50 gipešnaš kar(a)šta

111 -- n=at :šappatta :pi[š- ... ]

112 -- n=at=kan ANA GIŠ šarā dāi[š]

113 -- n=at=kan 2-eluš=pat? ANA GIŠ šarā [pāer?] dGIŠ.GIM.MAŠ-uš mURŠANABI-išš=a

114 -- nu mURŠ[ANABI-iš] :pintanza ŠU-za ēpta

115 -- dGIŠ.GIM.MA[Š-uš=ma ... ] ŠU-za <ēpta>

116 -- Š[A KASKA]L=a=šmaš=kan? ITU 1KAM UD 15KAM ša-[ ... ]

§ 16''''''

117 -- [ ... ]

118 -- [ ... ]-ma?

119 -- [ ... wetu]mmanzi?

120 -- [ ... ]

121 -- [ ... ]-mi

122 -- [ ... ]

§ 17''''''

123 -- [ ... ]dGIŠ.GIM.MAŠ

124 -- [ ... ]-arnuti

125 -- [ ... ]wedan

126 -- [ ... ]

127 -- [ ... ]

128 -- [ ... ]

129 -- [ ... ]tuliyanaš=mu

130 -- [ ... ](-)pandu

131 -- [ ... -a]ntan

132 -- [ ... ]dulluš

133 -- [ ... -l]iyan?

134 -- [ ... ]-iš

135 -- [ ... ]

136 -- [ ... ]-ēr

137 -- [ ... ]ašdu?

138 -- [ ... ]

139 -- [ ... ]arzi

§ 18'''''''

140 -- [ ... ]dGIŠ.G[IM.MAŠ? ... ]

141 -- [ ... ](-)ešša(-)[ ... ]

§ 19''''''''

142 -- [ ... ]dGIŠ.GIM.MAŠ-uš AN[A ... ]

143 -- [ ... ]dāi kwitki

144 -- n=an[ ... ]

145 -- [ ... ]-an SUKKAL-an iya-[ ... ]

146 -- [ ... ]-aḫḫiškez[zi]

§ 20'''''''''

147 -- DUB 1KAM [ŠA?] SÌR dGIŠ.G[I]M.MAŠ

§ 21''''''''''

148 -- DUB [ ... KAM ŠA SÌR?] d[ ... ] NU.TIL

Citatio: (ed.), hethiter.net/: CTH 341.III.3 (TX 2009-08-27)


1

Vgl. zur Ergänzung Laroche, RHA 26/82, 1968, 17; vgl. auch Beckman 2001, 163. Friedrich: a-pa-a-aš.

4

S. Friedrich. Laroche, RHA 26/82, 1968, 18: ar-ši-e-er; vgl. auch Beckman 2001, 163: „[flowed]“.

6

So nach Laroche, RHA 26/82, 1968, 18. Friedrich om.

8

Vgl. Beckman 2001, 163: „But when Gilgamesh heard [the words of Enkidu]“.


Editio ultima: Textus 2009-08-27