index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 360.1

Exemplar A

[ § 1 ] A

Vs. I 1

1 [ ... ] x x [ ... ]

[ § 1 ] A

Vs. I 2

2 [ ... ḫa]-an-[da-an-d]u-uš MEŠ-uš [k]u-iš

[ § 1 ] A

Vs. I 3

2 [šar-l]i-iš-ke-ez-zi 3 ḫu-u-wa-ap-pa-š[a-k]án MEŠ-!?

[ § 1 ] A

Vs. I 4

3 [GIŠ-ru m]a-a-an li-la-ak-ki 4 ḫu-u-wa-ap-p[u-š]a-kán MEŠ-aš

[ § 1 ] A

Vs. I 5

4 [tar-n]a-aš-ma<-aš> ša-ak-ša-ki-lu-uš wa-al-ḫa-an-na-i

[ § 1 ] A

Vs. I 6

5 [t]u-uš ḫar-ni-ik-zi


[ § 2 ] A

Vs. I 7

6 [U]RU-aš ŠUM-an-še-et UR[Uš]u-du-ul

[ § 2 ] A

Vs. I 8

7 URUlu-ul-lu-wa-ya-aš-š[a!-a]n KUR-e a-ru-ni

[ § 2 ] A

Vs. I 9

7 ZAG-ši e-eš-zi 8 nu-k[á]n še-er -aš

[ § 2 ] A

Vs. I 10

9 map-pu ŠUM-an-še-et 10 KUR-e-kán iš-tar-na a-pa-a-aš

[ § 2 ] A

Vs. I 11

10 ḫa-ap-pí-na-an-za 11 G[U4]I.A-uš-ši-iš

[ § 2 ] A

Vs. I 12

11 UDU-uš me-ek-[ki]-iš


2

[ § 3 ] A

Vs. I 13

12 KÙ.BABBAR3-ma-aš-ši GUŠKIN-aš N[A4ZA.G]ÌN-aš u[d-d]a?-ni4

[ § 3 ] A

Vs. I 14

12 [p]a-an-ku ḫu-u-i-ga-tar ma-a-[an] ḫa-aḫ-ḫa-ri-ya-an


[ § 4 ] A

Vs. I 15

13 nu-uš-ši-pa Ú-UL ku-it-ki wa-ak-ka4-ri

[ § 4 ] A

Vs. I 16

14 nu-uš-ši-pa 1!5-an ut-tar wa-ak-k[a4]-ri 15 [D]UMU.NITA-ši DUMU.MUNUS-iš

[ § 4 ] A

Vs. I 17

15 NU.GÁL 16 LÚ.MEŠŠU.GI URUš[u-d]u-ul-um-ni-iš

[ § 4 ] A

Vs. I 18

16 pé-ra-an-ši-it a-da-an-na a-ša-an-zi

[ § 4 ] A

Vs. I 19

17 [n]u-za ku-iš-ša DUMU.NITA-li N[INDA]-an UZUÌ-ya pa-a-i

[ § 4 ] A

Vs. I 20

18 [ku-i]š-ma-za DUMU.NITA-li a-ku-wa-an-na pa-a-i

[ § 4 ] A

Vs. I 21

19 [ma]p-pu-uš-ma NINDA-an Ú-UL ku-i-ta-ni-ik-ki pa-a-i


[ § 5 ] A

Vs. I 22

20 [GIŠBAN]ŠUR-ká[n GAD]A-it ka-ri-ya-an

[ § 5 ] A

Vs. I 23

21 [na-a]t GIŠZAG.GA[R].RA -ra-an ar-ta-ri

[ § 5 ] A

Vs. I 24

22 [a-r]a-i-ša-pa map-p[u-u]š 23 na-aš-za pár-na-aš-ša

[ § 5 ] A

Vs. I 25

23 [i-y]a-an-ni-iš 24 p[a-i-t]a7-aš-ša-an

[ § 5 ] A

Vs. I 26

24 [GIŠ].NÁ-aš šar-ku-w[a-a]n-za še-eš-ke-it


[ § 6 ] A

Vs. I 27

25 [ _ ] map-pu LÚ.MEŠAMA.TU-an pu-nu-uš-ki-wa-an da-a-iš

[ § 6 ] A

Vs. I 28

26 Ú-UL-wa ku-uš-ša-an-ka4 kat-ta e-ep-t[a]

[ § 6 ] A

Vs. I 29

27 [nu-w]a ki-nu-un kat-ta e-ep-ta 28 pa-a-i-ta-aš

[ § 6 ] A

Vs. I 30

28 [MUNU]S-za 29 na-aš-za IT-TI map-pu wa-aš-ša-an-za še-eš-ke-it


[ § 7 ] A

Vs. I 31

30 [nu ma]p-pu-uš Ù-az pár-ku-i-ya-ta-at

[ § 7 ] A

Vs. I 32

31 [n]a-an DAM- pu-nu-uš-ki-u-wa-an da-a-iš

[ § 7 ] A

Vs. I 33

32 [Ú]-UL-wa ku-uš-ša-an-ka4 kat-ta e-ep-ta

[ § 7 ] A

Vs. I 34

33 [nu-w]a ki-nu-un kat-ta e-ep-ta

[ § 7 ] A

Vs. I 35

34 [ma]p-pu-uš IŠ-ME 35 nu-uš-ši me-mi-iš-ki-wa-an da-a-iš

[ § 7 ] A

Vs. I 36

36 [MUNUS-a]n-za-wa-za MUNUS-ni-li-ya-az zi-ik

[ § 7 ] A

Vs. I 37

37 [nu]-wa Ú-UL ku-it-ki ša-ak-ti


[ § 8 ] A

Vs. I 38

38 a-ra-i-ša-pa map-pu-uš GIŠ.NÁ-az

[ § 8 ] A

Vs. I 39

39 [n]u-za ḫar-ki-in SILA4-an da-a-[]

[ § 8 ] A

Vs. I 40

40 [n]a-aš dUTU-i kat-ta-an i-ya-an-n[i-iš]

[ § 8 ] A

Vs. I 41

41 dUTU-uš-kán ne-pí-ša-za kat-ta š[a-ku-wa-ya-at]

[ § 8 ] A

Vs. I 42

42 [n]a-aš-za GURUŠ-an-za ki-ša-[at]

[ § 8 ] A

Vs. I 43

43 [n]a-aš-ši-pa an-da i-ya-an-n[i-iš]

[ § 8 ] A

Vs. I 44

44 [n]a-an pu-nu-uš-ki-wa-an da-a-[]

[ § 8 ] A

Vs. I 45

45 [k]u-it-wa wa-aš-túl-ti-it 46 nu-wa-ra-at-t[a ... ]Ende von Vs. I.

[ § 9 ] A

Vs. II 1

47 [ _ _ _ _ IŠ-M]E 48 nu-uš-ši EGIR-pa [ ... ]

[ § 9 ] A

Vs. II 2

48 [ _ _ _ ] 49 [nu-w]a-mu a-aš-šu pí-e-er

[ § 9 ] A

Vs. II 3

50 [ ... ] 51 [nu-m]u-uš-ša-an 1-an ut-tar wa-ak-[ka4-ri]

[ § 9 ] A

Vs. II 4

52 [ _ (_) DUMU.MUNUS-aš-š]a NU.GÁL 53 dUTU-uš IŠ-ME

[ § 9 ] A

Vs. II 5

54 nu-u[š-ši EGI]R-pa me-mi-iš-ki-wa-an da-a-iš

[ § 9 ] A

Vs. II 6

55 i-i[t-za] e-ku 56 nu-za ni-in-ka4 57 nu-za pár-na-aš-ša

[ § 9 ] A

Vs. II 7

57 i-ya-an-ni<<-iš>>

[ § 9 ] A

Vs.II 7

58 nu-za DAM-KA a-aš-šu

[ § 9 ] A

Vs. II 8

58 ša-aš-ta-[a]n še-eš-ki 59 na-aš-ma-ta10 DINGIRMEŠ-aš pí-an-zi

[ § 9 ] A

Vs. II 9

59 1-an D[UMU].NITA-an


[ § 10 ] A

Vs. II 10

60 map-pu-uš [I]Š-ME 61 na-aš-za EGIR-pa pár-na-aš-ša

[ § 10 ] A

Vs. II 11

61 i-ya-an-ni- 62 dUTU-uš!11-ma-aš-ša-an ša-ra-[a ne-p]í-ši

[ § 10 ] A

Vs. II 12

62 i-ya-an-ni- 63 dUTU-un-kán d10-aš IGI-a[n-da]

[ § 10 ] A

Vs. II 13

63 3 DANNA a-u[š]-ta 64 nu-za A-NA SUKKAL-Š[U]

[ § 10 ] A

Vs. II 14

64 me-mi-iš-ki-u-wa-an da-a-iš 65 a-aš-ma-wa-ra-[]

[ § 10 ] A

Vs. II 15

65 ú-ez-zi d[UT]U- KUR-e<-an>-ta-aš SIPA.UDU-[a]š

[ § 10 ] A

Vs. II 16

66 KUR-e-wa ni-i[k-k]u ku-wa-pí-ik-ki ḫar-kán 67 ma-an-wa URUDIDLI.ḪI.A

[ § 10 ] A

Vs. II 17

67 ni-ik-ku ku-u-wa-[p]í-ik-ki dan-na-ti-eš-ša-an-te-eš

[ § 10 ] A

Vs. II 18

68 ma-a-an-wa ÉRINMEŠ ni-ik-ku ku-wa-pí-ki ḫu-ul-la-an-te-eš


[ § 11 ] A

Vs. II 19

69 MUḪALDIM-an S[AG]I.A-an wa-tar<-na>-aḫ-tén

[ § 11 ] A

Vs. II 20

70 nu-uš-ši a-da-an-[na a-k]u-wa-an-na pí-iš-ke-t[én]

[ § 11 ] A

Vs. II 21

71 na-aš ú-it[ ... ]

[ § 11 ] A

Vs. II 22

72 na-an a-pí-y[a ... ]

[ § 11 ] A

Vs. II 23

73 d10-aš dUTU-x[ ... ]

[ § 11 ] A

Vs. II 24

74 na-an pu-[nu-uš-ki-wa-an ... ]


[ § 12 ] A

Vs. II 25

75 ku-it-wa [ ... ]

[ § 12 ] A

Vs. II 26

76 nu-wa-ra-a[t ... ] 77 [ ... ]

[ § 12 ] A

Vs. II 27

77 EGIR-pa [ ... ]

[ § 12 ] A

Vs. II 28

78 nu-wa x[ ... ]

[ § 12 ] A

Vs. II 29

79 am-mu-u[k(-) ... ]

[ § 12 ] A

Vs. II 30

80 ŠUMEŠ[ ... ]


[ § 13 ] A

Vs. II 31

81 [nu]-u[š(-) ... ] Vs. II bricht ab.

[ § 14' ] A

Rs. III 1'

88 [ _ _ ]x-an x x[ ... ]


[ § 15' ] A

Rs. III 2'

89 [DA]M map-pu šum-re-eš-ki-wa-an da-a-iš 90 ITU 1K[AM I]T[U] 2K[AM]

[ § 15' ] A

Rs. III 3'

90 [IT]U 3KAM ITU 4KAM ITU 5KAM ITU 6KAM ITU 7KAM ITU 8KAM ITU 9!KAM p[a-it]

[ § 15' ] A

Rs. III 4'

91 nu [IT]U 10KAM ti-ya-at 92 nu-za DAM map-pu DUMU.NITA-an ḫa-aš-ta

[ § 15' ] A

Rs. III 5'

93 MUNUS[ÙMME]DA-aš-za DUMU.NITA-an kar-ap-ta 94 na-aš-ša-an map-pu

[ § 15' ] A

Rs. III 6'

94 gi-nu-[w]a-aš ḫa-la-iš 95 map-pu-uš-za DUMU.NITA-an du-uš-ke--ki-wa-an

[ § 15' ] A

Rs. III 7'

95 da-a- 96 na-an ku-un-ki-iš-ki-u-wa-an da-a-iš

[ § 15' ] A

Rs. III 8'

97 nu-uš-ši--ša-an ša-né-ez-zi lam-an ḪUL-lu da-a-iš

[ § 15' ] A

Rs. III 9'

98 ku-u-wa-pí-ši at-ta-[]-mi-iš DINGIRMEŠ-aš NÍG.SI.SÁ-an

[ § 15' ] A

Rs. III 10'

98 KASKAL-an Ú-[UL ... ] 99 [ ... ] <<>>ḪUL-lu KASKAL-an ḫar-ke-er

[ § 15' ] A

Rs. III 11'

100 nu-uš-ši-i[š-ša-an ḪUL-l]u ŠUM-an e-eš-du


[ § 16' ] A

Rs. III 12'

101 ta-a?-[an-za ... ] m[a]p-pu šum-re-eš-ki-wa-an da-a-iš

[ § 16' ] A

Rs. III 13'

102 I[TU _ _ ti-y]a-at 103 nu-za MUNUS-za DUMU.NITA-an ḫa-aš-ta 104 MUNUSÙMMEDA-aš-za

[ § 16' ] A

Rs. III 14'

104 [ _ _ _ kar-a]p-ta Kolon fehlt in A. Kolon fehlt in A. Kolon fehlt in A. 108 nu-uš-ši-kán NÍG.SI.SÁ-an ŠUM-an da-iš

[ § 16' ] A

Rs. III 15'

109 [pa-id-du-wa-ra-a]n-ša-an NÍG.SI.SÁ-an ŠUM-an ḫal-ze-eš-ša-an-du


[ § 16' ] A

Rs. III 16'

110 [ ... at-ta-a]š-mi-iš!14 DINGIRMEŠ NÍG.SI.SÁ-an KASKAL-an e-ep-pir

[ § 16' ] A

Rs. III 17'

111 [ ... ]x 112 pa-id-du NÍG.SI.SÁ-an ŠUM-an e-eš-du


[ § 17' ] A

Rs. III 18'

113 [ ... šal-l]i-še-er 114 na-at ma-ya-te-eš-še-er

[ § 17' ] A

Rs. III 19'

115 [ ... me]-ḫu-ni e-re-erEnde von Rs. III.

[ § 18' ] A

Rs. IV 1

116 [ _ _ ] DUMUMEŠ ma[p-pu ša]l-le-eš-šir 117 n[a-at ... ]

[ § 18' ] A

Rs. IV 2

118 [na-a]t -ni me-ḫu-ni a-ra-er 119 map-p[u(-) ... ]

[ § 18' ] A

Rs. IV 3

119 [šar-ra]-an-ta-at 120 É-er-ma-kán kat-ta[ ... ]


[ § 19' ] A

Rs. IV 4

121 [ḪU]L-aš ŠEŠ-aš NÍG.SI.SÁ ŠEŠ-ši me-m[i-iš-ki-u-wa-an ... ]

[ § 19' ] A

Rs. IV 5

122 [ú-e-š]a-wa-za šar-ra-u-e-ni 123 nu-wa-an-na-aš a[r-ḫa-ya-an]

[ § 19' ] A

Rs. IV 6

123 [e-š]u-wa-aš-ta-ti 124 NÍG.SI!.SÁ-za ŠEŠ-aš [ḪUL ... ]

[ § 19' ] A

Rs. IV 7

124 [me-m]i-iš-ki-u-wa-an da-a-iš 125 nu-wa ku-iš[ ... ]

[ § 19' ] A

Rs. IV 8

126 []UL-aš ŠEŠ-aš NÍG.SI.SÁ ŠEŠ-ni me-m[i-iš-ki-u-wa-an]

[ § 19' ] A

Rs. IV 9

126 [da]-a-iš 127 ma-a-an-wa ḪUR.SAGḪI.A GIM-an [ ... ]

[ § 19' ] A

Rs. IV 10

127 [a-š]a-an-zi 128 ma-a-an-wa ÍDMEŠ GIM-an a[r-ḫa-ya-an]

[ § 19' ] A

Rs. IV 11

128 [a]r-ša-an-zi 129 DINGIRMEŠ-ya GIM-an ar-ḫ[a-ya-an]

[ § 19' ] A

Rs. IV 12

129 [a-š]a-an-zi 130 ne-ta ú-uk me-ma-[aḫ-ḫi]


[ § 20' ] A

Rs. IV 13

131 [dU]TU-uš-za URUZIMBIR.ME-an e-eš-[zi]

[ § 20' ] A

Rs. IV 14

132 [d]30-aš-ma-za URUku-zi-na-an e-eš-[zi]

[ § 20' ] A

Rs. IV 15

133 [d]10-aš-za URUkum-mi-ya-an e-eš-[zi]

[ § 20' ] A

Rs. IV 16

134 dIŠTAR-iš-ma-za URUne-nu-wa-an e-eš-[zi]

[ § 20' ] A

Rs. IV 17

135 dna-na-ya-aš-ma-za URUki-iš-ši-na-a[n ... ]

[ § 20' ] A

Rs. IV 18

136 [UR]UKÁ.DINGIR.RA-an-ma-za dAMAR.UTU-aš e-[eš-zi]

[ § 20' ] A

Rs. IV 19

137 [n]u DINGIRMEŠ GIM-an ar-ḫa-ya-an a-š[a-an-zi]

[ § 20' ] A

Rs. IV 20

138 ú-e-ša-za QA-TAM-MA ar-ḫa-y[a-an ... ]


[ § 21' ] A

Rs. IV 21

139 [n]u-za ḪUL-aš NÍG.SI.-aš-š[a ... ]

[ § 21' ] A

Rs. IV 22

139 da-a-er 140 nu-kán dUTU-uš n[e-pí-ša-az ... ]

[ § 21' ] A

Rs. IV 23

140 ša-ku-u-wa-i-ya-at 141 nu-z[a ... ]

[ § 21' ] A

Rs. IV 24

141 ḪUL-aš ŠEŠ-aš da-a-[]

[ § 21' ] A

Rs. IV 25

142 [ša]r-ra-an NÍG.S[I.SÁ ... ]


[ § 22' ] A

Rs. IV 26

143 [nu-u]š-ma-aš-kán [ _ _ _ (_) ]x x--[šir]

[ § 22' ] A

Rs. IV 27

144 [ _ _ ] GIŠAPIN-aš GU4-u[š] 145 [ _ _ _ Á]B-aš GU4-uš

[ § 22' ] A

Rs. IV 28

146 [nu-z]a 1 GU4.AP[IN.LÁ-an ... ]ḪUL-aš da-a-aš

[ § 22' ] A

Rs. IV 29

147 [G]U4.ÁB-m[a ... ḪU]L-lu-un NÍG.SI.SÁ

[ § 22' ] A

Rs. IV 30

148 [n]u-kán dUTU-uš ne-pí-[ša-az]

[ § 22' ] A

Rs. IV 31

148 [ ... ša-ku-u-wa-i-y]a-at 149 pa-id-du-wa[(-) ... ]

[ § 22' ] A

Rs. IV 32

149 [ _ _ _ _ _ _ (_) G]U4.ÁB SIG5-ru

[ § 22' ] A

Rs. IV 33

150 nu-[z]a x[ _ _ _ (_) ]x-ni ḫa-aš-du[ § 30''''' ] A

Rs. IV 34

174 [ ... DU]B 1KAM Š[A map-p]u NU.TIL Rs. IV bricht ab.

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 360.1 (TX 2009-08-31)


2

Der Strich an dieser Stelle ist wohl kein Paragraphenstrich, sondern einer der Striche, mit denen die Tafel an dieser Stelle vorliniert ist und die weniger tief eingedrückt sind als die Paragraphenstriche.

3

Das Zeichen ud wird in diesem Text mit Winkelhaken über dem Senkrechten geschrieben (sehr deutlich am Foto zu sehen). D.h. an dieser Stelle Rest einer für diesen Text üblichen Zeichenform.

4

CHD P 89a liest K[ISL]AḪ-.

5

Autographie: ME-an. Dies wird durch die Kollation am Foto bestätigt.

7

Ergänzung nach CHD Š 272a mit Hinweis auf andere Lesungen.

10

Lesung nach CHD Š 307a. na-aš-ma ergibt hier keinen Sinn. Im Haupttext Fehler? Vgl. Siegelová 1971, 7 Anm 26.

11

Text: -iš, was auch durch die Kollation am Original bestätigt wird.

14

In der Autographie und durch Kollation am Foto bestätigt: -uš.


Editio ultima: Textus 2009-08-31