index introductio imagines partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 53

Exemplar --

§1

1 -- umma DUTU-ši mŠuppiluliuma LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪatti UR.SAG

2 -- inumma mŠarrupša LUGAL KUR URUMittani ana dâki-šu ubte''e

3 -- u LUGAL KUR Mittanni qadu ÉRINM[] ḫurādī-šu GIŠGIGIRMEŠ-šu ina KUR URUNuḫašši īterub

4 -- u kīmē uṣṣaḫḫis-su

5 -- u mŠarrupša mār šipri-šu ana muḫḫi šar māt URUḪatti išpur

6 -- ÌR-du ša LUGAL KUR URUḪatti anāku-mi

7 -- u šūziban-ni-mi

8 -- u DUTU-ši ÉRINMEŠ ANŠE.KUR.RAḪI.A ana tillūti-šu ašpur

9 -- u LUGAL KUR URUMittanni qadu UGNIM ḪI.A-šu GIŠGIGIRMEŠ-šu ištu KUR URUNuḫašši ētabkū

§2

10 -- u ana UGU-ḫi awate šâši LUGAL GAL ul askut

11 -- u ana UGU-ḫi mŠarrupša ana tillūti-šu allik

12 -- u kīmē KUR URUIšuwa ina UDḪI.A ullâti itti LUGAL KUR URUḪatt[i itt]akir

13 -- u LUGAL KUR URUḪatti ana KUR URUIšuwa ē[terub?]

14 -- [k]īmē KUR Išuwa uḫalliq

15 -- u anā[ku ana tillūti] ša mŠarrupši ina KUR URUMitt[anni () allik]

16 -- kīmē KUR-ta ša ḪUR.SAGKašiy[ara _ mAntara]tla LUGAL KUR Alše DU[TU-ši] x x [ _ _ _ _ _ _ _ _ ḪUR.SAGK]ašiyara [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

17 -- kīmē [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uḫal]liq-ma

§3

18 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] x INIMMEŠ-ya [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] ittakir

19 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] ana pāni-šu [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] x išmē-ma

20 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] šâši [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 1-en [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ina ŠÀ-b]i URU-li [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i]tti-šunu [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] x [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -t]i-šu

§4'

21 -- [] x x []

22 -- [d]ânu ša L[ÚMEŠ]

23 -- [iš-t]u? ÉRINMEŠ ḫurād[i-šu]

24 -- [in]a nagb[ati-šu]

25 -- [aḫ]āmiš x []

26 -- [ina] ŠÀ-bi K[UR]

27 -- []-atini(-)x[]

§5'

28 -- ina MU.1.KAM argamanna-šu

29 -- u ina NA4ḪI.A LÚ.MEŠDAM.GÀR ša KUR Ḫatti lišaqqilū

30 -- u mTette ana UGU DUTU[i] EN-šu ina KUR URUḪatti ina šatti-šu lillik

§6'a

31 -- u itti salmi-ya salim

32 -- itti KÚR-ya nakir

33 -- šumma LUGAL KUR URUḪatti ina KUR Ḫurri

34 -- šumma ina KUR Miṣrī

35 -- šumma ina KUR Karand[uni]yaš

36 -- šumma ina KUR URUAštata

37 -- ū šumma ina KUR A[]e

38 -- mīnummê KUR.KURMEŠ KÚR ša ZAG KUR-ka qerbū

39 -- ša itti LUGAL KUR URUḪatti nakrū

40 -- ū mīnummê KUR.KURMEŠ ša ZAG KUR-ka qerbū

41 -- ša itti LUGAL KUR URUḪatti salmū

42 -- KUR URUMukiš KUR URUḪalpa KUR URUKinza išaḫḫur[ū-ma]

43 -- itti LUGAL KUR URUḪatti inakkirū

44 -- kīmē LUGAL KUR URUḪatti ŠÈ ḫabāti uṣṣâ

45 -- u šumma mTette ištu ÉRINMEŠ-šu GIŠGIGIRMEŠ[u] u ina ŠÀ-šu ul inammuš

46 -- u šumma ina kul ŠÀ-šu innaḫḫa[]

47 -- u šumma DUMU NUN bēla GAL qadu ÉRINMEŠ-šu GIŠGIGI[RMEŠ]u7

§6'b

48 -- ana mTette ana KASKAL.KUR-ti-šu ūlā-mā ana KUR-ti šanīti ana ḫabāti [appar]

49 -- šumma mTette ina kul ŠÀ-šu ištu ÉRINMEŠ-[šu] GIŠGIGIRMEŠ-šu ul inammuš

50 -- u itti KÚR indaḫḫaṣa 8

51 -- u šumma sarta mimma ippuš

52 -- kīam iqabbi

53 -- GÁ.E ša māmīti u ša riksi-mi

54 -- šumma KÚR lidūk-š[u-mi]

55 -- ū šumma KÚR lidūkū-mi

56 -- GÁ.E īdi-mi

57 -- ū šumma ana KÚR šâši atta išappar

58 -- anumma ÉRINMEŠ URUḪatti ana ḫabāti illakū-mi

59 -- dunnunāta-mi

60 -- u ištu māmīti ītete[q]

§7'

61 -- [ _ _ _ _ _ _ _ ] ... šanīti [ _ _ _ _ _ -r]ub11

62 -- šumma ša KUR Ḫurri

63 -- [ _ _ _ _ _ _ _ ]

64 -- [šumm]a ša KUR Aštata

65 -- [ _ _ _ _ _ _ _ ]

66 -- [šumm]a ša KUR Uppa

67 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]-TIrū14

68 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ ī]terub

69 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] LUGAL KUR URUḪatti [ ... ]

70 -- [u mT]e[t]t[e ištu ]mīti ēteteq

§8'

71 -- [šumma itti] LUGAL KUR Ḫatti KÚR šanû itabbi

72 -- [u KUR Ḫat]ti iḫabbat

73 -- šumma itti LUGAL KUR Ḫatti [šubalku]ta -uš

74 -- mTette išammē-ma

75 -- [u ištu] ÉRINMEŠ-šu GIŠGIGIRMEŠ-šu ŠÈ KASKAL.KUR-at NUN [ḫamutta il]lak

76 -- u šumma ŠÈ mTette [ ŠÈ KASKAL.KUR-a]t NUN ritta

77 -- ū DUMU-šu [ ŠE]Š-šu ū mariyanna-šu [qad]u ÉRINMEŠ GIŠGIGIRMEŠ ŠÈ KASKAL.KUR-at LUGAL KUR Ḫatti [ḫa]mutta lillik

§9'

78 -- [u šumma mTette] mamma iṣṣaḫḫas-su

79 -- [ EN ARAD-s]u

80 -- u ŠÈ LUGAL KUR Ḫatti [išappar-ma]

81 -- [ana tillūti-ya a]lkam-mi

82 -- u LUGAL [ana tillūti-šu ill]ak

83 -- u šumma ŠÈ TIR [ _ _ _ _ _ ]

84 -- [u šu]mma DUMU.LUGAL u šumma bēla GAL [ištu20 ÉRINMEŠ GIŠGIGIRMEŠ ]appar-ma

85 -- u KÚR šâšu [idukkū21]

86 -- [anu]mma mTette [LUGAL KUR Ḫatti22 aššum] x-mi-šu u aššum naḪTi-šu an[a LUGAL KU) Ḫatti ana AR]AD?-uttim uttēr-š[u]

87 -- u [šumma DUMUMEŠ?25 KUR Ḫatti ištu26] ÉRINMEŠ GIŠGIGIRMEŠ ša ŠÈ [mTette _ _ _ _ ]27

88 -- u ŠÈ URUDIDLI.ḪI.A[u] īte[rbū]

89 -- [mTette] 28 [ušak]kal-šunu

90 -- u [išaqqī-šunu] 29

91 -- ù ŠÈ IGI ḪI.A[u] [aḫḫutti ... ]30

92 -- [(...)] LUGAL KUR [URUḪatti _ _ _ _ ]

93 -- u m[annummê DUMU KUR Ḫatti appūna-ma]32 ana [mTette ṣaburta uba''a]

94 -- šumma [URU-li-šu KUR-su ana dâki uba''a]

95 -- ultu [māmīti īteteq]

§10'

96 -- u ay[yūtimê?] .. LUGAL KUR URU[atti ... ]34

97 -- [NAM.RAḪI.A ša KUR URUḪurr]i? šallātuḪI.A [ša KUR ON NAM.RAḪI.A ša KUR URUN]iya u NAM.R[AḪI.A ša KUR ON ]38

98 -- [šumma] L]Ú MUNUS-tu ištu UR[UḪatti (mamma) innabbit ]

99 -- [ina KUR-k]a īrub

100 -- u [kīam taqabb]i

101 -- GÁ.E ša r[iksi u ša māmīti-mi ]

102 -- [mimma] [īdi-mi]

103 -- ina ŠÀ-bi K[UR -ya ašbū-mi]

104 -- [ u mT]ette [l]iṣbas-s[unu]

105 -- [u ana LUGAL KUR Ḫatti lit]ēr-šunu

§11'

106 -- šumma ana mT[ette amāteMEŠ ḪU]L-nāti mamma ušaḫḫaz

107 -- [DUMU KUR URUḪa-at-ti ] ARAD-su

108 -- u [m]Tette l[ā iṣabbas-su]

109 -- [u ana LUGAL KUR ]atti ušebbal-šu

110 -- i[štu māmīti ītet]eq

§12'

111 -- mīnummê DUMU KUR URUNuḫašši [] ša ina ŠÀ KUR URUḪatti ašb[u]

112 -- [ bēlu] ARAD-du MUNUS-tu GÉME-tu

113 -- [ša mTette] ana LUGAL KUR URUḪatti i[rrišu]

114 -- [šumma LUGAL KUR Ḫa]tti inandin-šu

115 -- lilqe

116 -- [u šumma LUGAL KUR Ḫat]ti inandin-šu

117 -- [innabbit]

118 -- [u] ana UGU-ḫi mT[ette illakam]

119 -- [u šumma] mTette išarri[q]

120 -- [u ištu māmīti ītete]q

§13'

121 -- u šumm[a URUKI ayyūmma iteb]bi

122 -- ina KUR [mTette illaka]

123 -- [mTette amāteME]Š [banâti ana pāni-šunu iqabb]i

124 -- IGIḪI.A-[šunu ana ḪUR.SAG-ma ū ana KUR-ti ša]nīti44 i[šakkan]

125 -- [ana IGIḪI.A-šunu amāteM] [banâti dubub]

126 -- [IGIḪI.A-šunu ina KASKAL šukun-šunu]

127 -- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KUR] URUḪatti [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

128 -- [šumma L]Úmunnabtu [ištu KUR Ḫurri šumma ištu KUR-ti šanīti48 [ina KUR URUNuḫašši illaka]

129 -- [(u) mTett]e [ ikallā-šu]

130 -- [ana KUR URUḪatti li]maššer-ma50

131 -- [šumma ikallā-šu]

132 -- [ištu māmīti] īteteq

§14'

133 -- [u šumma mTette _ _ _ _ _ ] eḫaššaḫ51

134 -- [ana LUGAL KUR URUḪatti līr]?-ma

135 -- mīnummê [NUN inandin-šu]

136 -- lilqe

137 -- mīnummê NUN [ul inandin-šu]

138 -- ileqqe

§ 15'

139 -- [u kīmē GÁ.E] mTette ubanni-šu

140 -- mīta [uballis54]-su

141 -- ŠÈ KUR-šu umaššer-šu

§16'

§17'

142 -- [DUTU šamê DUTU URUArinna]

143 -- [DU šamê DU KUR URU]Ḫatti [GUDŠeri GUDḪurri ḪUR.SAGNanni ḪUR.SAG]azzi [DIŠKUR KI.LAM DIŠKUR KARAŠ57 DIŠKUR URUḪala]p [DIŠKUR URUZippal]anda [dIŠKUR URUNeri]k [DIŠKUR URULiḫz]ina D[KUR DU6 DIŠKUR URUḪišš]ašḫapa [DIŠKUR URUŠaḫ]pina DIŠKUR URUŠ[apinuwa] [DIŠKUR URUPitt]eyarik DIŠKUR URUŠ[amuḫa] [DIŠKUR URUḪurm]a DIŠKUR URUŠarišš[a] [DIŠKUR ti]llati DIŠKUR URUUda D[IŠKUR URUKizzuwa]tna [DIŠKURUR]UIšḫupitta DIŠKUR URUNuḫa[šše]

§18'

144 -- [DLAMMA] DLAMMA KUR URUKÙ.BABBAR-ti DZitḫar[iyaš DKarziš] [DḪapa]ntaliyaš DLAMMA URUKaraḫ[na DLAMMA LÍL] [DLAMMA] KUŠkuršaš

145 -- DÉ-a dAllat[um] [DTelipinu ša UR]UTurmitta DTelipinu š[a URUTawini]ya [DTel]ipinu ša URU < > <D>Ḫanḫann[a DBU.NE.NE61] [D]kašepa

§19'

146 -- [D30] EN māmīti DIšḫara MUNUS.LUGAL DḪepat [ MUNUS.LU]GAL AN DIštar DGAŠAN LÍL DGAŠAN URUNinuwa DGAŠAN URUḪattarina DNinatta DKulitta

147 -- DZababa DZabab[a] URUKÙ.BABBAR-ti DZababa URUEllaya DZababa URUArziya DYarri DZappana

§20'

148 -- DḪantitaššu ša URUḪurma DApara ša URUŠamuḫa DKataḫḫa ša URUAnkuwa DMUNUS.LUGAL ša URUKatapa DDÌM.NUN.ME URUTaḫurpa DḪallara ša URUDunna DGAZ.BA.A.A ša URUḪupišna DTapišuwa ša URUIšḫupitta DBēlti URULanda DKuniyawanniš ša URULanda DNIN.ŠEN.ŠEN.NA ša URUKinza

149 -- ḪUR.SAGLablani ḪUR.SAGŠariyana ḪUR.SAGPišaiša

150 -- DINGIRMEŠ lulaḫḫi DINGIRMEŠ ḫapiri DEREŠ.KI.GAL

151 -- DINGIRMEŠ MEŠ DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ gabba-šunu ša KUR URUḪatti

152 -- DINGIRMEŠ MEŠ DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ gabba-šunu ša KUR URUKizzuwatni

153 -- DINGIRMEŠ MEŠ DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ gabba-šunu ša KUR URUNuḫašši

154 -- DINGIRMEŠ ša dārâtim-ma gabba-šunu DNara DNamšara DMinki DTuḫuši DAmmuki DAmmizzadu DAlalu DAntum DAnu DApantum DEN.LÍL DNIN.LÍL

§21'

155 -- ḪUR.SAGMEŠ ÍDMEŠ MEŠ A.AB.BA GAL AN u KI IMMEŠ urpīMEŠ

156 -- ana annî riksi u ana māmīti šībūtu

157 -- mīnummê awāteMEŠ ša riksi u ša māmīti ina ŠÀ-bi ṭuppi annīti šaṭrat

158 -- šumma mTette awāteMEŠ annâti ša riksi u māmīti inaṣṣar

159 -- u ištu māmīti īteteq

160 -- u nīš DINGIRMEŠ annûtim mTette [qadu SAG.DU-šu] DAMMEŠ-šu DUMUMEŠ-šu DUMU.DUMUMEŠ-šu É-šu URU-šu KUR-šu [ _ _ _ ] u qadu mimmû-šu luḫalliq[ū-šunu]

161 -- u šumma mTette amāteMEŠ [annâti ša riksi] u māmīti ša ina [ŠÀ-bi ṭuppi annīti šaṭrat] inaṣṣar-šunu

162 -- u mTett[e nīš DINGIRMEŠ annûti] ištu SAG.DU-šu DAMMEŠ[u DUMUMEŠ-šu DUMU.DUMUMEŠ-šu] MÁŠ-šu [É-šu] URU-šu KUR-šu [u qadu mimmû-šu liṣṣurū-šu]

§22'

163 -- ṭuppa ann[īta ša riksi u māmīti ša mTette] u ša MÁŠ-šu [ ...]

164 -- [qati]


7

Koll. Weidner 1923, 62, sowie KUB 5, S. 49a.

8

Var.C: i]nta[ḫḫaṣa.

11

Eine Form von erēbu „eindringen“.

14

Eine Form von eṭēru „wegnehmen; retten“?

20

Oder qadu.

21

Ergänzung nach Del Monte 1986, 148.

22

Ergänzung Del Monte 1986, 148.

25

Ergänzung nach dem Tuppi-Teššub-Vertrag; Del Monte 1986, 148: be-luMEŠ nach dem Aziru-Vertrag.

26

Oder qadu.

27

[ušebbalū entsprechend heth. arḫa uwadanzi (Tuppi-Teššub-Vertrag); Del Monte 1986, 148, erg. KUR Nu-ḫaš-ši al-tap-ra nach dem Aziru-Vertrag (al-[tap-ra]).

28

Ergänzung nach dem Tuppi-Teššub-Vertrag; Del Monte 1986, 148: [i-na-ṣa-ar-šu-nu].

29

Ergänzung nach dem Tuppi-Teššub-Vertrag.

30

Dieser Satz fehlt in der heth. Fassung des Tuppi-Teššub-Vertrags. Die heth. Fassung des Aziru-Vertrags bietet n=aš išḫaššarwaḫḫeški „behandle sie freundlich!

32

Ergänzungen von Del Monte 1986, 148, nach dem Niqmepa-Vertrag.

34

Kühne 1976: 247: iš-lu-ul; Del Monte 1986, 148 mit Begründung S. 87: ul-te-ri-ib. Letzteres setzt aber a-na KUR Ḫa-at-ti voraus, wofür der Raum nicht ausreicht.

38

Die abgebrochenen Ortsnamen sind wohl Kinza und Mukiš.

44

Koll. Weidner 1923, 66.

48

Ergänzt mit Del Monte 1986, 150. Die Ergänzung ist aber sehr unsicher.

50

Del Monte 1986, 150, ergänzt ú]-, also Prät., bietet aber in der Übersetzung eine Futurform.

51

Ergänzungen von Del Monte 1986, 150.

54

Mit Del Monte 1986, 152 ergänzt; dort versehentlich Präsens, aber Übersetzung richtig Vergangenheitstempus.

57

Ergänzung unsicher.

61

Erg. nach KBo 22.39 Rs. III 23'; Del Monte 1986, 152 ergänzt DPirwa.


Editio ultima: Textus 2014-02-17 11:23:52.38