Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 3.36 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs. 1′ x[

Vs. 2′ la‑qé‑š[u?

la‑qé‑š[u?

Vs. 3′ ù šu‑ú [

ùšu‑ú

Vs. 4′ GU₄?MEŠ ša x[

GU₄?MEŠša

Vs. 5′ i‑din mpí‑k[a₄‑aš‑ta

i‑dinmpí‑k[a₄‑aš‑ta

Vs. 6′ a‑na ur‑ri‑i [

a‑naur‑ri‑i

Vs. 7′ ul‑te‑bi[l]a a[na?

ul‑te‑bi[l]aa[na?

Vs. 8′ a‑na UGU‑ḫi mur‑ḫ[i‑DIŠKUR

a‑naUGU‑ḫimur‑ḫ[i‑DIŠKUR

Vs. 9′ at‑ta ul ta‑[am‑ḫur

at‑taulta‑[am‑ḫur

Vs. 10′ a‑na UGU‑ḫi‑ka [


a‑naUGU‑ḫi‑ka

Vs. 11′ um‑ma‑a a‑na ŠE[Š‑ia‑ma

um‑ma‑aa‑naŠE[Š‑ia‑ma

Vs. 12′ al‑tap‑ra‑ak‑[ku

al‑tap‑ra‑ak‑[ku

Vs. 13′ li‑iš‑mé‑š[u‑nu‑ti

li‑iš‑mé‑š[u‑nu‑ti

Vs. 14′ gab!‑bi a‑ma?[teMEŠ

Vs. bricht ab

gab!‑bia‑ma?[teMEŠ

Rs. 1′ ša [

ša

Rs. 2′ ù lu‑[

ù

Rs. 3′ ša ip‑[pu‑uš?


šaip‑[pu‑uš?

Rs. 4′ ŠEŠ‑ia x[

ŠEŠ‑ia

Rs. 5′ URUbi‑r[u‑ta

URUbi‑r[u‑ta

Rs. 6′ LUGAL iš‑mu‑ú [

LUGALiš‑mu‑ú

Rs. 7′ ù us‑se‑en₆‑[ni‑iq

ùus‑se‑en₆‑[ni‑iq

Rs. 8′ ù šu‑ú ṣur‑r[i‑iš

ùšu‑úṣur‑r[i‑iš

Rs. 9′ it‑ti‑šu šu‑nu [

it‑ti‑šušu‑nu

Rs. 10′ [ ta?‑a]ṣ‑ṣa‑bat [

Rs. bricht ab

ta?‑a]ṣ‑ṣa‑bat
0.40280199050903