Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KBo 1.22 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs. 1′ ] ù ú‑še‑bíl‑šu a‑na i[a‑ši]

ùú‑še‑bíl‑šua‑nai[a‑ši]

Vs. 2′ LUG]AL kán‑na iq‑bi


LUG]ALkán‑naiq‑bi

Vs. 3′ ] i‑le‑eq‑qú‑šu‑nu‑ti a‑na ka‑a‑[ša]

i‑le‑eq‑qú‑šu‑nu‑tia‑naka‑a‑[ša]

Vs. 4′ ù it‑t]a‑din a‑na da?‑ra‑ra ṭe₄‑em‑šu‑n[u ] a‑ma‑r[i]

ùit‑t]a‑dina‑nada?‑ra‑raṭe₄‑em‑šu‑n[ua‑ma‑r[i]

Vs. 5′ ša i]l‑ka₄‑ak‑ku ka‑am‑ma ù la ga₁₄‑mi‑i[ir

šai]l‑ka₄‑ak‑kuka‑am‑maùlaga₁₄‑mi‑i[ir

Vs. 6′ an]‑na‑ti ša šu‑ú ú‑še‑bíl‑as‑šu[nu

an]‑na‑tišašu‑úú‑še‑bíl‑as‑šu[nu

Vs. 7′ a‑mu]r a‑du‑ku at‑ta te‑el‑te‑m[é a‑ma]‑teMEŠ‑šu‑nu


a‑mu]ra‑du‑kuat‑tate‑el‑te‑m[éa‑ma]‑teMEŠ‑šu‑nu

Vs. 8′ ] la ba‑na‑a‑tù dan‑níš ša la ma‑aš‑[lu da]n‑níš

laba‑na‑a‑tùdan‑níššalama‑aš‑[luda]n‑níš

Vs. 9′ ]x‑an‑na ù ki‑i at‑ta te‑el‑te‑m[é]

ùki‑iat‑tate‑el‑te‑m[é]

Vs. 10′ ] ki‑i ba‑ša ša‑pa‑ri ša ‑lum um‑ma‑a

ki‑iba‑šaša‑pa‑riša‑lumum‑ma‑a

Vs. 11′ ] aš‑mu‑ú ia‑nu‑ú ù LUGAL li‑iš‑pu‑ra‑ak‑ku

aš‑mu‑úia‑nu‑úùLUGALli‑iš‑pu‑ra‑ak‑ku

Vs. 12′ ta‑ka₄‑a]b‑bi gab‑bi ša ma‑as‑lu a‑na e‑pé‑ši‑šu

ta‑ka₄‑a]b‑bigab‑bišama‑as‑lua‑nae‑pé‑ši‑šu

Vs. 13′ ŠEŠ‑k]a a‑ma‑teMEŠ an‑ni‑t[i]


Vs. bricht ab

ŠEŠ‑k]aa‑ma‑teMEŠan‑ni‑t[i]

Rs. 1′ ti]‑d[e₄‑ni dan]níš

ti]‑d[e₄‑nidan]níš

Rs. 2′ a‑n]a pa‑ni DIŠKUR a‑na pa‑ni

a‑n]apa‑niDIŠKURa‑napa‑ni

Rs. 3′ (unbeschrieben)


Rs. 4′ m]a‑a‑dá‑tù ma‑a‑dá‑tù UGU‑šu

m]a‑a‑dá‑tùma‑a‑dá‑tùUGU‑šu

Rs. 5′ š]u‑ú i‑na KUR ki‑iz‑wa‑at‑na it‑tal‑ka

š]u‑úi‑naKURki‑iz‑wa‑at‑nait‑tal‑ka

Rs. 6′ il‑ka₄‑a]k‑ku‑uš‑šu ia‑nu‑ú i‑na KUR ḫal‑ba‑a il‑li‑ka

il‑ka₄‑a]k‑ku‑uš‑šuia‑nu‑úi‑naKURḫal‑ba‑ail‑li‑ka

Rs. 7′ il‑ka₄]ak‑ku‑uš‑šu ia‑nu‑ú i‑na KUR šu‑ba‑ri‑i il‑li‑ka

il‑ka₄]ak‑ku‑uš‑šuia‑nu‑úi‑naKURšu‑ba‑ri‑iil‑li‑ka

Rs. 8′ il‑ka₄]‑ak‑ku‑uš‑šu ia‑nu‑ú i‑na KUR qí‑in‑sà it‑tal‑ka

il‑ka₄]‑ak‑ku‑uš‑šuia‑nu‑úi‑naKURqí‑in‑sàit‑tal‑ka

Rs. 9′ il‑ka₄]‑ak‑ku‑‑šu


il‑ka₄]‑ak‑ku‑‑šu

Rs. 10′ i]l‑li‑ku‑ni qà‑du ‑lam an‑na‑a ù šu‑nu

i]l‑li‑ku‑niqà‑du‑laman‑na‑aùšu‑nu

Rs. 11′ EN]‑ni šu‑ú DUMU.MUNUS ša LUGAL it‑ti‑šu a‑na DAM‑ti‑š[u]

EN]‑nišu‑úDUMU.MUNUSšaLUGALit‑ti‑šua‑naDAM‑ti‑š[u]

Rs. 12′ šu]ú ù šum‑ma le‑mu‑ut‑tù it‑te‑en₆‑pu‑uš

šu]úùšum‑male‑mu‑ut‑tùit‑te‑en₆‑pu‑uš

Rs. 13′ nu‑ba‑áʾ‑a]‑šu ù šum‑ma ṭùṭub‑tam it‑te‑en₆‑pu‑uš

nu‑ba‑áʾ‑a]‑šuùšum‑maṭùṭub‑tamit‑te‑en₆‑pu‑uš

Rs. 14′ ARADME]Š‑ka gab‑bi‑šu‑nu kán‑na iq‑bi ù DUMUMEŠ KUR ka₄‑a[ú]e?

ARADME]Š‑kagab‑bi‑šu‑nukán‑naiq‑biùDUMUMEŠKURka₄‑a[ú]e?

Rs. 15′ š]u‑[ba‑ri‑i] qà‑du DUMUMEŠ KUR a‑mur‑ri

š]u‑[ba‑ri‑i]qà‑duDUMUMEŠKURa‑mur‑ri

Rs. 16′ u]l ni‑na‑an‑di[n‑šu]

Rs. bricht ab

u]lni‑na‑an‑di[n‑šu]
0.47212600708008