Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KBo 12.30 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

KBo 12.30+ (CTH 122) [by HPM Staatsverträge]

KBo 12.30{Frg. 1} (+) KUB 26.25{Frg. 2}
Revisionsgeschichte | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

(Frg. 1) Vs. II 1 1 [ -g]a-miš-ši še-er e-eš-ta 2 le-e-an kar-aš-ti


3 [DUTU]I mŠuppiluliuman šakuwaššarit ZI-it [paḫ]ši

(Frg. 1) Vs. II 2 3 [DUTU]I mŠu-up-pí-lu-li-u-ma-an ša-ku-wa-aš-ša-ri-it ZI-it

(Frg. 1) Vs. II 3 [ ]-ši 4 kat-ta-ma NUMUN-YA pé-di-za ku-it ti-it-ta-nu-mi

(Frg. 1) Vs. II 4 5 [na-a]t1 EN-an-ni ša-ku-wa-aš-ša-ri-it ZI-it pa-aḫ-ši

(Frg. 1) Vs. II 5 6 [Š] A DUTU-ŠI-ta EN-an-ni PAP-an-zi še-er aq-ka₄-tar

(Frg. 1) Vs. II 6 [i]r-ḫa-aš e-eš-du 7 a-ra-aš-ta a-aš-šu-wa-an-za

(Frg. 1) Vs. II 7 IŠ-TU EN-KA ar-ḫa-ia-an le-e e-eš-zi

(Frg. 1) Vs. II 8 8 ÉZA-RA-TU₄-ta le-e e-eš-zi 9 ma-a-an-ták-kán a-aš-ša-u-i

(Frg. 1) Vs. II 9 me-mi-ia-an-ni še-er URUḪat-ti ku-iš-ki EGIR-pa-an-da

(Frg. 1) Vs. II 10 ú-ez-zi 10 nu-uš-ma-aš-za zi-ik-ka₄ a-aš-šu-uš e-eš

(Frg. 1) Vs. II 11 11 tu-uk-ka₄-at IGI-an-da a-aš-ša-u-e-eš a-ša-an-du


(Frg. 1) Vs. II 12 12 ma-a-an-ma-ták-k[án] :ku-up-ia-ti-ma še-er

(Frg. 1) Vs. II 13 na-aš-šu Š[A m]Šu-up-pí-lu-li-u-ma ḪUL-u-i :ma-a-li-i

(Frg. 1) Vs. II 14 ŠA DINGIR[MEŠ] :za-am-mu-ra-at-ti Ù ŠA KUR URUḪat-t[i]

(Frg. 1) Vs. II 15 ḪUL-l[a-wa-an-n]i še-er ku-iš-ki EGIR-[pa] a[n-da ] 13 x[ ] x x [] (Bruch)(Lücke unbestimmbarer Größe)

(Frg. 2) Vs. II 1′ 14 [ ]x u-un-x[ ]

(Frg. 2) Vs. II 2′ 15 [nu]-ut-ták-kán ki-i MA-M[IT]ḪI.A t[i- ] 16 [ ]

(Frg. 2) Vs. II 3′ KAŠ A ku-it ak-ku-uš-ki-ši 17 k[e?- ]

(Frg. 2) Vs. II 4′ kar-ti-i GAM-an-ta pé-e ḫar-du 18 Ì-[ ]

(Frg. 2) Vs. II 5′ iš-ki-iš-ki-ši 19 ke-e-ia-ták-kán MA-MITḪI.A Q[A- ]

(Frg. 2) Vs. II 6′ kat-ta iš-ki-ia-an e-eš-du 20 TÚG-an-za GIM-an []

(Frg. 2) Vs. II 7′ wa-aš-ši-iš-ki-ši 21 ke-e-ia-za MA-MITḪI.A QA-TAM-MA wa-aš-ši-i[š-ki]


(Frg. 2) Vs. II 8′ 22 ma-a-an ŠA mKÙ.PÚ-ma ḪUL-lu na-aš-šu ŠA DUMU mŠu-up-pí-lu-l[i-ia-ma]

(Frg. 2) Vs. II 9′ ḪUL-lu GAM DUTU AN-E ta-pár-ri-ia-ši 23 a-pé-da-ni-ták-kán

(Frg. 2) Vs. II 10′ me-ḫu-ni LI-IM DINGIRMEŠ MA-MIT DUTU-aš wa-an-te-em-ma-aš

(Frg. 2) Vs. II 11′ ḫar-ni-in-kán-du 24 ma-a-an-at GE₆-za-ma ŠA-PAL DXXX

(Frg. 2) Vs. II 12′ ta-pár-ri-ia-ši 25 DXXX-aš-ša! a-pé-el :ḫa-at-ta-li-it

(Frg. 2) Vs. II 13′ [QA-D]U DAM-KA DUMUMEŠ-KA NUMUN-KA KUR-KA

(Frg. 2) Vs. II 14′ [ ]x x x ḫar-ni-ik- du


(Bruch)

Ergänzung nach CHD P, 5b. Otten 1969, 52 [na-a]n.
0.32755184173584