Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KBo 30.149 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs.? 1′ ]x x[

Vs.? 2′ ]x‑an ša‑x[

Vs.? 3′ ] LÚ.MEŠALAM.ZU₉Kultakteur:{(UNM)} a‑x[

LÚ.MEŠALAM.ZU₉
Kultakteur
{(UNM)}

Vs.? 4′ LÚ.MEŠ]ALAM.ZU₉Kultakteur:{(UNM)} I‑NA QA‑TI‑Š[UHand:{D/L.SG, D/L.PL, ABL}

LÚ.MEŠ]ALAM.ZU₉I‑NA QA‑TI‑Š[U
Kultakteur
{(UNM)}
Hand
{D/L.SG, D/L.PL, ABL}

Vs.? 5′ NINDAmu‑u‑ri‑i]a‑la‑aštraubenförmiges Gebäck:{NOM.SG.C, GEN.SG, VOC.SG, GEN.PL, D/L.PL} ne‑e‑a‑an‑za(sich) drehen:{PTCP.NOM.SG.C, VOC.SG};
(sich) drehen:{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL}
NIND[A?Brot:{(UNM)}

NINDAmu‑u‑ri‑i]a‑la‑ašne‑e‑a‑an‑zaNIND[A?
traubenförmiges Gebäck
{NOM.SG.C, GEN.SG, VOC.SG, GEN.PL, D/L.PL}
(sich) drehen
{PTCP.NOM.SG.C, VOC.SG}
(sich) drehen
{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL}
Brot
{(UNM)}

Vs.? 6′ ]x 1ein:QUANcar NINDAmu‑u‑ri‑ia‑l[a‑

1
ein
QUANcar

Vs.? 7′ ].MEŠALAM.ZU₉Kultakteur:{(UNM)} [

].MEŠALAM.ZU₉
Kultakteur
{(UNM)}

Vs.? 8′ ‑i]a‑an‑te‑eš [

Vs.? 9′ ]x GIŠiš‑ḫa‑[a‑ur‑ra(wertvoller Gegenstand):{NOM.PL.N, ACC.PL.N};
(wertvoller Gegenstand):{NOM.SG.N, ACC.SG.N, STF}

GIŠiš‑ḫa‑[a‑ur‑ra
(wertvoller Gegenstand)
{NOM.PL.N, ACC.PL.N}
(wertvoller Gegenstand)
{NOM.SG.N, ACC.SG.N, STF}

Vs.? 10′ ]x‑an[

Vs.? 11′ ]x šu[

Vs.? bricht ab

Rs.? 1′ ]x x[

Rs.? 2′ GIŠŠU.Š]ÙDUN‑ŠU‑NUJoch:{a →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, b →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, c →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, d →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, e →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, f →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, g →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, h →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, i →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, j →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, k →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL} KÙ.BABBAR[Ḫattuša:{GN(UNM)};
Silber:{(UNM)}

GIŠŠU.Š]ÙDUN‑ŠU‑NUKÙ.BABBAR[
Joch
{a →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, b →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, c →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, d →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, e →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, f →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, g →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, h →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, i →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, j →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL, k →(UNM)_DEM2/3.GEN.PL}
Ḫattuša
{GN(UNM)}
Silber
{(UNM)}

Rs.? 3′ tu‑u?‑r]i‑an‑te‑ešfestmachen:{PTCP.NOM.PL.C, PTCP.ACC.PL.C} ta‑aš‑k[án:{ CONNt=PPRO.3SG.C.NOM=OBPk, CONNt=PPRO.3PL.C.ACC=OBPk};
nehmen:{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL}

tu‑u?‑r]i‑an‑te‑ešta‑aš‑k[án
festmachen
{PTCP.NOM.PL.C, PTCP.ACC.PL.C}

{ CONNt=PPRO.3SG.C.NOM=OBPk, CONNt=PPRO.3PL.C.ACC=OBPk}
nehmen
{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL}

Rs.? 4′ n]e‑e‑a‑an‑ta(sich) drehen:{PTCP.NOM.PL.N, PTCP.ACC.PL.N, PTCP.STF};
(sich) drehen:3PL.PRS.MP
GU₄ḪI.A‑n[aRind:ACC.SG.C=CNJctr

n]e‑e‑a‑an‑taGU₄ḪI.A‑n[a
(sich) drehen
{PTCP.NOM.PL.N, PTCP.ACC.PL.N, PTCP.STF}
(sich) drehen
3PL.PRS.MP
Rind
ACC.SG.C=CNJctr

Rs.? 5′ ]‑mi I‑NA 1ein:{ a → …:D/L.SG} { b → …:D/L.PL} { c → …:ABL}:QUANcar SIHorn:{(UNM)};
Hornist:{(UNM)}
GU₄Rind:{(UNM)} 1ein:QUANcar S[I?Horn:{(UNM)};
Hornist:{(UNM)}

I‑NA 1SIGU₄1S[I?
ein
{ a → …
D/L.SG} { b → …
D/L.PL} { c → …
ABL}
QUANcar
Horn
{(UNM)}
Hornist
{(UNM)}
Rind
{(UNM)}
ein
QUANcar
Horn
{(UNM)}
Hornist
{(UNM)}

Rs.? 6′ UDUḪI.A]‑naSchaf:ACC.SG.C=CNJctr 1ein:QUANcar mu‑u‑ri‑ia‑la‑aš‑š[atraubenförmig:{NOM.SG.C, GEN.SG, VOC.SG, D/L.PL, GEN.PL};
traubenförmiges Gebäck:{NOM.SG.C, GEN.SG, VOC.SG, GEN.PL, D/L.PL}

UDUḪI.A]‑na1mu‑u‑ri‑ia‑la‑aš‑š[a
Schaf
ACC.SG.C=CNJctr
ein
QUANcar
traubenförmig
{NOM.SG.C, GEN.SG, VOC.SG, D/L.PL, GEN.PL}
traubenförmiges Gebäck
{NOM.SG.C, GEN.SG, VOC.SG, GEN.PL, D/L.PL}

Rs.? 7′ ]x nam‑manoch:;
dann:
4vier:QUANcar mu‑u‑ri‑i[a‑la‑

nam‑ma4
noch

dann
vier
QUANcar

Rs.? 8′ k]a‑ra‑ú‑ni‑i[š‑mi?Horn:D/L.SG

Rs.? bricht ab

k]a‑ra‑ú‑ni‑i[š‑mi?
Horn
D/L.SG
0.37236595153809