Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KBo 5.2 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs. I 1 1 UM-MA mAm-mi-ḫa-at-na SANGA ŠA DIš-ḫa-a-ra

Vs. I 2 URUKi-iz-zu-wa-at-na


Vs. I 3 2 ma-a-an an-tu-wa-aḫ-ḫa-aš šu-up-pí-iš 3 nu-uš-ši NINDA-an

Vs. I 4 mar-ša-an ku-iš-ki a-da-an-na pa-a-i 4 na-aš-ma-aš-ši UZUÌ

Vs. I 5 mar-ša-an a-da-an-na pa-a-i 5 na-aš-ma-aš-ši NINDA-an UZUÌ

Vs. I 6 al-wa-an-za-aḫ-ḫa-an ku-iš-ki a-da-an-na pa-a-i


Vs. I 7 6 na-aš-ma-aš-ši ŠA É.NA₄ NINDA-an UZUÌ ku-iš-ki

Vs. I 8 a-da-an-na pa-a-i 7 na-aš-ma-aš-ši ŠA MUNUS tu-e-ek-ki-iš-ši

Vs. I 9 e-eš-ḫar a-ku-wa-an-na pa-a-i 8 nu ki-i SÍSKUR ši-pa-an-da-aḫ-ḫi


Vs. I 10 9 nu ki-i da-aḫ-ḫi 10 16 SILA₄ 15 MÀŠ.TUR 1 MEḪI.A MUŠEN.GAL

Vs. I 11 1 ME 8 MUŠEN.TUR 11 54 DUGKU-KU-UB KAŠ.GEŠTIN 14 DUGḫa-ak-ku-un-na-e-eš

Vs. I 12 Ì.DU₁₀.GA 2 wa-ak-šur Ì GIŠSE₂₀-ER-DUM pít-tal-wa-an

Vs. I 13 12 2 wa-ak-šur LÀL 3 UP-NU GIŠPÈŠ 3 UP-NU GIŠGEŠTIN.ḪÁD.DU.A

Vs. I 14 13 1 GA.KIN.AG 1 EM-ṢÚ MUN ḫa-az-zi-e-la-aš


Vs. I 15 14 UZUSA ga-an-ga-a-tiSAR la-ak-kar-wa-anSAR

Vs. I 16 ḫu-e-er-ni-iš 1 DUGGAL GA KU₇


Vs. I 17 15 14 SÍGki-iš-ri-iš BABBAR 14 SÍGtar-pa-a-la-aš ZA.GÌN

Vs. I 18 14 SÍGtar-pa-a-la-aš SA₅ 14 GADAka-az-za-ar-nu-ul

Vs. I 19 15 GÍN.GÍN KÙ.BABBAR


Vs. I 20 16 14 DUG ME-E ši-i-ḫi-il-la-aš ú-i-te-e-ni

Vs. I 21 17 14 DUG ME-E 14 DUGGÌR.GÁN 14 DUGBUR.ZI TUR 14 DUGÚTUL

Vs. I 22 18 14 DUGDÍLIM.GAL SIG 40 DUGGAL 5 ME DUGḫu-pu-wa-a-i


Vs. I 23 19 14 GIŠla-aḫ-ḫu-u-ra-aš 14 TA-PAL GIŠKÀ-AN-NU-UM AD.KID

Vs. I 24 5 GIŠBANŠUR AD.KID 20 14 GIŠUD.MUNUS.ḪÚB 14 GIŠŠU.GU₇.NAG

Vs. I 25 14 GIŠku-uš-ku-uš-šu-ul-li


Vs. I 26 21 5 ME NINDA.SIGḪI.A 32 NINDAmu-la-a-ti-iš ŠA ½ UP-NI

Vs. I 27 22 8 NINDAmu-la-a-ti-iš tar-na-aš pít-tal-wa-aš MUN Ú-UL

Vs. I 28 iš-ḫu-wa-a-an 23 1 UP-NU me-ma-al pít-tal-wa-an MUN! Ú-UL

Vs. I 29 iš-ḫu-wa-a-an 24 14 DUGDÍLIM.GAL SIG TU₇˽BA.BA.ZA šu-u-wa-an-za

Vs. I 30 14 NINDA ḫar-aš-pa-a-u-wa-an-te-eš


Vs. I 31 25 1 GIŠŠÚ.A 1 GIŠGÌR.GUB 1 KUŠšar-pa-aš 26 1-NU-TIM TÚGNÍG.LÁMMEŠ

Vs. I 32 1 TÚGTÚGGÚ.È.A HUR-RI 1-NU-TIM TÚGGÚ.È.A

Vs. I 33 27 1 TÚGŠÀ.GA.DÙ 1-NU-TIM TÚGE.ÍB TAḪA-AP-ŠI 1 TÚGSAG.DUL

Vs. I 34 28 1-NU-TIM TÚGGADA.DAM 1-NU-TIM KUŠE.SIR 29 na-at A-NA D10 ti-an-zi


Vs. I 35 30 ma-a-an EN SÍSKUR-ma MUNUS-za nu-uš-ši GIŠḫa-aš-ša-al-li

Vs. I 36 ŠA MUNUS-ia TÚGNÍG.LÁMMEŠ 31 na-at A-NA DḪé-pát ti-an-zi


Vs. I 37 32 NA₄ZA.GÌN te-pu NA₄GUG te-pu NA₄AŠ.NU₁₁.GAL te-pu

Vs. I 38 33 ḫu-u-uš-ti-iš-ša te-pu 14 kap-pí-iš ŠE pa-ra-a ši-ia-an-na-aš

Vs. I 39 GIŠŠINIG te-pu GIŠEREN te-pu


Vs. I 40 34 nu ma-aḫ-ḫa-an AZU ki-i ḫu-u-ma-an pé-e-di-iš-ši

Vs. I 41 ḫa-an-da-a-iz-zi


Vs. I 42 35 nu-za ku-it-ma-an DUTU-uš A-ŠAR-ŠU na-a-ú-i e-ep-zi

Vs. I 43 36 nu-za AZU 2 DUG A 2 SÍGki-iš-ri-in 2 SÍGtar-pa-a-la-aš SA₅

Vs. I 44 2 SÍGtar-pa-a-la-aš ZA.GÌN 2 GÍN KÙ.BABBAR 2 DUGḫa-ak-ku-un-na-e-eš Ì.DU₁₀.GA

Vs. I 45 2 GADAka-az-za-ar-nu-ul-li 2 NINDA.SIG 2 DUGKU-KU-UB GEŠTIN da-a-i


Vs. I 46 37 nu ki-i AZU ša-ra-a kar-ap-zi 38 na-aš-kán ÍD-i

Vs. I 47 pa-ra-a pa-iz-zi 39 nu 2 NINDA.SIG pár-ši-ia 40 na-at-kán ÍD-i

Vs. I 48 an-da pé-ši-ia-az-zi 41 nu 2 DUGKU-KU-UB GEŠTIN da-a-i

Vs. I 49 42 nu-kán IŠ-TU 2 DUGKU-KU-UB GEŠTIN an-da ši-pa-an-ti 43 nam-ma Ì.DU₁₀.GA

Vs. I 50 2 DUGḫa-ak-ku-un-na-uš da-a-i 44 na-aš-ta ÍD-i

Vs. I 51 [an-d]a te-pu za-ap-pa-nu-uz-zi


Vs. I 52 45 [na-aš-t]a? ták-na-a-aš DUTU-i ú-i-da-a-ar ú-e-wa-ak-ki


Vs. I 53 46 [nu AZU] 2 DUG ME-E da-a-i 47 na-aš-ta wa-a-tar 7-ŠU an-da

Vs. I 54 [šu-un-na]-i 48 pa-ra-a-ia-kán ÍD-i an-da 7-ŠU la-a-ḫu-i

Vs. I 55 49 [ ]-ni-ma-aš-kán šu-un-na-i


Vs. I 56 50 [nu AZU 2-ŠU] 7 NA₄pa-aš-ši-la-an ÍD-az ša-ra-a da-a-i

Vs. I 57 51 [nu-kán A-NA 1 DU]G A 7 NA₄pa-aš-ši-la-an an-da pé-eš-ši-ia-zi

Vs. I 58 52 [nam-ma-ia-kán A-N]A 1 DUG A 7 NA₄pa-aš-ši-la-an an-da

Vs. I 59 [pé-eš-ši-ia-az-zi] 53 [GIŠŠIN]IG? -ia-kán A-NA 1 DUG ME-E

Vs. I 60 [ an-da pé-e]š-ši-ia-az-zi 54 nu GIŠŠINIG

Vs. I 61 [ ] 2 DUG A še-er šu-ta-a-i-iz-zi


Vs. I 62 55 [ GADA-it a]n-da ka-ri-ia-az-zi

Vs. II 1 56 na-at-ša-an šu-uḫ-ḫi ša-ra-a pé-e-da-a-i

Vs. II 2 57 nu 2 TA-PAL GIŠKÀ-AN-NU-UM AD.KID da-a-i

Vs. II 3 58 na-aš-ta 2 DUG A še-er A-NA GIŠKÀ-AN-NU-UM AD.KID da-a-i


Vs. II 4 59 nu A-NA 2 DUG A pé-ra-an kat-ta 1 ḫu-u-ub-〈ru〉-uš-ḫi-in

Vs. II 5 ŠA GIŠ i-e-ez-zi 60 EGIR ḫu-ub-ru-uš-ḫi-ma

Vs. II 6 1 GIŠBANŠUR AD.KID da-a-i


Vs. II 7 61 nu-uš-ša-an A-NA 1 GIŠBANŠUR AD.KID 2 NINDAmu-u-la-ti-iš

Vs. II 8 10 NINDA.SIGḪI.A 62 2 BUR.ZI TUR Ì GIŠSE₂₀-ER-DUM pít-tal-wa-an

Vs. II 9 GIŠEREN 4 DUGGAL GEŠTIN da-a-i


Vs. II 10 63 nu ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in wa-ar-nu-wa-an-zi 64 nu-za AZU

Vs. II 11 1 MUŠEN.GAL da-a-i 65 na-an-kán A-NA DZUEN

Vs. II 12 ú-i-te-e-ni DŠa-a-ri-im-ma-ti ši-pa-an-ti


Vs. II 13 66 nu-za nam-ma 1 MUŠEN.GAL da-a-i 67 na-an-kán ŠA DUTU ú-i-te-e-ni

Vs. II 14 Ša-a-lu-uš Pí-i-te-in-ḫi ši-pa-an-ti


Vs. II 15 68 nu 4? NINDAmu-u-la-a-ti-in pít-tal-wa-an MUN-an ku-e-da-ni

Vs. II 16 Ú-UL iš-ḫu-wa-a-an me-ma-al-la pít-tal-wa-an da-a-i


Vs. II 17 69 nu AZU 1 NINDAmu-u-la-a-ti-in ú-i-te-e-ni a-wa-an kat-ta

Vs. II 18 pár-ši-ia 70 na-an ta-ga-a-an da-a-i 71 me-ma-al-la

Vs. II 19 ša-ra-a-am-na-az ar-ḫa iš-ḫu-wa-a-i 72 ša-ra-a-am-na-az-ma-kán

Vs. II 20 A-NA NINDAmu-la-a-ti še-er šu-uḫ-ḫa-a-i


Vs. II 21 73 na-aš-ta AZU an-da ḫur-li-li ki-iš-ša-an me-ma-i

Vs. II 22 74 DIm(-)pu-ut-te /2 ši-i-la-al-lu-ḫi / ša‑a‑la

Vs. II 23 Tup-ki-ia-a-wee 75 / an‑nu‑u‑un / mi‑ir‑zi / an‑nu‑u‑un‑ma‑a‑an

Vs. II 24 i‑ra‑a‑ne / an‑nu‑u‑un / ga‑ag‑ga‑ri / an‑nu‑u‑ul‑la‑a‑an

Vs. II 25 du‑lu‑uz‑zé‑na / 76 ne‑e‑u‑lu‑uk‑ka‑ma‑an

Vs. II 26 ú‑nu‑u‑lu‑uk‑ka‑ma‑an / 77 še‑ḫé‑el‑li‑wee‑na‑ša

Vs. II 27 wuú‑du‑uš ši‑i‑e‑na‑ša


Vs. II 28 78 nu ú-i-da-a-ar A-NA ŠA-PAL MULḪI.A še-eš-zi


Vs. II 29 79 ma-a-an lu-uk-kat-ta DUTU-uš-kán u-up-zi 80 nu AZU

Vs. II 30 SÍSKUR ḫu-u-ma-an ša-ra-a da-a-i 81 na-at dam-mi-li

Vs. II 31 pé-e-di pé-e-da-a-i


Vs. II 32 82 nu AZU dam-mi-li pé-e-di 2-ŠU 7 ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in

Vs. II 33 ḫa-an-da-a-iz-zi 83 EGIR ḫu-ub-ru-uš-ḫi-ma 2-ŠU

Vs. II 34 7 GIŠla-aḫ-ḫu-u-ra-an da-a-i


Vs. II 35 84 na-aš-ta A-NA 1 GIŠla-aḫ-ḫu-u-ra kat-ta kiš-an ḫa-an-da-a-iz-zi

Vs. II 36 85 32 DUGḫu-pu-wa-a-i nu 16 DUGḫu-pu-wa-a-i

Vs. II 37 IŠ-TU KAŠ.GEŠTIN šu-u-wa-an 86 16 DUGḫu-pu-wa-a-i-ma IŠ-TU LÀL

Vs. II 38 Ì GIŠSE₂₀-ER-DUM GIŠPÈŠ GIŠGEŠTIN.ḪÁD.DU.A GIŠSE₂₀-ER-DUM šu-u-wa-an


Vs. II 39 87 nu 24 SILA₄ da-a-i 88 na-aš-ta A-NA 1 NINDA.SIG MUN UZUSA

Vs. II 40 še-er da-a-i 89 A-NA 1 NINDA.SIG-ma-aš-ša-an še-er ga-an-ga-a-ti da-a-i

Vs. II 41 90 A-NA 1 NINDA.SIG-ma-aš-ša-an še-er GIŠIN-BIḪI.A šu-uḫ-ḫa-i

Vs. II 42 91 na-aš-ta Ì GIŠSE₂₀-ER-DUM A-NA DUG ši-im-ma-al-lu še-er la-a-ḫu-i


Vs. II 43 92 nu 7 MUŠEN.TUR 1 MÁŠ.TUR A-NA ku-up-ti da-a-i 93 7 MUŠEN.TUR 1 SILA₄

Vs. II 44 A-NA ir-mu-ši-i da-a-i


Vs. II 45 94 na-aš-ta ki-i ma-aḫ-ḫa-an A-NA 1 GIŠla-aḫ-ḫu-u-ra kat-ta-an

Vs. II 46 ḫa-an-da-a-an 95 A-NA 2-ŠU 7 GIŠla-aḫ-ḫu-u-ra-ia-kán

Vs. II 47 kat-ta QA-TAM-MA ḫa-an-da-a-iz-zi


Vs. II 48 96 nu GIŠŠÚ.A ḫa-an-te-ez-zi PA-NI ḫu-ub-ru-uš-ḫi da-a-i

Vs. II 49 97 ŠA-PAL GIŠŠÚ.A-ma GIŠGÌR.GUB da-a-i 98 nu-uš-ša-an A-NA GIŠŠÚ.A

Vs. II 50 TÚGNÍG.LÁMMEŠ še-er da-a-i 99 A-NA GIŠGÌR.GUB-ma-aš-ša-an

Vs. II 51 še-er KUŠE.SIR TÚGGADA.DAM da-a-i


Vs. II 52 100 nu AZU 1 MUŠEN.TUR da-[a]-i 101 na-an-kán A-NA GIŠŠÚ.A

Vs. II 53 ḫu-ub-ru-uš-ḫi GIŠla-aḫ-ḫu-u-ri EN SÍSKUR-ia

Vs. II 54 še-er ar-ḫa wa-aḫ-nu-uz-zi


Vs. II 55 102 nu EN SÍSKUR ḫa-an-te-ez-zi ḫu-ub-ru-uš-ḫi

Vs. II 56 EGIR-an ar-ta-ri


Vs. II 57 103 nu ḫa-an-te-ez-zi-in ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in

Vs. II 58 DIŠKUR-ni ku-up-ti ši-pa-an-ti


Vs. II 59 104 2-an-na KI.MIN ŠA DIŠKUR [Š]-ni šu-up-pí ši-pa-an-ti


Vs. II 60 105 3-an-na ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in A-NA DKu-mar-w[ee ši-pa-an-ti]


Vs. II 61 106 4-in KI.MIN A-NA DÉ-A ši-pa-an-ti


Rs. III 1 107 5-na KI.MIN A-NA DZUEN ši-pa-a[n-ti]


Rs. III 2 108 6-na KI.MIN A-NA D[UT]U ši-pa-an-ti


Rs. III 3 109 7-na KI.MIN ad-da-aš DINGIRMEŠ-aš DAš-ta-a-w[ee X]

Rs. III 4 DNu-pa-ti-ik DWi-i-ša-i-ša-ab-ḫi Dx[ ]

Rs. III 5 ne-pí-ši ták-ni-i ḫu-u-ma-an-da-aš-ša DINGIRMEŠ-aš [X]

Rs. III 6 Ù A-NA DINGIR˽MEŠ ši-pa-an-ti


Rs. III 7 110 8-na KI.MIN A-NA DḪé-pát ši-pa-an-ti


Rs. III 8 111 9-na KI.MIN A-NA DIš-ḫa-a-ra ši-pa-an-ti


Rs. III 9 112 10-na KI.MIN A-NA DAl-la-a-ni ši-pa-an-ti


Rs. III 10 113 11-ma KI.MIN A-NA DNi-ig-ga-lu ši-pa-an-ti


Rs. III 11 114 12-ma KI.MIN A-NA DIŠTAR ši-pa-an-ti


Rs. III 12 115 13-ma KI.MIN A-NA DGul-ša-aš DINGIR.MAḪ ši-pa-an-ti


Rs. III 13 116 14-ma ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in A-NA DNa-a-pár-wii DŠu-u-wa-u-la

Rs. III 14 DA-i-ú-un E-kal-du DŠa-a-lu-uš Pí-te-in-ḫi

Rs. III 15 DA-dam-ma DKu-pa-waa DḪa-šu-un-tar-ḫi DINGIRMEŠ-na

Rs. III 16 ḫé‑e‑ia‑〈ru〉‑un‑na aš‑tu‑uḫ‑ḫi‑na ši-pa-an-ti


Rs. III 17 117 nu 2 GI da-a-i 118 nu ŠA D10 GIŠŠÚ.A ku-e-ez ar-ta-ri

Rs. III 18 119 nu GIḪI.A A-NA GIŠŠÚ.A ḫa-an-te-ez-zi-ia-az pé-ra-an

Rs. III 19 KÁ.GAL i-e-ez-zi 120 na-aš-ta SÍG a-an-da-ra-an

Rs. III 20 še-er ar-ḫa ḫu-it-ti-ia-i


Rs. III 21 121 nu 2 MUŠEN da-a-i 122 na-aš-ta 1-EN MUŠEN-in ZAG-az an-da ḫa-ma-an-ki

Rs. III 22 123 1 MUŠEN-ma-kán GÙB-la-az an-da ḫa-ma-an-ki


Rs. III 23 124 EGIR KÁ.GAL-ma 2 ḫu-ub-ru-uš-ḫi-in ŠA GIŠ i-e-ez-zi

Rs. III 24 125 nu 1-EN EGIR KÁ.GAL ZAG-az da-a-i 126 1-EN-ma EGIR KÁ.GAL

Rs. III 25 GÙB-la-az da-a-i


Rs. III 26 127 nu ZAG-aš ku-iš ḫu-ub-ru-uš-ḫi-iš na-an-kán ŠA DUTU

Rs. III 27 i-ni-ia-an-na-a-ḫi ši-pa-an-ti


Rs. III 28 128 GÙB-la-az-ma ku-iš ḫu-ub-ru-uš-ḫi-iš na-an-kán ŠA DIŠTAR

Rs. III 29 ni-iš-ḫi-in-zi šu-u-un-ti-in-na-a-an-zi ši-pa-an-ti

Rs. III 30 129 na-aš-ta MÁŠ.TUR na-ak-ku-uš-ša-ḫi-ti A-NA DINGIRMEŠ DINGIR˽MEŠ

Rs. III 31 DINGIRMEŠ˽MUNUSMEŠ tar-na-i


Rs. III 32 130 ma-a-an-za ki-i-ma SÍSKUR BE-LUM GAL ku-iš-ki ši-pa-an-ti

Rs. III 33 nu-uš-ši ma-a-an ZI-ŠU 131 na-aš-ta na-ak-ku-uš-ša-ḫi-ti

Rs. III 34 pa-ra-a UN-an tar-na-i 132 ma-〈a〉-an-ši ZI-ŠU-ma

Rs. III 35 133 na-aš-ta pa-ra-a GU₄-un tar-na-i


Rs. III 36 134 nu AZU pa-ra-a ša-li-ik-zi 135 nu EN SÍSKUR

Rs. III 37 ŠU-an e-ep-zi 136 na-aš-ša-an ŠA D10 GIŠŠÚ.A

Rs. III 38 a-ša-ši 137 na-an AZU ḫur-li-li ud-na-al-li-iš-ke-ez-zi


Rs. III 39 138 na-an ša-ra-a ti-it-ta-nu-zi 139 na-an-kán KÁ.GAL-az pa-ra-a ú-wa-te-ez-zi


Rs. III 40 140 nu PA-NI KÁ.GALHI.A ŠA ḪUR.SAG GIŠ-ru 2 GIŠku-la-a-ši-e-es

Rs. III 41 ke-e-ez 1-iš ke-e-ez-zi-ia 1-iš a-ra-an-da-ri


Rs. III 42 141 nu PA-NI KÁ.GAL ZAG-az ši-ḫi-i-il-ia-aš ú-i-da-a-ar

Rs. III 43 IŠ-TU GAL ar-ta-ri 142 nu-kán GIŠŠINIG an-da ki-it-ta-ri

Rs. III 44 143 GÙB-la-az-ma 1 DUGGAL GA KU₇ ar-ta-ri

Rs. III 45 144 na-aš-ta GIŠSE₂₀-ER-DUM an-da ki-it-ta-ri


Rs. III 46 145 nu 1 AZU ḫa-an-te-ez-zi-ia-az A-NA KÁ.GAL ZAG-za

Rs. III 47 ar-ta-ri 146 DUGGAL ši-i-ḫi-il-ia-aš-ša ú-i-te-ni-it

Rs. III 48 ḫar-zi 147 1 AZU-ma A-NA KÁ.GAL GÙB-la-az ar-ta-ri

Rs. III 49 148 DUGGAL GA KU₇-ia ḫar-zi


Rs. III 50 149 na-aš-ta ma-aḫ-ḫa-an EN SÍSKUR IŠ-TU KÁ.GAL GIḪI.A

Rs. III 51 pa-ra-a ú-ez-zi 150 LÚ.MEŠAZU-ma-aš-ši-kán GA KU₇

Rs. III 52 ši-ḫi-il-li-ia-aš-ša ú-i-da-a-ar ša-ra-a pa-ap-pár-aš-kán-zi


Rs. III 53 151 AZU-ma ḫur-li-li ud-na-al-li-iš-ke-ez-zi


Rs. III 54 152 nu ḫar-wa-a-ši pé-di GIŠ[ZA.LAM.GA]R tar-na-an

Rs. III 55 153 na-aš a-pí-ia pa-iz-zi 154 [n]a-aš-ta ši-ḫí-il-li-ia-aš

Rs. III 56 wa-a-tar IŠ-TU DUG ME-E še-er ar-ḫa la-a-ḫu-i

Rs. III 57 155 nu DUGGAL šu-un-na-i 156 na-at É-ŠU pé-e-da-i

Rs. III 58 157 nu-za TÚGNÍG.LÁMMEŠ ar-ḫa pé-eš-ši-ia-zi

Rs. III 59 158 nu-za ši-ḫi-il-li-ia-aš ú-i-te-ni-it a-ar-ri

Rs. III 60 159 TÚGNÍG.LÁMMEŠ-ma-az AZU da-a-i


Rs. IV 1 160 [ pé-eš-ši-i]a-az-zi 161 na-aš EGIR-pa

Rs. IV 2 [ ]-zi


Rs. IV 3 162 [ 2 DUGḫu-ub]-ru-uš-ḫi-e-eš ḫa-an-da-an-te-eš

Rs. IV 4 163 [ma-a-an Éḫi-lam-mar e-eš]-zi nu-uš-kán ḫi-lam-ni an-da

Rs. IV 5 [i-e-ez-zi8] 164 [ma-a-an] Éḫi-lam-mar-ma NU.GÁL nu-uš-kán šu-uḫ-ḫi

Rs. IV 6 [še-er i-e-ez-zi] 165 [n]u 1-e-da-ni ḫu-u-ub-ru-uš-ḫi EGIR-an

Rs. IV 7 [GIŠBANŠUR AD.KID] ar-ta-ri 166 1-e-da-ni-ia ḫu-u-ub-ru-uš-ḫi

Rs. IV 8 [EGIR-an GIŠ]BANŠUR AD.KID ar-ta-ri


Rs. IV 9 167 [na-aš-ta] A-NA 1 GIŠBANŠUR AD.KID kat-ta ki-iš-ša-an

Rs. IV 10 [ḫa-an]-da-a-iz-zi 168 5 NINDA.SIG 1 NINDAmu-la-a-ti-iš

Rs. IV 11 1 DUGBUR.ZI TUR Ì GIŠSE₂₀-ER-DUM GIŠEREN 1 DUGGAL KAŠ.GEŠTIN

Rs. IV 12 1 DUGGAL ME-E 169 na-aš-ša-an A-NA GIŠBANŠUR še-er da-a-i

Rs. IV 13 170 nu-za AZU 1 MUŠEN.GAL da-a-i 171 na-an-kán A-NA D10

Rs. IV 14 it‑kal‑zi‑〈ia〉 ši-pa-an-ti


Rs. IV 15 172 nu-uš-ša-an nam-ma A-NA 1 GIŠBANŠUR AD.KID kat-ta kiš-an

Rs. IV 16 ḫa-an-da-a-i 173 5 NINDA.SIG 1 NINDAmu-la-a-ti-iš 1 DUGDÍLIM.GAL SIG BA.BA.ZA

Rs. IV 17 2 NINDAḫar-aš-pa-a-u-wa-an-te-eš 1 DUGBUR.ZI TUR Ì GIŠSE₂₀-ER-DUM

Rs. IV 18 1 DUGGAL KAŠ.GEŠTIN 1 DUGGAL ME-E

Rs. IV 18 174 nu-za AZU 1 MUŠEN.GAL da-a-i

Rs. IV 19 175 na-an-ša-an A-NA DUTU 〉D〈ḫu-ur-ni-iš-ši-ia9 ši-pa-an-ti


Rs. IV 20 176 nu 1 kap-pí-in ŠE da-a-i 177 NA₄ZA.GÌN NA₄GUG NA₄AŠ.NU₁₁.GAL

Rs. IV 21 te-pu da-a-i 178 ḫu-u-uš-ti-in GIŠEREN GIŠŠINIG te-pu

Rs. IV 22 da-a-i 179 na-at-ša-an A-NA GIŠku-uš-ku-uš-šu-ul-li

Rs. IV 23 kat-ta ku-uš-ku-uš-zi 180 ar-ḫa-ma-at ši-ḫi-il-li-ia-aš

Rs. IV 24 ú-i-te-ni-it tar-na-i 181 na-aš-ta EN SÍSKUR DUTU-i

Rs. IV 25 me-na-aḫ-ḫa-an-da ti-i-e-ez-zi 182 nu ke-e wa-aš-ši

Rs. IV 26 ta-an-ga-ra-an-za e-ku-zi


Rs. IV 27 183 nu-za EN SÍSKUR a-da-an-na e-ša-ri 184 ma-aḫ-ḫa-an-ma

Rs. IV 28 mi-iš-ti-li-ia me-ḫur ti-i-e-ez-zi 185 nu nam-ma

Rs. IV 29 2 hu-ub-ru-uš-ḫi-e-eš ḫa-an-da-a-an-zi 186 na-aš-ta ḫa-an-te-ez-zi

Rs. IV 30 GIŠBANŠUR AD.KID TU₇˽BA.BA.ZA-kán ku-e-da-ni Ú-UL ki-it-ta-ri

Rs. IV 31 187 nu-za AZU 1 MUŠEN.GAL da-a-i 188 na-an-kán ŠA D10 ŠEŠ-ni

Rs. IV 32 it‑kal‑zi‑ia ši-pa-an-ti


Rs. IV 33 189 GIŠBANŠUR-ma-kán ku-e-da-ni TU₇˽BA.BA.ZA ki-it-ta-ri

Rs. IV 34 190 nu-za AZU 1 MUŠEN.GAL da-a-i 191 na-an-kán A-NA DZUEN

Rs. IV 35 ḫu‑u‑ur‑ni‑iš‑ši‑ia ši-pa-an-ti


Rs. IV 36 192 nu-za? GIŠKÀ-AN-NU-UM-it ku-iš DUG-iš ši-ḫi-il-li-ia-aš ú-i-te-ni-it

Rs. IV 37 šu-u-wa-an-za ar-ta-ri 193 nu-kán AZU a-pé-e-ez še-er ar-ḫa

Rs. IV 38 la-a-ḫu-i 194 nu DUGGAL.GIR₄ šu-un-na-i 195 na-aš-ta A-NA DUG〉-za〈

Rs. IV 39 ši-ḫe-el-li-ia-aš wa-a-tar ku-it an-da nu-za a-pé-e-ez a-ar-ri

Rs. IV 40 196 DUGGAL-ma ku-iš šu-u-wa-an-za na-at A-NA wa-aš-šiḪI.A da-a-i

Rs. IV 41 197 nu wa-aš-šiḪI.A ku-uš-ku-uš-ša-an-zi 198 na-aš-kán A-NA DZUEN

Rs. IV 42 me-na-aḫ-ḫa-an-da ti-i-e-ez-zi 199 na-at a-da-an-za e-ku-zi


Rs. IV 43 200 nu ši-ḫe-el-li-ia-aš wa-a-tar ma-aḫ-ḫa-an I-NA UD-MI MAḪ-RI-I

Rs. IV 44 da-aš-ke-ez-zi 201 na-at I-NA UD 7KAM-ia QA-TAM-MA da-aš-ke-ez-zi

Rs. IV 45 202 SÍSKUR ma-aḫ-ḫa-an I-NA UDKAM MAḪ-RI-I iš-ša-i

Rs. IV 46 203 na-at UD 7KAM QA-TAM-MA iš-ša-i 204 wa-aš-šiḪI.A-ma ma-aḫ-ḫa-an

Rs. IV 47 I-NA UD-MI MAḪ-RI-I e-ku-zi 205 na-at I-NA UD 7KAM

Rs. IV 48 QA-TAM-MA-pát ak-ku-uš-ke-ez-zi


Rs. IV 49 206 IŠ-TU MUŠEN-ia I-NA UD 7KAM QA-TAM-MA wa-aḫ-nu-uš-ke-ez-zi


Rs. IV 50 207 I-NA UD 7KAM-ma 2 SILA₄ da-a-i 208 na-aš-ta 1 SILA₄ A-NA D10

Rs. IV 51 it‑kal‑zi‑ia ši-pa-an-ti 209 MUŠEN-ma Ú-UL da-a-i

Rs. IV 52 210 1 SILA₄-ma-kán A-NA DUTU ḫu‑ur‑ni‑iš‑ši‑ia ši-pa-an-ti

Rs. IV 53 211 MUŠEN-ma Ú-UL da-a-i


Rs. IV 54 212 nu-za AZU 1 NINDA.SIG da-a-i 213 še-er-ra-aš-ša-an

Rs. IV 55 ga-an-ga-a-tiSAR da-a-i 214 1 GÍN KÙ.BABBAR-ia da-a-i

Rs. IV 56 215 na-aš-ta A-NA DUGDÍLIM.GAL SIG wa-a-tar la-a-ḫu-i

Rs. IV 57 216 na-aš-ta 1 GÍN KÙ.BABBAR an-da pé-eš-ši-ia-az-zi


Rs. IV 58 217 nu-za AZU NINDA.SIG ga-an-ga-a-ti-ia da-a-i 218 nu-ut-ta DINGIRMEŠ

Rs. IV 59 ša-a-an-da-aš me-na-aḫ-ḫa-an-da ga-an-ga-da-a-iz-zi

Rs. IV 60 219 nu-kán A-NA EN SÍSKUR KÙ.BABBAR iš-ši-i an-da da-a-i

Rs. IV 61 220 nu AZU ki-iš-ša-an te-ez-zi 221 KÙ.BABBAR-aš!?-wa-az i-wa-ar

Rs. IV 62 PA-NI DINGIRMEŠ DINGIR˽MEŠ DINGIRMEŠ˽MUNUSMEŠ pár-ku-iš e-eš


Rs. IV 63 222 DUB 1KAM QA-TI A-WA-AT mAm-mi-ḫa-at-na

Rs. IV 64 223 ma-a-an UN-aš šu-up-〈pí〉-iš 224 nu-uš-ši mar-ša

Rs. IV 65 ku-iš-ki ku-it-ki pa-a-i 225 nu ki-i SÍSKUR

Rs. IV 66 ši-pa-an-da-aḫ-ḫi


/ steht jeweils für einen Worttrenner in Form eines Winkelhakens.
Zur Ergänzung der Form i-e-ez-zi vgl. Kolon 124 (= A Rs. III 23).
Zur vorgeschlagenen Emendierung siehe Kolon 191 und 210 .
0.45447087287903