Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KBo 64.117 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

1′ [ ]x x[

2′ [ ]x nam‑manoch:;
dann:
x[

nam‑ma
noch

dann

3′ [ A‑N]A DINGIR‑LIMGöttlichkeit:{D/L.SG, D/L.PL, ALL};
Gottesbegeisterter(?):{D/L.SG, D/L.PL, ALL};
Gott:{D/L.SG, D/L.PL, ALL}
ku‑ewelcher:{REL.ACC.PL.C, REL.NOM.PL.N, REL.ACC.PL.N};
wer?:{INT.ACC.PL.C, INT.NOM.PL.N, INT.ACC.PL.N};
ungünstig:={PPRO.3SG.N.NOM, PPRO.3SG.N.ACC, PPRO.3PL.C.NOM, PPRO.3PL.N.NOM, PPRO.3PL.N.ACC}
ku‑ewelcher:{REL.ACC.PL.C, REL.NOM.PL.N, REL.ACC.PL.N};
wer?:{INT.ACC.PL.C, INT.NOM.PL.N, INT.ACC.PL.N};
ungünstig:={PPRO.3SG.N.NOM, PPRO.3SG.N.ACC, PPRO.3PL.C.NOM, PPRO.3PL.N.NOM, PPRO.3PL.N.ACC}
[

A‑N]A DINGIR‑LIMku‑eku‑e
Göttlichkeit
{D/L.SG, D/L.PL, ALL}
Gottesbegeisterter(?)
{D/L.SG, D/L.PL, ALL}
Gott
{D/L.SG, D/L.PL, ALL}
welcher
{REL.ACC.PL.C, REL.NOM.PL.N, REL.ACC.PL.N}
wer?
{INT.ACC.PL.C, INT.NOM.PL.N, INT.ACC.PL.N}
ungünstig
={PPRO.3SG.N.NOM, PPRO.3SG.N.ACC, PPRO.3PL.C.NOM, PPRO.3PL.N.NOM, PPRO.3PL.N.ACC}
welcher
{REL.ACC.PL.C, REL.NOM.PL.N, REL.ACC.PL.N}
wer?
{INT.ACC.PL.C, INT.NOM.PL.N, INT.ACC.PL.N}
ungünstig
={PPRO.3SG.N.NOM, PPRO.3SG.N.ACC, PPRO.3PL.C.NOM, PPRO.3PL.N.NOM, PPRO.3PL.N.ACC}

4′ [ ‑d]a‑pát ú‑e‑te‑na‑[azWasser:ABL;
(ERG) Wasser:{NOM.SG.C, VOC.SG}


ú‑e‑te‑na‑[az
Wasser
ABL
(ERG) Wasser
{NOM.SG.C, VOC.SG}

5′ [ ]x‑an ša‑an‑ḫa‑an‑z[isuchen/reinigen:3PL.PRS

ša‑an‑ḫa‑an‑z[i
suchen/reinigen
3PL.PRS

6′ [ š]a‑ra‑ahinauf:;
hinauf-:;
(Holzgegenstand):{ALL, VOC.SG, STF};
(u.B.):HURR.ESS||HITT.D/L.SG
da‑an‑zinehmen:3PL.PRS n[a‑

š]a‑ra‑ada‑an‑zi
hinauf

hinauf-

(Holzgegenstand)
{ALL, VOC.SG, STF}
(u.B.)
HURR.ESS||HITT.D/L.SG
nehmen
3PL.PRS

7′ [ ]x EGIR‑an[danach:{a → ADV, b → POSP, c → PREV};
hinter:D/L_hinter:POSP;
wieder:ADV;
hinter:POSP;
hinter:PREV;
hinterer:{(UNM)}


EGIR‑an[
danach
{a → ADV, b → POSP, c → PREV}
hinter
D/L_hinter
POSP
wieder
ADV
hinter
POSP
hinter
PREV
hinterer
{(UNM)}

8′ [ Ú]‑ULnicht:NEG pé‑e‑da‑an‑zihinschaffen:3PL.PRS;
(ERG) Platz:{NOM.SG.C, VOC.SG}
n[a‑

Ú]‑ULpé‑e‑da‑an‑zi
nicht
NEG
hinschaffen
3PL.PRS
(ERG) Platz
{NOM.SG.C, VOC.SG}

9′ [ ]x‑an pád‑da‑a‑an‑zigraben:3PL.PRS na‑[

pád‑da‑a‑an‑zi
graben
3PL.PRS

10′ [ ‑z]i nam‑manoch:;
dann:
x x x x[

nam‑ma
noch

dann

11′ [ ]x[

Text bricht ab

0.36556720733643