Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 19.24 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

KBo 19.44+ (CTH 42) [by HPM Staatsverträge]

KBo 19.44{Frg. 1} + KBo 53.309{Frg. 2} + KUB 19.24{Frg. 3} + KBo 19.44a{Frg. 4} + KUB 23.74{Frg. 5} + KBo 19.44b{Frg. 6} + KUB 14.6{Frg. 7} + KBo 22.40{Frg. 8} + KBo 54.12{Frg. 9}
Revisionsgeschichte | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

(Frg. 1) Vs. 1 138 [ ] 139 [ ] 140 Ú-UL-ia ku-[it]

(Frg. 1) Vs. 2 [ ] 141 [ ke-e-d]a-ni li-in-ki-ia-aš

(Frg. 1) Vs. 3 [ (_) ] 142 [ -m]a-at 143 an-tu-wa-aḫ-ḫa-aš-kán

(Frg. 1) Vs. 4 [ ] 144 [t]u-ga-at-ša-an49 ZI-KA

(Frg. 1) Vs. 5 [ ] 145 [ ] 146 [ ]…x-iš-ma50 ku-iš-ki me-ma-i

(Frg. 1) Vs. 6 147 [ ] 148 [ -ká]n ša-an-na-at-ti

(Frg. 1) Vs. 7 149 [ ]x[ ] li-in-ki-ia [ ]

(Frg. 1) Vs. 8 150 [ ] me-m[a-a]ḫ-[]i

(Frg. 1) Vs. 9 151 [ ] tar-na-an-zi

(Frg. 2+1) Vs.1′/10 152 [ ]-ut-[ ]-du


(Frg. 2) Vs. 2′ 153 nu-uš-[ ]

(Frg. 2) Vs. 3′ ki-it-x[ ] 154 [ ]

(Frg. 2) Vs. 4′ 155 DINGIRMEŠ-ma [ 156 [ _]

(Frg. 2) Vs. 5′ 157 nu-ut-ta x[ ]

(Frg. 2+3) Vs. 6′/1′ 158 nu-ut-ták-kán [ ] x x [ ]

(Frg. 2+3) Vs. 7′/2′ 159 nu-ud-du-za[ t]i-it-ta-nu-n[u-un]54 160 [ ]

(Frg. 2+3) Vs.8′/3′ 161 nu-za ma-a-an x[ ku-w]a-pí IT-TI D[UTU-ŠI ]

(Frg. 2+3) Vs.9′/4′ 162 ma-a-an-n[a ]x[ -z]a? ku-wa-pí

(Frg. 2+3+4) Vs. 9′/4′ 163 na-aš-šu-ták-kán58 [ -i]k-ki

(Frg. 2+3+4) Vs. 10′/5′ an-da [pé-i]a-[mi] 164 [ -ká]n A-NA KA[R] ku-wa-p[í-ik-ki a]n-da pé-ia-mi

(Frg. 2+3+4) Vs. 11′/6′ 165 i-da-a-lu-u[n-ma me-m[i-_ ]x-ma-aš-ti 166 na-an-mu ma-a-a[n Ú-UL ]a-at-ra-a-ši

(Frg. 3) Vs. 7′ 167 zi-i[q-ka₄-mu-uš-ša-an?] l[am-ma]r Ú-UL a-ar-[ti]


(Frg. 3) Vs. 8′ 168 na-aš-m[a-a]š [Š]A [KU]R61 URUḪa-ia-ša-ma 169 nu i-da-a-lu-un me-mi-a[n ]

(Frg. 3) Vs. 9′ 170 ku-i-ša- i[m]-ma ku-iš me-mi-aš 171 nu-mu-uš-ša-an ma-a-an l[am-mar ]

(Frg. 3) Vs. 10′ 172 na-aš-ma-at-ta a-pa-a-at ḫa-at-ra-a-mi 173 ka-a-ša-wa ka-[a-aš]64

(Frg. 3) Vs. 11′ i-da-a-lu- m[e-mi-i]a-aš 174 nu-mu-uš-ša-an ma-a-an lam-mar Ú-[UL ]

(Frg. 3) Vs. 12′ 175 nu-ut-ta k[e]-e NI-IŠ DINGIRMEŠ ḫar-ni-in-k[án-du]


(Frg. 3) Vs. 13′ 176 ma-a-an DUTU[I-m]a aš-šu-li pa-aḫ-ḫa-aš-ti 177 EGIR-an-na A-N[A ]

(Frg. 3) Vs. 14′ 178 nu-u[t-t]a k[e-e-m]a NI-IŠ DINGIRMEŠ aš-šu-li pa-aḫ-ša-an-t[a-ru]

(Frg. 3) Vs. 15′ 179 x[ ]x65 KUR [UR]U[a-i]a-ša-ia ku-i[t ]

(Frg. 3) Vs. 16′ 180 [ ] p[a?- ]

(Frg. 3) Vs. 17′ 181 [ ku-i]š-ki me-na-aḫ-ḫa-a[n-da ]67

(Frg. 3) Vs. 18′ 182 [ ku-i]š-ki me-na-[aḫ-ḫa-an-da ]

(Frg. 3) Vs. 19′ 183 [ ] kat-ta[ ]

(Frg. 3) Vs. 20′ 184 [ ] x x-IA[ ]

Lücke ( ca. 2 Zeilen )

(Frg. 1) Vs. (a) 188 68 [ ]x-x-x69

(Frg. 1) Vs. (b) 189 [ ] 190 [ -i]a

(Frg. 1) Vs. (c) 191 [ ]x

(Frg. 5+1) Vs. 1′ 192 [ ]x x[ ] 193 [ ]

(Frg. 5+1) Vs. 2′ [wa-at-ku-u]z-zi 194 nu x[ ] 195 [ ]I

(Frg. 5+1) Vs. 3′ [a-wa-a]n ar-ḫa ti-i-x-[ ]72 196 [ ]

(Frg. 5+6) Vs. 4′ 197 [ne-e]t-ta ke-e NI-I[Š ]

(Frg. 5+1+6) Vs. 4′ 198 [ -n]i-[i]a-at

(Frg. 5+1+6) Vs.5′ [ -a]n le-e tar-n[a- ]

(Frg. 5+6) Vs. 5′ 199 [ -a]n? [ -ká]n-du


(Frg. 5+6) Vs. 6′ 200 [ -m]a ki-iš-šu-wa-a[n z]i-ki-la ZI-i[t e-e]p-ši

(Frg. 5+6) Vs. 7′ 201 [ -m]a-at i!-e-ši 202 [ ] nam-ma ku-it-ki pa-ra-a [d]a-ma-i

(Frg. 5+6) Vs.8′ [ -t]i?

(Frg. 5+6) Vs. 8′ 203 [ ]x 204 i-ni-wa i-ia-m[i]

(Frg. 6) Vs. 9′ 205 [ -š/t]a 206 a-pí-ia-ia ke-e NI-I[Š] DINGIRMEŠ

(Frg. 6) Vs.10′ [ ]

(Frg. 6) Vs. 10′ 207 [ ] ḫar-ni-in-kán-d[u]


(Frg. 6) Vs. 11′ 208 [ ša-r]a-a ú-wa-da-an-zi

(Frg. 5+6) Vs. 11′ 209 nu-kán

(Frg. 5+6) Vs. 12′ [ ]

(Frg. 6) Vs. 12′ 210 [n]a-ak-ki-ša-aš 211 nu ku-it ma-a[ḫ- ]

(Frg. 6) Vs. 13′ [ ] 212 [ ]-ši 213 na-at-kán IŠ-TU É.GAL-LIM

(Frg. 6) Vs. 14′ [ ] 214 [ ] DUTU-ŠI ga-ra-ta-[ ]

(Frg. 6) Vs. 15′ [ ] 215 [ -a]n kat-ta m[e?- ]

(Frg. 1) Rs. 1 217 [ ]-aḫ-ḫa-aš SIG₅-in iš-ša-i 218 nu?-wa?-[ ]

(Frg. 1) Rs. 2 [ ] 219 [zi-g]a-aš-ši ma-a-an pa-a-i-ši a-pu-u-un [ ]

(Frg. 1) Rs. 3 [ ] 220 [n]a-aš-ma-za a-pu-u-un -LUM i-da-a-l[a-_ ]

(Frg. 1) Rs. 4 [ ] ḫar-mi 221 a-ši-wa an-tu-wa-aḫ-ḫa-aš i-da-[ ] 222 [ (_)]

(Frg. 1) Rs. 5 223 [nu-wa-r]a-an DUTU-ŠI i-da-la-wa-aḫ-mi

(Frg. 3+1) Rs. 5 224 nu [ ]

(Frg. 3+1) Rs. 1′/6 [a-p]u-u-[ -a]n a-pé-e-da-ni EGIR-pa me-ma-a[t- ] 225 [_ ]

(Frg. 3+1) Rs. 2′/7 ku-it-k[i UR]U-an ku-in-ki URU-an ku-in-ki [ ]

(Frg. 3+1) Rs. 8 ḫu-it-ti-[ia-a]n ḫar-mi

(Frg. 3+1) Rs. 3′/8 226 SIG₅-in-wa iš-ša-i 227 nu-wa[ ]

(Frg. 3+1) Rs. 4′/9 SIG₅-in i-ia-mi 228 zi-ga (Rasur) ma-a-an a-pé-e-da-ni KU[R ]

(Frg. 3+1) Rs. 5′/10 EGIR-pa me-[m]a-at-ti 229 na-aš-ma-za ma-a-an a-pa-a-at [ ]

(Frg. 3+1) Rs. 6′/11 aš-šu-li na-aš-ma i-da-a-lu pa-ra-a ḫu-it-t[i- ]

(Frg. 3+1) Rs. 7′/12 230 zi-ga-aš-ma-ša-at ma-a-an pa-it-ti EGIR-p[a ]

(Frg. 3+1) Rs. 8′/13 231 ne-et-ta ŠA-PAL NI-IŠ DINGIRMEŠ ki-[ ]


(Frg. 3+1) Rs. 9′/14 232 nam-m[a-a]t-ta DUTU-ŠI ku-in ku-u-un NIN9-IA A-NA DAM-U[T- ]

(Frg. 3+1) Rs. 10′/15 233 [n]u-uš-ši NINMEŠ-ŠU ŠA MÁŠ-ŠU ŠA NUMUN-ŠU me-eq-ka₄-e-eš82 [a-š]a-an-zi

(Frg. 1+3) Rs. 16/11′ 234 ŠA NU[MUN-KA-at-t]a85 a-pé-e-ia 235 z[i-g]a-aš-ma-〈aš〉-za NIN₉-SÚ ku-[it ḫa]r-ši

(Frg. 1+3) Rs. 17/12′ 236 A-NA K[UR ša-a]k-la-iš tu-uq-ka₄-ri 237 [ (_) N]IN -SÚ

(Frg. 1+3) Vs. 18/13 MUNUSa-a-a[n- ] Ú-UL da-a-i

(Frg. 1+3) Rs.18/13′ 238 Ú-UL-at a-a-[ra] 239 [ku-i]š-ma-at

(Frg. 1+3) Rs. 19/14′ i-ia-[zi ] ut-tar 240 na-aš URUḪa-at-t[u- ] ḫu-iš-šu-iz-zi

(Frg. 3+1) Rs. 20/15′ 241 a-ki-[ ] 242 [ -a]n KUR-e dam-pu-u-pí ku-it

(Frg. 1+3) Rs.20/15′ 243 [ -a]t za-aḫ-ḫa-an

(Frg. 1+3) Rs. 21/16′ 244 ŠA[ MUNUSa]-a-an-ni-in-ni-ia-mi-in da-aš-kán-zi-pát

(Frg. 3+1) Rs. 17′/22 245 URUḪa-a[t- ] Ú-UL a-a-ra


(Frg. 3+1) Rs. 18′/23 246 nu-ut-ta ma-a-an ŠA DAM-KA ku-wa-pí NIN-SÚ [n]a-aš-ma ŠA Š[92 ]

(Frg. 3+1) Rs. 19′/24 MUNUSa-a-an-ni-in-ni-ia-mi-iš kat-ta-an ú-ez-zi 247 nu-uš-ši a-[ ]

(Frg. 3+1) Rs. 20′/25 a-ku-wa-an-na pa-a-i 248 nu-za e-za-at-tén e-ku-ut-tén du-uš-ki-iš-ke-e[t- ]

(Frg. 3+1) Rs. 21′/26 249 da-an-na-ma-an-za le-e i-la-li-ia-ši 250 Ú-UL-at a-a-r[a] 251 a-pé-e-[ ]

(Frg. 3+1) Rs. 22′/27 ud-da-na-az ar-ḫa ak-ki-iš-kán-zi

(Frg. 3+9+1) Rs. 22′/1′/27 252 na-at zi-ga tu-el [ ]

(Frg. 3+9+1) Rs. 23′/2′/28 le-e e-ep-ši 253 ma-an-ták-kán a-pé-ni-[i]š-šu-wa-an-ti ud-da-ni-i [ ]

(Frg. 3+9+1) Vs. 24′/3′/29 ku-iš-ki pár-ra-an-da ti-it-ta-nu-zi

(Frg. 3+9+1) Rs. 24′/3′/29 254 zi-ga-an le-e iš-t[a- ]

(Frg. 3+9+1) Rs. 25′/4′/30 255 na-at le-e i-ia-ši 256 ŠA-PAL NI-[I]Š DINGIRMEŠ-ia-at-ta ki-it-[ ]


(Frg. 3+9+1) Rs. 26′/5′/31 257 ŠA É.GAL-LIM-ia-az MUNUS-TUM me-ek-ki uš-ga-aḫ-ḫu-ut 258 ku-i-ša-aš im-ma [ku-i]š

(Frg. 3+9+1) Rs. 27′/6′/32 ŠA É.GAL-LIM MUNUS-TUM 259 ma-a-na-aš EL-LUM ma-a-na-aš MUNUSSUḪUR.LÁ

(Frg. 3+1) Rs. 27′/32 260 nu-uš-ši [m]a-[a]n-ni-in-ku-a[n]

(Frg. 3+1) Rs. 28′/33 [ ] 261 nu-uš-ši ma-an-ni-in-ku-an le-e pa-a-i-ši 262 me-mi-an-na-aš-[ ]

(Frg. 3+1) Rs. 29′/34 le-e me-ma-at-ti 263 ARAD-KA-ia-wasic! GÉME-KA ma-an-ni-in-ku-wa-an le-e pa-iz-z[i]

(Frg. 3+1) Rs. 30′/35 264 na-an-za-an me-ek-ki uš-ga-aḫ-ḫu-ut 265 ŠA É.GAL-LIM ku-wa-pí MUNUS-TUM a-ut-ti

(Frg. 3+8+1) Rs. 31′/36 266 na-aš-ta KASKAL-az ar-ḫa me-ek-ki wa-at-ga-aḫ-ḫu-ut 267 nu-uš-ši KASKAL-an ar-ḫa

(Frg. 3+8+1) Rs. 32′/37 tu-u-wa tar-na 268 nu-za ke-e ŠA É.[G]AL-LIM A-WA-AT MUNUS-TI me-ek-ki a-ru-um-ma

(Frg. 3+8+1) Rs. 33′/38 uš-ga-aḫ-ḫu-ut 269 mMa-ri-ia-aš ku-iš e-e[š]-ta 270 na-aš ku-e-da-ni ud-da-ni-i

(Frg. 3+8+1) Rs. 34/39 BA.ÚŠ

(Frg. 3+8+7+1) Rs. 34′/39/1′/39 271 Ú-UL MUNUSSUḪUR.LÁ i-ia-at-ta-at 272 a-pa-a-ša-kán an-da a-uš-zi

(Frg. 3+8+7+1) Rs. 35′/40/2′/40 273 A-BI DUTU-ŠI-ma-kán im-ma GIŠAB-az ar-ḫa a--zi

(Frg. 3+8+7+1) Rs. 35′/40/2′ 274 na-an wa-aš-túl IṢ-BAT

(Frg. 3+8+7+1) Rs. 36′/41/3′/41 275 zi-ik-wa-kán a-pu-u-un an-da ku-wa-at a-uš-ta

(Frg. 3+8+7) Rs. 36′/41/3′ 276 na-aš a-pé-e-da-ni ud-da-ni-[i?]94

(Frg. 3+8+7) Rs. 37′/42/4′ še-er BA.ÚŠ 277 nu tu-u-wa-az ú-wa-an-na-ia še-er -LUM ḫar-[ak-ta]

(Frg. 3+1+8+7) Rs. 38′/43/43/5′ 278 [n]u-za zi-iq-ka₄ me-ek-ki uš-ga-aḫ-ḫu-ut


(Frg. 1+8+7) Rs. 44/44/6′ 279 I-NA KUR URUḪa-ia-ša-ia ku-wa-pí pa-a-i-ši 280 nu-za nam-ma MUNUSMEŠ ŠA ŠEŠ-[ _]

(Frg. 1+8+7) Rs. 45/7′ NIN-KA95 le-e nam-ma da-aš-ki-ši

(Frg. 1+8+7) Rs. 45/45/7′ 281 URUḪa-at-tu-ši-ia-at Ú-UL a-[a-ra]

(Frg. 1+8+7) Rs. 46/46/8′ 282 ke-e-ez-ma-kán I-NA É.GAL-LIM-ia ša-ra-a i-ia-at-ta-ri 283 n[u ]

(Frg. 1+8+7) Rs. 47/47/9′ Ú-UL a-a-ra 284 ŠA KUR URUAzDIŠ-〈〈zi〉-ia-za MUNUS nam-ma A-NA DAM-UT-TIM l[e-e]

(Frg. 1+8+7) Rs. 48/48/10′ ta-at-ti 285 a-[p]u-u-un-na-za ar-ḫa da-a-li 286 k[a- ] ku-in ḫar-[ši]

(Frg. 1+8+7) Rs. 49/49/11′ 287 MUNUSNAP-ṬER₅-TI-K[A-ma-a]t-ta a-a-ra e-[eš-d]u?99 288 DAM-an-ma-an-za le-e [ ]

(Frg. 1+8+7) Rs. 50/50/12′ 289 A-NA mMa-ri-i[a-ia-kán100 DUMU.MU]NUS-KA ar-ḫa da-a 290 na-an -ni pa-a-[i]

(Frg. 1+7) Rs. 51/13′ 291 [Š]A KUR URUḪa-at-t[i- ] NAM.RA102 A-NA KUR URUḪa-ia-ša pár-ra-a[n]-da-an

(Frg. 1+7) Rs. 52/14′ [pa-a-a]n-[za] 292 [n]u N[AM.RAḪI.A p]é-eš-tén 293 ŠA KUR URUḪa-at-ti-ia ZAGMEŠ pa-[r]a-a pé-eš-tén


(Frg. 1+7) Rs. 53/15′ 294 [ NAM.R]AḪI.A pa-ra-a Ú-UL pa-a-i 295 na-at ANA ZAGḪI.A

(Frg. 1+7) Rs. 54/16′ [ ] 296 [ mḪu-u]q-ka₄-na-a e-ep 297 na[m-m]a ḫal-lu-u-wa-i

(Frg. 1) Rs. 55 299 [ -U]L pé-eš-te-ni 300 na- tu-uk TUKU.T[UKU-r]u103

(Frg. 1) Rs. 56 301 [ -a]n-ni iš-na(-)tal-la-aš-ša(-)aš-ta(-)[ ]

(Frg. 1) Rs. 57 301 [ ]x pa-ra-a pí-ia-[a]n-du


(Frg. 1) Rs. 58 Kol302 [ ] DUTU-ŠI ma-aḫ-ḫa-an x[ ]

(Frg. 1) Rs. 59 Kol303 [ ]x x l[e]-e [ ]


(Frg. 1) lk. Rd. Kol304 DUB 2.KAM ŠA mḪu-uq-ka₄-a-n[a]-a

Lesung t]u- nach Riemschneider 1973, 275 Anm. 20.
x = š]a oder t]a, so Akdoğan 2009, 52 mit Anm. 9.
So Akdoğan 2009, 53 nach Koll.
Lesung nach CHD L-N, 1989, 405.
Friedrich 1930, 173: -aš? ŠA? [KUR].
Erg. Friedrich 1930, 173, in Anm. 2 als „unsicher“ bezeichnet.
Friedrich 1930, 173, liest n[am-ma-at-t]a und bezeichnet dies in Anm. 2 als „unsicher“.
Friedrich 1930, 173 erg.: (17') [na-aš-ma A-NA DUTU-ŠI ku-i]š?-⸢ki⸣ me-na-aḫ-ḫa-a[n-da BAL i-i̯a-zi](18') [na-aš-ma A-NA DUMUMEŠ DUTU-ŠI ku-i]š?-⸢ki⸣ me-na-[aḫ-ḫa-an-da BAL i-i̯a-zi].
Unnumerierte Zeilenenden der Vs. KBo 19, 44 (S. 11), Rand. S. neue Kopie von 1476/u +59/w bei Akdoğan 2009, 76; zwischen den dort als Zz. 43 und 44 bezeichneten Zeilen hat die Kopie genügend Raum für den Ansatz einer weiteren Zeile.
]x-⸢aḫ?-ḫu⸣?-[u]t?? oder ]x-⸢uz⸣?-z[i]??.
Friedrich 1930, 174: ti-i-[e?-; Neu 1979, 72: -x-.[
Otten 1970, 165 ergänzt [ku-it], danach auch Akdoğan 2009, 57, s. noch Cohen 2002, 80. Nach dem Photo bei Akdoğan 2009, 71 ist die Lücke breiter, als in der Autographie angegeben, reicht aber für die Ergänzung dennoch nicht aus.
Otten 1970, 165: ŠA DIN[GIR-, Cohen 2002, 80: D[UTUŠI o o ]=tta, Akdoğan 2009, 58: ŠA A[N-.
Lesung durch Kombination der Zeichenspuren in A und B.
So in B Rs. 28 und 38.
Otten – Rüster 1972, 103: DAM?-KA.
Hier und in den folgenden Zeilen ist der Abstand zwischen B1 (559/u) und B7 (Bo 2293) nach dem Photo in Akdoğan 2009, 71,deutlich größer, als in der Autographie angegeben.
Nach der Edition folgt eine Rasur, in der zwei Winkelhaken zu sehen sind. Nach Koll. sieht Akdoğan 2009, 62 mit Anm. 108 hier Reste von ḪI.
Akdoğan 2009, 62: TUKU?-?x.[
0.36113691329956