Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 3.37 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

KUB 3.37+ (CTH 159) [by TLHdig]

KUB 3.37 {Frg. 1} + KBo 1.17 {Frg. 2}
Revisionsgeschichte | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

(Frg. 1) Vs. 1′ [ ] qà‑du [

qà‑du

(Frg. 1) Vs. 2′ [ ] mpí‑ka₄‑as‑ti q[à‑du

mpí‑ka₄‑as‑tiq[à‑du

(Frg. 1) Vs. 3′ [ ŠE]Š‑ia ù a‑na‑ku at‑[ta‑din

ŠE]Š‑iaùa‑na‑kuat‑[ta‑din

(Frg. 1) Vs. 4′ [ ŠE]Š‑ia UGU ṭe₄‑mi š[a

ŠE]Š‑iaUGUṭe₄‑miš[a

(Frg. 1) Vs. 5′ [iš‑p]u‑ra a‑na ia‑ši U[GU‑šu]


[iš‑p]u‑raa‑naia‑šiU[GU‑šu]

(Frg. 1) Vs. 6′ [um‑m]a‑a a‑na ŠEŠ‑ia‑ma ù [

[um‑m]a‑aa‑naŠEŠ‑ia‑maù

(Frg. 1) Vs. 7′ [um‑m]a‑a a‑di MUNUSú‑ba‑ar‑t[i

[um‑m]a‑aa‑diMUNUSú‑ba‑ar‑t[i

(Frg. 1) Vs. 8′ [ a‑n]a‑din a‑na e‑zé‑e[ša

a‑n]a‑dina‑nae‑zé‑e[ša

(Frg. 1) Vs. 9′ [a‑na‑a]n‑di‑na‑aš‑ši ù [

[a‑na‑a]n‑di‑na‑aš‑šiù

(Frg. 1) Vs. 10′ [ D]UMU.MUNUS ša LUGAL KUR k[a‑ra‑Ddu‑ni‑ia‑aš

D]UMU.MUNUSšaLUGALKURk[a‑ra‑Ddu‑ni‑ia‑aš

(Frg. 1) Vs. 11′ [ D]UMU.MUNUS ša LUGAL KUR z[u‑la‑bi

D]UMU.MUNUSšaLUGALKURz[u‑la‑bi

(Frg. 1) Vs. 12′ [aq‑ta]‑bi mi‑im‑ma ša MU[NUSú‑ba‑ar‑ti

[aq‑ta]‑bimi‑im‑mašaMU[NUSú‑ba‑ar‑ti

(Frg. 1) Vs. 13′ (verlorene Zeile)

(Frg. 1) Vs. 14′ [ an‑nu]ú [

an‑nu]ú

(Frg. 1) Vs. 15′ [ ] a‑qá‑ab‑[bi

a‑qá‑ab‑[bi

(Frg. 1) Vs. 16′ [e‑t]e‑pu‑uš‑ši ke DU₁₀.G[A

[e‑t]e‑pu‑uš‑šikeDU₁₀.G[A

(Frg. 1) Vs. 17′ [š]a gab‑bi LUGALMEŠ GALMEŠ ša m[a‑aš‑lu


[š]agab‑biLUGALMEŠGALMEŠšam[a‑aš‑lu

(Frg. 1) Vs. 18′ um‑ma‑a a‑na ŠEŠ‑ia‑ma ù [

um‑ma‑aa‑naŠEŠ‑ia‑maù

(Frg. 1) Vs. 19′ [a‑n]a ia‑ši um‑ma‑a a‑m[ur

[a‑n]aia‑šium‑ma‑aa‑m[ur

(Frg. 1) Vs. 20′ a‑na‑an‑din a‑na DUMU.MUNUS‑i[a

a‑na‑an‑dina‑naDUMU.MUNUS‑i[a

(Frg. 1) Vs. 21′ ANŠE.KUR.RAMEŠ ù i‑na GU[MEŠ

ANŠE.KUR.RAMEŠùi‑naGU[MEŠ

(Frg. 1) Vs. 22′ [š]a i‑le‑eq‑qú‑ú‑[šu‑nu‑ti

[š]ai‑le‑eq‑qú‑ú‑[šu‑nu‑ti

(Frg. 1) Vs. 23′ [i‑n]a KUR a‑i[ti

Vs. bricht ab

[i‑n]aKURa‑i[ti

(Frg. 2) Rs. 1′ URU ša i‑n[a

URUšai‑n[a

(Frg. 2) Rs. 2′ NAM.RAMEŠ an‑ni‑ti [

NAM.RAMEŠan‑ni‑ti

(Frg. 2) Rs. 3′ an‑na‑ti ša ANŠE.KUR.RA[MEŠ

an‑na‑tišaANŠE.KUR.RA[MEŠ

(Frg. 2) Rs. 4′ an‑na‑ti ša GU₄M[

an‑na‑tišaGU₄M[

(Frg. 2) Rs. 5′ an‑na‑ti ša UDUM[

an‑na‑tišaUDUM[

(Frg. 2) Rs. 6′ a‑na šu‑bu‑li‑š[u‑nu

a‑našu‑bu‑li‑š[u‑nu

(Frg. 2) Rs. 7′ a‑di MUNUSú‑bar‑tum [


Zwei verlorene Zeilen

a‑diMUNUSú‑bar‑tum

(Frg. 1) Rs. 1′ [ al]‑ta‑pá[r] a‑[na

al]‑ta‑pá[r]a‑[na

(Frg. 1) Rs. 2′ [URU š]a mri‑a‑ma‑š[e‑ša

[URUš]amri‑a‑ma‑š[e‑ša

(Frg. 1) Rs. 3′ [ ] i‑na ŠÀ‑bi KU[R

i‑naŠÀ‑biKU[R

(Frg. 1) Rs. 4′ [NAM].RAMEŠ an‑ni‑[ti

[NAM].RAMEŠan‑ni‑[ti

(Frg. 1) Rs. 5′ [an]‑ni‑ti ša ANŠ[E.KUR.RAMEŠ

[an]‑ni‑tišaANŠ[E.KUR.RAMEŠ

(Frg. 1) Rs. 6′ [an]‑ni‑ti ša bi‑[riMEŠ

[an]‑ni‑tišabi‑[riMEŠ

(Frg. 1) Rs. 7′ [ ] GU₄MEŠ ù su‑[gul‑la‑tiMEŠ

GU₄MEŠùsu‑[gul‑la‑tiMEŠ

(Frg. 1) Rs. 8′ [ ] at‑tu‑nu ta‑[na‑di‑na

at‑tu‑nuta‑[na‑di‑na

(Frg. 1) Rs. 9′ [ š]u‑ú ri‑id‑š[u‑nu

š]u‑úri‑id‑š[u‑nu

(Frg. 1) Rs. 10′ [il]‑la‑ka a‑na KUR [


[il]‑la‑kaa‑naKUR

(Frg. 1) Rs. 11′ [um‑ma]‑a a‑na ŠEŠ‑ia‑m[a

[um‑ma]‑aa‑naŠEŠ‑ia‑m[a

(Frg. 1) Rs. 12′ [ti‑i]l‑la‑a ša! A[NŠE?.KUR.RAMEŠ‑ša

[ti‑i]l‑la‑aša!A[NŠE?.KUR.RAMEŠ‑ša

(Frg. 1) Rs. 13′ [ ] e‑pé‑〈ši〉‑šu‑nu at‑[ta

e‑pé‑〈ši〉‑šu‑nuat‑[ta

(Frg. 1) Rs. 14′ [ ] a‑qá‑ab‑bi [

a‑qá‑ab‑bi

(Frg. 1) Rs. 15′ [iš‑pu]‑ra a‑na ia‑[ši


Text bricht ab

[iš‑pu]‑raa‑naia‑[ši
0.41090798377991