Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 31.143a (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

KUB 31.143+ (CTH 733) [by HFR Basiscorpus]

KUB 31.143 {Frg. 2} (+) KUB 31.143a {Frg. 3} + VBoT 124 {Frg. 4} (+) KUB 43.27 {Frg. 5}
Revisionsgeschichte | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

(Frg. 5) Vs. I 1′ [ ]x‑uk‑ká[n

(Frg. 5) Vs. I 2′ SISKUROpfer:SG.UNM ak‑ká[n‑

SISKUR
Opfer
SG.UNM

(Frg. 5) Vs. I 3′ UZUÉLLAGNiere:SG.UNM UZUÉL[LAG.GÙN.A(?)(Körperteil):SG.UNM

UZUÉLLAGUZUÉL[LAG.GÙN.A(?)
Niere
SG.UNM
(Körperteil)
SG.UNM

(Frg. 5) Vs. I 4′ an‑dahinein-:PREV;
in:POSP;
darin:ADV
a‑aš‑š[u‑


an‑da
hinein-
PREV
in
POSP
darin
ADV

(Frg. 5) Vs. I 5′ ut‑ne‑eLand:NOM.SG.N,ACC.SG.N,NOM.PL.N,ACC.PL.N,D/L.SG,STF LUGAL‑ašKönig:GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL x[

ut‑ne‑eLUGAL‑aš
Land
NOM.SG.N,ACC.SG.N,NOM.PL.N,ACC.PL.N,D/L.SG,STF
König
GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

(Frg. 5) Vs. I 6′ pa‑ra‑aaußerdem:ADV;
aus-:PREV;
heraus aus:POSP
ut‑ni‑i‑aš(‑)x[

pa‑ra‑a
außerdem
ADV
aus-
PREV
heraus aus
POSP

(Frg. 5) Vs. I 7′ GU₄ÁBḪI.AKuh:PL.UNM ša-ra-an-t[a(-)

GU₄ÁBḪI.A
Kuh
PL.UNM

(Frg. 5) Vs. I 8′ nu‑ut‑ta‑aš‑ša‑anCONNn=PPRO.2SG.DAT,CONNn=PPRO.2SG.ACC:=OBPs ḫu‑u[k?


nu‑ut‑ta‑aš‑ša‑an
CONNn=PPRO.2SG.DAT,CONNn=PPRO.2SG.ACC
=OBPs

(Frg. 5) Vs. I 9′ [m]a‑a‑anwenn:CNJ DUMU‑ašKind:NOM.SG.C A‑NAzuD/L.SG;
zuD/L.PL;
zuALL
GIŠME‑ṢÍ‑LU‑U‑x[

[m]a‑a‑anDUMU‑ašA‑NA
wenn
CNJ
Kind
NOM.SG.C
zuD/L.SG
zuD/L.PL
zuALL

(Frg. 5) Vs. I 10′ [ta‑a]n‑du‑ki‑iš‑niVergänglichkeit:D/L.SG a‑ru‑na‑ašMeer:NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL x[

[ta‑a]n‑du‑ki‑iš‑nia‑ru‑na‑aš
Vergänglichkeit
D/L.SG
Meer
NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

(Frg. 5) Vs. I 11′ [ ]x‑u‑an‑za MUNUS.LUGAL‑ašKönigin:NOM.SG.C,GEN.SG [


Ende Vs. I

MUNUS.LUGAL‑aš
Königin
NOM.SG.C,GEN.SG

(Frg. 2) Vs. II 1 [ ] 2[i]šzweimal:QUANmul 8‑ta‑ašacht:QUANcar.D/L ki‑iš‑t[u‑na‑aš]Gestell:D/L.PL

2[i]š8‑ta‑aški‑iš‑t[u‑na‑aš]
zweimal
QUANmul
acht
QUANcar.D/L
Gestell
D/L.PL

(Frg. 2) Vs. II 2 [ ak‑ku‑u]š‑ke‑šitrinken:2SG.PRS.IMPF pa‑ra‑ma‑a[š‑ta]außerdem:ADV=CNJctr=OBPst;
aus-:PREV=CNJctr=OBPst

ak‑ku‑u]š‑ke‑šipa‑ra‑ma‑a[š‑ta]
trinken
2SG.PRS.IMPF
außerdem
ADV=CNJctr=OBPst
aus-
PREV=CNJctr=OBPst

(Frg. 2) Vs. II 3 [ ḫa‑an‑da]a‑anwahrlich:ADV


ḫa‑an‑da]a‑an
wahrlich
ADV

(Frg. 2) Vs. II 4 [ ] (unbeschrieben)


(Frg. 2) Vs. II 5 [ L]ÚNAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

L]ÚNAR‑šame‑e‑ma‑i
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 6 [ z]i‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRME.EŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP

z]i‑ikDINGIRME.EŠ‑na‑naiš‑tar‑na
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP

(Frg. 2) Vs. II 7 [ ] zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG


zi‑ik
du
PPRO.2SG.NOM.SG

(Frg. 2) Vs. II 8 [ e‑eš‑š]isein:2SG.PRS nu‑za‑kánCONNn=REFL=OBPk 2‑išzweimal:QUANmul 8‑ta‑ašacht:QUANcar.D/L ki‑iš‑tu‑na‑ašGestell:D/L.PL

e‑eš‑š]inu‑za‑kán2‑iš8‑ta‑aški‑iš‑tu‑na‑aš
sein
2SG.PRS
CONNn=REFL=OBPkzweimal
QUANmul
acht
QUANcar.D/L
Gestell
D/L.PL

(Frg. 2) Vs. II 9 [ 8‑ta‑a]šacht:QUANcar.D/L ma‑ki‑ta‑aš(Gefäß):D/L.PL ak‑ku‑uš‑ke‑šitrinken:2SG.PRS.IMPF

8‑ta‑a]šma‑ki‑ta‑ašak‑ku‑uš‑ke‑ši
acht
QUANcar.D/L
(Gefäß)
D/L.PL
trinken
2SG.PRS.IMPF

(Frg. 2) Vs. II 10 [ m]a‑al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV


m]a‑al‑te‑eš‑na‑ašḫa‑an‑da‑a‑an
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 2) Vs. II 11 [ ] (unbeschrieben)


(Frg. 2) Vs. II 12 [ma‑a‑anwenn:CNJ A‑NA D?k]a‑aš‑tu‑wa‑ri‑t[iKaštuware/itD/L.SG ḫu]e‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS [ ]

[ma‑a‑anA‑NA D?k]a‑aš‑tu‑wa‑ri‑t[iḫu]e‑ek‑ziNAR‑šame‑e‑ma‑i
wenn
CNJ
Kaštuware/itD/L.SGschlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 13 [ta‑an‑du‑ki‑iš‑n]iVergänglichkeit:D/L.SG ka‑aš‑tu‑wa‑r[i‑ti‑i]šKaštuware/it:DN.NOM.SG(UNM)=POSS.2SG.NOM.SG.C zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRME.EŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑n[a]inmitten:POSP

[ta‑an‑du‑ki‑iš‑n]ika‑aš‑tu‑wa‑r[i‑ti‑i]šzi‑ikDINGIRME.EŠ‑na‑naiš‑tar‑n[a]
Vergänglichkeit
D/L.SG
Kaštuware/it
DN.NOM.SG(UNM)=POSS.2SG.NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP

(Frg. 2) Vs. II 14 [ ]‑at‑tal‑aš MUNUS.LUGAL[]Königin:NOM.SG.C;
Königin:GEN.SG
zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG [ ]


MUNUS.LUGAL[]zi‑ik
Königin
NOM.SG.C
Königin
GEN.SG
du
PPRO.2SG.NOM.SG

(Frg. 2) Vs. II 15 [nu‑uš‑ša‑an]CONNn=OBPs 8‑in‑zuacht-(?):QUAN ne‑pí‑šiHimmel:D/L.SG e‑eš[ši]sein:2SG.PRS nu‑za‑kánCONNn=REFL=OBPk 2‑išzweimal:QUANmul 8‑ta‑ašacht:QUANcar.D/L ki‑i[š‑tu‑na‑aš]Gestell:D/L.PL

[nu‑uš‑ša‑an]8‑in‑zune‑pí‑šie‑eš[ši]nu‑za‑kán2‑iš8‑ta‑aški‑i[š‑tu‑na‑aš]
CONNn=OBPsacht-(?)
QUAN
Himmel
D/L.SG
sein
2SG.PRS
CONNn=REFL=OBPkzweimal
QUANmul
acht
QUANcar.D/L
Gestell
D/L.PL

(Frg. 2) Vs. II 16 [ak‑ku‑uš‑ke‑š]itrinken:2SG.PRS.IMPF nu‑uk‑kánCONNn:=OBPk 2‑išzweimal:QUANmul 8‑ta‑ašacht:QUANcar.D/L ma!‑ki‑ta‑aš(Gefäß):GEN.PL ak‑ku‑uš‑ke‑e‑šitrinken:2SG.PRS.IMPF [ ]

[ak‑ku‑uš‑ke‑š]inu‑uk‑kán2‑iš8‑ta‑ašma!‑ki‑ta‑ašak‑ku‑uš‑ke‑e‑ši
trinken
2SG.PRS.IMPF
CONNn
=OBPk
zweimal
QUANmul
acht
QUANcar.D/L
(Gefäß)
GEN.PL
trinken
2SG.PRS.IMPF

(Frg. 2) Vs. II 17 [ ]x Di‑na‑ra‑ašInar:DN.GEN.SG ma‑al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV [ ]


Di‑na‑ra‑ašma‑al‑te‑eš‑na‑ašḫa‑an‑da‑a‑an
Inar
DN.GEN.SG
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 2) Vs. II 18 [ ] te‑ez‑zisprechen:3SG.PRS


te‑ez‑zi
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 19 [ma‑a‑an]wenn:CNJ Dte‑li‑pí‑nu‑iTele/ipinu:DN.D/L.SG ḫu‑e‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS [ ]

[ma‑a‑an]Dte‑li‑pí‑nu‑iḫu‑e‑ek‑ziNAR‑šame‑e‑ma‑i
wenn
CNJ
Tele/ipinu
DN.D/L.SG
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 20 [ta‑an‑du‑ki‑i]š‑niVergänglichkeit:D/L.SG Dte‑li‑pí‑nu‑ušTele/ipinu:DN.NOM.SG.C zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRME.EŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP x[ ]

[ta‑an‑du‑ki‑i]š‑niDte‑li‑pí‑nu‑ušzi‑ikDINGIRME.EŠ‑na‑naiš‑tar‑na
Vergänglichkeit
D/L.SG
Tele/ipinu
DN.NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP

(Frg. 2) Vs. II 21 [ ] ne‑pí‑išHimmel:ACC.SG.N te‑e‑kán‑naErde:ACC.SG.N=CNJadd ḫar‑šihaben:2SG.PRS [ ]


ne‑pí‑ište‑e‑kán‑naḫar‑ši
Himmel
ACC.SG.N
Erde
ACC.SG.N=CNJadd
haben
2SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 22 [ GA]LBecher:ACC.SG(UNM) šu‑uš‑ke‑šifüllen:2SG.PRS.IMPF pal‑ḫa‑e‑aḪI.Abreit:ACC.PL.N;
breit:ACC.PL.N=CNJadd
GALBecher:ACC.PL(UNM) šu‑uš‑ke‑šifüllen:2SG.PRS.IMPF pa‑ra‑ma‑aš‑t[aaußerdem:ADV=CNJctr=OBPst

GA]Lšu‑uš‑ke‑šipal‑ḫa‑e‑aḪI.AGALšu‑uš‑ke‑šipa‑ra‑ma‑aš‑t[a
Becher
ACC.SG(UNM)
füllen
2SG.PRS.IMPF
breit
ACC.PL.N
breit
ACC.PL.N=CNJadd
Becher
ACC.PL(UNM)
füllen
2SG.PRS.IMPF
außerdem
ADV=CNJctr=OBPst

(Frg. 2) Vs. II 23 [ DIŠKUR‑a]šWettergott:DN.HITT.GEN.SG ma‑al‑t[e‑eš‑n]a‑Rezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV ú‑nu‑ut‑wa‑azschmücken:2SG.IMP=QUOT=REFL


DIŠKUR‑a]šma‑al‑t[e‑eš‑n]a‑ḫa‑an‑da‑a‑anú‑nu‑ut‑wa‑az
Wettergott
DN.HITT.GEN.SG
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV
schmücken
2SG.IMP=QUOT=REFL

(Frg. 2) Vs. II 24 [ t]e‑ez‑z[i(?)sprechen:3SG.PRS ] (unbeschrieben)


t]e‑ez‑z[i(?)
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 25 [ ḫu]e‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

ḫu]e‑ek‑ziNAR‑šame‑e‑ma‑i
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 26 [ Dwa‑a‑še‑ez‑zi‑li(?)‑i]šWaš(š)e/izza/il(l)i:DN.NOM.SG.C zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRME.EŠ‑na‑naGottheit:ACC.SG.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP UR.M[AḪ]Löwe:UNM

Dwa‑a‑še‑ez‑zi‑li(?)‑i]šzi‑ikDINGIRME.EŠ‑na‑naiš‑tar‑naUR.M[AḪ]
Waš(š)e/izza/il(l)i
DN.NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
ACC.SG.C=CNJctr
inmitten
POSP
Löwe
UNM

(Frg. 2) Vs. II 27 [ pa‑r]a‑ma‑aš‑taaußerdem:ADV=CNJctr=OBPst DIŠKUR‑ašWettergott:DN.HITT.GEN.SG ma‑al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑a[n‑da‑a‑an]wahrlich:ADV


pa‑r]a‑ma‑aš‑taDIŠKUR‑ašma‑al‑te‑eš‑na‑ašḫa‑a[n‑da‑a‑an]
außerdem
ADV=CNJctr=OBPst
Wettergott
DN.HITT.GEN.SG
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 2) Vs. II 28 [ t]e‑ez‑zisprechen:3SG.PRS


t]e‑ez‑zi
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 29 [ D?]tu‑ḫu‑le‑e‑liTuḫuleli:DN.D/L.SG ḫu‑e‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NA[R]Sänger:NOM.SG(UNM)

D?]tu‑ḫu‑le‑e‑liḫu‑e‑ek‑ziNA[R]
Tuḫuleli
DN.D/L.SG
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG(UNM)

(Frg. 2) Vs. II 30 [ ] zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRME.EŠ‑na‑naGottheit:ACC.SG.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP ḫi‑li‑zu‑u[š(Götterbeiwort):NOM.SG.C

zi‑ikDINGIRME.EŠ‑na‑naiš‑tar‑naḫi‑li‑zu‑u[š
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
ACC.SG.C=CNJctr
inmitten
POSP
(Götterbeiwort)
NOM.SG.C

(Frg. 2) Vs. II 31 [ ma]‑al‑te‑eš‑na‑〈aš〉Rezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV pa‑i‑wa‑ni‑m[a]gehen:1PL.PRS=CNJctr


ma]‑al‑te‑eš‑na‑〈aš〉ḫa‑an‑da‑a‑anpa‑i‑wa‑ni‑m[a]
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV
gehen
1PL.PRS=CNJctr

(Frg. 2) Vs. II 32 [ ] (unbeschrieben)


(Frg. 2) Vs. II 33 [ ḫu‑e‑ek‑z]ischlachten/beschwören:3SG.PRS NAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

ḫu‑e‑ek‑z]iNAR‑šame‑e‑ma‑i
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Vs. II 34 [ z]i‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRME.EŠ‑na‑naGottheit:ACC.SG.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP DIŠTAR‑išIštar:DN.HITT.NOM.SG [ ]

z]i‑ikDINGIRME.EŠ‑na‑naiš‑tar‑naDIŠTAR‑iš
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
ACC.SG.C=CNJctr
inmitten
POSP
Ištar
DN.HITT.NOM.SG

(Frg. 2) Vs. II 35 [ ]‑pát ma‑al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV [ ]

ma‑al‑te‑eš‑na‑ašḫa‑an‑da‑a‑an
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 2) Vs. II 36 [ ] pa‑i‑wa‑ni‑wagehen:1PL.PRS=QUOT e‑šu‑wa‑aš‑tasitzen:1PL.PRS.MP [ ]


Lücke unbestimmbarer Größe

pa‑i‑wa‑ni‑wae‑šu‑wa‑aš‑ta
gehen
1PL.PRS=QUOT
sitzen
1PL.PRS.MP

(Frg. 4) Vs.? 1′


[ ] 2‑Š[Uzweimal:QUANmul

2‑Š[U
zweimal
QUANmul

(Frg. 4) Vs.? 2′ [ URUḫa‑aš‑ka‑ḫa‑aš‑ki‑w]a(?)‑atḪaškaḫaška:GN.D/L.SG=QUOT=PPRO.3SG.N.ACC [u‑e‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

URUḫa‑aš‑ka‑ḫa‑aš‑ki‑w]a(?)‑at[u‑e‑ek‑ziNAR‑šame‑e‑ma‑i
Ḫaškaḫaška
GN.D/L.SG=QUOT=PPRO.3SG.N.ACC
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4) Vs.? 3′ [ ]x‑uš1 zi‑i[kdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRMEŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP

zi‑i[kDINGIRMEŠ‑na‑naiš‑tar‑na
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP

(Frg. 4) Vs.? 4′ [ MUNU]S.LUGAL‑ašKönigin:NOM.SG.C,GEN.SG URUḫa‑[aš‑ka‑ḫa‑aš‑ki‑wa‑atḪaškaḫaška:GN.D/L.SG=QUOT=PPRO.3SG.N.ACC

MUNU]S.LUGAL‑ašURUḫa‑[aš‑ka‑ḫa‑aš‑ki‑wa‑at
Königin
NOM.SG.C,GEN.SG
Ḫaškaḫaška
GN.D/L.SG=QUOT=PPRO.3SG.N.ACC

(Frg. 4) Vs.? 5′ [ an‑da]hinein-:PREV;
in:POSP;
darin:ADV
le‑enicht!:NEG šu‑w[a‑i‑e‑ši(an)schauen:2SG.PRS ták‑na‑aš‑taErde:ALL=OBPst DUTU‑ušSonne(ngottheit):DN.HITT.NOM.SG a‑uš‑zi]sehen:3SG.PRS


an‑da]le‑ešu‑w[a‑i‑e‑šiták‑na‑aš‑taDUTU‑uša‑uš‑zi]
hinein-
PREV
in
POSP
darin
ADV
nicht!
NEG
(an)schauen
2SG.PRS
Erde
ALL=OBPst
Sonne(ngottheit)
DN.HITT.NOM.SG
sehen
3SG.PRS

(Frg. 4) Vs.? 6′ [ ] šu‑up‑pa‑le‑e‑eš‑[niVieh:D/L.SG le‑enicht!:NEG šu‑wa‑i‑e‑ši](an)schauen:2SG.PRS

šu‑up‑pa‑le‑e‑eš‑[nile‑ešu‑wa‑i‑e‑ši]
Vieh
D/L.SG
nicht!
NEG
(an)schauen
2SG.PRS

(Frg. 4) Vs.? 7′ [ ]x‑zi URUta‑ḫa‑a‑p[í‑niTaḫapina:GN.D/L.SG pé‑e‑da‑an‑te‑et](ERG) Platz:INS;
hinschaffen:PTCP.INS

URUta‑ḫa‑a‑p[í‑nipé‑e‑da‑an‑te‑et]
Taḫapina
GN.D/L.SG
(ERG) Platz
INS
hinschaffen
PTCP.INS

(Frg. 4) Vs.? 8′ [ ]x‑aš‑ša e‑eš‑šisein:2SG.PRS [na‑anCONNn=PPRO.3SG.C.ACC an‑da‑andrinnen:ADV;
hinein-:PREV;
drinnen:POSP
mi‑iš‑ri‑wa‑an‑da‑aš]hell:GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

e‑eš‑ši[na‑anan‑da‑anmi‑iš‑ri‑wa‑an‑da‑aš]
sein
2SG.PRS
CONNn=PPRO.3SG.C.ACCdrinnen
ADV
hinein-
PREV
drinnen
POSP
hell
GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

(Frg. 4) Vs.? 9′ [ nu‑uš‑š]a‑anCONNn=OBPs 8‑in‑z[uacht-(?):QUAN ne‑pí‑šiHimmel:D/L.SG e‑eš‑ši]sein:2SG.PRS

nu‑uš‑š]a‑an8‑in‑z[une‑pí‑šie‑eš‑ši]
CONNn=OBPsacht-(?)
QUAN
Himmel
D/L.SG
sein
2SG.PRS

(Frg. 4) Vs.? 10′ [ ]‑pát ma‑al‑t[e‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑anwahrlich:ADV pa‑a‑i‑wa‑ni‑wa]gehen:1PL.PRS=QUOT


ma‑al‑t[e‑eš‑na‑ašḫa‑an‑da‑anpa‑a‑i‑wa‑ni‑wa]
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV
gehen
1PL.PRS=QUOT

(Frg. 4) Vs.? 10a′ [ ] (unbeschrieben)


(Frg. 4+3) Vs.? 11′/Rs. III 1′ [ URUza‑r]i‑i‑miZarimi:GN.GEN.SG(UNM) me‑e‑m[a‑isprechen:3SG.PRS t]a‑an‑du‑ki‑iš‑niVergänglichkeit:D/L.SG [ ]2

URUza‑r]i‑i‑mime‑e‑m[a‑it]a‑an‑du‑ki‑iš‑ni
Zarimi
GN.GEN.SG(UNM)
sprechen
3SG.PRS
Vergänglichkeit
D/L.SG

(Frg. 4+3) Vs.? 12′/ Rs. III 2′ [ DINGIRMEŠ‑n]a‑ašGottheit:GEN.PL iš‑tar‑nainmitten:POSP [ ]x la‑az‑zi‑Kalmus:NOM.SG.C,NOM.PL.C;
gut:NOM.SG.C
[ ]

DINGIRMEŠ‑n]a‑ašiš‑tar‑nala‑az‑zi‑
Gottheit
GEN.PL
inmitten
POSP
Kalmus
NOM.SG.C,NOM.PL.C
gut
NOM.SG.C

(Frg. 4+3) Vs.? 13′/ Rs. III 3′ [ ne‑p]í‑šiHimmel:D/L.SG e‑eš‑š[isein:2SG.PRS ]x‑aš‑ta A‑NA A‑WA‑ATWortD/L.SG;
WortD/L.PL

ne‑p]í‑šie‑eš‑š[iA‑NA A‑WA‑AT
Himmel
D/L.SG
sein
2SG.PRS
WortD/L.SG
WortD/L.PL

(Frg. 4+3) Vs.? 14′/ Rs. III 4′ [ ] pa‑i‑w[a‑ni‑wa](?)‑magehen:1PL.PRS=QUOT=CNJctr


pa‑i‑w[a‑ni‑wa](?)‑ma
gehen
1PL.PRS=QUOT=CNJctr

(Frg. 3) Rs. III 5′ [ ] (unbeschrieben)


(Frg. 3) Rs. III 6′ [ ta‑an‑d]u‑ki‑iš‑niVergänglichkeit:D/L.SG ta‑ḫa‑ak‑ša‑zi‑ia‑ti‑išTaḫakšaziati:DN.NOM.SG.C

ta‑an‑d]u‑ki‑iš‑nita‑ḫa‑ak‑ša‑zi‑ia‑ti‑iš
Vergänglichkeit
D/L.SG
Taḫakšaziati
DN.NOM.SG.C

(Frg. 3) Rs. III 7′ [ ]x zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG nu‑uš‑ša‑anCONNn=OBPs

zi‑iknu‑uš‑ša‑an
du
PPRO.2SG.NOM.SG
CONNn=OBPs

(Frg. 3) Rs. III 8′ [ ] ma‑al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV


ma‑al‑te‑eš‑na‑ašḫa‑an‑da‑a‑an
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 3) Rs. III 9′ [ t]e‑ez‑zisprechen:3SG.PRS


t]e‑ez‑zi
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 3) Rs. III 10′ [ me‑e‑ma]isprechen:3SG.PRS ta‑an‑du‑ki‑iš‑niVergänglichkeit:D/L.SG wa‑at‑ta‑ruBrunnen:NOM.SG.N zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG

me‑e‑ma]ita‑an‑du‑ki‑iš‑niwa‑at‑ta‑ruzi‑ik
sprechen
3SG.PRS
Vergänglichkeit
D/L.SG
Brunnen
NOM.SG.N
du
PPRO.2SG.NOM.SG

(Frg. 3) Rs. III 11′ [ ú‑n]u‑uš‑kán‑zaschmücken:PTCP.NOM.SG.C MUNUS.LUGAL‑ašKönigin:NOM.SG.C,GEN.SG zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG

ú‑n]u‑uš‑kán‑zaMUNUS.LUGAL‑ašzi‑ik
schmücken
PTCP.NOM.SG.C
Königin
NOM.SG.C,GEN.SG
du
PPRO.2SG.NOM.SG

(Frg. 3) Rs. III 12′ [ e]‑šisein:2SG.PRS ke‑e‑adieser:DEM1.ACC.PL.N=CNJctr A‑NA A‑WA‑A[TWortD/L.SG;
WortD/L.PL
]x x[ ]


Vs. II bricht ab

e]‑šike‑e‑aA‑NA A‑WA‑A[T
sein
2SG.PRS
dieser
DEM1.ACC.PL.N=CNJctr
WortD/L.SG
WortD/L.PL

(Frg. 3) Vs. II 1′ [ ]x[ ]3


(Frg. 3) Vs. II 2′ [ te‑ez‑z]isprechen:3SG.PRS [ ]


te‑ez‑z]i
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 3) Vs. II 3′ [ NA]R‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS [ ]

NA]R‑šame‑e‑ma‑i
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 3) Vs. II 4′ [ ] ŠUM‑KAName:NOM.SG(UNM)_PPRO.2SG.GEN DINGIRMEŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP gi‑im‑ra‑ašFeld:NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

ŠUM‑KADINGIRMEŠ‑na‑naiš‑tar‑nagi‑im‑ra‑aš
Name
NOM.SG(UNM)_PPRO.2SG.GEN
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP
Feld
NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

(Frg. 3) Vs. II 5′ [ nuCONNn ne‑pí‑išHimmel:ACC.SG.N te‑e]‑kán‑naErde:ACC.SG.N=CNJadd ḫar‑šihaben:2SG.PRS A‑NA A‑WA‑ATWortD/L.SG;
WortD/L.PL
ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV


nune‑pí‑ište‑e]‑kán‑naḫar‑šiA‑NA A‑WA‑ATḫa‑an‑da‑a‑an
CONNnHimmel
ACC.SG.N
Erde
ACC.SG.N=CNJadd
haben
2SG.PRS
WortD/L.SG
WortD/L.PL
wahrlich
ADV

(Frg. 3) Vs. II 6′ [ te‑ez‑z]isprechen:3SG.PRS


te‑ez‑z]i
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4+3) Rs.? 1′/Vs. II 7′ [ ]x[ ] ḫu‑e‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS na‑aš‑taCONNn=OBPst DIŠKUR‑aš‑pátWettergott:DN.HITT.GEN.SG=FOC;
Wettergott:DN.HITT.NOM.SG=FOC

ḫu‑e‑ek‑zina‑aš‑taDIŠKUR‑aš‑pát
schlachten/beschwören
3SG.PRS
CONNn=OBPstWettergott
DN.HITT.GEN.SG=FOC
Wettergott
DN.HITT.NOM.SG=FOC

(Frg. 4+3) Rs.? 2′/Vs. II 8′ [ ma]al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N []a‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV


ma]al‑te‑eš‑na‑aš[]a‑an‑da‑a‑an
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 4+3) Rs.? 2′a/Vs. II 9′ [ te‑ez‑zi]sprechen:3SG.PRS


te‑ez‑zi]
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4+3) Rs.? 3′/Vs. II 10′ [ma‑a‑anwenn:CNJ A‑NA DA]M‑ŠUEhefrauD/L.SG ḫu‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NARšaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑ma‑isprechen:3SG.PRS ta‑an‑du‑ki‑iš‑niVergänglichkeit:D/L.SG

[ma‑a‑anA‑NA DA]M‑ŠUḫu‑ek‑ziNARšame‑ma‑ita‑an‑du‑ki‑iš‑ni
wenn
CNJ
EhefrauD/L.SGschlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS
Vergänglichkeit
D/L.SG

(Frg. 4+3) Rs.? 4′/Vs. II 11′ [ta‑ḫa‑at‑ta‑nu]e‑di‑išTaḫattanueti:DN.NOM.SG.C zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRMEŠna‑ašGottheit:GEN.PL iš‑tar‑nainmitten:POSP wa‑at‑ta‑ru‑ašBrunnen:GEN.SG an‑na‑ašMutter:NOM.SG.C;
Mutter:GEN.SG

[ta‑ḫa‑at‑ta‑nu]e‑di‑išzi‑ikDINGIRMEŠna‑ašiš‑tar‑nawa‑at‑ta‑ru‑ašan‑na‑aš
Taḫattanueti
DN.NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL
inmitten
POSP
Brunnen
GEN.SG
Mutter
NOM.SG.C
Mutter
GEN.SG

(Frg. 4+3) Rs.? 5′/Vs. II 12′ [ ]x Di‑na‑ra‑ašInar:DN.GEN.SG ma‑al‑te‑[n]a‑ašRezitation:D/L.PL.N ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV


Di‑na‑ra‑ašma‑al‑te‑[n]a‑ašḫa‑an‑da‑a‑an
Inar
DN.GEN.SG
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 4) Rs.? 5a′ [ te‑ez‑zi]sprechen:3SG.PRS


te‑ez‑zi]
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4) Rs.? 6′ [ w]aa‑še‑ez‑zi‑liWaš(š)e/izza/il(l)i:DN.D/L.SG ḫu‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS [NAR‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

w]aa‑še‑ez‑zi‑liḫu‑ek‑zi[NAR‑šame‑e‑ma‑i
Waš(š)e/izza/il(l)i
DN.D/L.SG
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4) Rs.? 7′ [ta‑an‑du‑ki‑iš‑n]iVergänglichkeit:D/L.SG waa‑še‑ez‑zi‑li‑išWaš(š)e/izza/il(l)i:DN.NOM.SG.C zi‑i[kdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRMEŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP

[ta‑an‑du‑ki‑iš‑n]iwaa‑še‑ez‑zi‑li‑išzi‑i[kDINGIRMEŠ‑na‑naiš‑tar‑na
Vergänglichkeit
D/L.SG
Waš(š)e/izza/il(l)i
DN.NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP

(Frg. 4) Rs.? 8′ [ LUGAL‑u]šKönig:NOM.SG.C zi‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG ne‑pí‑išHimmel:ACC.SG.N te‑e[kán‑naErde:ACC.SG.N=CNJadd ḫar‑šihaben:2SG.PRS

LUGAL‑u]šzi‑ikne‑pí‑ište‑e[kán‑naḫar‑ši
König
NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Himmel
ACC.SG.N
Erde
ACC.SG.N=CNJadd
haben
2SG.PRS

(Frg. 4) Rs.? 9′ [ ] DIŠKUR‑ašWettergott:DN.HITT.GEN.SG ma‑al‑te‑eš‑na‑ašRezitation:D/L.PL.N [ḫa‑an‑da‑a‑anwahrlich:ADV


DIŠKUR‑ašma‑al‑te‑eš‑na‑aš[ḫa‑an‑da‑a‑an
Wettergott
DN.HITT.GEN.SG
Rezitation
D/L.PL.N
wahrlich
ADV

(Frg. 4) Rs.? 9a′ [ te‑e]z‑zisprechen:3SG.PRS


te‑e]z‑zi
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4) Rs.? 10′ [ DIŠKUR‑ašWettergott:DN.HITT.GEN.SG ša‑š]a‑an‑di‑iš‑šiKonkubine:D/L.SG=PPRO.3SG.D/L ḫu‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS NAR[šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

DIŠKUR‑ašša‑š]a‑an‑di‑iš‑šiḫu‑ek‑ziNAR[šame‑e‑ma‑i
Wettergott
DN.HITT.GEN.SG
Konkubine
D/L.SG=PPRO.3SG.D/L
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 4) Rs.? 11′ [ ta]‑š[i‑im‑me]ti‑i[š(?)Taš(š)imme/it:DN.NOM.SG.C z]i‑ikdu:PPRO.2SG.NOM.SG DINGIRM[Gott:GEN.PL(UNM)

ta]‑š[i‑im‑me]ti‑i[š(?)z]i‑ikDINGIRM[
Taš(š)imme/it
DN.NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gott
GEN.PL(UNM)

(Frg. 4) Rs.? 12′ [ ] x x [

Rs. III Lücke unbestimmbarer Größe

(Frg. 2) Rs. III 1′ [ ] x x [ ]


(Frg. 2) Rs. III 2′ [ ‑a]š LUGAL‑ušKönig:NOM.SG.C ú‑x[ ]

LUGAL‑uš
König
NOM.SG.C

(Frg. 2) Rs. III 3′ [ ]x‑i‑iš‑za‑ši(‑)iš(‑)[ ]

(Frg. 2) Rs. III 4′ [ p]a‑ra‑a‑maaußerdem:ADV=CNJctr;
aus-:PREV=CNJctr;
heraus aus:POSP=CNJctr
QA‑TAM‑MAebenso:ADV [ ]


p]a‑ra‑a‑maQA‑TAM‑MA
außerdem
ADV=CNJctr
aus-
PREV=CNJctr
heraus aus
POSP=CNJctr
ebenso
ADV

(Frg. 2) Rs. III 5′ [ ] (unbeschrieben)


(Frg. 2) Rs. III 6′ [ ]x[ ]u‑ek‑zischlachten/beschwören:3SG.PRS [NA]R‑šaSänger:NOM.SG.C=CNJctr me‑ma‑isprechen:3SG.PRS [ ]

]u‑ek‑zi[NA]R‑šame‑ma‑i
schlachten/beschwören
3SG.PRS
Sänger
NOM.SG.C=CNJctr
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Rs. III 7′ [ ] DZA‑BA₄‑BA₄Zababa:DN.NOM.SG(UNM) zi‑i[kdu:PPRO.2SG.NOM.SG DING]IRMEŠ‑na‑naGottheit:GEN.PL.C=CNJctr iš‑tar‑nainmitten:POSP [ ]

DZA‑BA₄‑BA₄zi‑i[kDING]IRMEŠ‑na‑naiš‑tar‑na
Zababa
DN.NOM.SG(UNM)
du
PPRO.2SG.NOM.SG
Gottheit
GEN.PL.C=CNJctr
inmitten
POSP

(Frg. 2) Rs. III 8′ [ ú‑nu‑u]š‑kán‑zaschmücken:PTCP.NOM.SG.C LUGAL‑ušKönig:NOM.SG.C [zi‑i]kdu:PPRO.2SG.NOM.SG nuCONNn ne‑pí‑išHimmel:ACC.SG.N te‑e‑kán‑na?sicErde:ACC.SG.N=CNJadd ḫa[r‑ši]haben:2SG.PRS

ú‑nu‑u]š‑kán‑zaLUGAL‑uš[zi‑i]knune‑pí‑ište‑e‑kán‑na?sicḫa[r‑ši]
schmücken
PTCP.NOM.SG.C
König
NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG
CONNnHimmel
ACC.SG.N
Erde
ACC.SG.N=CNJadd
haben
2SG.PRS

(Frg. 2) Rs. III 9′ [ ú‑nu‑u]t‑wa‑azschmücken:2SG.IMP=QUOT=REFL ki‑maWinter:VOC.SG,ALL,STF;
dieser:DEM1.NOM.SG.N,DEM1.ACC.SG.N=CNJctr
[ ] ŠA DIŠKURWettergottGEN.SG


ú‑nu‑u]t‑wa‑azki‑maŠA DIŠKUR
schmücken
2SG.IMP=QUOT=REFL
Winter
VOC.SG,ALL,STF
dieser
DEM1.NOM.SG.N,DEM1.ACC.SG.N=CNJctr
WettergottGEN.SG

(Frg. 2) Rs. III 10′ [ ] t[e‑ez]‑zisprechen:3SG.PRS


t[e‑ez]‑zi
sprechen
3SG.PRS

(Frg. 2) Rs. III ca. 3 unbeschriebene Zeilen

Ende Rs. III

(Frg. 5) Rs. 1 [ma]a‑anwenn:CNJ DUMU‑ašKind:NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL Dmi‑ia‑ta‑an‑zé‑píMiyatanze/ipa:DN.D/L.SG [ ]

[ma]a‑anDUMU‑ašDmi‑ia‑ta‑an‑zé‑pí
wenn
CNJ
Kind
NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL
Miyatanze/ipa
DN.D/L.SG

(Frg. 5) Rs. 2 [t]a‑an‑du‑ki‑iš‑niVergänglichkeit:D/L.SG Dm[i‑i]a‑[t]a‑an‑z[é‑píMiyatanze/ipa:DN.D/L.SG ]

[t]a‑an‑du‑ki‑iš‑niDm[i‑i]a‑[t]a‑an‑z[é‑pí
Vergänglichkeit
D/L.SG
Miyatanze/ipa
DN.D/L.SG

(Frg. 5) Rs. 3 ba?‑ru‑wa‑ap‑ša(Götterepitheton):HATT uk‑k[a‑ ]

ba?‑ru‑wa‑ap‑ša
(Götterepitheton)
HATT

(Frg. 5) Rs. 4 ki‑maWinter:VOC.SG,ALL,STF;
dieser:DEM1.NOM.SG.N,DEM1.ACC.SG.N=CNJctr
ŠAPROdetGEN.SG,…:GEN.PL [ ]


ki‑maŠA
Winter
VOC.SG,ALL,STF
dieser
DEM1.NOM.SG.N,DEM1.ACC.SG.N=CNJctr
PROdetGEN.SG,…
GEN.PL

(Frg. 5) Rs. 5 [ ] ke‑adieser:DEM1.ACC.PL.N=CNJctr 2ŠUzweimal:QUANmul [ ]


ke‑a2ŠU
dieser
DEM1.ACC.PL.N=CNJctr
zweimal
QUANmul

(Frg. 5) Rs. 6 ma‑a‑anwenn:CNJ DUMU‑ašKind:NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL U[RU? ]

ma‑a‑anDUMU‑aš
wenn
CNJ
Kind
NOM.SG.C,GEN.SG,GEN.PL,D/L.PL

(Frg. 5) Rs. 7 ta‑an‑du‑ki‑i[š‑niVergänglichkeit:D/L.SG ]

ta‑an‑du‑ki‑i[š‑ni
Vergänglichkeit
D/L.SG

(Frg. 5) Rs. 8 LUGAL‑ušKönig:NOM.SG.C z[i‑ik?du:PPRO.2SG.NOM.SG ]

LUGAL‑ušz[i‑ik?
König
NOM.SG.C
du
PPRO.2SG.NOM.SG

(Frg. 5) Rs. 9 [ ]x‑a‑x[ ]

Rs. IV bricht ab

C. Corti schlägt eine Restaurierung hier als [ták-na-aš DUT]U-uš vor.
KUB 31.143a Rs. III kann laut einem Vorschlag C. Cortis als Vs. II identifiziert werden, passend zur ursprünglichen Seitenbestimmung des Anschlusstucks VBoT 124. Dies findet zusätzliche Bestätigung in der zunehmenden schrägen Neigung der Paragraphenstriche im Verlauf der Kolumne; die Paragraphenstriche auf der anderen Seite der Fragmente sind deutlich weniger stark geneigt.
Für die Identifikation von KUB 31.143a Vs. II als Rs. III, s. vorige Anmerkung.
0.37644219398499