Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 33.71 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Rs. III 1′ 1 []

Rs. III 2′ me-x []

Rs. III 3′ a-x []

Rs. III 4′ ḫa-an-za-a[š-šu-uš (?)1 ]


Rs. III 5′ 2 ka-a-ša GIŠ[ ]

Rs. III 6′ GIŠx2 GAR-ri 3 nu []

Rs. III 7′ GIŠGEŠTIN.ḪÁD.DU.A-ia[ ]

Rs. III 8′ GIŠSE₂₀-ER-TUM GIM-a[n ]

Rs. III 9′ 4 DUTU [UR]U-na-ia []


Rs. III 10′ 5 ki-i-ma GA.KIN.AG x[ ]

Rs. III 11′ GIM-an ša-ni-iz-zi []

Rs. III 12′ 6 a-da-tar a-ku-wa-tar x[ ]

Rs. III 13′ A-NA LUGAL-ia MUNUS.LUGAL x[ ]

Rs. III 14′ QA-TAM-MA ša-ni-iz-zi []

Rs. III 15′ 7 ZALAG.GA!-an e-eš-du [ (…) ]


Rs. III 16′ 8 nu NÍG.GIG3 A-NA˽PA-NI D[INGIR?- ]

Rs. III 17′ 9 DINGIR-LUM zi-ik az-zi-[ik-ki ]

Rs. III 18′ 10 []G.GIG pa-a-i 11 nu ḫu-u-ma-[an ]

Rs. III 19′ [A-N]A LUGAL MUNUS.LUGAL a-aš-šu-[li ]

Rs. III 20′ [] xxx []

Rs. III 21′ [] xx [] (Rs. III bricht ab)

Rs. IV 1′ 12 [] 3-ŠU a-ku-an-zi

Rs. IV 2′ 13 []

Rs. IV 3′ 14 [ ]x pur-pu-ru-uš

Rs. IV 4′ [ -a]n?-zi

Rs. IV 5′ 15 [ pu]r-pu-ru-uš GAM-an

Rs. IV 6′ [] 16 [] GIM-an AMAR-un ka-ni-eš-zi4

Rs. IV 7′ 17 [ -a]n ka-ni-eš-zi

Rs. IV 8′ 18 [] ka-ni-eš-zi

Rs. IV 9′ 19 [ LUGAL M]UNUS.LUGAL KUR ḫat-ti-ia

Rs. IV 10′ [] 20 [ ]x a-da-an-zi a-ku-an-zi

Rs. IV 11′ 21 [] x x da-an-zi


Siehe zu der Ergänzung Laroche E. 1965b, 160.
Laroche E. 1965b, 160, liest GIŠMA?
Diese Lesung nach Laroche E. 1965b, 161, mit Güterbock ([NÍ]G.GIG!) findet mit dem Foto Bestätigung.
Ins Interkolumnium geschrieben.
0.33655309677124