Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 37.2 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs. 1′ [ ] x x [

Vs. 2′ [ ] x ru ne x [

Vs. 3′ [ ]x‑šú i+na ITIZÍZ.A x

i+naITIZÍZ.A

Vs. 4′ [ ] Ì.NUN GIBIL TI‑qé

Ì.NUNGIBILTI‑qé

Vs. 5′ [ NA₄]a‑al‑pa‑ta‑nu‑ú

NA₄]a‑al‑pa‑ta‑nu‑ú

Vs. 6′ [ ] x ta‑sàk i+na še‑er‑ti

ta‑sàki+naše‑er‑ti

Vs. 7′ [ ]x suk KA.A.AB.BA

KA.A.AB.BA

Vs. 8′ [ ] i+na IGI GAR‑šú

i+naIGIGAR‑šú

Vs. 9′ [ ]x Ì.GIŠ DU₁₀.GA ŠÉŠ‑sú‑ma

Ì.GIŠDU₁₀.GAŠÉŠ‑sú‑ma

Vs. 10′ [ ] tu‑kal‑lam‑šu‑ma

tu‑kal‑lam‑šu‑ma

Vs. 11′ [ ] NU TE.GÁ


NUTE.GÁ

Vs. 12′ [ ]x GIŠGEŠTIN KA₅.A ta‑sàk

GIŠGEŠTINKA₅.Ata‑sàk

Vs. 13′ [ Š]ÉŠ‑sú‑ma TI.LA


Š]ÉŠ‑sú‑maTI.LA

Vs. 14′ [ ]x ÚGAMUNSAR ta‑sàk

ÚGAMUNSARta‑sàk

Vs. 15′ [ Š]ÉŠ‑sú‑ma TI.LA


Š]ÉŠ‑sú‑maTI.LA

Vs. 16′ [ ] ḫa‑mi‑iṭ Ú.BABBAR ta‑sàk i+na Ì.GIŠ DU₁₀.[GA]

ḫa‑mi‑iṭÚ.BABBARta‑sàki+naÌ.GIŠDU₁₀.[GA]

Vs. 17′ [ Š]ÉŠ‑sú‑ma TI.LA


Š]ÉŠ‑sú‑maTI.LA

Vs. 18′ [ ḫa]‑mi‑iṭ PA GIŠse‑er‑dì [

ḫa]‑mi‑iṭPAGIŠse‑er‑dì

Vs. 19′ [ ] Ì.GIŠ ḪE.ḪE ŠÉŠ.ŠÉŠ‑sú‑[ma


Ì.GIŠḪE.ḪEŠÉŠ.ŠÉŠ‑sú‑[ma

Vs. 20′ [ ḫa‑m]i‑iṭ PA GIŠḪA.LU.ÚB i+na A.MEŠ [

ḫa‑m]i‑iṭPAGIŠḪA.LU.ÚBi+naA.MEŠ

Vs. 21′ [ Ì].GIŠ ḪE.ḪE ŠÉŠ‑sú‑ma TI.LA


Ì].GIŠḪE.ḪEŠÉŠ‑sú‑maTI.LA

Vs. 22′ [ ḫa‑mi‑i] ÚIN.NU.UŠ tu‑ka‑aṣ‑ṣa‑ma

ḫa‑mi‑i]ÚIN.NU.UŠtu‑ka‑aṣ‑ṣa‑ma

Vs. 23′ [ ] TI.LA


TI.LA

Vs. 24′ [ ḫa]‑mi‑iṭ qà‑du‑ut É.GAR₈ (Rasur)

ḫa]‑mi‑iṭqà‑du‑utÉ.GAR₈

Vs. 25′ [ ]x ta‑sàk i+na A.MEŠ NAG‑ma TI.LA


ta‑sàki+naA.MEŠNAG‑maTI.LA

Vs. 26′ [ s]í‑nu‑ri DAB‑sú UZU ŠU.SI NÍTA

s]í‑nu‑riDAB‑súUZUŠU.SINÍTA

Vs. 27′ [ ga]‑bi‑id‑dì a‑na šu‑me‑e

ga]‑bi‑id‑dìa‑našu‑me‑e

Vs. 28′ [ ] 14 ki‑ir‑ṣí ta‑kar‑ra‑aṣ

14ki‑ir‑ṣíta‑kar‑ra‑aṣ

Vs. 29′ + r. Rd. 1 [ ] ta‑na‑di‑in‑ma GIG ina GÙB[šu] i‑maḫ‑ḫar‑ka i‑ik‑k[al]

ta‑na‑di‑in‑maGIGinaGÙB[šu]i‑maḫ‑ḫar‑kai‑ik‑k[al]

Vs. 30′ [ ]x ZAG‑ka a‑na IGI‑šu tu‑ub‑x

ZAG‑kaa‑naIGI‑šu

Vs. 31′ [ ]x ù ki‑a‑am [

ùki‑a‑am

Vs. 32′ [ ]x IGIMEŠ‑ia x[

IGIMEŠ‑ia

Vs. 33′ [ ] x x x [

Vs. bricht ab

Rs. 1′ [ ] x


Rs. 2′ [ ]‑ka

Rs. 3′ [ ta‑m]aḫ‑ḫa‑aṣ

ta‑m]aḫ‑ḫa‑aṣ

Rs. 4′ [ T]I.LA


T]I.LA

Rs. 5′ [ š]a ANŠE.KUR.RA

š]aANŠE.KUR.RA

Rs. 6′ [ Š]IMLI

Š]IMLI

Rs. 7′ [ ]x ka ta

Rs. 8′ [ ‑k]a te‑šir

te‑šir

Rs. 9′ [ ]x GIŠ.GI.ZÚ.LUM.MA

GIŠ.GI.ZÚ.LUM.MA

Rs. 10′ [ ]x Ú.DUTU

Ú.DUTU

Rs. 11′ [ g]a BÁN tá‑bal‑lal

BÁNtá‑bal‑lal

Rs. 12′ [ te‑te‑n]e‑qí‑ma TI.LA


te‑te‑n]e‑qí‑maTI.LA

Rs. 13′ [ S]A₅ a‑na GISSU na‑sà‑a‑ḫi

S]A₅a‑naGISSUna‑sà‑a‑ḫi

Rs. 14′ [ ]x(‑)ta ta‑sàk ta‑nap‑pí

ta‑sàkta‑nap‑pí

Rs. 15′ [ ]x lu‑ú ṭe₄‑ri‑a‑at

lu‑úṭe₄‑ri‑a‑at

Rs. 16′ [ te‑te‑n]é‑qí‑ma TI.LA


te‑te‑n]é‑qí‑maTI.LA

Rs. 17′ [ ]x NA₄ku‑ut‑pa‑a NITA u MUNUS

NA₄ku‑ut‑pa‑aNITAuMUNUS

Rs. 18′ [ ] u MUNUS ma‑la‑ma‑li‑iš

uMUNUSma‑la‑ma‑li‑iš

Rs. 19′ [ ]x NA₄ku‑ut‑pi‑i

NA₄ku‑ut‑pi‑i

Rs. 20′ [ ] iṭ‑ri‑šu ša ku‑ut‑pi‑i

iṭ‑ri‑šušaku‑ut‑pi‑i

Rs. 21′ [ ] xMEŠ ta‑ša‑ka₄‑al

ta‑ša‑ka₄‑al

Rs. 22′ [ UZU]Ì.UDU sa‑ki ta‑sàk

UZU]Ì.UDUsa‑kita‑sàk

Rs. 23′ [ te‑te‑né‑q]í‑ma TI.LA


te‑te‑né‑q]í‑maTI.LA

Rs. 24′ [ ]x ANŠE.KUR.RA

ANŠE.KUR.RA

Rs. 25′ [ ] x

Rs. bricht ab

0.39407300949097