Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 37.45 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Rs. III 1 a‑na pi‑še₂₀‑er‑ti ki‑iš‑[p]i ša i‑na ša‑[am‑mi

a‑napi‑še₂₀‑er‑tiki‑iš‑[p]išai‑naša‑[am‑mi

Rs. III 2 im‑bu‑uʾ ta‑am‑ti ru‑uʾ‑ti‑i‑[ta

im‑bu‑uʾta‑am‑tiru‑uʾ‑ti‑i‑[ta

Rs. III 3 ta‑sa‑a‑ak a‑na li‑ib‑bi Ì.GIŠ KU₆ [

ta‑sa‑a‑aka‑nali‑ib‑biÌ.GIŠKU₆

Rs. III 4 ù Ì.GIŠ šu‑ur‑mé‑ni ta‑ba‑al‑l[a‑al

ùÌ.GIŠšu‑ur‑mé‑nita‑ba‑al‑l[a‑al

Rs. III 5 pa‑na tu‑ka‑at‑ta‑am it‑ti me‑e N[AG‑šú


pa‑natu‑ka‑at‑ta‑amit‑time‑eN[AG‑šú

Rs. III 6 i‑na se‑bi‑i u₄‑mi ki‑ma DUTU it‑ta‑a[p‑ḫa

i‑nase‑bi‑iu₄‑miki‑maDUTUit‑ta‑a[p‑ḫa

Rs. III 7 me‑e MULMEŠ ù me‑e em‑mu‑ti *ta*‑t[a‑ba‑ak

me‑eMULMEŠùme‑eem‑mu‑ti*ta*‑t[a‑ba‑ak

Rs. III 8 ù‑ḫu‑ul‑ta te‑se‑er‑šu‑[ma?

ù‑ḫu‑ul‑tate‑se‑er‑šu‑[ma?

Rs. III 9 me‑e šu‑nu‑ti tu‑ra‑am‑ma‑a[k‑šu

me‑ešu‑nu‑titu‑ra‑am‑ma‑a[k‑šu

Rs. III 10 ša‑am‑na ša‑a‑šu ta‑pa‑aš‑ša‑a[s‑su


ša‑am‑naša‑a‑šuta‑pa‑aš‑ša‑a[s‑su

Rs. III 11 a‑na pi‑še₂₀‑er‑ti ki‑iš‑pi ša i‑na a‑ka‑li [

a‑napi‑še₂₀‑er‑tiki‑iš‑pišai‑naa‑ka‑li

Rs. III 12 i‑na ši‑ka‑ri *ša*‑qu‑ú i‑na UD 7KAM [

i‑naši‑ka‑ri*ša*‑qu‑úi‑naUD7KAM

Rs. III 13 ba‑lu pa‑ta‑an [

ba‑lupa‑ta‑an

Rs. III 14 i‑na[

Rs. III bricht ab

i‑na[

Rs. IV 1 [ t]u‑ub‑bá‑al ta‑ḫa‑áš‑ša‑al

t]u‑ub‑bá‑alta‑ḫa‑áš‑ša‑al

Rs. IV 2 [ ] a‑na li‑ib‑bi KAŠ.SAG ta‑nam‑di

a‑nali‑ib‑biKAŠ.SAGta‑nam‑di

Rs. IV 3 [ ]x bi a‑na pa‑an Dgu‑la

bia‑napa‑anDgu‑la

Rs. IV 4 [ Éšu]tùk‑ki GAR mu‑ši‑ta tu‑uš‑ba‑a‑at

Éšu]tùk‑kiGARmu‑ši‑tatu‑uš‑ba‑a‑at

Rs. IV 5 [ ] DUTU la i‑im‑mar

DUTUlai‑im‑mar

Rs. IV 6 [ ] NAG‑šú


NAG‑šú

Rs. IV 7 [ e‑ri]‑bi pe‑ṣe‑e su‑pa‑la

e‑ri]‑bipe‑ṣe‑esu‑pa‑la

Rs. IV 8 [ ÚIN.NU.U]Š im‑ḫu‑ur‑li‑i‑mi im‑ḫur‑aš‑ra

ÚIN.NU.U]Šim‑ḫu‑ur‑li‑i‑miim‑ḫur‑aš‑ra

Rs. IV 9 [ta‑ar‑mu‑u]š il‑te‑ni‑iš t[a‑s]a‑a‑ak

[ta‑ar‑mu‑u]šil‑te‑ni‑išt[a‑s]a‑a‑ak

Rs. IV 10 [ š]u‑ur‑mé‑ni ta‑na‑[a]m‑di

š]u‑ur‑mé‑nita‑na‑[a]m‑di

Rs. IV 11 [ ] UD 20KAM ù bi‑ib‑li t[a‑ap‑t]a‑na‑ša‑su‑ma

UD20KAMùbi‑ib‑lit[a‑ap‑t]a‑na‑ša‑su‑ma

Rs. IV 12 [ pa]‑aš‑ru a‑na a‑m[é‑li i‑ṭ]e₄‑eḫ‑ḫu‑u


pa]‑aš‑rua‑naa‑m[é‑lii‑ṭ]e₄‑eḫ‑ḫu‑u

Rs. IV 13 [ ka‑ba‑ar‑t]i mi‑i‑t[i š]u‑me‑la

ka‑ba‑ar‑t]imi‑i‑t[iš]u‑me‑la

Rs. IV 14 [ ] x [

Rs. IV bricht ab

0.37171602249146