Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 37.5 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs. 1′ [ ] x ki x [

Vs. 2′ [ ]x‑x 1‑šú 2‑šú te‑eq‑q[í‑ma


1‑šú2‑šúte‑eq‑q[í‑ma

Vs. 3′ [ še‑er‑š]e‑er‑re‑ta SA₅ ú‑bar₆‑ru‑ru

še‑er‑š]e‑er‑re‑taSA₅ú‑bar₆‑ru‑ru

Vs. 4′ [ ]x te‑bu‑ka‑ti pa‑ni‑ka te‑me‑es‑si

te‑bu‑ka‑tipa‑ni‑kate‑me‑es‑si

Vs. 5′ [ ]x me‑qí‑ti 1‑šú 2‑šú te‑eq‑qí‑ma MIN


me‑qí‑ti1‑šú2‑šúte‑eq‑qí‑maMIN

Vs. 6′ [ IGI]MEŠ‑šú ÚŠ SA₅ NA₄iš‑ḫa‑ar ina Ì.GIŠ

IGI]MEŠ‑šúÚŠSA₅NA₄iš‑ḫa‑arinaÌ.GIŠ

Vs. 7′ [ ] te‑te‑néq‑qí‑ma ÚŠMEŠ ša ŠÀ IGIMEŠ‑šú

te‑te‑néq‑qí‑maÚŠMEŠšaŠÀIGIMEŠ‑šú

Vs. 8′ [ ] te‑eq‑q[í‑ma

Vs. bricht ab

te‑eq‑q[í‑ma

Rs. 1′ [ ]x GIŠGI.ŠUL.UL?.[ḪI]

GIŠGI.ŠUL.UL?.[ḪI]

Rs. 2′ [ ]x ÚḪI.A a‑ḫe‑e ka‑li‑šu‑nu

ÚḪI.Aa‑ḫe‑eka‑li‑šu‑nu

Rs. 3′ [ ]‑ma Ì.GIŠ Ì.SAG

Ì.GIŠÌ.SAG

Rs. 4′ [ ] KÙ.BABBAR KÙ.SI₂₂ NA₄ZA.GÌN

KÙ.BABBARKÙ.SI₂₂NA₄ZA.GÌN

Rs. 5′ [ ]x‑ma i+na MUL tuš‑bat

i+naMULtuš‑bat

Rs. 6′ [ ‑k]a?‑tam AMEŠ

AMEŠ

Rs. 7′ [ ]x‑ma šu ka x[

Rs. 8′ [ ]x am‑ma? [

Rs. bricht ab

am‑ma?
0.43426203727722