Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 4.94 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

KUB 3.7+ (CTH 49) [by HPM Staatsverträge]

KUB 3.7 {Frg. 1} + KUB 4.94 {Frg. 2} + KUB 3.122 {Frg. 3}
Revisionsgeschichte | Abkürzungen (morphologische Glossierung)

(Frg. 1) Vs. 1´ ] ru? u[p?

(Frg. 1) Vs. 2´ M] DAM.GÀR?[

DAM.GÀR?[

(Frg. 1) Vs. 3´ ]x KÙ.BABBAR [

KÙ.BABBAR

(Frg. 1) Vs. 4´ ] li‑el [


li‑el

(Frg. 1) Vs. 5´ š]um‑ma LUGAL KUR URUḪA‑AT‑TI

š]um‑maLUGALKURURUḪA‑AT‑TI

(Frg. 1) Vs. 6´ ] šum‑ma KUR URUa‑aš‑ta‑ta

šum‑maKURURUa‑aš‑ta‑ta

(Frg. 1) Vs. 7´ ]‑er‑bu ša it‑ti LUGAL KUR URUḪA‑AT‑T[I

šait‑tiLUGALKURURUḪA‑AT‑T[I

(Frg. 1) Vs. 8´ ‑t]i LUGAL KUR URUKÙ.BABBAR ša‑al‑m[u

LUGALKURURUKÙ.BABBARša‑al‑m[u

(Frg. 1) Vs. 9´ URU].BABBAR i‑na‑ak‑ki‑ru‑ma

URU].BABBARi‑na‑ak‑ki‑ru‑ma

(Frg. 1) Vs. 10´ m]a‑zi‑ra iš‑tu ṣa‑be‑šu

m]a‑zi‑raiš‑tuṣa‑be‑šu

(Frg. 1) Vs. 11´ ] lib‑bi‑šu la‑a in‑ta‑at‑ḫa‑a[]


lib‑bi‑šula‑ain‑ta‑at‑ḫa‑a[]

(Frg. 1) Vs. 12´ ] a‑na ti‑il‑lu‑ut‑ti‑šu

a‑nati‑il‑lu‑ut‑ti‑šu

(Frg. 1) Vs. 13´ ma‑z]i‑ra i‑na kul‑ib‑bi‑š[u]

ma‑z]i‑rai‑nakul‑ib‑bi‑š[u]

(Frg. 1) Vs. 14´ in‑t]a‑ḫa‑aṣ ù (Rasur) šum‑m[a]

in‑t]a‑ḫa‑aṣùšum‑m[a]

(Frg. 1) Vs. 15´ ] ù ša ri‑ik‑si

ùšari‑ik‑si

(Frg. 1) Vs. 16´ l]u‑ú la‑a i‑di

l]u‑úla‑ai‑di

(Frg. 1) Vs. 17´ UR]UKÙ.BABBAR‑TI a‑na ḫa‑ba‑t[i

UR]UKÙ.BABBAR‑TIa‑naḫa‑ba‑t[i

(Frg. 2+1) Vs. 18´ [ ]x[ ] i‑te‑te‑i[q]


i‑te‑te‑i[q]

(Frg. 2+1) Vs. 19´ ù šum‑m[a ]‑el SAG.DU x[

ùšum‑m[aSAG.DU

(Frg. 2+1) Vs. 20´ maḫ‑ra‑at[ ] ù i‑na kul lib[bi‑šu]

maḫ‑ra‑at[ùi‑nakullib[bi‑šu]

(Frg. 2+1) Vs. 21´ la[a] ú[ ]‑ti i‑te‑te‑i[q


la[a]i‑te‑te‑i[q

(Frg. 2+1) Vs. 22´ š[um‑ma i]t‑ti x x[ ] i‑ḫab‑bat šum‑ma

š[um‑mai]t‑tii‑ḫab‑batšum‑ma

(Frg. 1) Vs. 23´ [ UR]UKÙ.BABBAR šu‑bal‑ku‑[ iš‑t]uÉRINMEŠ‑šu GIŠGIGIRMEŠ[šu]

UR]UKÙ.BABBARiš‑t]uÉRINMEŠ‑šuGIŠGIGIRMEŠ[šu]

(Frg. 1) Vs. 24´ [a‑n]a ti‑el‑la‑at LUGAL G[AL ]x[ a]‑na a‑la‑ki

[a‑n]ati‑el‑la‑atLUGALG[ALa]‑naa‑la‑ki

(Frg. 1+3) Vs. 25´ [la]‑a ri‑it‑ta ù lu‑[ú ]lu‑ú àḫ‑š[u ] (Rasur)

[la]‑ari‑it‑taùlu‑[ú]lu‑úàḫ‑š[u

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 26´ [iš‑t]u ÉRINMEŠ GIŠGIGIRMEŠ a‑na [ (‑)a]t LUGAL KUR URUḪA‑AT‑TI [ l]i‑el‑li‑[ik]


[iš‑t]uÉRINMEŠGIŠGIGIRMEŠa‑naLUGALKURURUḪA‑AT‑TIl]i‑el‑li‑[ik]

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 27´ [ š]um‑ma ma‑zi‑ra a‑[ ] ma‑am‑ma is‑sa‑aḫ‑ḫa‑a[]‑su lu‑ú[ lu]‑ú ma‑am‑ma

š]um‑mama‑zi‑rama‑am‑mais‑sa‑aḫ‑ḫa‑a[]‑sulu‑ú[lu]‑úma‑am‑ma

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 28´ [ L]UGAL KUR URUḪA‑AT‑TI [ ]‑par‑ma a‑na ti‑el‑[lu‑u]t‑ti‑ia [ ] ù (Rasur)

L]UGALKURURUḪA‑AT‑TIa‑nati‑el‑[lu‑u]t‑ti‑iaù

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 29´ [ t]i‑el‑lu‑ti‑(Rasur)[šu ‑m]a DUMU.LUGAL ù šum‑m[a ] É.GAL [ ] GIŠGIGIRMEŠ i‑ša[p‑

t]i‑el‑lu‑ti‑(Rasur)[šuDUMU.LUGALùšum‑m[aÉ.GALGIŠGIGIRMEŠ

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 30´ [ ]x ša‑a‑šu [ ]‑šu [i]‑du?‑uk‑[ku]

ša‑a‑šu[i]‑du?‑uk‑[ku]

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 31´ [ ]x[ ]x x[ ‑t]i a‑n[a ] ú‑ut‑t[e

a‑n[aú‑ut‑t[e

(Frg. 1+Frg. 3) Vs. 32´ [ UR]U[a‑at URU]a‑[mu]r‑[r]i? al‑[

UR]U[a‑atURU]a‑[mu]r‑[r]i?

(Frg. 3) Vs. 33´ ]x nu ú‑ša‑[

nu

(Frg. 3) Vs. 34´ ]x ma‑an‑[

(Frg. 3) Vs. 35´ ]x ú‑bá‑ʾa‑a [

ú‑bá‑ʾa‑a

(Frg. 3) Vs. 36´ ‑m]i‑ti [


(Frg. 3) Vs. 37´ ] x x [

Vs. bricht ab

(Frg. 1) Rs. 1´ ]x B[I?

(Frg. 1) Rs. 2´ ] Dku‑ni‑ia‑[

(Frg. 1) Rs. 3´ i]n‑za ḪUR.SAGla‑[

i]n‑za

(Frg. 1) Rs. 4´ l]a‑aḫ‑ḫi DINGIRMEŠ ḫa‑pí‑ri DER[EŠ.KI.GAL

l]a‑aḫ‑ḫiDINGIRMEŠḫa‑pí‑riDER[EŠ.KI.GAL

(Frg. 2+1) Rs. 1´/5´ DINGIRM[? ] DINGIRMEŠ˽MEŠ DINGIRMEŠ [

DINGIRM[?DINGIRMEŠ˽MEŠDINGIRMEŠ

(Frg. 2+1) Rs. 2´/6´ kap‑pa‑[šu‑nu ] MUNUSMEŠ kap‑pa‑š[u‑nu

kap‑pa‑[šu‑nuMUNUSMEŠkap‑pa‑š[u‑nu

(Frg. 2+1) Rs. 3´/7´ ša URUa‑[ D]na‑a‑ra Dnam‑ša‑[ra]

šaD]na‑a‑raDnam‑ša‑[ra]

(Frg. 2+1) Rs. 4´/8´ [D]mi‑in‑k[i ]‑tum Da‑la‑l[u]

[D]mi‑in‑k[iDa‑la‑l[u]

(Frg. 2+1) Rs. 5´/9´ ] an‑t[um ] ḪUR.SAGMEŠ ÍDMEŠ MEŠ

an‑t[umḪUR.SAGMEŠÍDMEŠMEŠ

(Frg. 2+1) Rs. 6´/10´ ]x‑x[ ]‑i ri‑ik‑s[i

ri‑ik‑s[i

(Frg. 2+1) Rs. 7´/11´ ]x[ ] lu‑ú še‑bu‑tum


lu‑úše‑bu‑tum

(Frg. 1) Rs. 12´ ] i‑na lib‑bi ṭup‑pí an‑ni‑ti

i‑nalib‑biṭup‑pían‑ni‑ti

(Frg. 1) Rs. 13´ ] ri‑ik‑ši ù ša ma‑mi‑ti

ri‑ik‑šiùšama‑mi‑ti

(Frg. 1) Rs. 14´ ]x né‑eš DINGIRMEŠ an‑nu‑tim ma‑zi‑ra

né‑ešDINGIRMEŠan‑nu‑timma‑zi‑ra

(Frg. 1) Rs. 15´ ‑š]u URU‑lim‑šu KUR‑šu ù ka₄‑du

URU‑lim‑šuKUR‑šuùka₄‑du

(Frg. 1) Rs. 16´ ] lu‑ḫal‑li‑qu‑šu‑nu


lu‑ḫal‑li‑qu‑šu‑nu

(Frg. 1) Rs. 17´ ] ù ša ma‑mi‑ti ša i‑na li[b‑bi]

ùšama‑mi‑tišai‑nali[b‑bi]

(Frg. 1) Rs. 18´ ]‑eš DINGIRMEŠ an‑nu‑ti ka₄‑d[u]

DINGIRMEŠan‑nu‑tika₄‑d[u]

(Frg. 1) Rs. 19´ ‑š]u É‑šu URU‑lim‑šu KUR‑š[u]

É‑šuURU‑lim‑šuKUR‑š[u]

(Frg. 1) Rs. 20´ ‑i]ṣ‑ṣu‑ru‑šu


ca. 4 unbeschriebene Zeilen

Ende Rs.

0.40678000450134