Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 526.30

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 526.30 (TX 2021-03-25)

KUB 44.1


§ 1′


obv. 1′ (traces) ZA MA x x[ ]


obv. 2′ ḪUR.SAGMEŠ IGIḪI.A-ŠÚ x 1 Perhaps 〈ZU₉〉 A[M.SI]?[ (ca. 2 signs) ]x-zi-ik?-nu-ia NA₄ZA.G[ÌN] GAR.RA [ ]


obv. 3′ GAM-an GIŠpal-za-ḫa-aš ⸢KÙ.BABBAR⸣ GAR.RA IGI-an-da-ma-aš SAG.KI KÙ.⸢SI₂₂⸣ GAR.R[A ]


obv. 4′ GAM-an [G]IŠpal-za-ḫa-aš K[Ù.BABBAR] GAR.RA D!UR.MAḪ-iš 2 Tablet: °m°. ⸢SUKKAL⸣! 3 Tablet: ⸢SANGA⸣? 1 ALAM ⸢MUNUS⸣ KÙ.S[I₂₂ ]


obv. 5′ 14 ALAM KÙ.BABBAR TUR! 4 Tablet: I. DIMIN.IMIN.BI A-NA D10 URUḫu-u-la-aš-ši-ia NINDA.GUR₄.RA [pár-ši-an-zi(?)]§ 2′


obv. 6′ ma-a-an A-NA D10 URUḫu-u-la-aš-ši-ia EZEN₄ ITU -an-zi nu x x[ ]


obv. 7′ DINGIR-LUM-ia wa-ar-ap-zi GIŠBANŠUR-i da-a-i 1 GIŠBANŠUR ZU₉ AM.S[I (vacat?) ]


obv. 8′ ta-ni-nu-an-zi A-NA⸣ 1 DUG⸢BUR⸣.ZI-kán IZI iš-ḫu-wa-an-zi 10? [DUGḪI.A(?) ]


obv. 9′ 1 GEŠTIN 1 KAŠ 1 Ì.[NUN?] ⸢1Ì.GIŠ 1 LÀL 1 A-tar A-NA DINGIR-LIM pé-ra-an x[ ]


obv. 10′ da-an-zi nu DINGIR-L[UM š]u-up-pí-ia-aḫ-ḫa-an-zi 1 UDU 1 NINDA.GUR₄.RA DINGIR10 [ (vacat?) ]


obv. 11′ [p]í-an-zi šu-up-[pa ḫu-u]-⸢i-ša⸣-wa-az zé-ia-an-ta-az ti-[an-zi]


obv. 12′ [NINDA.GU]R₄.RA wa-ar-n[a-aš NINDA.LÀ]L(?) me-ma-al-la A-NA ⸢DINGIR-LIM⸣ EGIR-pa ti-[an-zi]


obv. 13′ [ (1-2 signs) ]x ti-an-z[i (ca. 3 signs) NIN]DA.Ì.E.DÉ.A me-ma-al x-an-nu-ut-ta(-)x[ ]


obv. 14′ [ ]x ⸢LÀL⸣ [ (ca. 3 signs) ta-w]a-al ⸢wa⸣-a[l-ḫi] pé-ra-an BAL-a[n-zi ]


obv. 15′ [ a]r-ḫa BAL-a[n-zi(?) ]

(breaks off)


§ 3′


rev. 1′ (traces)


rev. 2′ [ -a]t? ú-wa-an-zi MEŠ É DINGIR-L[IM ]


rev. 3′ [ G]U₇-zi nu-ú ḫal-zi-ša-an-zi DÍLIM.GAL K[Ù.BABBAR? ]


rev. 4′ [ ]NI DIMIN.IMIN.BI-ia NAG-na SUM-an-zi UZ[U ]


rev. 5′ [ NINDAi-d]u-ri-in pár-ša-an-zi I-NA É MUḪALDIM pé-da-an-z[i ]


rev. 6′ [ -z]i NINDA.GUR₄.RA A-NA DU.GUR pár-⸢ši⸣-an-zi KAŠ-ia BAL-an-z[i]


rev. 6a′ UD 1KAM§ 4′


rev. 7′ [lu-kat-ma(?) DINGIR-LUM(?) Š]E.NAGA-an-zi SANGA-kán 1 UDU BAL-ti UZUNÍG.GIG ⸢ŠÀ⸣ IŠ-TU [ ]


rev. 8′ [ ]x(-)ŠA ZI pár-ši-an-zi 3 UZUGU₄.AMAR KÙ.SI₂₂ IŠ-TU GEŠTIN KU₇ PA-NI ⸢DINGIR⸣-[LIM ti-an-zi(?)]


rev. 9′ [ ]x 1 ⸢NINDA⸣.GUR₄.RA DUR.MAḪ SUKKAL pár-ši-an-zi 1 NINDA.GUR₄.RA DIMIN.IMIN.BI pár-ši-a[n-zi]


rev. 10′ [1? UDU? BAL?-a]n-zi UZUšu-up-pa ḫu-u-i-ša-wa-az zé-ia-an-ta-az ti-an-zi [ (vacat?) ]


rev. 11′ [GALḪ]I.A-kán šu-wa-an-zi ḫal-zi-〈ia〉-⸢ri⸣ GALḪI.A-kán aš-ša-nu-an-zi D10 URUḫu-u-[la-aš-ši-ia ]


rev. 12′ [ ]x-an MUNUSSUḪUR.LA₅ DKAL-aš DUR.MAḪ SUKKAL DIMIN.IMIN.BI Dma-li-ia(-)[ ]


rev. 13′ [ ] 3 NINDA.GUR₄.RA pár-ši-ia GE₆-za -ri IŠ-TU KASKAL 3-ŠÚ SUD-an-zi UD [2KAM]§ 5′


rev. 14′ [ḫa-me-e]š-ḫa-an-za -ri nu-kán É DINGIR-LIM ša-an-ḫa-an-zi nu-kán Ú? šu-wa-⸢a⸣?-[ ]


rev. 15′ [DUGḫar-ši-i]a?-liḪI.A(?) šu-up-pí-ia-ḫa-an-zi 1 NINDA.GUR₄.RA pár-ši-ia-an-zi nu DUGḫa[r-ši] 5 Or °DUG°ḫa[r-ši-ia-al-li].


rev. 16′ [I-NA] É NA₄ARA₅ pé-da-an-zi SANGA-⸢kán⸣ 1 UDU A-NA D10 URUḫu-u-la-aš-ši-i[a BAL-ti]


rev. 17′ [na-a]t-kán É.ŠÀ-ni an-da pé-da-an-zi na-at ḫar-pa-⸢an⸣-zi 1 NINDA.GUR₄.RA ŠA [GA.KIN.AG(?)]


rev. 18′ [ (1-2 signs) ] A-NA GIŠBU-RA-A-ŠI-IA 1 NINDA.GUR₄.RA ŠA GA.KIN.AG 2 NINDA.GUR₄.RA pár-ši-an-[zi (vacat?) ]


rev. 19′ [n NINDA.GU]R₄.RA EGIR-pa ti-an-zi GIŠBU-RA-A-ŠU LIBIR-RU da-⸢pí⸣-an UGU ME-an-[zi (vacat?) ]


rev. 20′ [ (1-2 signs) a]r-ḫa BIL-an-zi ŠÀ ⸢É⸣.ŠÀ-kán GIŠ.NÁ na-[mu-li i]š-⸢pár⸣-ra-an-z[i (vacat?) ]


rev. 21′ [ (1-2 signs) ]MEŠ 𒑱za-ar-pí-in-zi ŠA GIŠ.NÁ UZUx[ (ca. 3 signs) ]x x[ ]


rev. 22′ [ ]x ZA ŠA ZI 3 GÚ.AMAR [ ]


rev. 23a′ [ ]x x x[ ]

(gap)


§ 6′′


rev. 23′′ DÍLIM.GAL x[ ]


rev. 24′′ SUD-an-zi [ ]§ 7′′


rev. 25′′ lu-kat-ti-ma DINGIR-LU[M ]


rev. 26′′ DINGIRMEŠ PA-NI NA₄⸢ZI⸣.[KIN ]


rev. 27′′ Dgul-še-uš 1 x[ ]


rev. 28′′ NINDA.GUR₄.RA [ ]

(breaks off, a few lines to the end of column)


§ 8′′


l. e. 1 [ ] ⸢D10 URUḫu-u-la-aš-ši-i[a]