Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 526.32

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 526.32 (TX 2016-06-03)

KUB 46.16


obv.?§ 1′


obv.? 1′ [ x ]x BI?[ ]


obv.? 2′ [nu-z]a-ma-kán ŠA ÉD⸣x[ ]


obv.? 3′ [DINGIR-LU]M-ma-aš-kán du-uš-kán-zi [ ]


obv.? 4′ [DU]Gša-ša-an-nu-uš-kán ti-a[n-zi ]§ 2′


obv.? 5′ [E]ZEN₄ DI-ŠI₁₂ ta-ru-up-[ta-at (vacat?) ]§ 3′


obv.? 6′ [ŠU.NÍGI]N 1 UDU 1 PA ZÌ.DA 8 [ ]


obv.? 7′ [Š]A? É.GAL URUš[a- ]


obv.? 8′ DKAL ta-ru-up-[ta-at (vacat?) ]§ 4′


obv.? 9′ D10 GU₄.MAḪ IṢ-Ṣ[I ]


obv.? 10′ ŠÀ É x[ ]§ 5′


obv.? 11′ m[a-a-an(?) ]

(breaks off)


§ 6′


rev.? 1′ [ ] x [ ]


rev.? 2′ DUGša-ša-⸢an-nu-uš-kán⸣ [ ]


rev.? 3′ nu PA-NI DINGIRMEŠ GAL[ḪI.A? ]


rev.? 4′ NINDA.Ì.E.DÉ.A KAŠ A-NA DIMIN.[IMIN.BI ]


rev.? 5′ nu É DINGIR-LIM an-da ⸢pé-da-an!-zi⸣ 1 Tablet: A. [ ]§ 7′


rev.? 6′ EGIR-ŠÚ-ma-kán x x x ⸢ŠÀ URU-LIM⸣[ ]


rev.? 7′ an-da ar-nu-wa-an-z[i ]§ 8′


rev.? 8′ x x[ ]

(breaks off)