Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 526.40

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 526.40 (TX 2016-06-03)

VBoT 26


§ 1′


obv.? 1′ [ ] ḫu-u-kán-zi


obv.? 2′ [ NINDA.GUR₄.RA pár-ši-i]a-an-zi BI-IB-RIḪI.[A-kán]


obv.? 3′ [šu-un-na-an-zi GU₇-zi NAG-zi GALḪI].⸢A⸣-kán aš-nu-wa-an-zi


obv.? 4′ [ ša]-⸢ša⸣-an-[nu]-⸢uš⸣ ti-an-zi§ 2′


obv.? 5′ [D10 URU (ca. 3 signs) -i]t-⸢ta⸣ an-na-al-la-za GU₄ GIŠ e-eš-ta


obv.? 6′ [DUTU-ŠI-ia-an(?) G]U₄.MAḪ AN.BAR -at ⸢É-ersic-ši⸣ 1 Coll. HFAC 15. -at


obv.? 7′ [DUGḫar-š]i ŠA 3 BÁN ZÍZ DUTU-ŠI da-a-iš 1 PA ZÌ.DA


obv.? 8′ [1 DU]Gḫa-ni-iš-ša-aš KAŠ DUGḫar-ši šu-uḫ-ḫa-u-wa-aš [ (vacat) ]§ 3′


obv.? 9′ [G]IM-an DI₁₂-ŠI -ri te-et-ḫa-i DUGḫar-ši!-kán 2 Tablet: KÁN. ke-[nu-an-zi]


obv.? 10′ [n PA 3 Or: BÁN. Z]Ì.DA 1 DUGḫa-ni-iš-ša-aš KAŠ DUGḫar-ši ke-[nu-wa-aš]


obv.? 11′ [DU]Gḫar-ši ma-al-la-an-zi ḫar-ra-an-zi§ 4′


obv.? 12′ [lu-kat-t]i-ma-kán 1 UDU D10-ni BAL-an-zi GIŠKI[RI₆?]


obv.? 13′ [ḫu-u-kán-z]i šu-up-pa ti-ia-an-zi NINDA.GU[R₄.RA DUGḪAR-ŠI pár-ši-ia-an-zi]

(breaks off)


§ 5′


rev.? 1′ [ ]x x GAR-an-zi


rev.? 2′ [ ]x x[ iš-ḫ]u!?-u-wa-an-zi NINDA.G[UR!?.RA ]


rev.? 3′ [ ]n BÁN ZÌ.DA 1 DUGḫu-u-[up-pár ]


rev.? 4′ [ ]I ḫal-zi-ia-ri [ ]


rev.? 5′ [ ]MUNUS.MEŠḫa-az-ka₄-r[a(-) ]


rev.? 6′ [ ]x-aš ½? ⸢BÁN⸣?[ ]

(breaks off)